BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
#1988
Informacije koje imaju karakter poslovne tajne

1. Nadležni organ društva dužan je pisanim aktom odrediti informacije koje imaju karakter poslovne tajne i lica odgovorna za njihovo korištenje i zaštitu.
2. Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni po zakonu i drugim propisima i podaci o kršenju zakona i drugih propisa.

OPOREZIVANJE POREZA NA DOBIT U FEDERACIJI BIH P[…]

PRAVO NA NOVČANU NAKNADU PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI […]

NOVČANA NAKNADA PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI Član 36[…]

Jadranka Stanišić sudija Vrhovnog suda Repu[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja