BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Porezi, vrijednosni papiri, carine, hartije od vrijednosti, mjenica...
User avatar
By pravnik
#3068
FINANSIRANjE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Zakon o komunalnim djelatnostima

čl. 20 i 21

Cijenu komunalne usluge odobrava organ jedinice lokalne samouprave i iz tih sredstava se obezbjeđuju sredstva za finansiranje individualnih komunalnih djelatnosti, dok se obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke potrošnje finansira novčanim sredstvima iz budžeta jedinice lokalne samouprave.

"Materijalni propis kojim se utvrđuju komunalne djelatnosti od posebnog javnog interesa i način obezbjeđivanja posebnog javnog interesa, organizacija obavljanja komunalnih djelatnosti i način njihovog finansiranja je Zakon o komunalnim djelatnostima("Sl. glasnik RS", br. 124/2011 - dalje: Zakon). Prema članu 3. tačka a) Zakona, komunalnim djelatnostima smatraju se proizvodnja i isporuka komunalnih proizvoda i pružanje komunalnih usluga koji su nezamjenjiv uslov života i rada fizičkih i pravnih lica i drugih subjekata, a za koje je jedinica lokalne samouprave dužna da obezbijedi kvalitet, obim, dostupnost i kontinuitet u skladu sa zakonskim obavezama i raspoloživim sredstvima, kao i nadzor nad njihovim obavljanjem.

Članom 2. stav 1. t. a) do nj) Zakona propisano je koje se komunalne djelatnosti smatraju komunalnim djelatnostima od posebnog javnog interesa, pri čemu je u stavu 2. istog člana Zakona propisano da su djelatnosti iz stava 1. t. a) do j) ovog člana djelatnosti individualne komunalne potrošnje, a da su djelatnosti iz t. k) do nj) djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje.

Članom 20. stav 1. Zakona propisano je da se sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti individualne komunalne potrošnje obezbjeđuju iz cijene komunalnih usluga, a stavom 3. istog člana i Zakona propisano je da cijenu komunalne usluge utvrđuje davalac komunalne usluge, a saglasnost na cijenu daje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Članom 21. stav 1. Zakona propisano je da sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje obezbjeđuju se iz budžeta jedinice lokale samouprave po osnovu prihoda ostvarenih iz komunalne naknade, dijela naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa, dijela prihoda od poreza na nepokretnosti i dijela naknada za date koncesije.

Iz navedenog nesporno proizilazi da je saglasnost nadležnog organa jedinice lokalne samouprave predviđena da se daje na cijenu komunalne usluge koju utvrđuje davalac komunalne usluge, a iz koje se obezbjeđuju sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti individualne komunalne potrošnje koje su precizirane članom 2. stav 1. t. a) do j) Zakona."(Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, br. službeno od 14.5.2015. godine)

Službene novine Federacije BiH, broj 71/23 Na osno[…]

Kovačević protiv Bosne i Hercegovine (predmet br[…]