BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#243
Dugotrajni zatvor

Dugotrajni zatvor nije izričito propisan kao posebna vrsta kazne, ali on to jeste po nizu obilježja.
Dugotrajni zatvor je nova kazna lišenja slobode, zamjena je za smrtnu kaznu koja je ukinuta na temelju Protokola 6. uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.
Dugotrajni zatvor se propisuje za najteže oblike krivičnih djela učinjenih sa umišljajem.
Nikada se ne propisuje kao jedina kazna za određeno krivično djelo, već uvijek alternativno uz kaznu zatvora.
Izriče se u rasponu od 20 do 45 godina i to samo na pune godine.

Ne može se izreći mlađem punoljetnom licu tj. izvršiocu krivičnog djela koji u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije navršio 21 godinu života.

Kod ove vrste kazne pooštreni su uslovi tzv. zakonskih pogodnosti u odnosu na kaznu zatvora, tako da se osuđenik na dugotrajni zatvor može amnestirati i pomilovati tek nakon izdržanih 3/5 izrečene kazne. Uslovni otpust se takvom osuđeniku ne može nikako dati.

Izvršava se samo u kazneno-popravnim ustanovama zatvorenog tipa.

http://www.epravo.ba

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]