BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By pravnik
#536
DOSTAVLJANJE PISMENA

Način dostavljanja pismena
­ Dostavljanje pismena (poziva, rješenja, zaključaka i drugih službenih spisa) vrši se
a) preko pošte ili
b) ga vrši organ preko svoje službene osobe, a
c) osoba kojoj da se pismeno treba dostavi može biti pozvana radi prijema pismena samo izuzetno, kad to zahtijeva priroda ili značaj pismena koje se ima uručiti.
­ Dostavljanje se vrši samo radnim danom, i to danju.
­ Dostavljanje se vrši, po pravilu, u stanu ili na radnom mjestu, a advokatu u njegovom advokatskom uredu.
Obavezno lično dostavljanje pismena
­ Dostavljanje se mora izvršiti lično osobi kojoj je pismeno namijenjeno:
1) kad je takvo dostavljanje određeno zakonom ili drugim propisom,
2) kad od dana dostavljanja počinje teći rok koji se po zakonu ne može produžavati, ili
3) kad to odredi organ koji je naredio dostavljanje.
­ Kad se osoba kojoj se dostavljanje ima osobno izvršiti ne zatekne u stanu, odn. na radnom mjestu - dostavljač će se raspitati kad i na kom mjestu ga može nači, pa će mu kod nekog od odraslih članova njegovog domaćinstva ili komšije ako on na to pristane, ostaviti pismeno obavještenje da određeni dan i sat bude u svom stanu, odn. na radnom mjestu, radi primanja pismena.
­ Ako i poslije toga dostavljač ne zatekne osobu kojoj se dostavljanje ima izvršiti, dostavljač će predati pismeno nadležnom organu općine na čijem se području nalazi boravište osobe kojoj se dostavljanje vrši, ili pošti u mjestu njenog boravišta, ako se dostavljanje vrši preko pošte. Na vratima stana osobe kojoj se dostavljanje ima izvršiti dostavljać će pribiti pismeno saopćenje u kojem je naznačeno gdje se pismeno nalazi. Na saopćenju i na samom pismenu, dostavljać će naznačiti razlog ovakvog dostavljanja, kao i datum kad je saopćenje pribio na vrata, i staviti svoj potpis. Dostavljanje se smatra izvršenim kad je saopćenje pribijeno na vrata s tim da ostećenje ili uništenje ovog saopćenja izvršeno nakon pribijanja na vratima nema uticaja na valjanost dostavljanja. O dostavljanju na opisani način, obavijestit će se organ koji je naredio dostavljanje.

Posredno dostavljanje pismena
­ Kad se osoba kojoj se dostavljanje ima izvršiti ne zatekne u svom stanu, dostavljanje se vrši predajom pismena nekom od odraslih članova njegovog domaćinstva, a ako se ni oni ne zateknu u stanu, pismeno se može predati komšiji, ako on na to pristane. Ako se dostavljanje vrši na radnom mjestu osobe kojoj se pismeno ima dostaviti, a ta osoba se tu ne zatekne, dostavljanje se može izvršiti osobi koja je na istom mjestu zaposlena, ako ona pristane da primi pismeno.
­ Ako se utvrdi da je osoba kojoj se dostavljanje ima izvršiti odsutna - pismeno će se vratiti organu koji ga je izdao, uz naznačenje gdje se odsutna osoba nalazi.
­ Ako je boravište osobe kojoj se dostavlja i pored istraživanja ostalo nepoznato, organ koji je izdao pismeno postavit će toj osobi privremenog zastupnika i njemu će predati pismeno.
­ Ako se dostavljanje ne može izvršiti nekom od odraslih članova njegovog domaćinstva odn. komšiji, ili ako osoba kojoj je pismeno upućeno, odn. odrasli član njegovog domaćinstva bez zakonskog razloga odbije da primi pismeno - a nije utvrđeno da je osoba kojoj se dostavljanje ima izvršiti odsutna - dostavljać će predati pismeno nadležnom organu općine na čijem se području nalazi boravište osobe kojoj se dostavljanje vrši, ili pošti u mjestu njenog boravišta, ako se dostavljanje vrši preko pošte. Na vratima stana osobe dostavljać će pribiti pismeno saopćenje u kojem je naznačeno gdje se pismeno nalazi. Na saopćenju i na samom pismenu dostavljać će naznačiti razlog ovakvog dostavljanja, kao i datum kad je saopćenje pribio na vrata, i staviti svoj potpis. Dostavljanje se smatra izvršenim kad je saopćenje pribijeno na vrata s tim da ostećenje ili uništenje ovog saopćenja izvršeno nakon pribijanja na vratima nema uticaja na valjanost dostavljanja. O dostavljanju na ovaj način, obavijestit će se organ koji je naredio dostavljanje.

Posebni slučajevi dostavljanja pismena
1. Dostavljanje pismena zakonskom zastupniku i punomoćniku - Ako više stranaka imaju zajedničkog zakonskog zastupnika/punomoćnika -dostavljanje se za sve njih vrši tom zakonskom zastupniku/punomoćniku. Ako stranka ima više punomoćnika - dovoljno je da se dostavljanje izvrši samo jednom od njih.
2. Dostavljanje pismena punomoćniku za primanje pismena - Kad stranka pismeno obavijesti organ koji vodi postupak, da je ovlastila određ. osobu kojoj se imaju vršiti sva dostavljanja za nju - organ je obavezan sva dostavljanja vršiti ovom punomoćniku.
3. Dostavljanje pismena organima vlasti, poduzećima, ustanovama i dr. pravnim licima - Dostavljanje se vrši predajom pismena službenoj osobi odn. osobi određenoj za primanje pismena tih organa odn. pravnog lica. Ako dostavljač u toku radnog vremena ne nađe osobu određenu za primanje pismena, predaja pismena se može izvršiti ma kojoj osobi zaposlenoj u tom organu, koja se zatekne u njihovim prostorijama.
4. Dostavljanje pismena osobama u inozemstvu, stranim državama, međunarodnim org. i osobama u FBiH koje uživaju diplomatski imunitet - obavlja se preko MIP-a BiH.
5. Državljanima FBiH koji se nalaze u inozemstvu - dostavljanje se obavlja preko dipl. konzularnih predstavništava BiH u inozemstvu.
6. Vojnim osobama i pripadnicima policije - dostavljanje pismena se može vršiti i preko njihove komande, odnosno organa ili pravnog lica u kojima su zaposleni.
7. Osobama koje su lišene slobode - dostavljanje se vrši preko uprave ustanove u kojoj se nalaze.
8. Dostavljanje pismena javnim priopćenjem
Dostavljanje pismena će se izvršiti javnim priopćenjem na oglasnoj tabli organa koji je pismeno izdao, pri čemu se smatra da je dostavljanje pismena izvršeno poslije isteka 15 dana od dana isticanja priopćenja na oglasnoj tabli – u 2 slučaja:
1) ako se radi o osobi ili više osoba koje organu nisu poznate ili koje se ne mogu odrediti, , ako organ koji je pismeno izdao ne odredi duži rok.
2) kad stranka ili njen zakonski zastupnik u toku postupka promijene svoje prebivalište ili stan, dužni su da o tome odmah obavijeste organ koji vodi postupak. Ako oni to ne učine, a dostavljać i pored istraživanja ne može saznati kuda su se odselili, organ će odrediti da se sva daljnja dostavljanja pismena u postupku za tu stranku vrše pribijanjem pismena na oglasnoj tabli organa koji vodi postupak.
Pored objavljivanja na oglasnoj tabli, organ može objaviti priopćenje u novinama, odnosno u drugim sredstvima javnog informiranja ili na neki drugi uobičajeni naćin.

Dostavnica
Dokaz za izvršeno dostavljanje pismena predstavlja potvrda o dostavljanju (dostavnica). Na dostavnici se upisuje datum dostavljanja i potpisuju je primalac i dostavljać. Ako primalac odbije da potpiše dostavnicu, dostavljać će to zabilježiti na dostavnici i ispisati slovima datum predaje, i time se smatra da je dostavljanje izvršeno.
www.advokat.attorney
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]