BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
#2783
D O K U M E N T A C I J A POTREBNA ZA UPIS UDRUGA U REGISTAR UDRUGA I FONDACIJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama i fondacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/02) udrugu mogu utemeljiti tri fizičke odnosno pravne osobe koje su državljani Bosne i Hercegovine ili stranci koji su stalno nastanjeni ili borave duže od jedne godine na teritoriju Federacije ili zajedno s građanima Federacije.


Utemeljiteljska (osnivčka) skupština udruge donosi i utemeljiteljski akt, statut udruge i imenuje organe upravljanja.


Sadržaj utemeljiteljskog akta propisan je u članku 13. Zakona o udrugama i fondacijama .


Sadržaj statuta udruge propisan je u članku 14. Zakona o udrugama i fondacijama.ORGANI UDRUGE


Udruga mora imati skupštinu i osobu ovlaštenu za zastupanje i predstavljanje udruge.


Stautom udruge mogu se predvidjeti i drugi organi udruge (upravni odbor, nadzorni odbor i sl.).


Nadležnosti skupštine propisane su u članku 18. Zakona.


Nadležnosti Upravnog odbora ili osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje udruge, ako statutom udruge nije predviđeno postojanje upravnog odbora propisane su u članku 19. Zakona


Z A H T J E V ZA UPISZahtjev za upis podnosi se na obrascima koji su sastavni dio Pravilnika o načinu vođenja Registra udruga i fondacija i stranih i međunarodnih nevladinih organizacija („Službene novine Federacije BiH“, broj 61/02).


Obrasci se mogu nabaviti u službenom prostoru JP NIO „Službeni list Bosne i Hercegovine“, ulica Džemala Bijedića broj 39/III Sarajevo.


Uz zahtjev (obrazac broj 1) za upis udruge u Registar prilaže se:


1) utemeljiteljski akt udruge i podaci o osnivaču (obrazac broj 4),
2) kopija zapisnika sa utemeljiteljske skupštine
3) Statut u 2 primjerka,
4) popis članova organa upravljanja (obrazac broj 5),
5) odluka o imenovanju članova upravnog odbora ukoliko je statutom udruge predviđeno njegovo postojanje,
6) odluka o imenovanju članova nadzornog odbora ukoliko je statutom udruge predviđen,
7) odluka nadležnog organa o imenovanju osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje udruge.Zahtjev za upis u Registar potpisuje osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje udruge.Z A H T J E V
ZA UPIS PROMJENA U REGISTRUUdruga je dužna Federalnom ministarstvu pravde prijaviti svaku promjenu u roku od 30 dana (član 33. Zakona).


Prijava promjena vrši se na obrascima br. 7. i 8, te prilažu dokazi ovisno o prijavljenoj promjeni.


NAKNADA
ZA UPIS I UPIS PROMJENA

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona, federalni ministar pravde donio je rješenje broj: 01-341-750/14 od 18.02.2014. godine o određivanju naknade za troškove upisa i upisa promjena u Registar u iznosu od 200,00 KM.


Naknada se uplaćuje na


JRT - FBiH Depozitni račun kod UNION BANKE broj: 102-050- 00001066-98.


Vrsta prihoda 722613


Proračunska organizacija 1501001


Općina 077N A P O M E N A :


Ukoliko se u nazivu udruge koristi naziv „Federacija“, naziv kantona ili naziv grada ili općine potrebno je pribaviti suglasnost nadležnih tijela iz članka 10. Zakona.


Rješenje o upisu u Registar objavljuje se u „Službenim novinama Federacije BiH“, a troškove objavljivanja snosi udruga.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]