BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#3106
Dokazna vrijednost iskaza nedostupnog svjedoka

Presuda se ne može isključivo ili u odlučujućoj mjeri temeljiti na iskazima nedostupnih svjedoka, s obzirom da je odbrani uskraćeno pravo da neposredno ispita takve svjedoke.Iz obrazloženja:


Sama činjenica da je odbrani omogućeno "unakrsno ispitivanje iskaza", odnosno postavljanje pitanja koja bi stranka koja vrši unakrsno ispitivanje, u konkretnom slučaju odbrana, postavila svjedoku, a kako bi se na navedeni način procijenila potpunost ili nepotpunost iskaza datog u istrazi, ne može izjednačiti u potpunosti taj iskaz po njegovoj dokaznoj snazi iskazu koji bi svjedok dao neposredno na pretresu, jer bi nesumnjivo efekti ispitivanja bili uspješniji da je dokaz izveden neposredno. Iako je u konkretnom slučaju odbrani bilo omogućeno pravo da postavi pitanja koja bi inače unakrsno postavila svjedoku O.L., kao i da izvede dokaze odbrane kojima bi se pobijali dokazi optužbe9, to se ne može, u skladu sa stavom ESLJP zauzetim u predmetu Paić protiv Hrvatske10, smatrati dovoljnim uravnotežujućim faktorom koji bi nadoknadio teškoće u koje je odbrana bila dovedena, s obzirom da optuženi nije bio u mogućnosti ispitati istinitost i pouzdanost iskaza koji je dao svjedok O.L. putem unakrsnog ispitivanja uprkos činjenici da je to bio jedini dokaz protiv njega11.

Apelaciono vijeće na ovom mjestu ističe da se navedenim zaključcima ne dovodi u pitanje istinitost kazivanja svjedoka O.L., već provjerljivost istog iskaza, a sve

4 Odbrana je kao svjedoka na ovu okolnost izvela N.M.
5 Zahtjev br. 47082/12, presuda od 29.03.2016. godine. Paragraf 51. navedene presude: „ To što je podnositelj bio u mogućnosti osporiti ili opovrgnuti izjavu E.R. na način da sam da iskaz ili da ispita jednog drugog svjedoka ne može se smatrati dovoljnim uravnotežujućim faktorom koji bi nadoknadio teškoće u koje je odbrana bila dovedena.
Podnositelj zahtjeva nije bio u mogućnosti ispitati istinitost i pouzdanost iskaza koji je dala
E.R. putem unakrsnog ispitivanja unatoč činjenici da je to bio jedini dokaz protiv njega (vidi naprijed citirani predmet Al-Khawaja i Tahery, paragrafi 162. i 165.). Posljedično, bio je osuđen na temelju dokaza u odnosu na koje su njegova prava odbrane bila znatno ograničena“.
6 Vidjeti naprijed citirani predmet Al-Khawaja i Tahery, paragrafi 162. i 165.


imajući u vidu da se radi o jedinom dokazu optužbe na okolnost događaja opisanog tačkom 2c) potvrđene optužnice, koji dokaz nije neposredno izveden, niti je ovaj dokaz potkrijepljen drugim dokazima optužbe.

Stoga, cijeneći da se presuda ne može isključivo ili u odlučujućoj mjeri temeljiti na iskazima nedostupnih svjedoka, a da se u konkretnom slučaju radi o takvom dokazu, u odsustvu drugog dokaznog materijala, Apelaciono vijeće nalazi da je činjenično stanje u odnosu na tačku 1b) izreke presude nepotpuno utvrđeno, odnosno da na nesumnjiv način nije moguće utvrditi da je optuženi učestvovao u radnjama koje mu se stavljaju na teret tačkom 2c) potvrđene optužnice.

(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja broj: S1 1 K 020380 18 Krž 2 od
24.05.2018. godine)

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]