BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
#3798
Disciplinske mjere izrečene sudiji od strane nesudskog organa i žalba Vrhovnom sudu.

Ramos Nunes de

Carvalho e Sá

v. Portugal,

br. 55391/13,
57728/13 i 74041/13

6.11.2018. godine

Veliko vijeće

Primjena člana 6. kako slijedi:
- Ispitivanje primjenjivosti člana 6. u okviru njegovog građanskopravnog i krivičnopravnog aspekta
(paragraf 121 presude).
- Sudska revizija po članu 6. (građanskopravni aspekt) u specifičnom kontekstu disciplinskih odluka
protiv sudije (paragraf 214 presude).
- Obim razmatranja i usmena rasprava pred sudskim organom (rekapitulacija i pojašnjenje sudske
prakse u paragrafu 187-192, a posebno paragrafu 210 presude);
- Nezavisnost i nepristrasnost;
- Rekapitulacija sudske prakse u vezi člana 35. st. 1: Pravilo šest mjeseci (paragraf 97-101 presude).
Nema povrede člana 6. st. 1 u pogledu pitanja nezavisnosti i nepristrasnosti suda.
Utvrđena povreda člana 6. st. 1 zbog nedostataka postupka koji je proveden protiv aplikanta.
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja