BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Medunarodno privatno pravo i Medunarodno javno pravo
User avatar
By pravnik
#1726
Diplomatski zastupnici

Ova oblast međunarodnog prava je po prvi put uspješno kodificirana na Bečkom kongresu 1815.g. Tada je usvojen Pravilnik o rangu diplomatskih predstavnika koji je diplomatske predstavnike dijelio u tri grupe:

a. ambasadori, legati i nunciji
b. poslanici, ministri ili drugi opunomoćenici pri suverenima
c. otpravnici poslova opunomoćeni pri ministrima vanjskih poslova

Nakon II svjetskog rata su donesene različite konvencije iz diplomatskih i konzularnih odnosa.

Službeni glasnik BiH, broj 66/23 ODLUKA VISOKOG PR[…]