BiH Pravo 2019.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#3286
Član 48. KZ BiH

Nesporno je da prilikom odmjeravanja kazne sud u svakom slučaju ima u vidu svrhu kažnjavanja koju treba postići primjenom kazne, ali isto tako neophodno je imati u vidu da zahtjevi prevencije ne mogu opravdati strožu kaznu od one koju limitira stepen krivične odgovornosti i težina konkretnog krivičnog djela.Iz obrazloženja:

Prvostepeni sud je prilikom odmjeravanja kazne za osnovu pravilno uzeo zakonom propisane granice kazne za navedena krivična djela, imajući u vidu svrhu kažnjavanja uzimajući u obzir sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti koje utiču na mjeru odnosno visinu kazne. Iako je pri tome cijenio sve okolnosti koje je našao, a koje utiču na visinu kazne, kako pojedinačno utvrđenih tako i na izrečenu jedinstvenu kaznu...., ovo vijeće nalazi da je prvostepeni sud u predmetnom slučaju pri vrednovanju otežavajućih okolnosti precijenio njihov značaj i uticaj na visinu utvrđenih pojedinačnih kazni, kao i na mjeru jedinstvene kazne koju je odmjerio na osnovu člana 53. KZ BiH. Naime, nesporno je da prilikom odmjeravanja kazne sud u svakom slučaju mora da ima u vidu svrhu kažnjavanja koju treba postići primjenom kazne, ali isto tako neophodno je imati u vidu da zahtjevi prevencije ne mogu opravdati strožu mjeru kazne od one koju limitira stepen krivične dogovornosti i težina konkretnog krivičnog djela. U protivnom, osnovano bi se postavilo pitanje legitimnosti takve kazne, jer bi načelo pravednosti i srazmjernosti kazne bilo izgirano i kazna kao takve nepravedna i u osnovi utilitaristička.

(Presuda Suda BiH, Kž-151/04 od 15.03.2005.godine)
Ugovor o kreditu

najlakse ti je da ih nazoves i vidis direktno sa n[…]

Izvršni postupak u BiH

Pozdrav, zanima me da li netko zna koji je zastarn[…]

pitanje

Tvoje prezime je tvoja licna stvar, u svako doba g[…]

ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU ZBOG NEOPRAVDA[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja