BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By LegaForum
#3937
Član 223. stav 4. Zakona o upravnom postupku

KADA PRVOSTEPENI ORGAN DONESE ODLUKU NA OSNOVU FEDERALNOG ZAKONA, O ŽALBI NA TU ODLUKU STVARNO JE NADLEŽAN ISKLJUČIVO FEDERALNI ORGAN UPRAVE.

Iz obrazloženja:

Presudom Kantonalnog suda u Novom Travniku broj 06 0 U 004534 12 U od 20.04.2012. godine odbijena je tužiteljeva tužba podnesena protiv osporenog rješenja tuženog organa, broj i datum navedeni u uvodu ove presude, kojim je odbijena njegova žalba izjavljena protiv zaključka Službe ... Općine K., broj: ... od ... godine kojim je izvršena ispravka pojedinih parcela, a na katastarskim planovima i ispravka granica parcela tako što su u navedenim popisnim listama, odnosno katastarsko-knjižnim ulošcima površine parcela izmijenjene.
Protiv navedene presude prvostepenog suda tužitelj je podnio zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke zbog povrede federalnog zakona, odnosno Zakona o premjeru i katastru nekretnina; Zakona o upravnom postupku i Zakona o zemljišnim knjigama, a iz razloga detaljno navedenih i obrazloženih u zahtjevu. Predložio je da se zahtjev uvaži, pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.
U odgovoru na zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke tuženi organ i zainteresovano lice su predložili da se isti odbije.
Ovaj Sud je na osnovu člana 45. Zakona o upravnim sporovima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 9/05) ispitao zakonitost pobijane presude u granicama zahtjeva i povreda propisa iz člana 41. stav 2. tog Zakona, pa je odlučio kao u izreci presude iz slijedećih razloga:
Iz stanja upravnog spisa proizilazi da je prvostepeni organ - Služba ... Općine K. rješavala u postupku pokrenutom po zahtjevu zainteresovanog lica iz ovog upravnog spora
B.M. i zaključkom broj: ... od ... godine izvršila ispravku pojedinih parcela, a na katastarskim planovima i ispravku granica parcela tako što su u navedenim popisnim listama, odnosno katastarsko-knjižnim ulošcima, površine parcela izmijenjene. Navedeni zaključak donesen je uz pozivanje na odredbu člana 217. stav 2. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98 i 48/99). Rješavajući po žalbi tužitelja izjavljenoj protiv navedenog zaključka prvostepenog organa, tuženi organ - Kantonalna uprava ... B. osporenim rješenjem od ... godine je žalbu tužitelja odbio kao neosnovanu, pozivajući se takođe na odredbu člana 217. stav 2.Zakona o upravnom postupku, a rješavajući po tužiteljevoj tužbi, prvostepeni sud je poprimio utvrđenim da tuženi, a i prvostepeni organ nisu povrijedili zakon na štetu tužitelja kada su, osporenim rješenjem i navedenim zaključkom, odlučili o zahtjevu zainteresovanog lica u smislu navedene odredbe Zakona o o upravnom postupku radi čega je, po ocjeni prvostepenog suda, tužiteljevu tužbu valjalo odbiti kao neosnovanu.
Međutim, odredbom člana 223. stav 4. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 2/98 i 48/99) propisano je da protiv prvostepenih rješenja (a i zaključaka) općinskog načelnika i gradonačelnika, odnosno općinskih i gradskih službi za upravu, koja su u upravnom postupku donesena na osnovu federalnog zakona ili drugog federalnog propisa, u drugom stepenu rješava nadležni federalni organ uprave iz odgovarajuće upravne oblasti, ako federalnim zakonom nije utvrđena nadležnost drugog organa.
Iz citirane zakonske odredbe jasno proizilazi da tuženi kantonalni organ uprave uopšte nije bio nadležan da rješava u ovoj upravnoj stvari, jer je o tužiteljevoj žalbi izjavljenoj protiv zaključka prvostepenog općinskog organa donesenog na osnovu federalnog zakona trebao rješavati isključivo nadležni federalni organ uprave. Zbog navedenog proizilazi da tuženi organ nije vodio računa o svojoj stvarnoj nadležnosti za rješavanje o izjavljenoj žalbi (koja je u ovoj stvari mogla biti utvrđena isključivo federalnim zakonom), čime je postupio protivno odredbi člana 24. stav 1. Zakona o upravnom postupku, kojom je propisano da svaki organ uprave u toku cijelog postupka pazi na svoju stvarnu i mjesnu nadležnost. Obzirom na navedeno i prvostepeni sud je pogrešno postupio kada je u meritumu odlučio o tužbi tužitelja podnesenoj protiv osporenog rješenja tuženog organa, jer nije vodio računa o zakonskim odredbama koje regulišu nadležnost organa za rješavanje o žalbi u upravnom postupku.
Iz navedenih razloga ovaj Sud je na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o upravnim sporovima zahtjev tužitelja uvažio i pobijanu presudu preinačio tako što je tužbu uvažio, osporeno rješenje poništio i predmet dostavio stvarno nadležnoj Federalnoj upravi ... Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo na rješavanje po tužiteljevoj žalbi izjavljenoj protiv navedenog zaključka prvostepenog organa.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BIH, broj: 06 0 U 004534 12 Uvp 2 od 19.10.2016. godine)
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]