BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By LegaForum
#3509
Ĉlan 15. stav 1. i 2. Zakona o finansijskoj policiji Ĉlan 220. stav 1. i 3. Zakona o upravnom postupku
PROTIV ZAKLJUĈKA DONESENOG PO PRIGOVORU NA ZAPISNIK FINANSIJSKE POLICIJE NIJE DOZVOLJENA POSEBNA ŢALBA, VEĆ SE PODACI IZ ZAPISNIKA MOGU POBIJATI ŢALBOM IZJAVLJENOM PROTIV RJEŠENJA KOJIM JE ODLUĈENO O SAMOJ UPRAVNOJ STVARI.

Iz obrazloţenja.

Odredbama ĉlana 15. stav 1. i 2. Zakona o finansijskoj policiji (“Sl. novine FBiH”, br. 2/95), propisano je da inspektor u postupku kontrole sastavlja zapisnik koji uruĉuje odgovornoj osobi na licu mjesta, koja na zapisnik o izvršenoj kontroli ima pravo uloţiti prigovor.

U konkretnom sluĉaju tuţeni je, kako proizilazi iz priloţenih dokaza i navoda tuţbe, odluĉio o prigovoru na zapisnik svojim zakljuĉkom broj: 101-281/02 od 21.1.2002. godine i to tako što je isti odbio.

Ĉlanom 220. stav 1. Zakona o upravnom postupku (“Sl. novine FBiH”, br. 2/98 i 48/00), propisano je da se protiv zakljuĉka moţe izjaviti posebna ţalba samo kada je to ovim zakonom ili drugim zakonom izriĉito predviĊeno.

Polazeći od citirane zakonske odredbe kao i ĉinjenice da ni jednom odredbom Zakona o upravnom postupku, Zakona o finansijskoj policiji, niti odredbama materijalnog prava, koje se mogu primijeniti u postupku kontrole pretvorbe drţavnog vlasništva u privatno, nije propisana mogućnost posebnog pobijanja odluke donesene po prigovoru na zapisnik Finansijske policije, dakle, protiv zakljuĉka kojim je odluĉeno po prigovoru na zapisnik, tuţeni je, i po ocjeni suda pravilno odluĉio kada je ţalbu protiv navedenog zakljuĉka odbacio.

Prema tome, tuţitelji će sve prigovore iznesene na odluku kojom je odluĉeno o prigovoru na zapisnik moći pobijati ţalbom protiv rješenja o glavnoj stvari, kako to propisuje stav 3. ĉlana 220. ZUP-a, kao i tuţbom protiv drugostepenog rješenja.

Iz iznesenih razloga, nema uslova za udovoljenje zahtjevu, kojim se traţi poništaj osporenog rješenja, zbog ĉega je sud, primjenom ĉlana 38. stav 2. Zakona o upravnim sporovima, tuţbu odbio.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: U-1078/02 od 21.6.2002.g.)

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]