BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Porezi, vrijednosni papiri, carine, hartije od vrijednosti, mjenica...
User avatar
By pravnik
#2428
Carina na autmobile u Bosni i Hercegovini
UVOZ MOTORNIH VOZILA u BiH

Tagovi: UVOZ MOTORNIH VOZILA u BiH, Carina na auta u BiH, Carina na autmobile u BiH, Carina na autmobile u Bosni i Hercegovini

Uprava za indirektno oporezivanje BiH provodi carinski postupak uvoza svih roba u BiH pa tako i putničkih motornih vozila. Da bi vozilo ušlo u BiH, u skladu sa važećom legislativom, mora zadovoljiti minimalne tehničke uslove homologacije vozila. Homologaciju vozila, tj. ispitivanje tehničkih karakteristika svakog pojedinačnog vozila provode ovlašteni tehnički servisi u Bosni i Hercegovini. Dakle, kada lice dolazi s vozilom u BiH, prijavljuje ga za uvoz na graničnom prijelazu, nakon čega dobija provoznu carinsku prijavu na rok od 10 dana i u tom roku mora otići u ovlašteni tehnički servis koji provjerava vozilo i izdaje uvjerenje da vozilo zadovoljava minimalne tehničke uslove homologacije vozila.

Više informacija o homologaciji i ispunjavanju svih uslova koje vozilo treba ispuniti da bi se moglo uvesti u BiH može se dobiti kod nekog od ovlaštenih tehničkih servisa u BiH, nadležnih za provođenje homologacije.

Kada vozilo dobije uvjerenje o homologaciji, sa tim uvjerenjem i sa svom ostalom dokumentacijom ide se u određenu carinsku ispostavu u unutrašnjosti BiH gdje se završava carinski postupak uvoza vozila, plaćaju uvozne dažbine (carina i PDV), te nakon toga vozilo se može registrovati kod nadležnog MUP-a. Kad su u pitanju uvozne dažbine, standardna stopa carine za putnička motorna vozila iznosi 15 % i PDV 17 %. Ako su u pitanju polovna putnička motorna vozila porijeklom iz EU, od početka 2013. godine carina je ukinuta i plaća se samo PDV od 17 % na utvrđenu carinsku vrijednost vozila.

Da bi lice bilo oslobođeno od plaćanja carine mora imati dokaz o porijeklu vozila iz EU, a to je izjava na fakturi od prodavca vozila (ako se vozilo kupuje u firmi koja može izdati fakturu), ili obrazac EUR 1 (ako se vozilo kupuje od fizičkog lica putem ugovora o prodaji, ili je eventualno već u vlasništvu uvoznika). Obrazac EUR 1 izdaje i ovjerava nadležna carinska služba zemlje u kojoj je vozilo kupljeno. Bez jednog od pomenutih dokaza o porijeklu vozila ne može se ostvariti osobađanje od plaćanja carine. PDV se plaća u svakom slučaju. Kad su u pitanju nova putnička motorna vozila porijeklom iz EU carina je ukinute još od 01.01.2009. godine, te se prilikom uvoza istih u BiH plaća samo PDV u iznosu od 17 %.


Vozila iz EU bez EUR 1 obrasca

Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane i Bosne i Hercegovine, s druge strane, tačnije pripadajućeg Protokola 2 o definiciji pojma ''proizvodi s porijeklom'' i načinima administrativne saradnje propisani su uslovi i načini za sticanje porijekla robe, dokazivanje porijekla, postupak izdavanja dokaza o porijekla, prilaganje dokaza o porijeklu u postupku carinjenja robe, ispravnost/valjanost izdatih dokaza, primjena povlaštenog tretmana, naknadna provjera, čuvanje dokumentacije i drugo.

U skladu sa odredbama člana 17. Protokola 2 dokaz o porijeklu robe - uvjerenje o kretanju EUR.1 izdaju carinske vlasti zemlje izvoznice, na pisani zahtjev izvoznika ili njegovog ovlaštenog predstavnika, nakon uvida u dokumentaciju kojom se dokazuje porijeklo odnosnih proizvoda, kao i ocjene da su ispunjeni ostali uslovi iz Protokola 2.

Izjavu na računu, kako je propisano članom 22. Protokola 2 popunjava izvoznik za pošiljke čija vrijednost ne prelazi 6000 eura ili ovlašteni izvoznik bez obzira na vrijednost robe, ako se izvozni proizvodi mogu smatrati proizvodima s porijeklom.

Carinski organi zemlje uvoznice (u ovom slučaju BiH), primjenjuju povlaštenu /preferencijalnu stopu carine ukoliko uvoznik zatraži primjenu i priloži adekvatan dokaz o porijeklu.

Dakle, ''bescarinski uvoz'' ne omogućavaju carinski organi BiH i nemaju uticaj na izdavanje dokaza o porijeklu u zemlji izvoznici. Uvoz robe s porijeklom uz primjenu umanjene ili nulte stope carine propisan je samim trgovinskim sporazumom, u ovom slučaju između Bosne i Hercegovine i Evropske zajednice.

Uprava za indirektno oporezivanje je po saznanju za činjenicu ne izdavanja dokaza o porijeklu za vozila porijeklom iz Evropske zajednice, sa istim upoznala nadležno Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kako bi oni, kao potpisnik sporazuma čije odredbe se ne poštuju u potpunosti, preduzelo aktivnosti na riješavanju ovog problema, koji je na štetu uvoznika robe u Bosnu i Hercegovinu.

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]