BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#3396
BITAN ELEMENT BIĆA KRIVIČNOG DJELA PREVARA U SLUŽBI
Krivični zakon Republike Srpske

član 349 stav 1

Dovođenje u zabludu ovlaštenog lica u računovodstvu da izvrši nezakonitu isplatu predstavlja bitan element bića krivičnog djela Prevara u službi.

Obrazloženje:

"Osporavajući pravilnost i zakonitost pobijane presude, u žalbi se, prvenstveno, ukazuje na povredu Krivičnog zakona iz odredbe člana 312. tačka a) ZKP RS, tvrdnjom da činjenični opis radnje izvršenja djela, onako kako je dat u optužnici Okružnog javnog tužilaštva u B. L. broj T13 0 KTPO... od 04.04.2014. godine, a u cjelosti prihvaćen izrekom prvostepene osuđujuće presude Osnovnog suda u M. G. broj 75 0 K... K od 28.3.2016. godine, sadrži opis svih bitnih elemenata bića krivičnog djela prevara u službi iz člana 349. stav 1. KZ RS, za koje se optuženi tereti tom optužnicom.

Cijeneći karakter ovih prigovora, isti su od prioritetnog značaja za ostale žalbene prigovore, kojima se ukazuje na pogrešan stav zauzet u drugostepenoj presudi da je, izmjenom optužnice (nakon ukidanja prvostepene presude od 28.3.2016. godine), povrijeđen princip reformatio in peius iz odredbe člana 321. ZKP RS, te da, drugostepeni sud prilikom donošenja pobijane presude, nije primjenio odredbu člana 294. stav 2. ZKP RS, po kojoj nije vezan za prijedlog tužioca u pogledu pravne ocjene djela, a to je bilo od uticaja na zakonito i pravilno donošenje presude i time počinio bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 311. stav 2. ZKP RS.

Osnovani su argumenti iz žalbe tužioca, u prilog tvrdnji da je pogrešan zaključak drugostepenog suda da radnje optuženog iz izreke pobijane drugostepene presude, ne sadrže bitna obilježja bića krivičnog djela pravara u službi iz člana 349. stav 1. KZ RS.

Naime, u činjeničnom opisu radnje izvršenja iz izreke pobijane presude (koji je identičan činjeničnom opisu prvostepene osuđujuće presude Osnovnog suda u M. G. broj 75 0 K... K od 28.3.2016. godine i dispozitivu optužnice Okružnog javnog tužilaštva u B. L. broj T13 0 KTPO... od 04.4.2014. godine), opisan je način dovođenja u zabludu ovlaštenog lica ŠG G. iz Š., da izvrši nezakonitu isplatu. Opisan je način na koji je optuženi, u svojstvu odgovornog lica, kao diplomirani inženjer šumarstva zaposlen u ŠG G. iz Š. i raspoređen da obavlja poslove doznake u određenim odjelima tog gazdinstva u 2012. godini, sačinio i potpisao evidencije broja ostvarenih radnih sati (šihterica), u kojima je neistinito naveo da su, po osnovu zaključenog ugovora na određenim povremenim i privremenim poslovima, u navedenom periodu, radila i lica L.K. i D.K., koja te poslove nisu radila, te je "na osnovu tih falsifikovanih šihterica, koje je podnio ovlaštenim licima u ŠG G., neosnovano i nezakonito isplaćen" novčani iznos iz izreke presude tim licima.

Slijedom navedenog, dovođenje u zabludu ovlaštenog lica da izvrši nezakonitu isplatu, kao bitan element bića krivičnog djela prevara u službi iz člana 349. stav 1. KZ RS, kako se to osnovano ukazuje argumentima iz žalbe tužioca, sasvim je jasno i na dovoljan način opisano u činjeničnom supstratu izreke te presude, a kasnije izmjene optužnice (nakon ukidanja prvostepene osuđujuće presude od 28.3.2016. godine), po ocjeni ovog suda se odnose samo na preciziranje činjenica u pogledu lica u ŠG G. Š., kojima je optuženi dostavio te falsifikovane šihterice ("šefu tehničke službe pripreme u ŠG G., koji ih je pregledao i dostavio računovodstvu ŠG G.), a na osnovu kojih su sačinjene isplatne liste i izvršena nezakonita isplata L.K. i D.K., za poslove na kojima nisu bili angažovani u vremenu relevantnom iz izreke presude.

Osim toga, u jednom dijelu tih činjeničnih izmjena, navedeno je da su ovlaštena lica u računovodstvu ŠG G., na osnovu tih falsifikovanih šihterica "dovedena u zabludu" u pogledu lica angažovanih na poslovima doznake, a radi se o L.K. i D.K., kojima je nezakonito izvršena isplata. Međutim, ove izmjene se odnose samo na unošenje pravnog termina sadržanog u zakonskoj dispoziciji krivičnog djela prevara u službi iz člana 349. stav 1. KZ RS, koji je, na sasvim jasan i dovoljan način opisan u činjeničnom supstratu izreke prvostepene osuđujuće presude Osnovnog suda u M. G. broj 75 0 K... K od 28.3.2016. godine (i dispozitivu optužnice), a potpuno konkretizovan u pravnom opisu djela ("…podnošenjem lažnih evidencija, tzv. "šihterica" doveo u zabludu ovlašteno lice da izvrši nezakonitu isplatu"), tako da ne predstavljaju preinačenje na štetu optuženog, slijedom čega razmatranje zabrane principa "reformatio in peius" iz odredbe člana 321. ZKP RS, a kojim se bavio drugostepeni sud u pobijanoj presudi u vezi sa izmjenom optužnice (obzirom da je samo u korist optuženog izjavljena žalba protiv prvostepene osuđujuće presude od 28.3.2016. godine), u konkretnom slučaju, ne pokazuje se potrebnim.

Cijeneći navedeno, osnovani su argumenti iz žalbe tužioca, u prilog tvrdnji da je pogrešan zaključak drugostepenog suda da radnje optuženog iz izreke pobijane drugostepene presude, ne sadrže bitna obilježja bića krivičnog djela prevara u službi iz člana 349. stav 1. KZ RS, a slijedom toga i oni argumenti kojima se ukazuje na povredu Krivičnog zakona, po osnovu odredbe člana 312. tačka a) ZKP RS, što je sve za posljedicu, u konkretnom slučaju, dovelo do nepravilne primjene odredbe člana 321. ZKP RS i time bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 311. stav 2. ZKP RS.

Radi toga je ovaj sud, primjenom člana 329. stav 1. tačka a) u vezi sa članom 333. stav 2. ZKP RS, uvažio žalbu okružnog javnog tužioca iz B. L. i pobijanu presuda ukinuo, te predmet vratio drugostepenom sudu na ponovno suđenje po žalbama tužioca i branioca optuženog, izjavljenim protiv presude Osnovnog suda u M. G. broj 75 0 K... K 2 od 19.12.2017. godine.

U ponovnom postupku, taj sud će otkloniti nedostatke na koje je ukazano ovim rješenjem, te donijeti zakonitu i pravilnu odluku."(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, 75 0 K 035039 18 Kžž od 18.6.2019. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]