BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Medunarodno privatno pravo i Medunarodno javno pravo
User avatar
By pravnik
#1752
Arbitraža

Međunarodna arbitraža predstavlja način mirnog rješavanja međunarodnih sporova odlukom arbitara koje strane u sporu izaberu i koji izriču obaveznu i u pravilu konačnu presudu. Međunarodna arbitraža zasniva se isključivo na dobrovoljnom pristanku strana na taj način rješavanja njihovog spora. Pristanak uvijek podrazumijeva preuzimanje obaveze na izvršenje izrečene presude u dobroj vjeri i u cijelosti. Pristanak na arbitražu može se dati:

• za već postojeći spor (tzv. prigodna ili izolirana arbitraža)  Pristanak se daje u obliku ARBITRAŽNOG KOMPROMISA
• u pogledu sporova koji među strankama nekog ugovora mogu nastati u mogućnosti (tzv. institucionalna arbitraža)  pristanak se daje u vidu tzv. ARBITRAŽNE KLAUZULE, koja se stipulira u samom ugovoru.

Za pravovaljanost arbitraže odlučujuća je valjanost kompromisa ili ugovora o arbitraži.

www.medijator-prnjavorac.com

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]