BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#272
Amnestija

- Amnestija je akt kojim se poimenično neodređenom krugu lica daje:
a) oslobođenje od krivičnog gonjenja ili abolicija,
b) potpuno ili djelomično oslobađanje od izvršenja kazne,
c) zamjena izrečene kazne blažom,
d) određuje se brisanje osude ili
e) ukida određena pravna posljedica osude.
- Krug lica na koji se odnosi amnestija određen je u aktu o amnestiji.
- Može se odnositi na kaznu zatvora i maloljetničkog zatvora, a ne može na vaspitne mjere i mjere bezbjednosti.
- Amnestija se daje u formi zakona, što znači da je daje zakonodavni organ. To praktično znači da se ne navode pojedinačno lica nego se oslobađaju sva lica optužena za npr. krivično djelo izbjegavanje vojne obaveze. Amnestiju za kriv. djela propisana ovim i dr. zakonom FBiH može dati Parlament FBiH, a za kriv. djela propisana zakonom kantona skupština kantona.
- Davanjem amnestije ne utiče se na prava trećih osoba koja se zasnivaju na osudi.

http://www.webdesignstudio.ba

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]