BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#108
ALTERNATIVNE OBAVEZE

- Alternativne obaveze su takve obveze kod kojih dužnikova obveza ima dva ili više predmeta ali je dužnik obavezan dati samo jedan od njih da bi se oslobodio obveze. Suština se odnosi na postojanje dvije obveze, dva premeta i pravo izbora pripada dužniku.
- Alternativne obaveze mogu nastati:
1. ugovorom kada se o tome usaglase ugovorne strane (npr. kod zaključenja ugovora o prodaji kupac se obavezuje prodavcu isplatiti određeni iznos novca ili mu umjesto toga dati neku stvar);
2. jednostranom izjavom volje (npr. kod sastavljanja legata nasljedniku se može odrediti obaveza da legataru preda određene stvari isplatu ili isplati određeni iznos novca);
3. na osnovu zakona (npr. u slučaju zakonskog izdržavanja, davalac izdržavanja može plaćati izdržavanje ili primiti izdržavano lice u svoje domaćinstvo na izdržavanje).
- Svrha alternativne obveze je pravo izbora od strane dužnika. Time se dužniku daje mogućnost da ispuni obvezu na način koji je za njega povoljniji.
- Izbor se smatra izvršenim u momentu kada je dužnik obavijestio drugu stranu (povjerioca) o tome šta je izabrao. Takva izjava se više ne može opozvati.
- Pravo izbora pripada dužniku sve dok u postupku prinudnog izvršenja jedna od dugovanih stvari ne bude predata povjeriocu.
- Ako pravo izbora pripada povjeriocu, onda on to pravo može koristiti do isteka roka za ispunjenje dužnikove činidbe. Ukoliko se do tada ne izjasni povjerilac, dužnik ga može pozvati da izvrši izbor i pri tome mu odredi rok. Po proteku navedenog roka pravo izbora prelazi na dužnika.
- Ako se desi da jedan predmet obaveze postane nemoguć iz uzroka za koje nije odgovorna ni jedna strana, obveza dužnika se svodi na preostali predmet.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]