BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Advokatura u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#1367
Advokatska komora Bosne i Hercegovine

izvor: https://advokat-prnjavorac.com

Bosna i Hercegovina nema Advokatsku komoru na državnom nivou.

Bosna i Hercegovina ima dvije entitetske advokatske komore i to:

Advokatsku komoru Federacije BiH

i

Advokatskoj komori Republike Srpske


Trenutno je u parlamentarnoj proceduri BiH, nacrt Zakona o advokaturi Bosne i Hercegovine, kojim je definisano slijedece:


Sadržaj zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se organizacija i položaj advokature u Bosni i Hercegovini kao nezavisne i samostalne djelatnosti koja osigurava pružanje stručne pravne pomoći domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava, obaveza i pravnih interesa u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, međunarodnim pravom, ovim zakonom, Statutom i Kodeksom advokatske etike, kao i drugim propisima i ostalim općim aktima.

Član 2.
Samostalnost i nezavisnost advokature

(1) Advokatura je samostalna i nezavisna profesionalna djelatnost koja se organizuje i funkcioniše u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, međunaordnim pravom i ovim zakonom, kao i općim aktima Advokatske komore Bosne i Hercegovine i Kodeskom advokatske etike.

(2) Samostalnost i nezavisnost advokature ostvaruje se posebno:

a) nezavisnim i profesionalnim vršenjem usluga pravne pomoći;
b) pravom stranke na slobodan izbor advokata;
c) organizovanjem advokata u advokatsku komoru kao nezavisnu i samostalnu organizaciju sa slobodnim učlanjenjem;
d) donošenjem Statuta kojim se reguliše rad advokatske komore i njenih organa;
e) donošenjem Kodeksa advokatske etike;
f) donošenjem ostalih općih akata kojima se regulira rad organa advokatske asocijacije;
g) odlučivanjem o pravu na obavljanje advokatske djelatnosti, privremenoj zabrani i prestanku obavljanja djelatnosti;
h) odlučivanjem o oblicima saradnje sa advokatskim komorama stranih država, međudržavnim i međunarodnim udruženjima advokata;
i) odlučivanjem o saradnji sa drugim međudržavnim i međunarodnim institucijama, organizacijama i udruženjima;
j) odlučivanjem o izboru svojih predstavnika u Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine i izborom svojih predstavnika u međunarodne advokatske asocijacije.

Član 3.
Ovlaštenja advokata

(1) Advokatska djelatnost obuhvata sve oblike pravne pomoći, a posebno:

a) zastupanje stranaka (domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica);
b) davanje pravnih savjeta strankama;
c) sastavljanje različitih podnesaka (zahtjevi, tužbe, predstavke, prijedlozi, molbe, žalbe, vanredni pravni lijekovi, apelacije i dr);
d) sastavljanje raznih isprava (ugovori, testamenti i dr.)
e) odbrana i zastupanje stranaka pred stalnim i institucionalnim međunarodnim krivičnim sudovima;
f) odbrana i zastupanje stranaka pred svim upravnim organima i sudovima u Bosni i Hercegovini: u građanskom, krivičnom, upravnom i prekršajnom postupku, u postupku pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine i ustavnim sudovima Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske;
g) zastupanje stranaka i zaštita interesa pred svim pravnim licima, organizacijama i institucijama;
h) zastupanje stranaka pred Međunarodnim sudom za ljudska prava u Strasbourgu kao i drugim međunarodnim sudovima u skladu sa ovim zakonom i međunarodim pravom;
i) zastupanje stranaka pred domaćim i međunarodnim institucionaliziranim i/ili ad hoc arbitražama u skladu sa međunarodnim pravom;
j) zastupanju stranaka pred upravnim organima i/ili sudovima, i/ili arbitražama drugih država u skladu sa međunarodnim pravom i principom reciprociteta, kao i primjenjivim zakonodavstvom druge države u kojoj advokati iz Bosne i Hercegovine zastupaju interese stranaka;
k) pregovaranje i sastavljanje domačih i stranih međunarodnih trgovačkih ugovora;
l) zastupanje stranaka pred međunarodnim organizacijama u Bosni i Hercegovini, kao i u mjestima njihovog sjedišta u trećim državama;
m) zastupanje advokatskih kancelarija iz trečih država i njihovih stranaka kroz ugovore o zastupanju koji se prijavljuju Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, u skladu sa principom reciprociteta i međunarodnim pravom;
n) pružanje i drugih oblika pravne pomoći domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima kako bi se zaštitila njihova prava i interesi.

(2) Advokatsku djelatnost advokati mogu obavljati u advokatskoj kancelariji, zajedničkoj advokatskoj kancelariji ili advokatskom društvu.


ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]