BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2935
Zloupotreba položaja ili ovlaštenja (član 220. KZ BiH)

Da bi određenje opisa djela u predmetnoj otpužnici bilo potpuno, tj. iz kojeg bi proizilazila sva zakonom određena obilježja predmetnog krivičnog djela, u istoj je moralo biti navedeno da je usljed radnji činjenja ili propuštanja optuženog kao službene osobe u institucijama BiH, nastupila zabranjena posljedica, odnosno da je pribavio za sebe ili drugoga kakvu korist.

Iz obrazloženja:

Tek tako određen opis djela (činjenični opis optužnice) je mogao biti potpuna i valjana osnova za predmetno odlučivanje. S tim u vezi, iz stanja spisa proizilazi da je potvrđena optužnica u ovom predmetu sadržavala i naprijed navedeno određenje posljedice radnji optuženog, i to "...na koji način je pribavio za sebe protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 864,02 KM", na koje okolnosti je od strane Tužilaštva predloženo izvođenje određenog broja dokaza, kako subjektivne tako i objektivne prirode. Ovako određena posljedica radnji optuženog predmetnom optužnicom je uklonjena prije iznošenja završnih riječi u toku prvostepenog postupka, kada je postupajući tužilac vršio preciziranje iste. Navedeno predstavlja samo primjećivanje od strane ovog Vijeća i isto nije moglo biti od uticaja na drugačiju odluku u ovom predmetu, imajući u vidu ograničenje propisano članom 280. stav
1. ZKP BiH.

Dovodeći navedeno u vezu sa radnjama opisanim optužnicom Tužilaštva BiH, ovo Vijeće je primjenom odredbe člana 284. tačka a) ZKP BiH donijelo presudu kojom se optuženi oslobađa od optužbe, imajući u vidu da djelo za koje se optuženi optužuje nije zakonom propisano kao krivično djelo. Prema ocjeni ovog Vijeća, suprotno odredbi člana 227. stav 1. tačka c) ZKP BiH predmetna optužnica ne sadrži opis djela iz kojeg proizlaze sva zakonska obilježja krivičnog djela, čijim činjeničnim supstratom je ovo Vijeće vezano, imajući u vidu neophodnost očuvanja objektivnog identiteta između optužnice i presude."

(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja broj: S1 2 K 024310 17 Kžk od 23.02.2018. godine)

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]