BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#5495
Službeni glasnik BiH, broj 53/22

ČETVRTI ODJEL

PREDMET ŽILIĆ protiv BOSNE I HERCEGOVINE


(Aplikacija br. 49551/20) PRESUDA


STRASBOURG 25.05.2022.


Ova presuda je konačna, ali su moguće uredničke izmjene.

U predmetu Žilić protiv Bosne i Hercegovine,

Evropski sud za ljudska prava (Četvrti odjel), zasjeda kao komisija sastavljena od:

Armen Harutyunyan, predsjednik,

Jolien Schukking,

Ana Maria Guerra Martins, sudije,

i Viktorija Maradudina, v.d. zamjenica registrara Ureda,

nakon vijećanja zatvorenog za javnost održanog 05.05.2022. godine,

donio sljedeću presudu, koja je donesena navedenog dana:

POSTUPAK

1. Postupak u ovom predmetu pokrenut je zbog prijave protiv Bosne i Hercegovine, koja je podnesena Sudu u skladu sa članom 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu "Konvencija"), 21. oktobra 2020. godine.

2. Aplikanta je zastupao g. B. Božić, advokat iz Travnika.

3. Vlada Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu "Vlada") je obaviještena o aplikaciji.

ČINJENICE

4. Podaci o aplikantu i informacije relevantne za aplikaciju, navedene su u priloženoj tabeli.

5. Aplikant se žalio na predugo trajanje upravnog postupka.

PRAVO

I. NAVODNA POVREDA ČLANA 6. STAV 1. KONVENCIJE

6. Aplikant se žalio da je dužina predmetnog upravnog postupka nespojiva sa zahtjevom za "razumnim rokom". Pozvao se na član 6. stav 1. Konvencije, koji glasi:

Član 6. stav 1.


"Kada odlučuje o svojim građanskim pravima i obavezama ... svako ima pravo na suđenje u razumnom roku ... pred ... sudom ..."

7. Sud ponavlja da se opravdanost dužine postupka mora ocijeniti u svjetlu okolnosti predmeta i u odnosu na sljedeće kriterije: složenost predmeta, postupanje aplikanata i relevantnih organa vlasti, te šta je u sporu za aplikante bilo dovedeno u pitanje (vidi Frydlender protiv Francuske [VV], br. 30979/96, tačka 43., ESLJP 2000-VII.

8. U vodećim predmetima Scordino protiv Italije (br. 1) [VV], br. 36813/97, tačke 134.-227., ESLJP 2006-V i Dorić protiv Bosne i Hercegovine [Odbor], br. 68811/13, 07.11.2017., Sud je već utvrdio povredu u pogledu pitanja sličnih onima u predmetnom slučaju.

9. Nakon što je ispitao sav materijal koji mu je dostavljen, Sud nije našao nijednu činjenicu ili argument koji bi mogao opravdati ukupnu dužinu postupka na domaćem nivou. Imajući u vidu svoju praksu po ovom pitanju, Sud smatra da je u predmetnom slučaju dužina postupka bila prekomerna i da nije ispunjavao kriterijum "razumnog roka".

10. Stoga su ove žalbe prihvatljive i ukazuju na povredu člana 6. stav 1. Konvencije.

II. PRIMJENA ČLANA 41. KONVENCIJE

11. Član 41. Konvencije propisuje:

"Ukoliko Sud utvrdi da je došlo do povrede Konvencije ili njenih protokola i ako zakonodavstvo predmetne Visoke strane ugovornice dozvoljava samo djelimično obeštećenje, Sud će, ako je potrebno, odrediti pravičnu odštetu oštećenoj strani."

12. Imajući u vidu dokumente koje ima u svom posjedu, kao i svoju praksu o ovom pitanju (vidi, posebno, Scordino, citiran gore, tačke 260.-73. i Dorić, također citiran gore), Sud smatra opravdanim da dosudi iznose naznačene u priloženoj tabeli, te da odbije preostali dio aplikantovog zahtjeva za pravičnu naknadu.

13. Sud dalje smatra primjerenim da se zatezna kamata zasniva na najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke uvećanoj za tri postotna boda.

IZ NAVEDENIH RAZLOGA SUD JE JEDNOGLASNO,

1. Proglasio aplikaciju dopuštenom;

2. Utvrdio da ova aplikacija ukazuje na povredu člana 6. stav 1. Konvencije u pogledu prekomjerne dužina upravnog postupka;

3. Utvrdio

(a) da tužena država, u roku od tri mjeseca, mora isplatiti aplikantu iznose navedene u tabeli priloženoj u dodatku, preračunate u valutu tužene države prema kursu na dan poravnanja;

(b) da će se od isteka navedenog perioda od tri mjeseca do namirenja na navedene iznose, plaćati obična kamata po stopi koja je jednaka najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke u periodu neplaćanja, uvećanoj za tri procentna poena;

4. Odbio preostali dio zahtjeva aplikanta za pravičnu naknadu.

Sačinjeno na engleskom jeziku i objavljeno u pisanoj formi dana 25.05.2022. godine, u skladu s pravilom 77. stavovi 2. i 3. Pravila Suda.


Predsjednik
Armen Harutyunyan
V. d. zamjenica registrara
Viktoriya MaradudinaDODATAK
(prekomjerna dužina parničnog i/ili upravnog postupka)


Aplikacija br. Datum podnošenja


Ime i prezime aplikanta Godina rođenja


Zastupnik i njegovo sjedište


Početak postupka


Okončanje postupka


Ukupna dužina Nivoi nadležnosti


Domaća naknada na ime nematerijalne štete (u eurima)


Iznos dosuđen na ime nematerijalne štete po aplikantu (u eurima)$$$Plus svaki porez koji se aplikantu može zaračunati.$$$$$$Umanjeno za sve iznose koji su eventualno već isplaćeni po tom osnovu na domaćem nivou.$$$


Iznos dosuđen na ime troškova i izdataka po aplikaciji (u eurima)$$$Plus svaki porez koji se aplikantu može zaračunati.$$$

49551/20 21/10/2020


Drago ŽILIĆ 1959


Božić Bruno Travnik


20/03/2007


21/02/2018


10 godina, 11 mjeseci i 2 dana

2 nivoa nadležnosti


Ustavni sud 06/05/2020 421


3.600


250

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]