BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#1975
Zastupanje

1. Društvo zastupa uprava.
2. Uprava organizira rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja društvo i odgovara za zakonitost poslovanja društva.
3. Upravu čine lica koja su osnivačkim aktom ili statutom društva, u skladu sa zakonom, ovlaštena da vode poslovanje društva.
4. Društvo mogu zastupati i druga lica određena osnivačkim aktom ili statutom u skladu sa zakonom.
5. Lica ovlaštena za zastupanje upisuju se u registar društava.

https://epravo.ba

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]