BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#138
ZASTUPANJE

­ Poslovna sposobnost društva, prosuđuje se prema njegovom zastupniku,
­ Lica ovlaštena za zastupanje upisuju se u sudski registar.
­ Zastupnik je dakle osoba koja je određena osnivačkim aktom ili statutom, koja je upisana u registar i kojoj na osnovu zakona, statuta ili općeg akta pripadaju prava zastupnika.

­ Ovlaštenja zastupnika su:
1) da zastupa/predstavlja pravnu osobu pred sudovima i državnim organima,
2) obavlja pravne poslove i radnje i druge poslove povjerene zakonom.
­ Ovlaštenja zastupnika za preduzimanje nekih radnji može se ograničiti osnivačkim aktom ili statutom na način da određene pravne poslove ili pravne radnje može preduzeti na osnovu odobrenja ili uz saglasnost organa upravljanja. Ako takvo ograničenje postoji, ono mora biti upisano u registar. Ako nema ograničenja, biće upisano Mujo Mujić bez ograničenja.
­ Ko je zastupnik pravne osobe može se utvrditi iz registra. On kod suda mora imati deponovan svoj potpis. To znači da njegov potpis mora biti ovjeren u skladu sa zakonom. Svako ko ima pravni interes može uvidom u registar utvrditi da li se radi o zakonskom zastupniku.

­ Pored zastupnika, društvo može imati i druge ovlaštene osobe: punomoćnike i prokuriste.
a) Punomoćnik je osoba na koju zastupnik prenosi neko od svojih ovlaštenja. Punomoćnik mora imati izričito ovlaštenje kada se radi o preduzimanju nekih pravnih radnji (promet nekretnina, povlačenje/priznanje tužbe). Kako se punomoć može dati neograničenom broju lica to se ne upisuje u sudski registar.
b) Prokuristi su osobe koje preduzimaju pravne radnje iz djelatnosti društva. Prokura se može dati samo fizičkoj osobi. Prokura se ne može dati pravnom licu. Ovlaštenje prokurista za preduzimanje određenih pravnih radnji mora biti upisano u sudski registar. Prokuristi mogu biti i osobe izvan pravnog lica (ne mora biti zaposlenik) i njihov potpis se također deponuje kod suda. Prokurist ne može svoja ovlaštenja prenijeti na drugo lice.
Prokura može biti:
­ zajednička - koja je data za nekoliko lica da postupaju zajednički. Ta zajednička prokura obavezuje prokuriste da moraju biti saglasni o preduzimanju neke pravne radnje, a osoba s kojom su zaključili pravni posao privilegovana je jer se smatra da je izvršenje učinjeno jednom prokuristi zapravo učinjeno svima.
­ posebna - predpostavlja se da uvijek radi o jednom licu, iako može biti data više lica (svakom od njih posebno).

Izvor: www.medijator-prnjavorac.com
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]