BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2514
Zastupanje pravnog lica

Član 301a. Zakona o parničnom postupku

Ako u parnicama o imovinskopravnim zahtjevima u kojima vrijednost predmeta spora prelazi iznos od 50.000 KM kao punomoćnik pravnog lica na ročište pristupi uposlenik koji nema položen pravosu‐ dni ispit, sud će smatrati da za to pravno lice niko nije pristupio na ročište.

Iz obrazloženja:Pravilno je prvostepeni sud zaključio da je u konkretnom slučaju, imajući u vidu vri‐ jednost predmeta spora, za tužitelja na ročište morala pristupiti osoba koja ima položen pravosudni ispit, a kako to propisuje odredba člana 301a. ZPP‐a. Suprotno navodima žalbe ovaj sud cijeni da je prvoste‐ peni sud pravilno postupio kada je smatrao da na pripremno ročište za uredno obavještenog tužitelja niko nije pristupio. Naime, odredbom člana 301a. ZPP‐a propisano je da u parnicama o imovinskopra‐ vnim zahtjevima u kojima vrijednost spora prelazi iznos od 50.000 KM, punomoćnici pravnih lica mogu biti samo osobe koje imaju položen pravosudni ispit. To znači da se zabranjuje da punomoćnici pravnih lica u ovim sporovima budu osobe koje nemaju položen pravosudni ispit, pa se u situaciji kada na roči‐ šte u ime pravnog lica u ovim sporovima pristupi punomoćnik koji ne ispunjava ovaj uslov, ima smatra‐ ti da niko nije pristupio na ročište.

Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu broj broj: 65 0 P 568631 17 Gž od 03.11.2017.godine


https://epravo.ba
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]