BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#2535
Zastara novčanih potraživanja iz ugovora o djelu

Član 106. Zakona o radu

Zastarni rok od tri godine ne može se primijeniti na novčana potraživanja iz ugovora o djelu, koji je zaposlenik zaključio sa poslodavcem sa kojim već ima zaključen ugovor o radu.

Iz obrazloženja: Ovakav zaključak suda ovaj sud cijeni pogrešnim iz razloga što je navedeni član Za‐ kona o radu neprimjenjiv za predmetno potraživanje. Naime, izrada Elaborata o osnivanju Univerziteta prema odluci Upravnog odbora na način kako je donijeta nije u opisu poslova iz Ugovora o radu kojeg je tužitelj zaključio sa tuženim kao redovnim profesorom na radnom mjestu Nastavnika za oblast kvantita‐ tivnih predmeta (matematika, statistika) na univerzitetu već se radi o Ugovoru o djelu kojeg je tuženi zaključio između ostalog i sa tužiteljem pa se u tom slučaju primjenjuju rokovi zastarjelosti koje pozna‐ je Zakon o obligacionim odnosima, opšti rok zastarjelosti iz člana 371. ZOO‐a kada potraživanje zastari‐ jeva za 5 godina. U ovom slučaju se radi o potraživanju iz osnova ugovora o djelu a ne o potraživanju iz radnog odnosa, kako je to našao prvostepeni sud, gdje je prigovor zastarjelosti od strane tuženog ne‐ osnovan a navodi žalbe sada tužitelja osnovani.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 Rs 178431 12 Rsž od 22.06.2016. godine

izvor: https://advokat-prnjavorac.com

Xero Flor w Polsce sp. z o.o. protiv Poljske &nda[…]

Akdeniz i drugi protiv Turske

Akdeniz i drugi protiv Turske privremena zabr[…]

Kerestecioğlu Demir protiv Turske – uki[…]

Radna dozvola

Postovani dobio sam posao u Hrvatskoj medjutim tra[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja