BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#2535
Zastara novčanih potraživanja iz ugovora o djelu

Član 106. Zakona o radu

Zastarni rok od tri godine ne može se primijeniti na novčana potraživanja iz ugovora o djelu, koji je zaposlenik zaključio sa poslodavcem sa kojim već ima zaključen ugovor o radu.

Iz obrazloženja: Ovakav zaključak suda ovaj sud cijeni pogrešnim iz razloga što je navedeni član Za‐ kona o radu neprimjenjiv za predmetno potraživanje. Naime, izrada Elaborata o osnivanju Univerziteta prema odluci Upravnog odbora na način kako je donijeta nije u opisu poslova iz Ugovora o radu kojeg je tužitelj zaključio sa tuženim kao redovnim profesorom na radnom mjestu Nastavnika za oblast kvantita‐ tivnih predmeta (matematika, statistika) na univerzitetu već se radi o Ugovoru o djelu kojeg je tuženi zaključio između ostalog i sa tužiteljem pa se u tom slučaju primjenjuju rokovi zastarjelosti koje pozna‐ je Zakon o obligacionim odnosima, opšti rok zastarjelosti iz člana 371. ZOO‐a kada potraživanje zastari‐ jeva za 5 godina. U ovom slučaju se radi o potraživanju iz osnova ugovora o djelu a ne o potraživanju iz radnog odnosa, kako je to našao prvostepeni sud, gdje je prigovor zastarjelosti od strane tuženog ne‐ osnovan a navodi žalbe sada tužitelja osnovani.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 Rs 178431 12 Rsž od 22.06.2016. godine

izvor: https://advokat-prnjavorac.com
Iancu protiv Rumunije

Iancu protiv Rumunije (br. 62915/17), 23.2.2[…]

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE[…]

Uslovi za izbor, sadržaj prijave i disciplinska […]

Uvećanje plate za prekovremeni rad, rad u […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja