BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#957
Žalba – zbog odluke o troškovima postupka

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJSKO TUŽITELJSTVO
___________________________

Broj: KT - _______/_______
Široki Brijeg, _______


VRHOVNI SUD FEDERACIJE BiH
SARAJEVO


U kaznenom predmetu protiv optuženog _______, zbog kaznenog djela Razbojništvo iz članka 289. stavak 2. u svezi sa stavkom 1. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: KZ FBiH), na temelju odredbi članka 45. stavak 2. točka i) i članka 334. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ZKP FBiH), podnosim


Ž A L B U

Protiv rješenja Županijskog suda u _______ broj K - _______/_______ od _______ godine,
- Zbog odluke o troškovima postupka iz članka 315. stavak 2. ZKP-a FBiH.


O b r a z l o ž e nj e

Rješenjem Županijskog suda u _______ broj K - _______ od _______ godine naloženo je županijskom tužitelju _______ da na ime prisustvovanja glavnom pretresu u svojstvu svjedoka na dan _______ isplati troškove dolaska sljedećim osobama: svjedoku _______ iznos od _______ KM, svjedoku _______ iznos od _______ KM, te svjedoku _______ iznos od _______ KM. Svoju odluku Sud obrazlaže time što su navedeni svjedoci od strane Suda pozvani na glavni pretres na temelju prijedloga Županijskog tužiteljstva _______ datog u optužnici, pa kako su to svjedoci optužbe, a ne svjedoci koje je Sud pozvao po svom nahođenju, to je Tužiteljstvo dužno snositi troškove njihovog dolaska pred Sud, a iz razloga što je Tužiteljstvo predložilo njihovo saslušanje pred Sudom kao svoj dokaz.

Cijenimo da gore navedena odluka suda nije na zakonu utemeljena, a iz sljedećih razloga:

Odredbom članka 199. stavak 1. ZKP-a FBiH određeno je da su troškovi kaznenog postupka izdaci učinjeni povodom kaznenog postupka od njegovog pokretanja do njegovog završetka, dok je odredbom stavka 2. istoga članka predviđeno da ti troškovi obuhvaćaju između ostalog i troškove za svjedoke. Nadalje, odredbom članka 199. stavak 4. ZKP-a FBiH, jasno je predviđeno koji se troškovi isplaćuju unaprijed iz sredstava tužiteljstva, odnosno suda, među kojima su i troškovi za svjedoke, pri čemu je propisano i to da se ti troškovi kasnije naplaćuju od osoba koje su dužne da ih naknade. Zadnjom rečenicom istog stava propisuje se da je organ koji vodi kazneni postupak dužan sve unaprijed uplaćene troškove unijeti u popis koji se prilaže spisu.

Dakle, smatramo nespornim da su gore citirani troškovi nastali tokom glavnog pretresa u kaznenom postupku i to pred sudom koji vodi kazneni postupak. Stoga, pravilnim tumačenjem odredbe članka 199. stavci 1., 2. i 4. ZKP-a FBiH valja zaključiti da troškove nastale u kaznenom postupku pred sudom snosi sud, a troškove nastale u istrazi i pred nadležnim tužiteljstvom snosi to tužiteljstvo. Konačna odluka o troškovima kaznenog postupka donosi se po okončanju tog postupka, ovisno o odluci kojom se okončava taj postupak.

Kako u konkretnom slučaju nedvojbeno proizilazi da su sporni troškovi nastali pred Županijskim sudom _______ pred kojim se vodi kazneni postupak,


P R E D L A Ž E M

da se rješenje Županijskog suda u _______ broj K - _______ od ______ godine preinači na način da će se troškovi za pristup svjedoka _______ na glavni pretres održan dana _______ isplatiti iz sredstava Županijskog suda u _______, odnosno da se pobijano rješenje ukine i predmet vrati Županijskom sudu _______ na ponovno odlučivanje, sve temeljem odredbe članka 337. stavak 3. ZKP-a FBiH.ŽUPANIJSKI TUŽITELJ
________________http://forum-bosanskog-naroda.de

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]