BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#959
Žalba – pogrešno utvrđeno činjenično stanje

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJSKO TUŽITELJSTVO
___________________________

Broj: KT - _______ / _______
Goražde, _______


VRHOVNI SUD FEDERACIJE BiH
SARAJEVO


U kaznenom predmetu protiv optuženog _______, zbog kaznenog djela ubojstva iz članka 166. stavak 1. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: KZ FBiH), na temelju odredbi članka 45. stavak 2. točka i) i članka 307. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ZKP FBiH), podnosim


Ž A L B U

Protiv presude Županijskog suda u _______ broj K- _______ / _______ od _______ godine zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja – članak 314. stavak 1. ZKP-a FBiH.


O b r a z l o ž e nj e

Presudom Županijskog suda u _______ broj K - _______ od _______ godine oslobođen je od optužbe optuženi _______ da je počinio kazneno djelo ubojstva iz članka 166. stavak 1. KZ-a FBiH.

Kao temeljna postavka prvostupanjskog suda proizilazi da su radnje optuženog _______ ocijenjene kao postupanje u nužnoj obrani kritične prilike, odnosno sud je zaključio da je postojao napad na optuženog, te da dalje njegove aktivnosti imaju sve karakteristike srazmjerne obrane na takav napad.

Smatramo da je prvostupanjski sud pogrešno utvrdio odlučne činjenice u ovome predmetu, a iz sljedećih razloga:

Optužba prvenstveno načelno želi istaći da je institut nužne obrane predviđen člankom 26. KZ-a FBiH i to na način da nije kazneno djelo ono djelo koje je počinjeno u nužnoj obrani (stavak 1.), odnosno nužna je ona obrana koja je prijeko potrebna da počinitelj od sebe ili od drugoga odbije istodobni ili izravno predstojeći protupravni napad, a koja je srazmjerna napadu (stavak 2.).

U konkretnom slučaju, cijenimo da ponašanje optuženog kritične prilike ne odgovara gore navedenoj zakonskoj definiciji. S tim u vezi, posebice naglašavamo ponašanje optuženog _______ u dijelu događaja koji je uslijedio nakon što je oštećeni _______ iz vatrenog oružja - automatske puške ispalio jedan metak u plafon iznad glave optuženog. Neupitno je da takvo ponašanje oštećenog sadrži određene napadačke aktivnosti u smislu instituta nužne obrane, kako to pravilno zaključuje i prvostupanjski sud. Međutim, nakon ispaljenog metka od strane oštećenog, optuženi praktički odlazi u zaklon iza šanka, pri čemu oštećeni ne nastavlja svoj napad u smislu da se kreće za optuženim, nego ostaje sjediti na stolici, da bi optuženi uzeo automatsku pušku koja se nalazila iza šanka, repetirao je, vratio se na mjesto na kojem je prethodno bio i sada on puca u glavu oštećenog i lišava ga života, koja dinamika događaja proizilazi iz iskaza svjedoka _______ koji su svi neposredni očevici događaja. Činjenica je da kretanje optuženog s mjesta na kojem se nalazio do mjesta iza šanka na kojem mjestu optuženi uzima pušku, te vraćanje na mjesto s kojeg će pucati u glavu oštećenog podrazumijeva određeni protek vremena, kao i prelazak određenog puta od strane optuženog, čime se ozbiljno dovodi u pitanje zaključak prvostupanjske presude o tome da se napadačka aktivnost oštećenog _______ u odnosu na optuženog _______ odvija u vremenskom kontinuitetu.

Stoga smatramo da je pravilnom ocjenom navedenih odlučnih činjenica prvostupanjski sud trebao doći do zaključka da je odlaskom iza šanka, uzimanjem automatske puške, repetiranjem puške, te povratkom na mjesto na kojem se prethodno nalazio i pucanjem u glavu oštećenog, optuženi na jasan način pokazao da se želi obračunati s oštećenim i to korištenjem vatrenog oružja, koje činjenice u potpunosti isključuju pravo na nužnu obranu. Također, nalazimo zbog svih gornjih razloga da je napad oštećenog na optuženog prestao, nakon što je optuženi iz automatskog oružja pucao u glavu oštećenog i lišio ga života, čime se isto tako eliminira mogućnost primjene instituta nužne obrane u odnosu na optuženog ___________.

Zbog svega naprijed navedenog,

P R E D L A Ž E M

da Vrhovni sud FBiH, u smislu odredbe članka 330. stavak 1. točka b) ZKP-a FBiH, ukine presudu Županijskog suda u _______ broj K - _______ od _______ godine, te odredi održavanje pretresa.


ŽUPANIJSKI TUŽITELJ
_______________________

http://www.drzavljanstva-advokat.com

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]