BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#1219
Zakona o placama i naknadama policijskih sluzbenika Federacije Bosne i Hercegovine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 25 0 Rs 039917 16 Spp
Sarajevo, 09.06.2016. godine

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Orašju broj 25 0 Rs 039917 15 Rs od 26.04.2016. godine za rješavanje spornog pravnog pitanja na osnovu odredbe člana 61.d. Zakona o parničnom postupku (ZPP) , te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta , na sjednici Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BIH, održanoj dana 09.06.2016. godine, donio je:


O D L U K U

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Posavskog kantona, nemaju pravo na isplatu razlike manje isplaćene plaće u odnosu na visinu plaće koja je regulisana odredbama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine.


O b r a z l o ž e n j e

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine je dana 29.04.2016. godine primio zahtjev Općinskog suda u Orašju za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu tog suda broj 25 0 Rs 039917 15 Rs koje glasi:

„Imaju li policijski zaposlenici Ministarstva unutrašnjih poslova Posavskog kantona pravo na isplatu razlike manje isplaćene plaće u odnosu na visinu plaće koja je regulisana i propisana odredbama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH u situaciji kada Posavski kanton nije donio propise kojima se reguliše visina i način ostvarivanja plaća, naknada i dodataka na plaću u skladu sa navedenim zakonom“

U zahtjevu se navodi da je rješavanje ovog pitanja od značaja jer se pred sudom vodi više postupaka (114) po pitanju naknade plaća i službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Posavskog kantona.
Općinski sud u Orašju u skladu sa članom 61.b. stav 1. ZPP dao je i svoje sopstveno tumačenje smatrajući da nema mjesta direktnoj primjeni navedenog Zakona, niti pravo tužitelja na isplatu razlike plaća u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije BiH u odnosu na plaću koja je isplaćena u skladu sa kantonalnim propisima koji uređuju ovu materiju.

Zakonom o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije BiH uređene su plaće, platni razredi i koeficijenti za platne razrede policijskih službenika Federacije BiH, naknade, kao i druga pitanja koja se odnose na primanje policijskih službenika, te primjena ovog zakona u kantonima (član 1.)
U poglavlju VI ovog zakona-Primjena zakona u kantonima (odredbe člana 31. do 35.) razrađen je način primjene zakona u kantonima i dat je načelni okvir za odlučivanje ovog pitanja u svakom kantonu.
Odredbom člana 31. Zakona propisano da visina i način ostvarivanja plaća, naknada, dodataka na plaću, koeficijenti i platni razredi policijskih službenika u kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova (kantonalna ministarstva) utvrdit će se kantonalnim propisima, koji će sadržavati načela iz člana 4. ovog Zakona (da pri određivanju iznosa plaće i naknada za policijske službenike mora biti ispoštovano načelo iste plaće za isti čin policijskog službenika) i biti usklađen sa članom 3. stav 2. (jedinstven isplatni koeficijent za obračun plaća) i članom 6., 7. i 9. ovog Zakona.
Članom 6. navedenog zakona uređen je način određivanja plaće policijskog službenika, te je propisano da osnovna plaća ne može biti manja od 70% od prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom statističkom podatku.
Osnovna plaća za ista, ili slična radna mjesta u kantonu ne može preći 90% od plaće za takva radna mjesta na federalnom nivou (član 33. stav 1.), a kantoni su dužni svoje propise donijeti u roku od 90 dana od dana donošenja ovog Zakona (član 35).

Zakonom o policijskim službenicima Županije Posavske , u poglavlju IX –Naknade-plaće, dodaci i ostale naknade ( član 84. do 95.) uređen je način obračuna plaća za policijske službenike tog kantona. Prema odredbi člana 85. obračun plaća za policijske službenike vrši prema zajedničkoj osnovici plaća koja je ista za sve policijske službenike i koju određuje Vlada županije, a policijski službenici su kategorisani u 10 koeficijenata činova tako da se svakom činu pripisuje koeficijent u pojedinom platnom razredu.

Posavski kanton je temeljem navedenog Zakona o policijskim službenicima Županije Posavske donio Uredbu o plaćama, dodacima i naknadama policijskih službenika , kojom je uredio plaće, dodatke i druge naknade (član 2. Uredbe) i platne razrede i koeficijente za platne razrede policijskih službenika Županije (član 3.).

Prema mišljenju Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH, plaće policijskih službenika kantona se određuju u skladu sa kantonalnim propisom kako je to i propisano člana 31. Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH, s tim da osnovna plaća policijskog službenika kantona ne može biti manja od 70% od prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji, prema posljednjim objavljenim statističkim podacima (član 6. Zakona), a pri tome mora biti ispoštovano načelo „ista plaća za isti čin policijskog službenika“ (član 4.) i jedinstven isplatni koeficijent za obračun plaća (član 6.)


S obzirom na navedeno, Građansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BIH primjenom odredbe člana 61.d. ZPP usvojio je zahtjev Općinskog suda u Orašju za zauzimanje pravnog stava i donio odluku kao u izreci.Predsjednik Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo Jevtić,s.r.


Preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]