BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni i propisi Tuzlanskog Kantona, Bosna i Hercegovina
#5644
ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 14/2016, 11/2018 i 5/2024)I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

(Predmet Zakona)

Ovim zakonom utvrđuju se značajni datumi i ličnosti na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), nosioci obilježavanja značajnih datuma i ličnosti, planiranje i realizacija aktivnosti i način finansiranja.

Član 2

(Cilj Zakona)

Cilj ovog zakonaje da se sačuva uspomena na datume i ličnosti koji su značajni za Kanton.

II. DEFINICIJE

Član 3

(Definicije)

Pojedini izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

a) Značajni datum je datum koji označava bitno dešavanje na području Kantona koje je potrebno obilježavati;

b) Značajna ličnost je ličnost koja je svojim djelima dala izuzetan doprinos Kantonu;

c) Nosioci obilježavanja su: Skupština Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Skupština Kantona), Vlada Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona), ministarstva, gradovi, općine Kantona i kantonalna udruženja pripadnika branilačke populacije od posebnog društvenog interesa organizovana na području Kantona za kojuje teritorijalno, odnosno datumski, vezan značajan datum.

III. ZNAČAJNI DATUMI I LIČNOSTI I NOSIOCI OBILJEŽAVANJA

Član 4

(Značajni datumi i ličnosti)

(1) Kao značajni datumi za područje Kantona utvrđuju se:

a) 11. januar, Dan održavanja regionalnog savjetovanja općinskih štabova Patriotske lige,

b) 02. februar, Dan formiranja Prve Muslimanske Podrinjske brdske brigade,

c) 01. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine,

d) 15. april, Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine,

e) 06. maj, Dan odbrane Šapne "Čekić i nakovanj",

f) 09. maj, Dan pobjede nad fašizmom,

g) 10. maj, Dan 115. Brigade Hrvatskog vijeća odbrane - Zrinski,

h) 11. maj, Dan oslobođenja Vijenca,

i) 15. maj, Dan odbrane Tuzle,

j) 22. maj, Dan policije Tuzlanskog kantona i Dan prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije,

k) 23. maj, Dan oslobođenja Kalesije,

l) 25. maj, Dan stradanja Tuzlanske mladosti "KAPIJA",

m) 12.juni, Dan dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja,

n) 11. juli, genocid nad Bošnjacima "sigurne zone" UN-a Srebrenica,

o) 16-juli, Dan odbrane Teočaka,

p) 16. srpanj, Proboj jedinica 28. divizije iz zaštićene zone UN-a - Enklave Srebrenica i dolazak na slobodnu teritoriju II. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine,

q) 27.juli, Dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine,

r) 22. avgust, Dan formiranja Tuzlanskog kantona,

s) 10. septembar, Dan spajanja II i III korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine,

t) 28. septembar Dan odbrane Čelića - "Bitka za Frigos",

u) 29. septembar, Dan formiranja II Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine,

v) 22. oktobar, akcija Oklopnog voza,

z) 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine i

x) Dan šehida, drugi dan Ramazanskog bajrama.

(2) Kao značajne ličnosti na području Kantona i datumi obilježavanja godišnjice njihove pogibije utvrđuju se:

a) Mehdin Hodžić, heroj odbrambeno-oslobodilačkog rata - 10. maj,

b) Nesib Malkić, heroj odbrambeno-oslobodilačkog rata - 25. oktobar i

c) Hajrudin Mešić, heroj odbrambeno-oslobodilačkog rata - 30. oktobar.

Član 5

(Nosioci obilježavanja)

(1) Za obilježavanje značajnih datuma i ličnosti na području Kantona, utvrđuju se nosioci obilježavanja kako slijedi:

a) Skupština Kantona:

- 01. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine,

- 22. avgust, Dan formiranja Tuzlanskog kantona i

- 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine;

b) Vlada Kantona:

- 11. juli "genocid nad Bošnjacima "sigurne zone" UN-a Srebrenica;

c) Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona:

- 15. april, Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine,

- 10. maj Mehdin Hodžić, heroj odbrambeno-oslobodilačkog rata,

- 25. oktobar Nesib Malkić, heroj odbrambeno-oslobodilačkog rata,

- 29. septembar, Dan formiranja II Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i

- 30. oktobar Hajrudin Mešić, heroj odbrambeno- oslobodilačkog rata;

d) Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona:

- 22. maj, Dan policije Tuzlanskog kantona i Dan prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije;

e) Savez patriotske lige Tuzlanskog kantona:

- 11. januar, Dan održavanja regionalnog savjetovanja općinskih štabova Patriotske lige;

f) Općina Kladanj:

- 02. februar, Dan formiranja Prve Muslimanske Podrinjske brdske brigade;

g) Općina Sapna:

- 06. maj, Dan odbrane Šapne "Čekić i nakovanj";

h) Savez antifašista boraca narodnooslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona:

- 09.maj,Danpobjedenadfašizmom;

- 27.juli, Dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine;

i) Koordinacija hrvatskih udruga Tuzlanskog kantona:

- 10. maj, Dan 115. Brigade Hrvatskog vijeća odbrane - Zrinski;

j) Grad Lukavac:

- 11. maj, Dan oslobođenja Vijenca;

k) Grad Kalesija:

- 23. maj, Dan oslobođenja Kalesije;

l) Grad Tuzla:

- 15.maj,Danodbrane Tuzlei

- 25. maj, Dan stradanje Tuzlanske mladosti "KAMJA";

m) Savez dobitnika priznanja i odlikovanja Tuzlanskog kantona:

- 12.juni, Dan dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja;

n) Općina Teočak:

- 16.juli, Dan odbrane Teočaka;

o) Općina Banovići:

- 10. septembar, Dan spajanja II i III korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine;

p) opština Čelić

- 28. septembar Dan odbrane Čelića - "Bitka za Frigos",

q) Grad Gradačac:

- 22. oktobar, akcija Oklopnog voza;

r) Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona:

- 16. srpanj, Proboj jedinica 28. divizije iz zaštićene zone UN-a - Enklave Srebrenica i dolazak na slobodnu teritoriju II. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine;

s) Savez organizacija porodica šehida - poginulih boraca Tuzlanskog kantona:

- Dan šehida, drugi dan Ramazanskog bajrama.

(2) Nosioci obilježavanja iz stava (1) ovog člana mogu ovlastiti i druge organe i institucije kao i udruženja pripadnika branilačke populacije od posebnog društvenog interesa organizovanih na području Kantona, da u njihovo ime, kao nosioci aktivnosti obilježavanja, provedu aktivnosti vezane za obilježavanje značajnih datuma i ličnosti.

Član 6

(Planiranje i realizacija aktivnosti)

(1) Nosioci obilježavanja navedeni u članu 5. ovog zakona su obavezni da prilikom izrade budžetskih zahtjeva za narednu godinu planiraju sredstva koja su im neophodna za aktivnosti obilježavanja značajnih datuma i ličnosti.

(2) Nosioci obilježavanja iz stava (1) ovog člana, u skladu sa svojim nadležnostima, donose akte kojim uređuju godišnje programe obilježavanja, nosioce aktivnosti obilježavanja iz člana 5. stava (2) ovog zakona, način i visinu finansiranja, kao i kontrolu utrošenih sredstava.

(3) Nosioci obilježavanja obavezni su da planiraju i prate obilježavanje svih značajnih datuma i ličnosti utvrđenih ovim zakonom, te da u saradnji sa elektronskim i pisanim medijima obezbijede medijsko praćenje obilježavanja.

(4) Po ukazanoj potrebi, nositelji obilježavanja mogu, shodno svojim nadležnostima i ovlaštenjima, imenovati Odbor za obilježavanje kao i pododbore.

(5) Odbor i pododbori za obilježavanje iz stavka (4) ovog članka planiraju aktivnosti, poduzimaju radnje u cilju realizacije aktivnosti, te prate aktivnosti u svezi obilježavanja značajnih datuma i ličnosti utvrđenih ovim zakonom.

IV. FINANSIRANJE

Član 7

(Sredstva za finansiranje aktivnosti)

Sredstva neophodna za finansiranje aktivnosti obilježavanja značajnih datuma i ličnosti obezbjeđuju se iz:

a) budžeta Kantona,

b) budžeta gradova,

c) budžeta općina i

d) drugih izvora.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8

(Drugi značajni datumi i ličnosti)

(1) Jedinice lokalne samouprave mogu svojom odlukom utvrditi i druge značajne datume i ličnosti koji su od značaja zajedinicu lokalne samouprave.

(2) Vlada Kantona može učestvovati u organizaciji i obilježavanju značajnih datuma i ličnosti od značaja za jedinicu lokalne samouprave.

(3) Skupština Kantona i Vlada Kantona mogu svojim posebnim odlukama odrediti i druge datume i ličnosti za koje se ocijeni da su u određenom vremenu od značaja za Kanton, a koji se ne obilježavaju svake godine već kao jubilej ili je iste potrebno obilježiti radi kulture sjećanja.

Član 9

(Prestanak važenje drugih propisa)

Danom početka primjene ovog zakona prestaje da važi Odluka o utvrđivanju značajnih datuma na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 2/13, 2/14 i 1/15).

Član 10

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]