BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5428
Službene novine Federacije BiH, broj 25/22
Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O VANREDNOM USKLAĐIVANJU PENZIJA OSTVARENIH PO ZAKONU O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o vanrednom usklađivanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 30.11.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 24.03.2022. godine.

Broj 01-02-1-171-01/22
31. marta 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.ZAKON O VANREDNOM USKLAĐIVANJU PENZIJA OSTVARENIH PO ZAKONU O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet zakona)

Ovim zakonom uređuje se način i postupak usklađivanja penzija, koje profesionalna vojna lica na službi u Oružanim snagama BiH ostvaruju na osnovu poglavlja V Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o službi), počevši od 01.01.2006. godine, a prava ostvaruju kod Fonda PIO/MIO Federacije BiH.


Član 2.
(Korisnici prava)

Visine penzija u isplati, u skladu s ovim zakonom, primjenjuju se na sva profesionalna vojna lica koji ostvaruju penziju po poglavlju V Zakona o službi, od dana njegove primjene 01.01.2006. godine.


Član 3.
(Vanredno usklađivanje)

(1) Korisnicima prava na penziju iz člana 2. ovog zakona, određuje se visina penzije u isplati na način i po postupku utvrđenim ovim zakonom.
(2) Korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, koji su prava ostvarili po propisima koji su primjenjivani do stupanja na snagu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/18), ta prava se obezbjeđuju i dalje, u dostignutom iznosu posljednje isplaćene penzije, odnosno penzije usklađene sa posljednjim koeficijentom prije stupanja na snagu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i dalje će se usklađivati po odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. https://www.anwalt-derbeste.de

(3) Korisnici prava na penziju iz člana 4. stav (5) Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/13) zadržavaju dostignutu visinu penzije u isplati koja im je bila utvrđena u skladu sa članom 2. stav (3) tačka c) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata ("Službene novine Federacije BiH", broj 90/17) i dalje će se usklađivati po odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
(4) Korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja kojima je priznat poseban staž iz člana 36. stav (1) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine FBIH", broj 13/18), a koji su pravo na penziju ostvarili od 01.03.2018. godine, zakonski iznos penzije se uvećava u visini isplatnog koeficijenta 1,29 i dalje će se usklađivati po odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.


Član 4.
(Najviša i najniža penzija)

Na korisnike prava iz člana 2. ovog zakona primjenjuju se odredbe o visini najniže i najviše penzije u skladu sa važećim Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju u vrijeme priznavanja prava na penziju.


Član 5.
(Isplata penzija)

(1) Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje provodi postupak određivanja visine penzije u skladu sa odredbama ovog zakona.
(2) Isplata penzija korisniku prava iz člana 3. pripada od prvog narednog mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.


Član 6.
(Prelazne i završne odredbe)

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim zakonom i Zakonom o službi u oružanim snagama BiH primjenjuju se odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.


Član 7.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.


Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]