BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5428
Službene novine Federacije BiH, broj 25/22
Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O VANREDNOM USKLAĐIVANJU PENZIJA OSTVARENIH PO ZAKONU O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o vanrednom usklađivanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 30.11.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 24.03.2022. godine.

Broj 01-02-1-171-01/22
31. marta 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.ZAKON O VANREDNOM USKLAĐIVANJU PENZIJA OSTVARENIH PO ZAKONU O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet zakona)

Ovim zakonom uređuje se način i postupak usklađivanja penzija, koje profesionalna vojna lica na službi u Oružanim snagama BiH ostvaruju na osnovu poglavlja V Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o službi), počevši od 01.01.2006. godine, a prava ostvaruju kod Fonda PIO/MIO Federacije BiH.


Član 2.
(Korisnici prava)

Visine penzija u isplati, u skladu s ovim zakonom, primjenjuju se na sva profesionalna vojna lica koji ostvaruju penziju po poglavlju V Zakona o službi, od dana njegove primjene 01.01.2006. godine.


Član 3.
(Vanredno usklađivanje)

(1) Korisnicima prava na penziju iz člana 2. ovog zakona, određuje se visina penzije u isplati na način i po postupku utvrđenim ovim zakonom.
(2) Korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, koji su prava ostvarili po propisima koji su primjenjivani do stupanja na snagu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/18), ta prava se obezbjeđuju i dalje, u dostignutom iznosu posljednje isplaćene penzije, odnosno penzije usklađene sa posljednjim koeficijentom prije stupanja na snagu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i dalje će se usklađivati po odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. https://www.anwalt-derbeste.de

(3) Korisnici prava na penziju iz člana 4. stav (5) Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/13) zadržavaju dostignutu visinu penzije u isplati koja im je bila utvrđena u skladu sa članom 2. stav (3) tačka c) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata ("Službene novine Federacije BiH", broj 90/17) i dalje će se usklađivati po odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
(4) Korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja kojima je priznat poseban staž iz člana 36. stav (1) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine FBIH", broj 13/18), a koji su pravo na penziju ostvarili od 01.03.2018. godine, zakonski iznos penzije se uvećava u visini isplatnog koeficijenta 1,29 i dalje će se usklađivati po odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.


Član 4.
(Najviša i najniža penzija)

Na korisnike prava iz člana 2. ovog zakona primjenjuju se odredbe o visini najniže i najviše penzije u skladu sa važećim Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju u vrijeme priznavanja prava na penziju.


Član 5.
(Isplata penzija)

(1) Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje provodi postupak određivanja visine penzije u skladu sa odredbama ovog zakona.
(2) Isplata penzija korisniku prava iz člana 3. pripada od prvog narednog mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.


Član 6.
(Prelazne i završne odredbe)

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim zakonom i Zakonom o službi u oružanim snagama BiH primjenjuju se odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.


Član 7.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.


Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.

Službeni glasnik BiH, broj 66/23 ODLUKA VISOKOG PR[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 73/23 Na osno[…]