BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Kantona Sarajevo - BiH
#2987
ZAKON O UPRAVLjANjU PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U NADLEŽNOSTI KANTONA SARAJEVO

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 8/2001)I - OPĆE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom se uređuju ovlašćenja i obaveze Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton) u upravljanju privrednim društvima (u daljem tekstu: društva) u kojima je u cijelosti ili djelimično utvrđen kapital u državnoj svojini.

Član 2

Društvima u kojima je u cijelosti ili djelimično utvrđen kapital u državnoj svojini smatraju se privredna društva koja je osnovao Kanton ili koja su u skladu sa propisima Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) prenesena na upravljanje Kantonu.

Vlada Kantona posebnom odlukom utvrđuje listu društva kojima upravlja ili u čijem upravljanju učestvuje Kanton.

II - UPRAVLJAČKA TIJELA DRUŠTVA

Član 3

U društvima u kojima postoje udjeli ili dionice čiji je vlasnik Kanton imenuju se upravljačka tijela u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i ovim zakonom.

Upravljačka tijela iz prethodnog stava su:

- Skupština društva,

- Nadzorni odbor društva,

- Upravni odbor društva.

Član 4

Kanton u skladu sa ovim zakonom imenuje svoje predstavnike u skupštinu i Nadzorni odbor društva u kojima je vlasnik manjeg dijela, udjela ili dionica i u kojima je provedeno usklađivanje organizacije po Zakonu o privrednim društvima.

Predstavnik Kantona u skupštini odnosno Nadzornom odboru društava iz prethodnog stava imenuje i razrješava resorni ministar.

Član 5

Kanton u skladu sa ovim zakonom imenuje svoje predstavnike u upravnim odborima društava u kojima je većinski vlasnik udjela odnosno dionica i koja podliježu privatizaciji u skladu sa Zakonom o privatizaciji srazmjerno učešću vlasništva Kantona u ukupnom kapitalu društva.

Upravni odbori iz stava 1. ovog člana sastavljeni su od najmanje tri a najviše pet članova, zavisno od visine osnovnog kapitala društva i broja uposlenih radnika. Broj članova Upravnog odbora utvrđuje se statutom društva.

Predstavnike Kantona u Upravnim odborima iz stava 1. ovog člana imenuje i razrješava resorni ministar. Rješenjem o imenovanju se određuje i predsjednik Upravnog odbora.

Član 6

Kod imenovanja predstavnika Kantona predlagači i resorni ministar su dužni voditi računa da budu imenovani istaknuti stručnjaci iz istih ili sličnih djelatnosti kojima se društvo bavi.

U upravljačka tijela društava u kojima Kanton ima udjele ili dionice ne mogu biti imenovani:

- poslanici odnosno vijećnici u predstavničkim tijelima na bilo kojem državnom nivou te nosioci izvršnih funkcija u organima države na bilo kojem nivou;

- direktori društava u kojima visina udjela ili dionica u vlasništvu Kantona prelazi 25%;

- lica koja imaju neposredan pravni ili drugi interes u društvu, izuzev uposlenih u samom društvu;

- lica koja su u direktnom srodstvu sa direktorom društva;

- druga lica kojima je zakonom onemogućeno da budu imenovana u Upravne odbore privrednih društava.

Jedno lice može biti imenovano u najviše dva upravljačka tijela.

U postupku imenovanja Upravnih odbora društava sa preko 30 uposlenih vodit će se računa o prijedlozima radnika istaknutim putem sindikata društva.

Član 7

Predstavnici Kantona u upravljačkim tijelima društava imaju pravo i obavezu da obavljaju sve dužnosti i funkcije koje su zakonom predviđene za upravljačka tijela.

Pored zakonom propisanih prava i obaveza, predstavnici Kantona u upravljačkim tijelima društava imaju i slijedeća prava i obaveze:

- da kod donošenja odluka i drugih akata u društvu kojima se utiče na vrijednost kapitala i kojima se raspolaže imovinom odnosno kapitalom društva prethodno zatraže mišljenje i saglasnost resornog ministarstva;

- da aktivno učestvuju u pripremi strategije razvoja društva i donošenju planova i programa društva, te da o istim obave neophodne konsultacije u resornom ministarstvu;

- da najmanje jednom u tri mjeseca dostavljaju resornom ministarstvu informaciju o stanju društva;

- da dobiju naknadu za rad u upravljačkom tijelu;

- da poduzimaju i druge mjere koje im budu naložene od strane resornog ministarstva odnosno Vlade Kantona.

Član 8

Predstavnici Kantona imenovani u upravljačka tijela društava imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Pravo na naknadu predstavnici Kantona ostvaruju u društvu u čijem upravljačkom tijelu učestvuju u skladu sa statutom društva i ugovorima koje zaključe sa društvom.

Izuzetno, ukoliko društvo ne može obezbijediti isplatu naknade predstavnicima u upravljačkim tijelima, a radi se o društvu u kojem je Kanton većinski vlasnik udjela odnosno dionica, naknada će se po zahtjevu predsjednika upravljačkog tijela isplatiti na teret Kantona, ali ne u trajanju dužem od šest mjeseci. Odluku o visini i načinu isplate naknade u smislu ovog stava donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministra.

Član 9

Predstavnici Kantona u upravljačkim tijelima društava će biti razriješeni prije isteka vremena na koje su imenovani:

- ukoliko ne izvršavaju svoje obaveze iz člana 7. ovog zakona;

- ako podnesu ostavku;

- ako se utvrdi da je neizvršavanjem njihovih dužnosti došlo do štete po društvo ili do lošeg poslovanja društva.

III - NEPOSREDNI NADZOR

Član 10

Resorna ministarstva su obavezna vršiti neposredni nadzor nad radom i poslovanjem društva u kojima Kanton ima udjele odnosno dionice.

Neposredni nadzor se vrši redovnim dostavljanjem informacija o stanju i poslovanju društava, njihovom obradom i poduzimanjem mjera na otklanjanju negativnih pojava i trendova u poslovanju društava.

Član 11

U okviru mjera neposrednog nadzora nad radom društva resorni ministar je ovlašten:

- smijeniti predstavnike Kantona u upravljačkim tijelima društva;

- zatražiti od drugih vlasnika udjela odnosno dionica društva da smjene svoje predstavnike u upravljačkim tijelima društva;

- izvršiti reviziju cjelokupnog rada i poslovanja društva radi utvrđivanja razloga lošeg poslovanja društva kao i načina raspolaganja sredstvima društva;

- smijeniti direktora društva, ukoliko to prethodno nije učinilo upravljačko tijelo po njegovom zahtjevu;

- da prati pripremu društava za privatizaciju u dijelu utvrđivanja kompletnog stanja društva, pripreme programa privatizacije te predlaganja metoda privatizacije;

- da u postupku pripreme društva za privatizaciju prati i utvrđuje potrebu restrukturiranja društva radi lakšeg provođenja prodaje, te da nadležnim organima društva daje prijedloge za restrukturiranje;

- da predlaže ulaganja neophodna da bi se proces prodaje društva završio na najbrži mogući način;

- uvesti privremene mjere za sanaciju stanja u društvu isključivanjem rada upravljačkih tijela i postavljanjem privremenog upravitelja;

- predložiti Vladi Kantona da se pokrene stečaj društva, ako se ocijeni da ono ne može na drugi način izvršiti restrukturiranje i sanaciju poslovanja.

Član 12

Radi stručnog praćenja stanja u društvima u kojima Kanton ima udjele odnosno dionice te vršenja poslova upravljanja i restrukturiranja Vlada Kantona može osnovati posebnu agenciju za restrukturiranje i upravljanje.

Odlukom o osnivanju agencije vlada uređuje njene zadatke, način rada i organizovanja te izvore za finansiranje njenih aktivnosti.

IV - STATUSNE PROMJENE I ZAJEDNIČKA ULAGANJA

Član 13

Društva u kojima Kanton ima udjele odnosno dionice mogu u skladu sa zakonom vršiti statusne promjene te samostalno ili zajedno sa drugim pravnim ili fizičkim licima iz zemlje i inostranstva osnivati druga privredna društva, na način i pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.

Član 14

Društvo u kojem je Kanton većinski vlasnik udjela odnosno dionica, a koje radi pokretanja novih poslova ili radi poboljšanja organizacije i efikasnosti u izvršavanju svojih postojećih ili novih djelatnosti želi izvršiti podjelu na više društava, spojit će se sa drugim društvom, pripojiti se drugom društvu ili promijeniti oblik organizovanja (u daljem tekstu: statusne promjene), dužno je pripremiti i usvojiti poseban elaborat o opravdanosti statusne promjene te isti dostaviti resorsnom ministarstvu radi davanja mišljenja i saglasnosti.

Saglasnost za statusnu promjenu daju:

- resorno ministarstvo, za preduzeća čiji ukupan osnovni kapital ne prelazi 1.000.000 konvertibilnih maraka;

- Vlada Kantona, za preduzeća čiji je ukupan osnovni kapital od 1.000.001 do 5.000.000 konvertibilnih maraka;

- Skupština Kantona, za preduzeća čiji je ukupan osnovni kapital iznad 5.000.001 konvertibilnih maraka.

O davanju saglasnosti za statusnu promjenu mora se odlučiti u roku od najviše 45 dana od dana dostavljanja zahtjeva. Ukoliko u tom roku nadležni organ ne donese odluku o saglasnosti, a prethodno nije zatražio dodatne radnje u pripremi elaborata i drugih dokumenata potrebnih za davanje saglasnosti smatrat će se da je saglasnost data i društvo može nastaviti sa radnjama na statusnoj promjeni.

Član 15

Društvo u kojem je Kanton većinski vlasnik udjela odnosno dionica, a koje radi proširenja postojećih ili pokretanja novih poslova te radi poboljšanja organizacije i efikasnosti u izvršavanju svojih postojećih ili novih djelatnosti, želi sa drugim pravnim ili fizičkim licem osnovati novo društvo zajedničkim ulaganjem stvari, novčanih sredstava ili prava, dužno je pripremiti i usvojiti poseban elaborat o opravdanosti zajedničkog ulaganja te isti dostaviti resornom ministarstvu radi davanja mišljenja i saglasnosti. Uz elaborat o opravdanosti zajedničkog ulaganja društvo je obavezno dostaviti i ugovor o zajedničkom ulaganju parafiran od svih partnera.

U slučaju da društvo kao svoj ulog u zajedničko društvo želi unijeti stvari koje su u njegovom vlasništvu (nepokretnosti, oprema i slično), dužno je prije parafiranja ugovora o zajedničkom ulaganju i osnivanju zajedničkog društva izvršiti procjenu tih stvari putem ovlašćenog sudskog vještaka ili na drugi način kako je to ugovorom predviđeno. Izvršena procjena mora biti sačinjena po jedinstvenoj metodologiji za procjenu stvari i prava u privrednim društvima koju utvrđuje Vlada Kantona.

Resorno ministarstvo je dužno donijeti rješenje o saglasnosti najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva. Ukoliko u tom roku rješenje o saglasnosti ne bude doneseno, a prethodno nisu zatražene dodatne radnje u pripremi elaborata i drugih dokumenata potrebnim za davanjem saglasnosti, smatrat će se da je saglasnost data i društvo može nastaviti sa radnjama na osnivanju zajedničkog preduzeća.

Član 16

Društvo u kojem je Kanton većinski vlasnik udjela odnosno dionica, a koje radi proširenja postojećih ili pokretanja novih poslova te radi poboljšanja organizacije i efikasnosti u izvršavanju svojih postojećih ili novih djelatnosti, želi povećati svoj osnovni kapital upisom novih udjela odnosno dionica, dužno je pripremiti i usvojiti poseban elaborat o opravdanosti povećanja osnovnog kapitala te isti dostaviti resornom ministarstvu radi davanja mišljenja i saglasnosti.

Povećanje osnovnog kapitala društva vrši se u pravilu prikupljanjem novih udjela odnosno emitovanjem novih dionica. Nove udjele odnosno dionice mogu upisivati sva domaća i strana pravna i fizička lica u skladu sa zakonom.

Saglasnost na povećanje osnovnog kapitala društva daje Vlada Kantona. Vlada je dužna odlučiti o saglasnosti u roku od najviše 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ukoliko u tom roku odluka o saglasnosti ne bude donesena, a prethodno nisu zatražene dodatne radnje u pripremi elaborata i drugih dokumenata potrebnih za davanje saglasnosti, smatrat će se da je saglasnost data i društvo može nastaviti sa radnjama na povećanju osnovnog kapitala.

V - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17

Upravljanje društvima uskladit će se sa odredbama ovog zakona najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 18

Resorni ministri su ovlašćeni po potrebi donositi posebne pravilnike i uputstva za provedbu ovog zakona.

Član 19

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o upravljanju državnom imovinom na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/97) i Uredba o vršenju ovlašćenja i obaveza organa Kantona Sarajevo u privrednim društvima po osnovu državnog kapitala ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 12/2000).
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]