BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By pravnik
#1109
Zakon o stečaju Republike Srpske

GLAVA I
OSNOVNE ODREDBE

Predmet Zakona
Član 1.

Ovim zakonom uređuju se postupak restrukturiranja i stečajni postupak, pravne posljedice otvaranja i sprovođenja postupka restrukturiranja i stečajnog postupka, reorganizacija stečajnog dužnika nesposobnog za plaćanje na osnovu stečajnog plana i međunarodni stečaj.

Ciljevi postupka restrukturiranja i stečajnog postupka
Član 2.

(1) Postupak restrukturiranja sprovodi se radi uređivanja pravnog položaja dužnika i njegovog odnosa prema povjeriocima, a u cilju nastavka obavljanja njegove djelatnosti.
(2) Stečajni postupak sprovodi se radi grupnog namirenja povjerilaca stečajnog dužnika, unovčenjem njegove imovine i podjelom prikupljenih sredstava povjeriocima.
(3) U toku stečajnog postupka može se sprovesti i reorganizacija stečajnog dužnika po odredbama ovog zakona u cilju održavanja njegove poslovne djelatnosti i očuvanja radnih mjesta.

Dužnik u postupku restrukturiranja i stečajni dužnik
Član 3.

(1) Postupak restrukturiranja i stečajni postupak može se sprovesti nad imovinom pravnog lica i imovinom dužnika pojedinca.
(2) Dužnik pojedinac u smislu ovog zakona je komplementar u komanditnom društvu i osnivač ortačkog društva.
(3) Postupak restrukturiranja i stečajni postupak može se otvoriti i nad imovinom pravnog lica u kojem je većinski kapital u vlasništvu Republike Srpske ili jedinice lokalne samouprave, izuzev nad imovinom Republike Srpske, jedinica lokalne samouprave, javnih fondova koji se u cijelosti ili djelimično finansiraju iz budžeta.
(4) Nad stečajnim dužnikom, u kojem je većinski kapital u vlasništvu Republike Srpske ili jedinice lokalne samouprave, za otvaranje postupka restrukturiranja i stečajnog postupka, u periodu do okončanja postupka restrukturiranja pokrenutog od ovlaštenog prodavca ili do okončanja započetog postupka prodaje ponuđenog državnog kapitala i isteka rokova za izvršenje ugovorenih uslova prodaje, potrebna je prethodna saglasnost Vlade Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) ili jedinice lokalne samouprave.
(5) Ako Vlada ili jedinica lokalne samouprave ne uskrati svoju saglasnost u roku od 30 dana od dana dobijanja obavještenja stečajnog sudije o pokretanju prethodnog postupka, smatra se da je saglasnost data.

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]