BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5642
ZAKON O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA U INSTITUCIJAMA NA NIVOU BOSNE I HERCEGOVINE
Službeni glasnik BiH broj 18/2024 [od: 15.03.2024.]
DIO PRVI
Član 1.
(Predmet Zakona)
Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon) uređuju se posebne obaveze nosilaca javnih funkcija u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine u obavljanju javne funkcije, obaveze podnošenja i sadržaj izvještaja o finansijskom stanju i imovini nosilaca javnih funkcija, nadležnost za provođenje Zakona, osnivanje Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija), postupak pred Komisijom, mjere za povredu Zakona, kao i druga pitanja značajna za provođenje ovog zakona.
Član 2.
(Cilj Zakona)
Cilj Zakona je sprečavanje sukoba interesa u obavljanju javne funkcije, sprečavanje privatnih uticaja na donošenje odluka u obavljanju javne funkcije, jačanje integriteta, objektivnosti, nezavisnosti, nepristrasnosti i transparentnosti u obavljanju javne funkcije, prevencija i borba protiv korupcije, te jačanje povjerenja građana u institucije na nivou Bosne i Hercegovine.
Član 3.
(Upotreba muškog i ženskog roda)
Riječi koje su radi preglednosti u Zakonu navedene u jednom rodu bez diskriminacije se odnose i na muški i na ženski rod.
Član 4.
(Definicija)
U smislu ovog zakona:

a) "nosilac javne funkcije u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine" (u daljnjem tekstu: nosilac javne funkcije) jeste izabrano ili imenovano lice, rukovodilac u instituciji na nivou Bosne i Hercegovine, rukovodilac u pravnom licu koje osniva institucija na nivou Bosne i Hercegovine, rukovodilac u pravnom licu koje u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine vrši javna ovlaštenja, odnosno djelatnosti od javnog interesa, kao i rukovodilac ili lice na čiji izbor ili imenovanje saglasnost daju Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, rukovodilac u instituciji na nivou Bosne i Hercegovine koji je u statusu državnog službenika sekretara s posebnim zadatkom, kao i šef kabineta, savjetnik izabranog ili imenovanog lica, rukovodioca u instituciji na nivou Bosne i Hercegovine, rukovodioca u pravnom licu koje osniva institucija na nivou Bosne i Hercegovine, rukovodioca u pravnom licu koje u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine vrši javna ovlaštenja, odnosno djelatnosti od javnog interesa, kao i rukovodioca ili lica na čiji izbor ili imenovanje saglasnost daju Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine;

b) "ovlašteno lice" je lice koje je osnivačkim aktom ili drugim aktom preduzeća ovlašteno da predstavlja i zastupa preduzeće, kao i preduzetnik, odnosno fizičko lice koje samostalno na tržištu obavlja djelatnosti radi sticanja dobiti;

c) "bliski srodnik" je bračni drug, vanbračni drug, dijete, majka, otac, usvojilac i usvojenik nosioca javne funkcije;

d) "povezano lice" je bliski srodnik, srodnik u pravoj liniji, srodnik u pobočnoj liniji do trećeg stepena, srodnik po tazbini do drugog stepena ili drugo lice koje je s nosiocem javne funkcije u bliskoj prijateljskoj, političkoj, ekonomskoj, poslovnoj vezi;

e) "ulaganje kapitala" je ulaganje novca, stvari i prava u vlasničku strukturu preduzeća;

f) "finansijski interes" je svaki interes kojim se nosiocu javne funkcije omogućava da primi novac u vrijednosti većoj od 1.000 KM godišnje, te svaki vlasnički interes koji odgovara vrijednosti od najmanje 10.000 KM u nekom privrednom društvu;

g) "lični interes" je imovinska i neimovinska korist nosioca javne funkcije i povezanog lica;

h) "poklon" je novac, stvar, pravo i usluga izvršena bez odgovarajuće naknade i svaka druga korist koja je data nosiocu javne funkcije ili povezanom licu u vezi s obavljanjem javne funkcije;

i) "privatno preduzeće" je svako zakonom registrirano privredno društvo koje nije javno preduzeće;

j) "javna funkcija" je posao izabranog ili imenovanog lica, rukovodioca u instituciji na nivou Bosne i Hercegovine, rukovodioca u pravnom licu koje osniva institucija na nivou Bosne i Hercegovine, rukovodioca u pravnom licu koje u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine vrši javna ovlaštenja, odnosno djelatnosti od javnog interesa, rukovodioca i lica na čiji izbor ili imenovanje saglasnost daju Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, kao i rukovodioca u instituciji na nivou Bosne i Hercegovine koji je u statusu državnog službenika sekretara s posebnim zadatkom, kao i šefa kabineta i savjetnika iz tačke a) ovog člana;

k) "organ vlasti" je organ zakonodavne i izvršne vlasti Bosne i Hercegovine, organ zakonodavne i izvršne vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, organ zakonodavne i izvršne vlasti Republike srpske, organ zakonodavne i izvršne vlasti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, organ zakonodavne i izvršne vlasti kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, gradsko i općinsko vijeće, gradonačelnik i načelnik općine u Federaciji Bosne i Hercegovine, skupština grada i općine, gradonačelnik i načelnik grada i općine u Republici srpskoj;

l) "lična usluga" je svako djelovanje kojim se jedna strana obavezuje da obavi određeni posao, a da druga strana za obavljanje tog posla pruži materijalnu ili nematerijalnu korist ili naknadu, koja ne proizlazi iz radnog odnosa;

m) "institucija na nivou Bosne i Hercegovine" je svaka institucija na nivou Bosne i Hercegovine osnovana Ustavom, zakonom Bosne i Hercegovine i drugim propisima;

n) "javno preduzeće" je preduzeće osnovano u skladu s propisima kojima je uređeno osnivanje javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini;

o) "sukob interesa" podrazumijeva situaciju u kojoj nosilac javne funkcije ima privatni interes koji kao takav utiče, može uticati ili se stvara utisak da utiče na zakonitost, transparentnost, nepristrasnost i objektivnost u obavljanju javne funkcije.
DIO DRUGI

POGLAVLJE I. OBAVEZE I ODGOVORNOSTI

Član 5.
(Obaveze i odgovornosti nosilaca javne funkcije)
(1) Nosilac javne funkcije u obavljanju javne funkcije dužan je postupati zakonito, odgovorno, nepristrasno, savjesno, pošteno, časno i efikasno, pridržavajući se principa odgovornosti, poštenja, savjesnosti, otvorenosti i vjerodostojnosti.

(2) Nosilac javne funkcije je lično odgovoran za svoje djelovanje u obavljanju javne funkcije na koju je imenovan odnosno izabran i odgovoran je organu koji ga je imenovao ili izabrao.

(3) Nosilac javne funkcije ponaša se savjesno i odgovorno, poštuje zakonske i druge propise kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti u obavljanju javne funkcije.

(4) U obavljanju javne funkcije nosilac javne funkcije mora čuvati vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene javne funkcije.

(5) U obavljanju javne funkcije nosilac javne funkcije ne smije svoj privatni interes i interes povezanih lica stavljati iznad javnog interesa.

(6) Nosilac javne funkcije ne smije koristiti javnu funkciju za ličnu dobit i dobit lica koje je s njim povezano.

(7) Nosilac javne funkcije, kao javno lice, djeluje u interesu građana.

(8) U obavljanju javne funkcije nosilac javne funkcije obavezan je imovinu, sredstva za rad i finansijska sredstva koja su mu povjerena koristiti na efikasan način i isključivo u svrhu za koju su namijenjena.

(9) Nosilac javne funkcije za vrijeme obavljanja javne funkcije prima plaću i naknadu za funkciju koju obavlja, u skladu sa zakonskim propisima o plaćama i naknadama zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine i drugim propisima.
Član 6.
(Nespojivost, obavljanje druge funkcije i drugog posla)
(1) Nosilac javne funkcije obavlja samo jednu javnu funkciju, osim ako je zakonom i drugim propisom drugačije propisano.

(2) Odredba iz stava (1) ovog člana odnosi se na zabranu obavljanja druge javne funkcije nosioca javne funkcije u odnosu na druge nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini, kako je definirano zakonima kojima se uređuje materija na tim nivoima vlasti.

(3) Za vrijeme obavljanja javne funkcije koja podrazumijeva rad s punim radnim vremenom nosilac javne funkcije ne može obavljati drugi posao.

(4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, nosilac javne funkcije može se baviti naučnim, nastavnim, kulturnim, umjetničkim i sportskim radom i sticati prihode od autorskih, patentnih prava, intelektualne i industrijske svojine ako bavljenje ovim djelatnostima ne dovodi do sukoba interesa.

(5) Članstvo nosioca javne funkcije u upravnom odboru, nadzornom odboru, skupštini, upravi ili menadžmentu, ili u svojstvu ovlaštenog lica u javnom preduzeću, nespojivo je s obavljanjem javne funkcije.

(6) Članstvo nosioca javne funkcije u stalnom ili povremenom radnom tijelu, komisiji koju osniva institucija na nivou Bosne i Hercegovine ne smatra se obavljanjem dvije ili više javnih funkcija.
Član 7.
(Nespojivosti u odnosu na privatna preduzeća)
(1) Nosilac javne funkcije za vrijeme obavljanja javne funkcije ne može biti član skupštine, nadzornog odbora, uprave ili menadžmenta, biti u svojstvu ovlaštenog lica niti imati bilo kakav finansijski interes, što uključuje i pružanje ličnih usluga, u bilo kojem privatnom preduzeću kojem je organ vlasti davao bilo kakve podsticaje i olakšice, uključujući i kreditna sredstva, u iznosu većem od 10.000 KM na godišnjem nivou.

(2) Nosilac javne funkcije ne može biti član skupštine, nadzornog odbora, uprave ili menadžmenta, biti u svojstvu ovlaštenog lica ili imati finansijski interes, što uključuje i pružanje ličnih usluga, u bilo kojem privatnom preduzeću koje sklapa ugovore ili na drugi način posluje sa institucijama i organima koji se finansiraju iz budžeta na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini. Ova odredba primjenjuje se na privatna preduzeća koja su sklopila ugovor ili posluju sa institucijama i organima koji se finansiraju iz budžeta u iznosu većem od 10.000 KM na godišnjem nivou.

(3) Nosiocem javne funkcije iz st. (1) i (2) ovog člana ne smatra se član skupštine privrednog društva koji je vlasnik manje od 1% kapitala.
Član 8.
(Dužnost nosioca javne funkcije na podnošenje ostavke)
(1) Nosilac javne funkcije dužan je podnijeti ostavku na svaku od nespojivih i nedozvoljenih funkcija i poslova najkasnije u roku od osam dana nakon preuzimanja javne funkcije.

(2) Ako Komisija utvrdi da nosilac javne funkcije obavlja drugu funkciju i provodi aktivnosti suprotno odredbama čl. 6. i 7. ovog zakona, naložit će nosiocu javne funkcije da prestane s obavljanjem druge funkcije ili aktivnosti u roku od 15 dana od dana prijema odluke Komisije.

(3) Ako nosilac javne funkcije ne postupi po odluci Komisije iz stava (2) ovog člana, Komisija će u roku od 15 dana pokrenuti postupak za utvrđivanje povrede odredbi ovog zakona.
POGLAVLJE II. ZABRANA

Član 9.
(Zabrana djelovanja nosioca javne funkcije u slučaju mogućeg sukoba interesa)
(1) Nosilac javne funkcije dužan je odmah po saznanju o mogućem sukobu interesa pisanim putem obavijestiti Komisiju o nastaloj situaciji.

(2) Nosiocu javne funkcije zabranjeno je preduzimanje bilo koje službene radnje, učestvovanje u raspravi, glasanju ili odlučivanju o pitanju koje je u vezi s ličnim i finansijskim interesom njega ili povezanog lica.

(3) Zabrana iz stava (2) ovog člana ne odnosi se na raspravljanje i glasanje o zakonima i drugim općim pravnim aktima.
Član 10.
(Dužnost nosioca javne funkcije u slučaju mogućeg sukoba interesa)
(1) Komisija je dužna dostaviti obrazloženo mišljenje nosiocu javne funkcije na pisano obavještenje iz člana 9. stav (1) ovog zakona u roku od osam dana od dana dostavljanja obavještenja.

(2) Ako Komisija, po pisanom obavještenju nosioca javne funkcije, u mišljenju konstatira postojanje sukoba interesa iz ovog zakona, nosilac javne funkcije dužan je konkretan posao ustupiti drugom zakonom ovlaštenom licu, a ako nema zakonom ovlaštenog lica, odluku će donijeti neposredno nadređeni nosiocu javne funkcije.
Član 11.
(Poslovi nosioca javne funkcije u nevladinim, neprofitnim organizacijama)
(1) Za vrijeme obavljanja javne funkcije nosilac javne funkcije ne može obavljati dužnost ovlaštenog lica u udruženju i fondaciji osnovanim u skladu sa zakonima o udruženjima i fondacijama, a koji se finansiraju iz budžeta bilo kojeg nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, u iznosu većem od 20.000 KM godišnje, odnosno u iznosu većem od 70.000 KM godišnje u udruženju i fondaciji iz oblasti sporta.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, nosilac javne funkcije može obavljati izvršnu funkciju u udruženju i fondaciji, koje se ne finansiraju iz budžeta bilo kojeg nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.

(3) Nosilac javne funkcije koji je član, predsjednik, direktor ili član organa upravljanja i nadzornog organa udruženja i fondacije, osnovanih u skladu sa zakonima o udruženjima i fondacijama, ne može primati naknadu za rad u organu te organizacije, izuzev naknade putnih i opravdanih materijalnih troškova.
Član 12.
(Angažman bliskog srodnika)
Do sukoba interesa nosioca javne funkcije dovodi i angažman bliskog srodnika u situaciji definiranoj čl. 6, 7. i 11. ovog zakona.
Član 13.
(Ograničenja nakon prestanka javne funkcije)
U periodu od jedne godine od prestanka javne funkcije nosilac javne funkcije ne može:

a) u instituciji na nivou Bosne i Hercegovine u kojoj je obavljao javnu funkciju nastupati kao predstavnik, punomoćnik pravnog lica ili preduzetnik organizacije koja s tom institucijom ima ili uspostavlja ugovorni odnosno poslovni odnos;

b) obavljati poslove upravljanja ili revizije u pravnom licu u kojem su dužnosti nosioca javne funkcije bile povezane sa supervizorskim ili kontrolnim poslovima;

c) stupiti u ugovorni odnos ili drugi oblik poslovne saradnje sa institucijom na nivou Bosne i Hercegovine u kojoj je nosilac javne funkcije obavljao javnu funkciju;

d) zasnovati radni odnos, uspostaviti poslovnu saradnju s pravnim licem, preduzetnikom ili drugom organizacijom koja ostvaruje korist na osnovu odluke institucije na nivou Bosne i Hercegovine u kojoj je nosilac javne funkcije obavljao funkciju;

e) zastupati pravno ili fizičko lice pred institucijom na nivou Bosne i Hercegovine u kojoj je nosilac javne funkcije za vrijeme obavljanja javne funkcije učestvovao u donošenju odluke;

f) upotrijebiti povjerljivu ili drugu povlaštenu informaciju i obavještenje do kojih je nosilac javne funkcije došao u obavljanju javne funkcije, radi sticanja koristi za sebe ili drugog ili radi nanošenja štete drugom, osim ako su ta saznanja i obavještenja dostupna javnosti.
Član 14.
(Zabranjena aktivnost nosioca javne funkcije)
Nosiocu javne funkcije u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine zabranjeno je:

a) primiti ili zahtijevati poklon ili drugu korist ili obećanje poklona ili druge koristi radi obavljanja javne funkcije;

b) primiti dodatnu naknadu za obavljanje poslova u sklopu obavljanja javne funkcije;

c) tražiti, prihvatiti ili primiti poklon ili uslugu radi glasanja o bilo kojem pitanju ili uticati na odluku nekog organa ili lica;

d) obećati i pogodovati zaposlenju ili nekom drugom pravu u zamjenu za poklon ili obećanje poklona;

e) odbiti uvid u svoje finansijsko stanje prilikom provjere podataka navedenih u izvještaju o finansijskom stanju i imovini iz člana 16. ovog zakona;

f) uticati na dobivanje posla ili ugovora o javnim nabavkama, odnosno uticati na angažman pravnog ili fizičkog lica od institucije na nivou Bosne i Hercegovine u kojoj obavlja javnu funkciju ili drugog pravnog lica, koristeći uticaj javne funkcije s ciljem sticanja materijalne ili nematerijalne koristi za sebe, povezano lice ili bilo koje drugo lice;

g) koristiti povjerljive ili druge povlaštene informacije o radu državnih organa radi lične koristi ili koristi povezanog lica i

h) koristiti položaj nosioca javne funkcije kako bi uticao na zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti te tako postigao lični ili finansijski interes, povlasticu, pravo ili sklopio pravni posao za sebe ili povezano lice.
Član 15.
(Primanje poklona)
(1) Poklon se definira u skladu s članom 4. tačka h) ovog zakona, s tim da vrijednost poklona predstavlja njegovu tržišnu vrijednost.

(2) Poklon u vrijednosti do 300 KM nosilac javne funkcije može zadržati i ne treba ga prijaviti.

(3) Poklonom, u smislu stava (2) ovog člana, smatra se i više poklona dobivenih od istog lica u toku jedne godine. Ako nosilac javne funkcije dobije više poklona od istog lica u toku jedne godine, njihova ukupna vrijednost ne može preći iznos od 300 KM.

(4) Poklon vrijednosti iznad 300 KM nosilac javne funkcije ne može zadržati i obavezan ga je u roku od tri dana od dana prijema prijaviti i predati instituciji na nivou Bosne i Hercegovine koja ga je izabrala ili imenovala i u čije ime obavlja povjerenu javnu funkciju.

(5) Informaciju o predatom poklonu institucija na nivou Bosne i Hercegovine dužna je dostaviti Komisiji u roku od 15 dana od dana prijema poklona.

(6) Nosilac javne funkcije ne može primiti novac, ček ili drugi vrijednosni papir bez obzira na iznos.

(7) U slučaju sumnje u vrijednost poklona, nosilac javne funkcije dužan je obratiti se upitom Komisiji u roku od tri dana od dana prijema poklona.

(8) Primanjem poklona, u skladu s odredbama ovog zakona, smatra se i primanje poklona od trećeg lica u korist nosioca javne funkcije.

(9) Komisija će donijeti pravilnik kojim će propisati postupak, način evidentiranja, predaju i čuvanje primljenih poklona na nivou institucija Bosne i Hercegovine.

(10) Komisija je dužna u roku od 90 dana od dana primjene ovog zakona uspostaviti centralni registar poklona nosilaca javnih funkcija u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, primljenih za vrijeme obavljanja javne funkcije.

(11) Centralni registar poklona nosilaca javnih funkcija u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine bit će dostupan na službenoj veb-stranici Komisije.
POGLAVLJE III. IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM STANJU I IMOVINI

Član 16.
(Dužnost podnošenja izvještaja o finansijskom stanju i imovini nosioca javne funkcije)
(1) Nosilac javne funkcije dužan je Komisiji u roku od 30 dana od dana stupanja na javnu funkciju podnijeti izvještaj o finansijskom stanju i imovini (u daljnjem tekstu: izvještaj), za sebe i bliske srodnike, u skladu sa stanjem na dan izbora ili imenovanja.

(2) Izvještaj sadrži lične podatke nosioca javne funkcije i njegovih bliskih srodnika, uključujući JMB, podatke o funkciji koju nosilac javne funkcije obavlja te podatke o:

a) pravu vlasništva nad nepokretnim stvarima u zemlji i inozemstvu;

b) pravu vlasništva nad pokretnim stvarima koje podliježu registriranju kod nadležnih organa u zemlji i inozemstvu;

c) pravu vlasništva nad drugim pokretnim stvarima pojedinačne vrijednosti veće od 5.000 KM (dragocjenosti, zbirke, umjetnine, predmeti i sl);

d) depozitima u bankama i drugim finansijskim organizacijama u zemlji i inozemstvu;

e) dionicama i udjelima u pravnom licu i drugim vrijednosnim papirima;

f) pravima na osnovu autorskih, patentnih i sličnih prava intelektualnog vlasništva;

g) dugovima (glavnica, kamata i rok otplate);

h) izvoru i visini neto prihoda od obavljanja javne funkcije;

i) potraživanjima (glavnica, kamata);

j) izvoru i visini drugih neto prihoda;

k) drugim poslovima i djelatnostima koje obavlja u skladu sa zakonom;

l) članstvu u organima nevladinih, neprofitnih organizacija te

m) druge podatke i dokaze koje nosilac javne funkcije smatra bitnim za primjenu ovog zakona.

(3) Nosilac javne funkcije dužan je u izvještaju navesti tačne i potpune podatke, u skladu s tržišnom vrijednosti imovine iz stava (2) ovog člana, na dan podnošenja izvještaja.

(4) Nosilac javne funkcije dužan je Komisiji za vrijeme obavljanja javne funkcije podnijeti:

a) izvještaj jednom u toku godine, a najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu;

b) ažuriran izvještaj na zahtjev Komisije u slučaju pokretanja postupka za utvrđivanje povrede odredbi ovog zakona, u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

(5) Nosilac javne funkcije dužan je u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja javne funkcije Komisiji dostaviti obavještenje o prestanku obavljanja javne funkcije i izvještaj podnijeti godinu dana nakon prestanka obavljanja javne funkcije.

(6) Komisija će donijeti pravilnik kojim se uređuju način podnošenja i izgled obrasca za podnošenje izvještaja iz st. (2) i (4) ovog člana.

(7) Komisija je dužna u roku od 90 dana od dana primjene ovog zakona uspostaviti i voditi Javni registar imovine nosilaca javnih funkcija u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, u koji će evidentirati izvještaje nosilaca javnih funkcija.

(8) Podaci iz Javnog registra imovine nosilaca javnih funkcija u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine bit će objavljeni na službenoj veb-stranici Komisije. S ciljem sprečavanja zloupotrebe, lični podaci nosilaca javne funkcije, njihovih bliskih srodnika i povezanih lica štite se u skladu s važećim propisima o zaštiti ličnih podataka.

(9) Ako nosiocu javne funkcije nisu dostupni podaci o imovini i prihodima bliskih srodnika iz stava (1) ovog člana ili se smatraju poslovnom tajnom kod određenog poslodavca, nosilac javne funkcije dužan je Komisiji dostaviti izjavu na navedene okolnosti koja je ovjerena kod nadležnog organa uprave.
Član 17.
(Provjera podataka iz izvještaja)
(1) Komisija provjerava tačnost i potpunost podataka iz izvještaja nosioca javne funkcije.

(2) Postupak prikupljanja i provjere podataka Komisija će propisati Pravilnikom o prikupljanju i postupku provjere podataka iz izvještaja o finansijskom stanju i imovini nosilaca javnih funkcija.

(3) Institucije, organi i pravna lica sarađivat će s Komisijom prilikom dostavljanja podataka o imovini i prihodima nosilaca javnih funkcija, institucijama čiji je rad reguliran zakonima o bankama, te će potvrditi da li stanje računa koje je navedeno za određeni datum odgovara stvarnom stanju računa na taj datum, kao i da li lica obuhvaćena izjavom imaju neprijavljen račun ili drugi finansijski proizvod kod te institucije.

(4) Postupak provjere podataka iz izvještaja zatvoren je za javnost do donošenja pravosnažne odluke.
POGLAVLJE IV. KOMISIJA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA U INSTITUCIJAMA NA NIVOU BOSNE I HERCEGOVINE

Član 18.
(Osnivanje Komisije)
(1) Za provođenje ovog zakona osniva se Komisija za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, sa sjedištem u Istočnom Sarajevu.

(2) Komisija je stalno i nezavisno tijelo koje je uspostavila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine i koje obavlja poslove iz svog djelokruga i nadležnosti propisanih ovim zakonom.

(3) Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (u daljnjem tekstu: Agencija) osigurava obavljanje stručnih, administrativnih i materijalno-finansijskih poslova za potrebe Komisije te druge neophodne organizacione i tehničke uslove za rad Komisije.

(4) Komisija ima sedam članova koje imenuje Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Članovi Komisije imenuju se na osnovu kompetencija, ugleda i stručnosti. U postupku imenovanja Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine osigurava da sastav Komisije odražava jednaku zastupljenost Bošnjaka, Hrvata i Srba, kao konstitutivnih naroda, uz osiguranje jednog člana ostalih, u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine.

(5) Za člana Komisije ne može biti imenovano lice koje je nosilac javne funkcije.

(6) Članovi Komisije imenuju se na način i u postupku utvrđenom odredbama Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 7/03).
Član 19.
(Postupak izbora i mandat članova Komisije)
(1) Članovi Komisije biraju se na osnovu javnog oglasa.

(2) Postupak oglašavanja i utvrđivanja prijedloga kandidata provodi Zajednička komisija za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

(3) Odluka o listi uspješnih kandidata donosi se dvotrećinskom većinom glasova članova Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koji su prisutni na sjednici i glasaju.

(4) U slučaju da nije moguće postići većinu propisanu stavom (3) ovog člana, odluka o listi uspješnih kandidata donosi se većinim glasova članova Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koji su prisutni na sjednici i glasaju, uz nastojanje da najmanje jedan glas bude iz reda članova koji su iz opozicije.

(5) Članovi Komisije imenuju se na mandat od pet godina i on se ne može obnoviti.

(6) Mandat članova Komisije počinje stupanjem na snagu akta o imenovanju.

(7) Mandat članova Komisije kraći od dvije godine i šest mjeseci ne smatra se mandatom u smislu stava (5) ovog člana.
Član 20.
(Dužnosti članova Komisije)
(1) Nakon imenovanja, član Komisije dužan je podnijeti i javno objaviti na službenoj veb-stranici Komisije izvještaj o finansijskom stanju i imovini, u skladu s članom 16. ovog zakona.

(2) Članovi Komisije obavljaju poslove iz svog djelokruga i imaju nadležnosti propisane ovim zakonom.

(3) Zabranjen je svaki oblik uticaja na rad Komisije koji bi mogao ugroziti samostalnost i nezavisnost u donošenju odluka Komisije.
Član 21.
(Sredstva za rad i pečat Komisije)
(1) Sredstva za rad Komisije osiguravaju se u budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, na poziciji Agencije.

(2) Komsija ima svoj pečat, u skladu s odredbama propisa o pečatu institucija Bosne i Hercegovine.
Član 22.
(Način rada i odlučivanja Komisije)
(1) Komisija donosi odluke na sjednicama Komisije.

(2) Komisija je dužna održati najmanje jednu sjednicu mjesečno.

(3) Kvorum za rad Komisije čini pet članova Komisije.

(4) Komisija odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova Komisije.

(5) Odluku o inicijativi za razrješenje dužnosti i pozivu za podnošenje ostavke Komisija donosi konsenzusom, a ako ne postigne konsenzus, Komisija donosi odluku dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Komisije.

(6) Konačna odluka Komisije mora biti objavljena na veb-stranici Komisije, ako ovim zakonom nije drugačije propisano

(7) Ako član Komisije neopravdano izostane dva puta sa sjednice Komisije, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine će u roku od 30 dana pokrenuti postupak za njegovo razrješenje, i u roku od 60 dana imenovati novog člana.

(8) Predsjedavajući Komisije dužan je u roku od tri dana, od drugog neopravdanog izostanka člana Komisije sa sjednice, izvijestiti Zajedničku komisiju za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine radi pokretanja postupka razrješenja i izbora novog člana Komisije, u skladu s članom 19. ovog zakona.
Član 23.
(Nadležnost Komisije)
(1) Komisija djeluje na osnovu Zakona i drugih propisa kako bi osigurala odgovornost i vjerodostojnost obavljanja javne funkcije, s ciljem zaštite integriteta javne funkcije.

(2) Komisija je dužna da nepristrasno, odgovorno i objektivno provodi postupak za utvrđivanje postojanja sukoba interesa u konkretnom djelovanju ili situaciji i da izriče sankcije, u skladu s odredbama ovog zakona.

(3) Komisija će usvojiti poslovnik kojim će detaljnije urediti način rada, sazivanje sjednica Komisije, kao i druga pitanja značajna za rad Komisije.

(4) Komisija uspostavlja, ažurira i provjerava Registar nosilaca javnih funkcija (u daljnjem tekstu: Registar) i njihove imovine.

(5) Komisija donosi pravilnik o načinu vođenja Registra, kojim će propisati pravila o vođenju Registra, obrasce, kao i urediti druga pitanja neophodna za funkcioniranje Registra.

(6) Komisija donosi pravilnik o načinu vođenja postupka odlučivanja o sukobu interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine i načinu dostavljanja odluka.

(7) Komisija donosi odluku o tome da li neko djelovanje ili situacija nosioca javne funkcije predstavlja povredu ovog zakona i izriče sankcije u skladu s odredbama ovog zakona, odnosno donosi odluku o tome da li neko djelovanje ili situacija ne predstavlja sukob interesa.

(8) S ciljem primjene odredbi ovog zakona, Komisija daje obavještenja ili odgovore na upite po zahtjevu stranke. Rok za dostavljanje obavještenja ili odgovora na upite nosioca javne funkcije ili drugih zainteresiranih lica je 15 dana od dana prijema zahtjeva.

(9) Komisija provodi obuke, prezentacije i informira nosioce javnih funkcija o njihovim pravima i obavezama značajnim za sprečavanje sukoba interesa i podnošenju izvještaja o finansijskom stanju i imovini, te na druge načine promovira vrijednosti ovog zakona.
POGLAVLJE V. IZBOR KOMISIJE

Član 24.
(Uslovi za izbor člana Komisije)
Kandidat za člana Komisije mora ispunjavati sljedeće uslove:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine. Svi državljani Federacije Bosne i Hercegovine i Republike srpske su i državljani Bosne i Hercegovine;

b) da ima prebivalište u Bosni i Hercegovini, u skladu sa zakonom;

c) da je pravne ili druge struke, VSS - VII. stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja vrednovanog s najmanje 240 ECTS bodova;

d) da ima najmanje deset godina radnog iskustva u struci;

e) da je iz reda stručnih radnika, osoba visokih moralnih kvaliteta, poznata i priznata po djelotvornosti, stručnosti i profesionalnoj nepristrasnosti;

f) da nije osuđivan za krivično djelo i da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

g) da nije član političke stranke i da nije bio član političke stranke pet godina prije kandidature za člana Komisije;

h) da pet godina prije kandidiranja za člana Komisije nije obavljao funkciju poslanika, delegata, člana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, člana vlade na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, odbornika ili vijećnika, gradonačelnika i načelnika općine.
Član 25.
(Izbor i ovlaštenje predsjedavajućeg Komisije)
(1) Predsjedavajući Komisije bira se između članova Komisije po sistemu rotacije, redoslijedom navedenim aktom o imenovanju Komisije, u trajanju od osam mjeseci.

(2) Predsjedavajući Komisije saziva i predsjedava sjednicama Komisije, potpisuje akte donesene na sjednicama Komisije, brine o pravilnom i efikasnom provođenju Zakona, te obavlja druge poslove utvrđene Zakonom i Poslovnikom Komisije.

(3) U slučaju da je predsjedavajući Komisije spriječen da predsjedava sjednicom Komisije ili je odsutan, zamjenjuje ga član Komisije kojeg on ovlasti u pisanoj formi.

(4) Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine bira prvog predsjedavajućeg Komisije u mandatnom periodu Komisije.

(5) Predsjedavajući Komisije zadužuje članove Komisije za određene oblasti rada iz nadležnosti Komisije.
Član 26.
(Prestanak dužnosti članu Komisije)
(1) Članu Komisije dužnost prestaje prije isteka mandata u slučaju smrti i u slučaju razrješenja dužnosti.

(2) Član Komisije bit će razriješen dužnosti:

a) na lični zahtjev;

b) u slučaju gubitka poslovne sposobnosti;

c) ako prestanu postojati uslovi za izbor iz člana 24. ovog zakona;

d) ako prekrši odredbe ovog zakona;

e) ako neopravdano izostane dva puta sa sjednice Komisije.

(3) Odluku o razrješenju dužnosti člana Komisije donosi Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na prijedlog Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

(4) Ako član Komisije, na lični zahtjev, zatraži da bude razriješen dužnosti, a Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne donese odluku o zahtjevu u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, članu Komisije dužnost prestaje po sili zakona, istekom tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

(5) U roku od 30 dana od dana prestanka dužnosti članu Komisije Zajednička komisija za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pokrenut će postupak za oglašavanje i utvrđivanje prijedloga kandidata novog člana Komisije za preostali dio mandata Komisije iz člana 19. stav (5) ovog zakona.
Član 27.
(Izbor novog člana Komisije)
(1) U slučaju prestanka funkcije predsjedavajućeg Komisije, dužnost preuzima naredni član Komisije, prema redoslijedu rotacije iz člana 25. stav (1) ovog zakona.

(2) U roku od 30 dana od dana prestanka dužnosti člana Komisije, Zajednička komisija za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dužna je pokrenuti postupak za izbor novog člana Komisije.

(3) Šest mjeseci prije isteka mandata članova Komisije Zajednička komisija za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dužna je pokrenuti postupak za izbor novih članova Komisije.

(4) Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine će prije imenovanja novih članova Komisije donijeti rješenje o razrješenju ranijih članova Komisije, čim se steknu uslovi za razrješenje.

(5) Ako Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne donese rješenje o razrješenju iz stava (4) ovog člana, ranijim članovima Komisije po sili zakona prestaje mandat, i to danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju novih članova Komisije.
Član 28.
(Naknada za rad članu Komisije)
Član Komisije ima pravo na mjesečnu naknadu za rad u Komisiji, u skladu s članom 7. stav (1) Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18, 32/20, 65/22 i 59/22).
POGLAVLJE VI. STRUČNI, ADMINISTRATIVNI I TEHNIČKI POSLOVI

Član 29.
(Odsjek Komisije)
(1) Za obavljanje stručnih poslova iz nadležnosti Komisije zadužuje se Odsjek Komisije za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Odsjek Komisije) u Agenciji.

(2) Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije uređuju se unutrašnja organizacija i način rada Odsjeka Komisije, radna mjesta i opis poslova, broj državnih službenika i zaposlenika, te opći i posebni uslovi potrebni za raspored na radna mjesta.

(3) Na zaposlene u Odsjeku Komisije primjenjuju se propisi koji se odnose na državne službenike i zaposlenike.
Član 30.
(Administrativni i tehnički poslovi Komisije)
Odsjek Komisije obavlja administrativne i tehničke poslove za potrebe rada Komisije.
POGLAVLJE VII. POSTUPAK

Član 31.
(Postupak pred Komisijom)
(1) Komisija može pokrenuti postupak za utvrđivanje povrede ovog zakona i izreći sankcije:

a) po službenoj dužnosti;

b) na zahtjev nosioca javne funkcije;

c) na zahtjev neposredno pretpostavljenog nosiocu javne funkcije;

d) na osnovu prijave o sukobu interesa.

(2) Komisija može pokrenuti postupak po službenoj dužnosti povodom vjerodostojne prijave i osnovane sumnje o mogućoj povredi odredbi ovog zakona.

(3) Podnosiocu prijave iz stava (2) ovog člana garantira se zaštita anonimnosti, osim ako podnosilac prijave izričito zatraži da ti podaci budu dostupni nosiocu javne funkcije na kojeg se prijava odnosi.

(4) Komisija obavezno pokreće postupak iz svoje nadležnosti na lični zahtjev nosioca javne funkcije.

(5) Ako nosilac javne funkcije sumnja u moguće postojanje sukoba interesa, može Komisiji uputiti pisani zahtjev i tražiti da Komisija u roku od osam dana izda savjetodavno mišljenje, koje se ne objavljuje. Savjetodavno mišljenje uključuje i preporuke za preduzimanje mjera za eventualno uklanjanje sukoba interesa. U slučaju da se utvrdi postojanje sukoba interesa, Komisija će nosiocu javne funkcije odrediti rok za preduzimanje mjera i otklanjanje uzroka sukoba interesa, ako je to moguće. Ako nosilac javne funkcije ne otkloni uzroke postojanja sukoba interesa ili ako ih nije moguće otkloniti, Komisija će pokrenuti postupak u skladu sa stavom (1) tačka a) ovog člana.

(6) Komisija je dužna provesti postupak iz stava (1) ovog člana u roku od šest mjeseci, dok je rok za pokretanje postupka u odnosu na navodno počinjenje povrede odredbi ovog zakona četiri godine.

(7) Komisija je dužna obavijestiti nosioca javne funkcije o pokretanju postupka iz stava (1) ovog člana, u roku od osam dana.

(8) Komisija može pozvati nosioca javne funkcije, povezano lice, kao i lice na osnovu čije prijave je pokrenut postupak radi pribavljanja informacija i zatražiti dostavljanje potrebnih podataka, s ciljem odlučivanja o postojanju sukoba interesa.

(9) Komisija će od nosioca javne funkcije, protiv kojeg je pokrenut postupak iz stava (1) ovog člana, zatražiti da dostavi pisano izjašnjenje, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za dostavljanje pisanog izjašnjenja.

(10) Ako nosilac javne funkcije ne dostavi pisano izjašnjenje, Komisija će nastaviti postupak u skladu s ovim zakonom.

(11) Komisija će primjenom odredbi ovog zakona, Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13, 53/16) i podzakonskih akata Komisije u postupku utvrditi činjenice i dokaze o sukobu interesa, odnosno o nepostojanju sukoba interesa nosioca javne funkcije.

(12) Postupak pred Komisijom je javan, osim postupka glasanja, ili kada je zakonom drugačije propisano.

(13) Komisija je dužna donijeti odluku najkasnije u roku od 30 dana od dana okončanja postupka prikupljanja činjenica i utvrđivanja dokaza.

(14) U slučaju postojanja osnova sumnje da je nosilac javne funkcije učinio krivično djelo, Komisija će obavijestiti nadležno tužilaštvo u roku od osam dana od dana saznanja.
Član 32.
(Sukob interesa člana Komisije)
(1) Član Komisije kao nosilac javne funkcije dužan je da se pridržava odredbi ovog zakona s ciljem sprečavanja sukoba interesa u obavljanju javne funkcije.

(2) O sukobu interesa člana Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine odlučuje Zajednička komisija za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, uz stručnu pomoć koju im pruža Odsjek Komisije.
Član 33.
(Primjena Zakona o upravnom postupku)
Na sva pitanja kojima se uređuje vođenje postupka, a koja nisu uređena ovim zakonom, primjenjuje se Zakon o upravnom postupku.
Član 34.
(Konačnost)
(1) Odluke Komisije su konačne i protiv njih nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine.

(2) Tužba odgađa izvršenje odluke Komisije.

(3) Postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine smatra se hitnim i Sud mora donijeti odluku po tužbi u roku od 90 dana.
POGLAVLJE VIII. MJERE

Član 35.
(Mjere za povrede Zakona)
(1) Mjere koje Komisija može izreći nosiocu javne funkcije za povrede ovog zakona su:

a) opomena;

b) novčana kazna u iznosu od 1.000 KM do 20.000 KM;

c) inicijativa za razrješenje dužnosti i

d) poziv za podnošenje ostavke.

(2) Opomena je pisano upozorenje za povredu odredbi ovog zakona koju Komisija izriče nosiocu javne funkcije ako postupanje, odgovornost i prouzrokovana posljedica nisu uticali na interes građana niti na obavljanje javne funkcije, te ako povreda nije takve prirode da se nosiocu javne funkcije izrekne sankcija iz stava 1) tač. b), c) i d) ovog člana.

(3) Novčanu kaznu u iznosu od 1.000 KM Komisija izriče za povredu odredbi iz člana 8. stav (1), člana 9. stav (2), člana 15. st. (4), (5) i (7) i člana 16. st. (1), (4) i (5) ovog zakona.

(4) Novčanu kaznu u iznosu od 2.000 KM do 10.000 KM Komisija izriče za povredu odredbi iz člana 8. stav (2) i člana 17. stav (4) ovog zakona, te u slučaju kada nosilac javne funkcije ili odgovorno lice ni nakon izricanja sankcije iz stava (3) ovog člana ne postupi po odluci Komisije u ostavljenom roku.

(5) Novčanu kaznu u iznosu od 5.000 KM do 15.000 KM Komisija izriče nosiocu javne funkcije za povredu odredbi iz čl. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. i 16. ovog zakona.

(6) Novčanu kaznu u iznosu od 10.000 KM do 20.000 KM Komisija izriče nosiocu javne funkcije ako u izvještaju iz člana 16. ovog zakona navede lažne podatke o imovini i prihodima, u namjeri da prikrije podatke o imovini i prihodima.

(7) Osim izrečene novčane kazne, u zavisnosti od težine i posljedice povrede Zakona, Komisija može pokrenuti inicijativu za razrješenje dužnosti iz stava (1) tačka c) ovog člana nosiocu javne funkcije koji nije izabrano lice, u situaciji kada je utvrđena povreda odredbi iz člana 6. stav (1), čl. 7, 10, 14. i 16. ovog zakona.

(8) Inicijativu za razrješenje dužnosti nosioca javne funkcije koji nije izabrano lice Komisija podnosi organu vlasti nadležnom za njegovo imenovanje. Organ vlasti nadležan za imenovanje nosioca javne funkcije dužan je obavijestiti Komisiju o mjerama preduzetim povodom inicijative za razrješenje, u roku od 30 dana od dana prijema inicijative.

(9) Osim izrečene novčane kazne, u zavisnosti od težine i posljedica povrede Zakona, Komisija može pozvati imenovano lice da podnese ostavku na javnu funkciju, u situaciji kada je utvrđena povreda odredbi iz člana 6. stav (1), čl. 7, 10, 14. i 16. ovog zakona.

(10) Novčanu kaznu u iznosu od 1.000 KM do 10.000 KM Komisija izriče odgovornom licu u instituciji, tijelu i pravnom licu ako ne dostavi tražene podatke o imovini i prihodima nosioca javne funkcije iz člana 17. stav (3) ovog zakona.

(11) U slučaju da nosilac javne funkcije, nakon što mu Komisija izrekne sankciju, nastavi kršiti odredbe ovog zakona, Komisija može izreći novčanu kaznu u iznosu do 20.000 KM.

(12) Novčane kazne propisane ovim članom predstavljaju prihod budžeta institucija Bosne i Hercegovine i uplata se vrši u skladu sa instrukcijom Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine.
Član 36.
(Obaveza institucija Bosne i Hercegovine)
Sve institucije na nivou Bosne i Hercegovine dužne su Komisiji dostaviti odluke o imenovanju i razrješenju nosilaca javnih funkcija, u roku od 15 dana od dana imenovanja ili razrješenja.
Član 37.
(Izvještaj o radu Komisije)
Komisija je dužna Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine jednom godišnje podnijeti izvještaj o svom radu, a najkasnije do 1. juna tekuće godine za prethodnu godinu.
DIO TREĆI

Član 38.
(Pokretanje postupka imenovanja članova Komisije)
(1) U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine pokrenut će postupak imenovanja članova Komisije i okončati ga u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Svi podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 13/02, 16/02, 14/03, 12/04, 63/08, 18/12, 87/13 i 41/16) ostaju na snazi do donošenja novih podzakonskih akata, ako nisu u suprotnosti s ovim zakonom.

(3) Postupci pokrenuti do dana primjene ovog zakona okončat će se po propisima koji su bili na snazi u vrijeme pokretanja postupka, ako je to povoljnije za stranku u postupku.
Član 39.
(Podzakonski akti)
U roku od 90 dana od dana primjene ovog zakona Komisija će, uz saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, donijeti podzakonske akte propisane ovim zakonom i objaviti ih na web-stranici Komisije.
Član 40.
(Prestanak važenja)
Danom primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 13/02, 16/02, 14/03, 12/04, 63/08, 18/12, 87/13 i 41/16).
Član 41.
(Stupanje na snagu i primjena Zakona)
(1) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se istekom šest mjeseci od dana stupanja na snagu.

(2) Odgađanje primjene ovog zakona ne odnosi se na član 38. stav (1) ovog zakona.
Broj 01,02-02-1-532/24
8. marta 2024. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Marinko Čavara, s. r.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Kemal Ademović, s. r.

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]