BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#2375
ZAKON O POSEBNOM REGISTRU LICA PRAVOSNAŽNO OSUĐENIH ZA KRIVIČNA DJELA SEKSUALNE ZLOUPOTREBE
I ISKORIŠTAVANjA DJECE

Član 1.

Ovim zakonom osniva se posebni Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (u daljem tekstu: Registar), određuju lični podaci koji se upisuju i način njihovog čuvanja i davanja na korištenje, stepen njihove povjerljivosti, kao i posebne mjere koje se sprovode prema licima pravosnažno osuđenim za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Član 2.

Svrha donošenja Zakona je obezbjeđivanje zaštite djece od seksualne zloupotrebe, zlostavljanja i iskorištavanja, te sprečavanje lica pravosnažno osuđenih za ta krivična djela da ponovo izvrše isto ili slično krivično djelo.

Član 3.

(1) U Registar se upisuju lica pravosnažno osuđena za krivična djela propisana Krivičnim zakonikom Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 64/17):
1) trgovina djecom (član 146),
2) obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina (član 172),
3) polna zloupotreba djeteta starijeg od petnaest godina (član 173),
4) navođenje djeteta na prisustvovanje polnim radnjama (član 174),
5) iskorištavanje djece za pornografiju (član 175),
6) iskorištavanje djece za pornografske predstave (član 176),
7) upoznavanje djece s pornografijom (član 177),
8) iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta (član 178),
9) zadovoljenje polnih strasti pred djetetom (član 179),
10) navođenje djeteta na prostituciju (čplan 180).
(2) U Registar se upisuju i lica koja su pravosnažno osuđena za krivična djela protiv polnog integriteta izvršena na štetu djece i maloljetnih lica, prema zakonima koji su prestali da važe.

Član 4.

(1) U Registar se upisuju podaci o licima osuđenim za krivična djela iz člana 3. ovog zakona, i to:
1) prezime i ime, prethodno prezime i ime (ukoliko ga je bilo), a za udate i djevojačko prezime, nadimak i lažno ime ako ih ima, datum rođenja, prezime i ime roditelja i djevojačko prezime majke,
2) mjesto, grad, odnosno opština i država rođenja,
3) matični broj,
4) državljanstvo,
5) prebivalište, odnosno boravište sa naznačenjem adrese stanovanja u vrijeme izvršenja presude,
6) naziv suda i grada, odnosno opštine na čijoj se teritoriji sud nalazi, a za strani sud – naziv države, broj i datum odluke prvostepenog suda koja je postala pravosnažna, odnosno odluke višeg suda ako je tom odlukom preinačena odluka prvostepenog suda,
7) zakonski naziv krivičnog djela sa naznačenjem člana, stava i tačke zakona koji je primijenjen,
8) vrsta kazne i mjere bezbjednosti sa naznačenjem u kojem trajanju je izrečena,
9) podatke o pravnim posljedicama osude,
10) promjene u vezi sa upisanim podacima sa naznačenjem organa koji je donio odluku i podatke o toj odluci,
11) podaci o zaposlenju,
12) podaci značajni za fizičko prepoznavanje osuđenog i njegovu fotografiju u vrijeme stupanja na izdržavanje kazne zatvora i u vrijeme izlaska iz kazneno-popravne ustanove, kao i pri svakom javljanju nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova iz člana 11. ovog zakona,
13) DNK profil osuđenog,
14) datum stupanja na izdržavanje kazne zatvora,
15) datum otpuštanja sa izdržavanja kazne zatvora,
16) podaci o sprovođenju posebnih mjera propisanih ovim zakonom.
(2) Podaci iz stava 1. ovog člana predstavljaju tajni podatak.

Član 5.

(1) Registar vodi nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova.
(2) Registar se vodi po propisima kojima se uređuje vođenje kaznene evidencije u Republici Srpskoj.
(3) Podaci iz Registra vode se trajno i ne brišu se.

Član 6.

(1) Upis podataka u Registar vrši se na osnovu podataka iz pravosnažno izrečenih presuda za krivična djela iz člana 3. ovog zakona.
(2) Podatke iz stava 1. ovog člana, Ministarstvu unutrašnjih poslova dostavljaju sudovi, osim u slučaju kada je riječ o pravosnažnim presudama koje su već upisane u kaznenu evidenciju.
(3) Podatke o stupanju na izdržavanje kazne, kao i datumu otpuštanja sa izdržavanja kazne, organu nadležnom za vođenje Registra dostavlja kazneno-popravna ustanova u kojoj osuđeni izdržava kaznu zatvora.

Član 7.

Podaci iz Registra mogu se dati sudu, tužilaštvu i organima unutrašnjih poslova u vezi sa krivičnim postupkom koji se vodi protiv lica upisanog u Registar, odnosno tužilaštvu i organima unutrašnjih poslova u vezi sa otkrivanjem učinilaca krivičnih djela iz člana 3. ovog zakona, nadležnim organima za izvršenje krivičnih sankcija i nadležnim organima koji učestvuju u postupku davanja uslovnog otpusta, amnestije ili pomilovanja.


Član 8.

(1) Podaci iz Registra mogu se dati i organima i organizacijama, ustanovama institucijama i udruženjima koja u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti ostvaruju neposredan kontakt sa djecom ako za to postoji opravdan interes, kao i drugim organima, organizacijama i ustanovama koje su nadležne za vođenje postupaka za ostvarivanje zaštite prava i interesa djece.
(2) Organi iz stava 1. ovog člana obavezni su da prilikom prijema u radni odnos ili angažovanja određenog lica za obavljanje poslova koji dovode do neposrednog kontakta sa djecom, zatraže od nadležnog organa za vođenje Registra podatak da li je to lice upisano u Registar.
(3) Ukoliko lice za koje se traže podaci nije upisano u kaznenoj evidenciji koja se vodi u Republici Srpskoj, organ nadležan za vođenje Registra obavezno će zatražiti podatke o osuđivanosti za krivična djela iz člana 3. ovog zakona od nadležnog organa koji tu evidenciju vodi.

Član 9.

Podaci iz Registra mogu se dati i inostranim državnim organima, u skladu sa pravilima međunarodne pravne pomoći.

Član 10.

Dostavljanje podataka iz Registra vrši se izdavanjem uvjerenja o podacima iz Registra i smiju se upotrijebiti samo u svrhu za koju se daju.

Član 11.

(1) Lice koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo iz člana 3. ovog zakona,
dužno je da se u roku od 15 dana od dana izdržane kazne javi nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova po mjestu stanovanja, te da se svakih šest mjeseci od dana izdržane kazne, tom organu lično javlja.
(2) Nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova
obavezna je fotografisati lice koje ima obavezu javljanja propisanu u stavu 1. ovog člana prilikom svakog javljanja.

Član 12.

Lice koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo iz člana 3. ovog zakona, obavezno je da obavijesti nadležnu organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova po mjestu stanovanja o svakom putovanju van mjesta stanovanja, odredištu i dužini trajanja putovanja najkasnije 24 časa prije putovanja, te da u roku od tri dana prijavi svaku promjenu ličnih podataka, o čemu se obavještava organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova nadležna za vođenje Registra.

Član 13.

U cilju zaštite bezbjednosti djece od seksualne zloupotrebe, zlostavljanja i iskorištavanja, počiniocima krivičnih djela iz člana 3. ovog zakona utvrđuje se obaveza da se uzdržavaju od posjećivanja mjesta na kojima se okupljaju djeca i objekata u kojima se okupljaju djeca, kao što su školske zgrade, školska dvorišta, vrtići, igrališta, igraonice, dječje manifestacije i slično.

Član 14.

(1) Kazneno-popravna ustanova prilikom otpuštanja lica sa izdržavanja kazne izrečene za krivično djelo iz člana 3. ovog zakona, obavezna je da upozna to lice sa obavezama iz čl. 11, 12. i 13. ovog zakona.
(2) Ako se upis lica u Registar vrši na osnovu podataka iz kaznene videncije, lice ovlašteno za vođenje Registra će u roku od mjesec dana nakon upisa u Registar obavijestiti upisano lice o obavezama iz čl. 11, 12. i 13. ovog zakona.
(3) Obaveze iz čl. 11, 12. i 13. ovog zakona prestaju nakon proteka dvadeset godina od dana izdržane kazne, ukoliko lice u tom periodu ne izvrši neko od krivičnih djela iz člana 3. ovog zakona.

Član 15.

(1) Novčanom kaznom od 10.000 KM do 20.000 KM kazniće se pravno lice navedeno u članu 6. ovog zakona, ako u propisanom roku ne dostavi podatke organu nadležnom za vođenje Registra.
(2) Novčanom kaznom od 8.000 KM do 15.000 KM kazniće se odgovorno lice u pravnom licu, ako od nadležnog organa ne zatraži podatke u skladu sa članom 8. ovog zakona.
(3) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM ili kaznom zatvora u trajanju od 30 do 60 dana kazniće se za prekršaj lice upisano u Registar koje ne izvrši neku od obaveza navedenih u čl. 11, 12. i 13. ovog zakona.
(4) Novčanom kaznom od 500 KM do 2.000 KM kazniće se za prekršaj lice koje zloupotrijebi podatke iz Registra u cilju zastrašivanja ili uznemiravanja lica upisanih u Registar ili članova njihove porodice ili te podatke javno objavi.

Član 16.

(1) Podatke iz člana 6. ovog zakona koji su upisani u kaznenu evidenciju, nadležni organi za vođenje kaznene evidencije dostaviće radi upisa u Registar nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova uspostaviće Registar najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Član 17.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: 02/1-021- 303/18 PREDSJEDNIK
Datum: 29. mart 2018. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]