BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#1921
ZAKON O RAZVOJNOM PLANIRANJU I UPRAVLJANJU RAZVOJEM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet Zakona)

Ovim zakonom uređuju se ciljevi i principi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), kantona i jedinica lokalne
samouprave, vrste strateških dokumenata, vrste dokumenata neophodnih u postupku implementacije strateških dokumenata, tijela odgovornih za razvojno planiranje i upravljanje razvojem, proces razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji, programiranje, monitoring, evaluacija i izvještavanje o implementaciji strateških dokumenata, finansiranje implementacije strateških dokumenata i nadzor nad primjenom ovog zakona.Član 2.(Uspostavljanje sistema razvojnog planiranja i upravljanja
razvojem)Uspostavljanje sistema razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji omogućava:
a) transparentno i usaglašeno razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Federaciji, kantonima i jedinicama lokalne samouprave;
b) u najboljem interesu građana Federacije koordinaciju i integraciju strateških dokumenata i javnih i drugih finansijskih resursa kako bi se osigurala realizacija razvojnih prioriteta.Član 3.(Definicije)(1) U smislu ovog zakona termini koji se u njemu koriste imaju slijedeća značenja:
a) Budžet je akt kojim se planiraju prihodi i primici, te rashodi i izdaci Federacije, kantona, gradova i općina za period od jedne fiskalne godine;
b) Dokument okvirnog budžeta (u daljnjem tekstu: DOB) je akt koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze budžetskih sredstava i izdataka za naredne tri godine i na njemu se zasniva priprema i izrada budžeta;
c) Evaluacija je proces kojim se određuje vrijednost i značaj intervencije, odnosno programa, projekta ili sveukupne strategije razvoja prema definiranim kriterijima;
d) Godišnji plan rada je dokument koji sadrži pored redovnih aktivnosti i aktivnosti na godišnjem nivou koje će se poduzimati kako bi se implementirali strateški ciljevi iz usvojenih strateških dokumenata, a priprema se na osnovu usvojenih trogodišnjih planova rada;
e) Godišnji izvještaj o radu je dokument koji sadrži analizu izvršenja aktivnosti planiranih Godišnjim planom rada;
f) Horizontalna koordinacija i usklađivanje je koordinacija odgovornosti i procesa institucija, kao i usklađivanje strateških dokumenata, odnosno usklađivanje strategije razvoja i sektorskih strategija na istom nivou upravljanja u Federaciji, kantonima i jedinicama lokalne samouprave prema zajedničkim razvojnim ciljevima;
g) Indeks razvijenosti je kompozitni pokazatelj koji se računa kao ponderirani prosjek više osnovnih socioekonomskih pokazatelja radi mjerenja stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave i kantona;
h) Indikatori označavaju vrstu i stepen promjena koje se neposredno ostvaruju kroz realizaciju programa, projekata i razvojnih ciljeva, a služe kao kvalitativni i kvantitativni pokazatelj nivoa ostvarivanja utvrđenih ciljeva razvoja, odnosno realizacije programa ili projekata;
i) Izvještaj o razvoju je dokument kojim se sagledavaju rezultati u ostvarivanju razvojnih ciljeva i implementaciji strateških dokumenata;
j) Monitoring je sistematično i kontinuirano sakupljanje, analiziranje i korištenje podataka i
indikatora radi mjerenja napretka ostvarivanja postavljenih ciljeva/programa/projekata i napretka u korištenju dodijeljenih sredstava i poduzimanja odgovarajućih mjera radi eventualnih korekcija;
k) Otvoreni metod koordinacije (u daljnjem tekstu: OMK) u razvojnom planiranju i upravljanju razvojem predstavlja, na osnovu konsultacija i usaglašavanja svih nivoa vlasti, definiranje i provođenje zajedničkih ciljeva u Federaciji, izbor zajedničkih indikatora za
praćenje realizacije ciljeva i pripremu izvještaja o razvoju;
l) Program javnih investicija (u daljnjem tekstu: PJI) je trogodišnji dokument koji donose federalni i kantonalni organi uprave i jedinice lokalne samouprave u Federaciji radi upravljanja i koordinacije sredstvima razvoja u Federaciji. Obuhvata i razvojne investicione
programe koji direktno doprinose realizaciji razvojnih ciljeva postavljenih u strateškim dokumentima;
m) Programiranje razvoja je proces pretvaranja dugoročnih strateških ciljeva utvrđenih strateškim dokumentima u konkretne programe i aktivnosti putem izrade trogodišnjih i godišnjih planova prema principu 1+2, u skladu sa kalendarom izrade DOB-a i budžeta;
n) Projekt je sredstvo organiziranja međusobno povezanih aktivnosti kako bi se ostvarili unaprijed zadani ciljevi u određenom vremenskom periodu i utvrđenom finansijskom okviru i drugim raspoloživim resursima;
o) Ravnopravnost spolova podrazumijeva uključivanje muških i ženskih interesa u sve faze procesa razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji, tako da su dobrobiti za muškarce i žene podjednaka;
p) Razvoj je višedimenzionalan proces ekonomske, društvene, okolišne, prostorne i institucionalne transformacije radi poboljšanja kvaliteta i standarda života građana, gdje su u razvojne procese uključeni svi akteri razvoja - vladin sektor, privatni sektor, civilno društvo i lokalna zajednica. Ovakav razvoj karakteriziraju princip održivosti i integracije gdje svaki sektor zadržava svoje osnovne razvojne ciljeve, a zajedno ih ostvaruju u obliku uravnoteženog razvoja uzimajući u obzir prirodne opasnosti i klimatske promjene;
r) Razvojno planiranje podrazumijeva proces kreiranja razvojnih ciljeva i definiranje načina njihovog ostvarivanja;
s) Sektorska strategija razvoja je strateški dokument nadležnih institucija Federacije i kantona koji definira javne politike, pravce, ciljeve i resurse razvoja sektora i proizlazi iz integrisane strategije razvoja;
t) Strategija razvoja je integrisani, multisektorski strateški dokument Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave koji definira javne politike i usmjerava razvoj teritorije Federacije i područja kantona i jedinica lokalne samouprave i predstavlja putokaz za sveukupni razvoj;
u) Trogodišnji plan rada federalnih organa uprave, kantonalnih organa uprave i jedinica lokalne samouprave je dokument koji definira strateške ciljeve, programe i aktivnosti koji proizilaze iz pojedinačnih nadležnosti institucija u Federaciji i relevantnih strateških dokumenata, njihov finansijski okvir, izvore finansiranja u trogodišnjem periodu prema principu 1+2, u skladu sa kalendarom izrade budžeta;
v) Upravljanje razvojem je pretvaranje razvojnih ciljeva i prioriteta u konkretne aktivnosti sa jasnim finansijskim efektom i institucionalnim odgovornostima, njihova realizacija, te monitoring i evaluacija njihovih rezultata;
z) Jednake mogućnosti su princip definiran Poveljom o osnovnim pravima Evropske unije, koja utvrđuje nediskriminaciju, ravnopravnost muškaraca i žena, prava na kulturne, vjerske i jezičke različitosti svih građana te prava djeteta, starijih lica i invalida;
aa) Vertikalna koordinacija i usklađivanje je koordinacija odgovornosti i procesa između nadležnih institucija na različitim nivoima vlasti u Federaciji, kao i usklađivanje strateških dokumenata na različitim nivoima vlasti u Federaciji prema zajedničkim razvojnim ciljevima.
(2) Gramatička terminologija korištenja muškog roda u ovom zakonu podrazumijeva uključivanje oba roda.Član 4.(Principi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem)Principi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji su:
a) usklađeni pristup razvojnom planiranju, programiranju, finansiranju i upravljanju razvojem svih nivoa vlasti u Federaciji;
b) odgovornost, efektivnost i efikasnost javnih institucija svih nivoa vlasti u Federaciji u procesu razvojnog planiranja i implementacije razvojnih prioriteta;
c) OMK između svih nivoa vlasti u Federaciji u procesu zajedničkog razvojnog planiranja i realizacije razvojnih prioriteta;
d) ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve građane Federacije u svim fazama razvojnog planiranja i upravljanja razvojem;
e) horizontalna i vertikalna koordinacija među nadležnim institucijama u procesima razvojnog
planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji i usklađenost razvojnih prioriteta;
f) komplementarnost koja podrazumijeva da se razvojne aktivnosti različitih institucija i nivoa vlasti međusobno nadopunjuju radi multiplikacije razvojnih efekata;
g) partnerstvo, javnost i transparentnost svih nivoa vlasti u Federaciji u procesu razvojnog planiranja, implementacije, finansiranja, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o razvojnim procesima.II. INSTITUCIONALNI OKVIR ZA RAZVOJNO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM U FEDERACIJIČlan 5.(Institucije i koordinaciona tijela za razvojno planiranje i
upravljanje razvojem u Federaciji)(1) Institucionalni okvir za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Federaciji čine: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije), federalni organi uprave i federalne upravne organizacije (u daljnjem tekstu: federalni organi uprave), Federalni zavod
za programiranje razvoja (u daljnjem tekstu: Federalni zavod), vlade kantona, kantonalni organi uprave i kantonalne upravne organizacije (u daljnjem tekstu: kantonalni organi uprave), jedinice lokalne samouprave i tijela za poslove razvojnog planiranja i upravljanja
razvojem u kantonima i jedinicama lokalne samouprave.
(2) Savjetodavna tijela su: Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće Federacije) i vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u kantonima (u daljnjem tekstu: vijeća kantona).Član 6.(Federalni zavod za programiranje razvoja)U procesu razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji Federalni zavod, u saradnji sa nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine, Federacije, kantona i Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Savez Federacije), kao predstavnikom jedinica lokalne samouprave, nadležan je za:
a) koordinaciju izrade Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Strategija razvoja Federacije) i koordinaciju programiranja razvoja Federacije;
b) pripremu propisa kojim se uređuju: metodologija izrade strateških dokumenata u Federaciji, trogodišnje i godišnje planiranje, monitoring i izvještavanje, evaluacija strateških dokumenata, izrada indeksa razvijenosti za Federaciju, kantone i jedinice lokalne samouprave;
c) učešće u izradi sektorskih strategija u Federaciji i njihovo usaglašavanje sa Strategijom razvoja Federacije, kao i u izradi strategija razvoja kantona i Bosne i Hercegovine;
d) koordinaciju učešća institucija sa nivoa Federacije, kantona i Saveza Federacije, kao predstavnika jedinica lokalne samouprave, u procesima izrade Strategije razvoja Bosne i Hercegovine na nivou Bosne i Hercegovine, u skladu sa principom OMK;
e) ostvarivanje saradnje sa Federalnim ministarstvom finansija radi osiguravanja komplementarnosti procesa razvojnog planiranja, programiranja, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o implementaciji strateških dokumenata i procesa izrade DOB-a, budžeta i PJI;
f) davanje mišljenja Vladi Federacije i federalnim organima uprave u procesu izrade godišnjeg programa rada Vlade Federacije sa ciljem da se u njega uvrste aktivnosti koje će doprinijeti realizaciji razvojnih prioriteta iz Strategije razvoja Federacije;
g) rad na pripremi poticajnih mehanizama za finansiranje razvojnih prioriteta Strategije razvoja Federacije u saradnji sa kantonima;
h) koordinaciju procesa monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji Strategije razvoja
Federacije, te uspostavljanje sistema indikatora;
i) izradu indeksa razvijenosti kantona i jedinica lokalne samouprave;
j) obavljanje stručnih poslova za potrebe Vijeća Federacije;
k) osiguravanje javnosti rada u procesima razvojnog planiranja, programiranja i implementacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o Strategiji razvoja Federacije;
l) vođenje evidencije usvojenih strateških dokumenata u Federaciji i izvještaja o njihovoj implementaciji.Član 7.(Organizacija poslova za razvojno planiranje i upravljanje
razvojem u federalnim organima uprave)(1) Federalni organi uprave u saradnji sa nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine, Federacije, kantona i Savezom Federacije i u skladu sa svojom unutrašnjom organizacijom i nadležnostima organiziraju poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem.
(2) Poslovi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u federalnim organima uprave obuhvataju:
a) koordinaciju izrade sektorskih strategija u Federaciji, u skladu sa odredbama člana 17. ovog zakona;
b) učešće u izradi strateških dokumenata Bosne i Hercegovine, Strategije razvoja Federacije i drugih sektorskih strategija u Federaciji, strategija razvoja kantona, te sektorskih strategija razvoja kantona;
c) koordinaciju učešća kantona i Saveza Federacije u procesima izrade sektorskih strategija na nivou Federacije, u skladu sa principom OMK;
d) programiranje na osnovu sektorskih strategija u Federaciji i usklađivanje godišnjih programa rada federalnih organa uprave u skladu sa odredbama člana 29. ovog zakona;
e) predlaganje poticajnih mehanizama za finansiranje razvojnih prioriteta utvrđenih u sektorskim strategijama u saradnji sa kantonalnim organima uprave;
f) poslove iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u procesu evropskih integracija;
g) provođenje monitoringa, evaluacije i izvještavanje o realizaciji sektorskih strategija Federacije prema utvrđenim i javno dostupnim razvojnim indikatorima;
h) učešće u procesu monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji Strategije razvoja Federacije i strateških dokumenata Bosne i Hercegovine;
i) osiguravanje javnosti rada u procesima razvojnog planiranja, programiranja i implementacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji sektorskih strategija u Federaciji.Član 8.(Organizacija poslova za razvojno planiranje i upravljanje
razvojem u kantonima)(1) Kantoni u saradnji sa nadležnim institucijama Federacije i jedinicama lokalne samouprave u sastavu kantona, a u skladu sa svojom unutrašnjom organizacijom i nadležnostima, organiziraju poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem.
(2) Poslovi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonima obuhvataju:
a) koordinaciju izrade strategije razvoja kantona i programiranja razvoja kantona u skladu sa odredbama čl. 18. i 29. ovog zakona;
b) učešće u izradi sektorskih strategija kantona, strategija razvoja jedinica lokalne samouprave u sastavu kantona, Strategije razvoja Federacije, te strateških dokumenata Bosne i Hercegovine;
c) koordinaciju učešća jedinica lokalne samouprave u procesima izrade strateških dokumenata kantona, u skladu sa principom OMK;
d) osiguravanje usklađenosti budžetskog planiranja i PJI sa razvojnim prioritetima definiranim u usvojenim strateškim dokumentima;
e) rad na pripremi poticajnih mehanizama za finansiranje razvojnih prioriteta utvrđenih u strategiji razvoja kantona u saradnji sa federalnim organima uprave i jedinicama lokalne samouprave u sastavu kantona;
f) koordinaciju razrade i implementacije projekata identifikovanih u strategiji razvoja kantona putem saradnje sa kantonalnim organima uprave, drugim kantonima i jedinicama lokalne samouprave u sastavu kantona, a koji doprinose realizaciji razvojnih prioriteta;
g) koordinaciju procesa monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji strategije razvoja kantona u skladu sa utvrđenim sistemom indikatora i vođenje javno dostupne baze podataka za praćenje implementacije strateških dokumenata kantona;
h) poslove iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u procesu evropskih integracija;
i) obavljanje stručnih poslova za potrebe vijeća kantona;
j) osiguravanje javnosti rada u procesima razvojnog planiranja, programiranja i implementacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja.Član 9.(Organizacija poslova za razvojno planiranje i upravljanje
razvojem u kantonalnim organima uprave)(1) Kantonalni organi uprave u saradnji sa federalnim organima uprave i jedinicama lokalne samouprave u sastavu kantona, a u skladu sa svojom unutrašnjom organizacijom i nadležnostima, organiziraju poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem.
(2) Poslovi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonalnim organima uprave obuhvataju:
a) koordinaciju izrade sektorskih strategija u kantonima u skladu sa odredbama člana 19. ovog zakona;
b) učešće u izradi strategije razvoja i drugih sektorskih strategija kantona, Federacije i Bosne i Hercegovine;
c) koordinaciju učešća jedinica lokalne samouprave u procesima izrade sektorskih strategija kantona, u skladu sa principom OMK;
d) programiranje na osnovu sektorskih strategija u kantonima i usklađivanje sa godišnjim programima rada kantonalnih organa uprave u skladu sa odredbama čl. 19. i 29. ovog zakona;
e) predlaganje poticajnih mehanizama za finansiranje razvojnih prioriteta utvrđenih u sektorskim strategijama kantona u saradnji sa federalnim organima uprave i jedinicama lokalne samouprave u sastavu kantona;
f) provođenje monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji sektorskih strategija kantona prema utvrđenim razvojnim indikatorima;
g) učešće u procesu monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji strategije razvoja kantona i strateških dokumenata Federacije;
h) osiguravanje javnosti rada u procesima razvojnog planiranja, programiranja i implementacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji sektorskih strategija u kantonima.Član 10.(Organizacija poslova za razvojno planiranje i upravljanje
razvojem u jedinicama lokalne samouprave)(1) Jedinice lokalne samouprave u skladu sa svojom unutrašnjom organizacijom i nadležnostima organiziraju poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem.
(2) Poslovi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u jedinicama lokalne samouprave obuhvataju:
a) koordinaciju izrade strategije razvoja i programiranja razvoja jedinice lokalne samouprave;
b) učešće u izradi strateških dokumenata kantona;
c) osiguravanje usklađenosti budžetskog planiranja i PJI sa razvojnim prioritetima jedinice lokalne samouprave;
d) definiranje poticajnih mehanizama za finansiranje razvojnih prioriteta utvrđenih u strategiji razvoja jedinice lokalne samouprave u saradnji sa nadležnim institucijama kantona;
e) koordinaciju razrade i implementacije projekata identifikovanih u strategiji razvoja jedinice lokalne samouprave u saradnji sa nadležnim institucijama u okviru jedinice lokalne samouprave, kantonalnim organima uprave, susjednim jedinicama lokalne samouprave i socio-ekonomskim partnerima, a koji doprinose realizaciji razvojnih prioriteta;
f) koordinaciju procesa monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji strategije razvoja jedinice lokalne samouprave u skladu sa utvrđenim sistemom indikatora i vođenje javno dostupne baze podataka za praćenje implementacije strategije razvoja jedinice lokalne samouprave;
g) poslove iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u procesu evropskih integracija;
h) osiguravanje javnosti rada u procesima razvojnog planiranja, programiranja i implementacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o strategiji razvoja jedinice lokalne samouprave.
(3) U procesima koordinacije razvojnog planiranja i upravljanja razvojem sa višim nivoima vlasti jedinice lokalne samouprave izražavaju i zastupaju svoje interese putem Saveza Federacije.Član 11.(Vijeće Federacije)(1) Vijeće Federacije je tijelo Vlade Federacije koje ima savjetodavnu ulogu u procesima definiranja, implementacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji razvojnih prioriteta u Federaciji i djeluje u skladu sa principima partnerstva i saradnje.
(2) Vijeće Federacije čine: premijer Federacije, premijeri, odnosno predsjednici vlada kantona, predstavnik Saveza Federacije i drugi socijalno-ekonomski partneri.
(3) Po potrebi, u okviru Vijeća Federacije osnivaju se sektorska vijeća koja imaju savjetodavnu ulogu u procesima definiranja, implementacije, monitoringa, evaluacije i
izvještavanja o realizaciji specifičnih sektorskih prioriteta u Federaciji.
(4) Vlada Federacije posebnim aktom utvrđuje sastav i broj članova, način rada Vijeća Federacije i sektorskih vijeća vodeći računa o ravnopravnoj zastupljenosti spolova.
(5) Stručne poslove za potrebe rada Vijeća Federacije vrši Federalni zavod.
(6) Administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Vijeća Federacije vrši Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.Član 12.(Nadležnosti Vijeća Federacije)Vijeće Federacije iz člana 11. ovog zakona razmatra i daje preporuke:
a) o ključnim razvojnim prioritetima u Federaciji;
b) o Strategiji razvoja Federacije, sektorskim strategijama Federacije i njihovoj međusobnoj usklađenosti, a prije njihovog dostavljanja Vladi Federacije na razmatranje;
c) o usklađenosti strategija razvoja kantona sa Strategijom razvoja Federacije, a prije njihovog
dostavljanja vladi kantona na razmatranje;
d) o razvojnim programima koji zahtijevaju zajedničko djelovanje različitih institucija Federacije i kantona, a u okviru Strategije razvoja Federacije;
e) u slučaju suprotstavljenih razvojnih prioriteta među sektorima;
f) o Godišnjem izvještaju o razvoju Federacije;
g) za unapređenje sistema razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji;
h) u pogledu drugih poslova iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji.Član 13.(Vijeća kantona)

(1) Vijeća kantona su tijela vlada kantona koja imaju savjetodavnu ulogu u procesima definiranja, implementacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji razvojnih prioriteta u kantonima i djeluju u skladu sa pincipima partnerstva i saradnje.
(2) Vijeća kantona čine: premijer, odnosno predsjednik vlade kantona, općinski načelnici, odnosno gradonačelnici jedinica lokalne samouprave u sastavu kantona i drugi socijalno-ekonomski partneri.
(3) Po potrebi, u okviru Vijeća kantona osnivaju se sektorska vijeća koja imaju savjetodavnu ulogu u procesima definiranja, implementacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji specifičnih sektorskih prioriteta kantona.
(4) Vlade kantona posebnim aktom utvrđuju sastav i broj članova, način rada vijeća kantona i izvršavanja administrativno-tehničkih poslova, vodeći računa o ravnopravnoj zastupljenosti spolova.
(5) Stručne poslove za potrebe rada vijeća kantona vrše kantonalni organi za razvojno planiranje i upravljanje razvojem.Član 14.(Nadležnosti vijeća kantona)Vijeća kantona iz člana 13. ovog zakona razmatraju i daju preporuke:
a) o ključnim razvojnim prioritetima u kantonima;
b) o strateškim dokumentima Bosne i Hercegovine, Strategiji razvoja Federacije, strategiji razvoja kantona, sektorskim strategijama kantona i njihovoj međusobnoj usklađenosti, a prije njihovog dostavljanja vladi kantona na razmatranje;
c) o strategijama razvoja jedinica lokalne samouprave i njihovoj usklađenosti sa strateškim dokumentima kantona;
d) o razvojnim programima koji zahtijevaju zajedničko djelovanje različitih institucija kantona i jedinica lokalne samouprave, a u okviru strategije razvoja kantona;
e) o godišnjim izvještajima o implementaciji strategije razvoja i sektorskih strategija kantona;
f) o problemima i razvojnim potencijalima kantona za razmatranje u okviru Vijeća Federacije;
g) u pogledu drugih poslova iz oblasti razvojnogplaniranja i upravljanja razvojem u kantonu.III. STRATEŠKI I IMPLEMENTACIONI DOKUMENTI U FEDERACIJIČlan 15.(Vrste strateških dokumenata u Federaciji)(1) Planiranje razvoja u Federaciji zasniva se na sljedećim uzajamno usaglašenim strateškim dokumentima: Strategiji razvoja Federacije, sektorskim strategijama Federacije, strategijama razvoja kantona, sektorskim strategijama kantona i strategijama razvoja jedinica lokalne samouprave.
(2) Strateški dokumenti iz stava (1) ovog člana se pripremaju na osnovu principa OMK, principa ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti u skladu sa propisom iz člana 21.
stav (2) ovog zakona.
(3) Strateški dokumenti iz stava (1) ovog člana donose se na vremenski period usklađen sa ciklusom planiranja Evropske unije.
(4) Strateški dokumenti iz stava (1) ovog člana su dostupni javnosti i objavljuju se na internet stranicama nadležnih institucija.Član 16.(Strategija razvoja Federacije)(1) Strategijom razvoja Federacije se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja Federacije, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring,
evaluaciju i izvještavanje.
(2) Strategija razvoja je osnovni dokument za izradu sektorskih strategija, DOB-a, budžeta, PJI-a, programa rada Vlade Federacije za mandatni period, trogodišnjeg plana rada federalnih organa uprave i Godišnjeg programa rada Vlade Federacije.
(3) Strategija razvoja Federacije sadrži prioritete i razvojne pravce Federacije definirane u Strategiji razvoja Bosne i Hercegovine, dokumentima relevantnim za proces evropskih integracija i drugim međunarodno preuzetim obavezama Bosne i Hercegovine.
(4) Strategija razvoja Federacije predstavlja podlogu za usklađivanje i izradu strategija razvoja kantona i jedinica lokalne samouprave u Federaciji.
(5) Strategiju razvoja Federacije donosi Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament Federacije) na prijedlog Vlade Federacije.
(6) Vlada Federacije može predložiti Parlamentu Federacije usvajanje Strategije razvoja Bosne i Hercegovine kao strateškog okvira razvoja Federacije.
(7) U slučaju iz stava (6) ovog člana u Federaciji se izrađuju implementacioni dokumenti u skladu sa čl. od 23. do 25. ovog zakona.Član 17.(Sektorske strategije Federacije)(1) Sektorskim strategijama Federacije se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja sektora, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje.
(2) Sektorske strategije Federacije se izrađuju na osnovu Strategije razvoja Federacije, Strategije razvoja Bosne i Hercegovine, dokumenata relevantnih za proces integracije
Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i drugih međunarodno preuzetih obaveza Bosne i Hercegovine.
(3) U procesu izrade sektorskih strategija federalni organi uprave uključuju nadležne institucije na nivou Bosne i Hercegovine, Federacije i kantona, u skladu sa principom
OMK.
(4) Sektorske strategije Federacije predstavljaju podlogu za izradu trogodišnjeg i godišnjeg plana rada federalnih organa uprave, DOB-a i budžeta Federacije, PJI i Mjera ekonomske politike Federacije.
(5) Sektorske strategije Federacije donosi Parlament Federacije na prijedlog Vlade Federacije.
(6) Vlada Federacije može predložiti Parlamentu Federacije usvajanje sektorske strategije koja je donesena na nivou Bosne i Hercegovine kao sektorskog strateškog okvira Federacije.
(7) U slučaju iz stava (6) ovog člana federalni organi uprave izrađuju implementacione dokumente u skladu sa čl. od 23. do 26. ovog zakona.Član 18.(Strategija razvoja kantona)(1) Strategijom razvoja kantona se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja kantona, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje.
(2) Strategija razvoja kantona je osnovni dokument za izradu sektorskih strategija, DOB-a, budžeta i PJI kantona, programa rada vlade kantona za mandatni period, trogodišnjeg plana rada kantonalnih organa uprave i godišnjeg programa rada vlade kantona.
(3) Strategija razvoja kantona sadrži prioritete prostornog razvoja kantona i razvojne pravce definirane u strateškim dokumentima Federacije i dokumentima relevantnim za proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
(4) Strategija razvoja kantona predstavlja podlogu za usklađivanje i izradu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave.
(5) Strategiju razvoja kantona donosi skupština kantona na prijedlog vlade kantona.
(6) Vlada kantona može predložiti skupštini kantona usvajanje Strategije razvoja Federacije kao strateškog okvira razvoja kantona.
(7) U slučaju iz stava (6) ovog člana u kantonu se izrađuju implementacioni dokumenti u skladu sa čl. od 23. do 26. ovog zakona.Član 19.(Sektorske strategije kantona)(1) Sektorskim strategijama kantona se utvrđuju ciljevi i prioriteti sektora, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje.
(2) Sektorske strategije kantona se izrađuju na osnovu strategije razvoja kantona, prioriteta sektorskih strategija u Federaciji i strateških dokumenata na nivou Bosne i Hercegovine, te
dokumenata relevantnih za proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
(3) U procesu izrade sektorskih strategija kantonalni organi uprave uključuju federalne organe uprave, druge kantonalne institucije i jedinice lokalne samouprave, u skladu sa
principom OMK.
(4) Sektorske strategije kantona predstavljaju podlogu za izradu DOB-a i budžeta kantona, PJI kantona, trogodišnjeg i godišnjeg plana rada kantonalnih organa uprave.
(5) Sektorske strategije kantona donosi skupština kantona na prijedlog vlade kantona.
(6) Vlada kantona može predložiti skupštini kantona usvajanje sektorske strategije Federacije kao sektorskog strateškog okvira kantona.
(7) U slučaju iz stava (6) ovog člana kantonalni organi uprave izrađuju implementacione dokumente u skladu sa čl. od 23. do 26. ovog zakona.Član 20.(Strategija razvoja jedinica lokalne samouprave)(1) Strategijom razvoja jedinica lokalne samouprave utvrđuju se ciljevi i prioriteti razvoja jedinica lokalne samouprave u Federaciji, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje.
(2) Strategija razvoja jedinice lokalne samouprave je osnovni dokument za izradu DOB-a, budžeta i PJI jedinice lokalne samouprave, programa rada općinskog načelnika, odnosno
gradonačelnika za mandatni period, trogodišnjeg i godišnjeg plana rada jedinice lokalne samouprave i godišnjeg programa rada općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika.
(3) Strategija razvoja jedinice lokalne samouprave sadrži prioritete prostornog razvoja jedinice lokalne samouprave i razvojne pravce definirane u strateškim dokumentima
kantona i Federacije.
(4) Strategiju razvoja jedinice lokalne samouprave donosi općinsko, odnosno gradsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika.
(5) Općinski načelnik, odnosno gradonačelnik može predložiti općinskom, odnosno gradskom vijeću usvajanje strategije razvoja kantona kojem pripada kao strateškog okvira razvoja općine, odnosno grada.
(6) U slučaju iz stava (5) ovog člana u jedinici lokalne samouprave izrađuju se implementacioni dokumenti u skladu sa čl. od 23. do 26. ovog zakona.Član 21.(Propis o izradi strateških dokumenata u Federaciji)Propis o izradi strateških dokumenata u Federaciji, uključujući način njihove izrade, strukturu, horizontalnu i vertikalnu koordinaciju i konsultacije, usklađenost sa prostornoplanskom
dokumentacijom i institucionalnu odgovornost, donosi Vlada Federacije na prijedlog Federalnog zavoda, uz prethodne konsultacije sa institucijama na nivou Federacije, kantona i
Saveza Federacije.Član 22.(Vrste implementacionih dokumenata u Federaciji)(1) U procesu implementacije strateških dokumenata donose se: trogodišnji plan rada, godišnji plan rada, godišnji izvještaj o radu i izvještaj o razvoju.
(2) Vlada Federacije na prijedlog Federalnog zavoda, uz prethodne konsultacije sa Federalnim ministarstvom finansija, drugim institucijama na nivou Federacije, kantonima i Savezom Federacije, donosi propis o trogodišnjem i godišnjem planiranju, monitoringu i izvještavanju iz stava (1) ovog člana.Član 23.(Trogodišnji plan rada)(1) Federalni organi uprave, kantonalni organi uprave i jedinice lokalne samouprave izrađuju trogodišnji plan rada prema principu 1+2.
(2) Trogodišnji plan rada proizilazi iz strateških prioriteta i strateških dokumenata u Federaciji, nadležnosti federalnih i kantonalnih organa uprave i jedinica lokalne samouprave i
sveobuhvatne analize postojećeg stanja u predmetnoj oblasti.
(3) Trogodišnji plan rada predstavlja osnovu za izradu DOB-a i PJI u Federaciji.Član 24.(Godišnji plan rada)(1) Federalni organi uprave, kantonalni organi uprave i jedinice lokalne samouprave izrađuju godišnji plan rada na osnovu usvojenog trogodišnjeg plana rada za jednu kalendarsku godinu.
(2) Aktivnosti i programi predviđeni godišnjim planom rada usklađuju se sa usvojenim budžetima u Federaciji i sastavni su dio godišnjeg programa rada Vlade Federacije, vlada
kantona i općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika.Član 25.(Godišnji izvještaj o radu)(1) Federalni organi uprave, kantonalni organi uprave i jedinice lokalne samouprave izrađuju godišnji izvještaj o radu na osnovu godišnjeg plana rada.
(2) Federalni organi uprave, kantonalni organi uprave i jedinice lokalne samouprave vrše redovno prikupljanje podataka neophodnih za praćenje ostvarivanja godišnjeg plana rada.Član 26.(Izvještaj o razvoju Federacije)(1) Institucije iz člana 5. stav (1) ovog zakona izrađuju izvještaje o razvoju za prethodnu godinu.
(2) Izvještaji o razvoju su dostupni na internet stranicama institucija iz člana 5. stav (1) ovog zakona.IV. PROCES RAZVOJNOG PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA RAZVOJA U FEDERACIJI I EVALUACIJA STRATEŠKIH DOKUMENATA U FEDERACIJIČlan 27.(Pokretanje planiranja razvoja u Federaciji)(1) Izuzev od člana 16. stav (6) ovog zakona, Vlada Federacije donosi odluku o izradi Strategije razvoja Federacije najkasnije 24 mjeseca prije završetka prethodnog planskog
ciklusa u Federaciji.
(2) Izuzev od člana 18. stav (6) ovog zakona, vlada kantona donosi odluku o izradi Strategije razvoja kantona najkasnije 12 mjeseci prije završetka prethodnog planskog ciklusa u
Federaciji.
(3) U slučaju iz člana 28. stav (4) ovog zakona općinski načelnik, odnosno gradonačelnik jedinice lokalne samouprave donosi odluku o izradi Strategije razvoja jedinice lokalne samouprave najkasnije 12 mjeseci prije završetka prethodnog planskog ciklusa u Federaciji.Član 28.(Međusobna povezanost strateških dokumenata u Federaciji)(1) Strategija razvoja Federacije je osnovna platforma socioekonomskog razvoja Federacije i služi kao podloga za sve ostale strateške dokumente u Federaciji.
(2) Sektorske strategije Federacije se izrađuju na osnovu Strategije razvoja Federacije.
(3) Na osnovu razvojnih ciljeva utvrđenih Strategijom razvoja Federacije, a u skladu sa svojim nadležnostima, kantoni mogu donositi vlastite strategije razvoja.
(4) Na osnovu razvojnih ciljeva utvrđenih strateškim dokumentima Federacije i kantona, a u skladu sa svojim nadležnostima, jedinice lokalne samouprave mogu donositi svoje strategije razvoja.Član 29.(Programiranje razvoja u Federaciji)(1) Programiranje razvoja u Federaciji se realizira izradom implementacionih dokumenata iz čl. 23., 24., 25. i 26. Ovog zakona.
(2) Programiranje razvoja se provodi u skladu sa kalendarom izrade DOB-a i budžeta.
(3) Metodologija procesa programiranja razvoja u Federaciji sastavni je dio propisa iz člana 22. stav (2) ovog zakona.Član 30.(Evaluacija strateških dokumenata u Federaciji)(1) Evaluaciju strateških dokumenata iz člana 15. ovog zakona vrše institucije iz člana 5. stav (1) ovog zakona prema evaluacijskim kriterijima i dinamici utvrđenim propisom iz stava (2) ovog člana.
(2) Vlada Federacije na prijedlog Federalnog zavoda, uz prethodne konsultacije sa institucijama na nivou Federacije, kantona i Savezom Federacije, donosi propis o evaluaciji
strateških dokumenata u Federaciji.
(3) Svi izvještaji o evaluaciji strateških dokumenata predviđeni ovim zakonom dostupni su javnosti i objavljuju se na internet stranicama institucija iz člana 5. stav (1) ovog zakona.
(4) U svrhu mjerenja sveukupnog utjecaja implementacije strateških dokumenata u Federaciji, Federalni zavod izrađuje indeks razvijenosti kantona i jedinica lokalne samouprave na godišnjem nivou.
(5) Vlada Federacije na prijedlog Federalnog zavoda, uz prethodne konsultacije sa institucijama na nivou Federacije, kantonima i Savezom Federacije, donosi propis o izradi
indeksa razvijenosti.V. FINANSIRANJE IMPLEMENTACIJE RAZVOJNIH PRIORITETA U FEDERACIJI I NADZOR NAD PRIMJENOM OVOG ZAKONAČlan 31.(Izvori finansiranja razvojnih prioriteta u Federaciji)Izvori finansiranja za realizaciju prioriteta definiranih strateškim dokumentima iz člana 15. stav (1) ovog zakona su:
a) budžet Federacije;
b) budžeti kantona;
c) budžeti jedinica lokalne samouprave;
d) finansijski resursi međunarodnih finansijskih institucija i organizacija;
e) ostali izvori.Član 32.(Povezivanje prioriteta iz strateških i implementacionih
dokumenata sa budžetima i programima javnih investicija u
Federaciji)(1) Strateški dokumenti iz člana 15. stav (1) ovog zakona i njihovi trogodišnji planovi rada iz člana 23. ovog zakona osnova su za pripremu prijedloga DOB-a i PJI Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave.
(2) Propis o metodologiji za povezivanje razvojnog, finansijskog i investicionog planiranja u Federaciji utvrđuje Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, uz prethodno mišljenje Federalnog zavoda.Član 33.(Nadzor nad primjenom ovog zakona)(1) Nadzor nad primjenom ovog zakona u pogledu uspostavljanja institucionalnog okvira iz ovog zakona vrši Federalno ministarstvo pravde za Federaciju, kantonalna ministarstva pravde za kantone i nadležna tijela za jedinice lokalne samouprave.
(2) Nadzor nad primjenom ovog zakona u pogledu izrade procesne i suštinske kompatibilnosti strateških i implementacionih dokumenata vrši Federalni zavod u saradnji sa nadležnim institucijama iz člana 7. ovog zakona za Federaciju, odnosno nadležnim institucijama iz čl. 8., 9. i 10. ovog zakona za kantone i jedinice lokalne samouprave.
(3) Nadzor nad primjenom ovog zakona u pogledu povezanosti procesa razvojnog planiranja i programiranja sa procesom izrade DOB-a, budžeta i PJI vrši Federalno ministarstvo finansija u saradnji sa Federalnim zavodom za Federaciju, odnosno kantonalna ministarstva finansija u saradnji sa nadležnim institucijama iz člana 8. stav (2) tačka d) ovog zakona za kantone i u skladu sa članom 10. stav (2) tačka c) ovog zakona za jedinice lokalne samouprave u njihovom sastavu.
(4) Procjenu učinka primjene ovog zakona provest će Federalni zavod nakon četiri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEČlan 34.(Usklađivanje normativnih akata)U roku 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona izvršit će se usklađivanje normativnih akata koji reguliraju pitanje razvojnog planiranja i upravljanja razvojem Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave sa odredbama ovog zakona.Član 35.(Donošenje provedbenih akata)(1) Vlada Federacije će u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti akt iz člana 11. stav (4) ovog zakona.
(2) Vlade kantona će na prijedlog nadležnih institucija iz člana 8. ovog zakona u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti akte iz člana 13. stav (3) ovog zakona.
(3) Vlada Federacije će na prijedlog Federalnog zavoda u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti akte iz člana 21., člana 22. stav (2) i člana 30. st. (2) i (8) ovog zakona.
(4) Vlada Federacije će na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, uz prethodno mišljenje Federalnog zavoda, u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti akt iz člana 32. stav (2) ovog zakona.Član 36.(Usklađivanje unutrašnje organizacije)(1) Federalni organi uprave izvršit će usklađivanje svoje unutrašnje organizacije radi osiguravanja obavljanja poslova iz člana 7. ovog zakona u roku šest mjeseci od dana
stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Vlade kantona izvršit će usklađivanje unutrašnje organizacije kantonalnih organa uprave radi osiguravanja obavljanja poslova iz čl. 8. i 9. ovog zakona u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(3) Izvršna tijela u jedinicama lokalne samouprave izvršit će usklađivanje unutrašnje organizacije općinske, odnosno gradske uprave radi osiguravanja obavljanja poslova iz
člana 10. ovog zakona u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 37.(Prvi ciklus planiranja razvoja Federacije)(1) Strateški dokumenti iz člana 15. stav (1) ovog zakona i izuzev od člana 15. stav (3) ovog zakona ne izrađuju se za postojeći ciklus planiranja do kraja 2020. godine dok postojeći strateški dokumenti ostaju na snazi do stupanja na snagu novog ciklusa planiranja u skladu sa odredbama člana 27. ovog zakona.
(2) Svi nivoi vlasti u Federaciji pripremaju implementacione dokumente iz člana 22. ovog zakona a na osnovu važećih strateških dokumenata.
(3) Izuzev od odredbe člana 27. stav (1) ovog zakona, a najkasnije 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, Vlada Federacije predložit će Parlamentu Federacije donošenje Strategije razvoja Federacije za planski period od 2021 do 2027. godine.
(4) Izrada strateških dokumenata iz člana 15. stav (1) ovog zakona započinje usvajanjem Strategije razvoja Federacije u skladu sa članom 27. st. (2) i (3) ovog zakona.Član 38.(Stupanje na snagu)Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiHEdin MušićPredsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiHLidija Bradara

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]