BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Kantona Sarajevo - BiH
#2969
ZAKON O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI KANTONA Sarajevo

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 9/2000)Član 1

Inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti odgoja i obrazovanja u javnim ustanovama odgoja i obrazovanja (u daljem tekstu: odgojno-obrazovne ustanove) i preduzimanje mjera u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, vrši ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja Kantona Sarajevo putem prosvjetnih inspektora (u daljem tekstu: kantonalni prosvjetni inspektori).

Član 2

Nadzor iz prethodnog člana odnosi se naročito na:

1. upis u sudski registar i registar ustanova koji vodi ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja Kantona Sarajevo;

2. postojanje propisanih uslova za rad odgojno-obrazovnih ustanova;

3. ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog obrazovanja i odgoja, srednjeg i visokog obrazovanja, kao i naučno-nastavne djelatnosti;

4. upotrebu odobrenih nastavnih planova i programa, udžbenika i drugih nastavnih sredstava;

5. upis u odgojno-obrazovnu ustanovu;

6. vođenje propisane evidencije i dokumentacije;

7. uvid u javne isprave, opće i pojedinačne akte odgojno-obrazovne ustanove i druge akte koji se odnose na rad organa kojeg kontroliše;

8. opremu odgojno-obrazovne ustanove;

9. primjenu odgojno-disciplinskih mjera prema učenicima, odnosno mjera za povrede dužnosti i neizvršavanje obaveza prema studentima;

10. primjenu zakonskih i drugih odredaba koje se odnose na učenike, odnosno studente.

Član 3

Kantonalni prosvjetni inspektor vrši poslove prosvjetne inspekcije u odgojno-obrazovnim ustanovama i to: predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog obrazovanja i odgoja, srednjeg obrazovanja, specijalnim odgojno-obrazovnim ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja i visokog obrazovanja.

Član 4

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora kantonalni prosvjetni inspektor je ovlašćen naročito da:

1. naredi odgojno-obrazovnoj ustanovi primjenu zakona, drugih propisa i općih akata donesenih na osnovu zakona;

2. zabrani izvršenje nezakonitih odluka;

3. naredi otklanjanje nedostataka prouzrokovanih povredom zakona, drugih propisa i općih akata donesenih na osnovu zakona, odnosno primjenom nezakonitih mjera;

4. privremeno obustavi rad odgojno-obrazovne ustanove u skladu sa zakonom.

Član 5

Kantonalni prosvjetni inspektor dužan je da u toku godine obavi najmanje po jedan inspekcijski pregled po službenoj dužnosti u odgojno-obrazovnoj ustanovi.

Po jedan primjerak zapisnika o inspekcijskom pregledu kantonalni prosvjetni inspektor dostavlja upravnom odboru odgojno-obrazovne ustanove, osnivaču, ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja, općinskoj i gradskoj službi nadležnoj za poslove obrazovanja.

Član 6

Kantonalni prosvjetni inspektor obavlja inspekcijski nadzor u obrazovno-odgojnoj ustanovi po zahtjevu stranke.

U skladu sa stavom 2. prethodnog člana kantonalni prosvjetni inspektor obavezan je da izvrši inspekcijski pregled, sačini i dostavi zapisnik o inspekcijskom pregledu i o tome pismeno obavijesti podnosioca zahtjeva, u roku od deset dana od dana prijema zahtjeva.

Član 7

Pravna i fizička lica obavezna su kantonalnom inspektoru omogućiti potpuno i nesmetano obavljanje nadzora iz člana 6. ovog zakona.

Član 8

Kantonalni prosvjetni inspektor rješenjem naređuje izvršenje određenih mjera i rok za njihovo izvršenje.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja koje se odnosi na:

1. izvršavanje obaveze redovnog osnovnog obrazovanja i odgoja školskih obveznika;

2. ostvarivanje prava na školovanje;

3. statusna pitanja učenika i studenata;

4. obavezu javnog isticanja zakonom predviđenih ispitnih rokova i termina, kao i uslova za upis u slijedeći semestar;

5. zabranu rada odgojno-obrazovne ustanove i njenih odjeljenja koja nemaju odobrenje za vršenje djelatnosti;

6. produženje nastave radi ostvarivanja zakonom utvrđenog broja nastavnih dana i nastavnih sati;

7. zabranu daljeg obavljanja ispita;

8. zabranu upotrebe udžbenika i drugih nastavnih sredstava, koja nisu odobrena;

9. zabranu održavanja nastave po nastavnom planu i programu, koji nije odobren.

Član 9

Danom stupanja na snagu ovog zakona na području Kantona prestaje primjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji (''Službeni list SR BiH'', br. 28/77 i 16/82).

Član 10

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Kantona Sarajevo''.

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]