BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#2207
ZAKON O PRIZNAVANJU JAVNIH ISPRAVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Clan 1.

Ovim zakonom uredjuje se priznavanje svih vrsta javnih isprava (u daljem tekstu: javne isprave) u pravnom prometu na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacije) izdate od upravnih, sudskih i drugih organa i institucija, te pravnih lica koja vrse javna ovlastenja na teritoriji Federacije u periodu od 6. 4. 1992. do 14. 10. 1997. godine, tj. 30 (trideset) dana od dana odrzavanja opcinskih izbora u Bosni i Hercegovini.

Clan 2.

Javne isprave izdate od organa i pravnih lica iz clana 1. ovog zakona priznaju se kao javne isprave izdate od nadleznih organa i imaju istu pravnu snagu na cijeloj teritoriji Federacije. Organi uprave, sudski i drugi organi i institucije opcina i grada, kantona i Federacije obavezni su uzimati kao pravno valjane javne isprave izdate od organa i pravnih lica iz clana 1. ovog zakona.

Clan 3.

Ako imalac javne isprave ili druga zainteresirana osoba tvrdi da je isprava izdata, odnosno sacinjena pod prisilom ili prijetnjom, ili prevarom, ili da je falsifikovana, pravnu valjanost takve isprave utvrdjuje nadlezni sud na prijedlog imaoca isprave, odnosno zainteresirane osobe u vanparnicnom postupku. Sva fizicka i pravna lica su duzna obavijestiti nadlezne organe ako imaju saznanja o sumnji u ispravnost javnih isprava iz clana 4. ovog zakona.

Clan 4.

Pod javnim ispravama u smislu ovog zakona, podrazumijevaju se sve vrste javnih isprava, diplome, svjedodzbe, uvjerenja, potvrde, izvodi iz javnih knjiga i drugi izvodi izdati na osnovu sluzbene evidencije, kao i sudske odluke i rjesenja iz sudskog registra, te ovjere potpisa i prijepisa tih i drugih javnih isprava, izdate i ovjerene sukladno zakonima koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 5.

Od 14. 10. 1997. godine na teritoriji Federacije vazit ce javne isprave izdate na osnovu zakona i drugih propisa Bosne i Hercegovine, federalnih zakona i drugih federalnih propisa, kantonalnih zakona i drugih kantonalnih propisa, odnosno propisa opcine i grada. Propise iz stava 1. ovog clana nadlezni organi vlasti su duzni donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 6.

Javne isprave iz Clana 4. ovog zakona izdate od organa uprave, sudskih i drugih organa i institucija, odnosno pravnih lica koja vrse javna ovlastenja sa teritorije Republike Srpske, vazit ce u pravnom prometu na teritoriji Federacije, sukladno ovom zakonu, ako zakonom Bosne i Hercegovine nije drukcije regulirano.

Clan 7.

Ovaj zakon ce se uskladiti sa odgovarajucim zakonom Bosne i Hercegovine u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu tog zakona.

Clan 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajuci Doma naroda Mariofil Ljubic, s. r.

Predsjedavajuci Predstavnickog doma Enver Kreso, s. r.

www.epravo.ba

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]