BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4710
Službeni glasnik BiH, broj 34/21
Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 20. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 25. maja 2021. godine, i na 18. sjednici Doma naroda, održanoj 27. maja 2021. godine, usvojila je


ZAKON O PRIVREMENIM MJERAMA U RADU PRAVOSUDNIH I DRUGIH ORGANA BOSNE I HERCEGOVINE ZA VRIJEME STANJA PRIRODNE ILI DRUGE NESREĆE NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE


POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Ovim zakonom propisuju se mjere u postupanju u sudskim i drugim postupcima pred Sudom Bosne i Hercegovine i Tužilaštvom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: pravosudni organ) i drugim organima Bosne i Hercegovine za vrijeme proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine ako postoji opasnost od epidemije zaraznih bolesti.

Član 2.
(Trajanje mjera)

(1) Privremene mjere propisane ovim zakonom i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona primjenjivat će se nakon objavljivanja odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine u "Službenom glasniku BiH" i njenog stupanja na snagu i trajat će najkasnije do prestanka važenja navedene odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, odnosno do prestanka prirodne ili druge nesreće.

(2) Svi izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.

POGLAVLJE II. MJERE U SUDSKOM POSTUPKU


Član 3.
(Rokovi u sudskom postupku)

(1) Rokovi za ostvarivanje prava stranke u svim postupcima pred pravosudnim organom određeni zakonom prestaju teći za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, osim u hitnim postupcima iz člana 5. ovog zakona.

(2) Rok za podnošenje apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine prestaje teći za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Član 4.
(Način rada)

(1) Za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine pravosudni organ neće primati stranke niti održavati raspravu, osim u hitnom postupku, shodno ovom zakonu.

(2) Za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine komunikacija između pravosudnog organa i stranke, kao i drugih učesnika postupka odvijat će se putem pošte ili elektronskim putem i neće se moći vršiti neposredna predaja podnesaka niti preuzimanje pismena u pravosudnom organu.

(3) Lično uručivanje dokumenata na osnovu zakona se ne vrši, osim u hitnim slučajevima.

(4) Predsjednik Suda Bosne i Hercegovine i glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine dužni su organizirati rad ili minimum procesa rada pravosudnog organa kojim rukovodi, uz poštivanje svih mjera nadležnih organa donesenih radi sprečavanja širenja epidemije zaraznih bolesti, a s ciljem zaštite života i zdravlja ljudi.

(5) Sudija ili predsjednik vijeća, kao i tužilac, može postupati i provoditi sve procesne radnje i u drugim predmetima, ako se time neće ugroziti život i zdravlje učesnika postupka.

Član 5.
(Hitni sudski postupak)

(1) Hitni sudski postupak u smislu ovog zakona je krivični postupak u vezi s određivanjem i ukidanjem pritvora, postupak u kojem postoji opasnost od zastarjelosti i u ostalim hitnim slučajevima propisanim krivičnim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine.

(2) Hitni sudski postupak u smislu ovog zakona je i pоstupak zа svаko krivično djelo kојe je pоčinjеno zа vriјеmе trајаnjа stanja prirodne ili druge nesreće i u vеzi sа stanjem prirodne ili druge nesreće.

(3) Hitni postupak u smislu ovog zakona je i postupak koji je posebnim propisom propisan kao hitni.

Član 6.
(Isključenje javnosti)

Sudija ili predsjednik vijeća može, iz razloga navedenih u članu 1. ovog zakona, na ročištu ograničiti ili privremeno, djelimično ili u cijelosti isključiti prisustvo javnosti.

POGLAVLJE III. MJERE U UPRAVNOM SPORU


Član 7.
(Rokovi u upravnom sporu)

(1) Za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine ne teče rok u upravnom sporu koji se odnosi na preduzimanje procesne radnje stranke i ispunjenje njene materijalne obaveze.

(2) Izuzetno od stava (l) ovog člana, rok teče u pojedinačnom upravnom sporu ako postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, za imovinu veće vrijednosti ili ako je to potrebno zbog hitnog i efikasnog funkcioniranja organa uprave, upravnih organizacija i institucija s javnim ovlaštenjima.

Član 8.
(Način rada)

(1) U upravnom sporu usmena rasprava i druge procesne radnje u kojem sudija, službeno lice, stranka ili drugi učesnik u postupku mogu biti u neposrednom kontaktu neće se provoditi, osim u hitnim slučajevima.

(2) U upravnom sporu javnost je isključena prilikom izvođenja svih procesnih radnji.

POGLAVLJE IV. MJERE PRI IZVRŠAVANJU KRIVIČNIH SANKCIJA I PRITVORA


Član 9.
(Prekid zastarijevanja)

Za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine prekida se zastarijevanje izvršenja kazne.

Član 10.
(Poziv osuđenom)

(1) Za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine Sud Bosne i Hercegovine neće upućivati na izdržavanje kazne lice pravosnažno osuđeno na kaznu zatvora do 5 godina, osim lica osuđenih za krivična djela XVI - GLAVA ŠESNAESTA - KRIVIČNA DJELA PROTIV INTEGRITETA BOSNE I HERCEGOVINE, člana 201. (Terorizam), člana 202. (Finansiranje terorističkih aktivnosti), člana 202a. (Javno podsticanje na terorističke aktivnosti), člana 202b. (Vrbovanje radi terorističkih aktivnosti), člana 202c. (Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti), člana 202d. (Organiziranje terorističke grupe) i člana 250. (Organizirani kriminal) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15 i 40/15), kao i za krivična djela iz člana 169. stav 2. tačka a) Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera ("Službeni glasnik BiH", broj 22/16).

(2) Za lice upućeno na izdržavanje kazne iz stava (1) ovog člana Sud Bosne i Hercegovine će, shodno članu 139. Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera, rješenjem naložiti zdravstvenoj ustanovi mjesta prebivališta ili boravišta osuđenog lica obavezno testiranje na zarazne bolesti izazvane epidemijom zaraznih bolesti.

(3) Za osuđeno lice za koje se utvrdi da je zaraženo bolešću iz stava (2) ovog člana, Sud Bosne i Hercegovine izvršit će odgađanje izvršenja kazne, shodno članu 145. Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera.

(4) Ako se utvrdi da je lice koje se nalazi na izdržavanju kazne zatvora zaraženo bolešću iz stava (2) ovog člana, takvo lice će se uputiti na daljnju hospitalizaciju u zdravstvenu ustanovu predviđenu za takve slučajeve, a u skladu s čl. 81. i 82. Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera.

Član 11.
(Mjere pri određivanju pritvora)

Mjere iz člana 10. st. od (2) do (4) ovog zakona primjenjuju se i na lica kojim se određuje pritvor.

POGLAVLJE V. MJERE U POSTUPKU EKSTRADICIJE I OSTVARIVANJA ALIMENTACIONOG ZAHTJEVA


Član 12.
(Postupanje u postupku ekstradicije)

(l) Svi postupci u vezi s ekstradicijom lica u Bosnu i Hercegovinu i iz Bosne i Hercegovine provode se u skladu s Evropskom konvencijom o ekstradiciji s dodatnim protokolima, uključujući i rokove za privremeno pritvaranje i ekstradiciju potraživanog lica iz Konvencije.

(2) Rok predviđen članom 39. stav (3) Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima ("Službeni glasnik BiH", br. 53/09 i 58/13) može se u vrijeme važenja ovog zakona produžiti najduže za još tri mjeseca.

Član 13.
(Ostvarivanje alimentacionog zahtjeva)

Svi postupci u vezi sa ostvarivanjem alimentacionog zahtjeva u Bosni i Hercegovini i van Bosne i Hercegovine provode se shodno odlukama Evropskog suda za ljudska prava i odredbama ovog zakona, uz poštivanje minimuma prava propisanih Konvencijom o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inozemstvu. https://advokat-prnjavorac.com

POGLAVLJE VI. MJERE U UPRAVNOM POSTUPKU


Član 14.
(Rokovi u upravnom postupku)

(1) Za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine ne teče rok u upravnom postupku koji se odnosi na preduzimanje procesne radnje stranke i ispunjenje njenih prava i obaveza, kao ni rok koji se odnosi na postupanje organa uprave i na donošenje upravnog akta.

(2) Bez obzira na odredbu stava (1) ovog člana, rok teče u pojedinačnim upravnim postupcima ako postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, za javni red i mir, za javnu sigurnost, za imovinu veće vrijednosti ili ako je to potrebno zbog hitnog i efikasnog funkcioniranja vlasti.

(3) U odluci ili rješenju u kojem se određuje rok stranka se mora upozoriti o toku roka, u skladu s ovim članom.

Član 15.
(Način rada organa uprave)

(1) Za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine komunikacija između organa uprave i stranke, kao i drugih učesnika postupka odvijat će se putem pošte ili elektronskim putem i neće se moći vršiti neposredna predaja podnesaka niti preuzimanje pismena u organu uprave.

(2) U upravnom postupku usmena rasprava i druge procesne radnje u kojem službeno lice, stranka ili drugi učesnik mogu biti u neposrednom kontaktu neće se provoditi, osim u hitnim slučajevima.

(3) U upravnom postupku javnost je isključena prilikom izvođenja svih procesnih radnji.

POGLAVLJE VII. ZAVRŠNE ODREDBE


Član 16.
(Zatezne kamate)

Za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine zatezne kamate u sudskom postupku ne teku.

Član 17.
(Određivanje dodatnih mjera)

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, u skladu s ovim zakonom i u okviru svojih nadležnosti, može odrediti i druge mjere koje su nužne za sprečavanje širenja epidemije prouzrokovane zaraznim bolestima, zaštitu prava lica i nesmetano djelovanje pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine.

Član 18.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine".

Broj 01,02-02-1-865/20
27. maja 2021. godine
Sarajevo
Predsjedavajuća
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Borjana Krišto, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Bakir Izetbegović, s. r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]