BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Zenicko-dobojskog kantona
#3032
ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANjU ZENICKO DOBOJSKOG KANTONA
("Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona", br. 7/2010 i 8/2012)DIO PRVI - UVODNE ODREDBE

Član 1

(Predmet Zakona)

(1) Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju reguliše se predškolski odgoj i obrazovanje djece od šest mjeseci starosti do polaska u osnovnu školu (u daljem tekstu: predškolski odgoj i obrazovanje), kao početni stepen jedinstvenog sistema odgoja i obrazovanja, koji se ostvaruje kroz programe sa ugrađenom zajedničkom jezgrom, na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).

(2) Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju utvrđuju se principi, ciljevi, standardi i normativi, upravljanje, rukovođenje, finansiranje, funkcije i nadzor, kao i druga pitanja u vezi sa organizacijom i osnivanjem predškolskih ustanova.

Član 2

(Funkcija predškolskog odgoja i obrazovanja)

(1) Predškolski odgoj i obrazovanje sastavni je dio odgojno-obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini. On je prvi, poseban i specifičan stepen odgojno- obrazovnog sistema koji se bavi odgojem djece predškolske dobi.

(2) Predškolski odgoj i obrazovanje treba shvatiti kao širi pojam koji određuju pojmovi: odgoj, obrazovanje, njega i zaštita.

POGLAVLJE I. NAČELA I CILJEVI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Odjeljak A. Osnovna načela i ciljevi

Član 3

(Uvažavanje stepena razvoja djeteta)

Predškolski odgoj i obrazovanje na području Kantona zasnovan je na humanističkom pristupu odgoju i obrazovanju, savremenim naučnim dostignućima i teorijama o djetetovom razvoju i pravima djeteta, i obavezno uvažava stepen razvoja djeteta, specifičnosti razvojnih mogućnosti i pojedinačne potrebe djeteta.

Član 4

(Zabrana diskriminacije)

(1) Svako dijete ima jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti učestvovanja u odgovarajućem odgoju i obrazovanju, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

(2) Jednak pristup i jednake mogućnosti podrazumijevaju osiguranje jednakih uvjeta i prilika za sve, za početak i nastavak daljnjeg odgoja i obrazovanja.

Odjeljak B. Načela i ciljevi koji osiguravaju osnovna prava djece

Član 5

(Osiguranje najboljeg interesa djeteta)

(1) Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje i ispravnu brigu za dobrobit njegovog tjelesnog i mentalnog zdravlja i sigurnosti ima prednost nad svim drugim pravima.

(2) U slučaju sukoba prava, prednost se daje onom pravu, tumačenju ili djelovanju koje će najviše koristiti interesu djeteta.

Član 6

(Osiguranje vlastitih vrijednosti)

(1) Opći ciljevi odgoja i obrazovanja proizlaze iz općeprihvaćenih, univerzalnih vrijednosti demokratskog društva, te vlastitih vrijednosnih sistema zasnovanim na specifičnostima nacionalne, historijske, kulturne i vjerske tradicije konstitutivnih naroda i nacionalnih manjina koji žive na području Kantona.

(2) Opći cilj predškolskog odgoja i obrazovanja je osigurati optimalne i jednake uvjete kako bi se svako dijete, od rođenja do polaska u školu, razvijalo i ostvarivalo svoje pune potencijale i kompetencije kroz različite oblike kvalitetnog, profesionalno-autonomnog institucionalnog i izvaninstitucionalnog predškolskog odgoja i obrazovanja.

Član 7

(Pravo na jezik)

Jezik i kultura svih konstitutivnih naroda i svake nacionalne manjine koja živi na području Kantona će se poštivati i uključivati u predškolsku ustanovu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Kantona, Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina, Konvencijom o pravima djeteta i Okvirnim zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju u BiH, ("Službeni glasnik BiH", broj: 88/07).

Član 8

(Poštivanje vjerskih sloboda)

Predškolske ustanove razvijat će, unapređivati i poštovati nacionalne i vjerske slobode, običaje, toleranciju ikulturu dijaloga u skladu sa članom 7. ovog zakona.

Član 9

(Integracijski program za djecu s posebnim potrebama)

(1) Djeca s posebnim potrebama uključuju se u predškolsku ustanovu prema programu prilagođenom njihovim individualnim potrebama. Za svako će se dijete izraditi individualni program prilagođen njegovim mogućnostima, sposobnostima i potrebama.

(2) Za djecu s posebnim potrebama priprema se i provodi program za integraciju.

Član 10

(Pravo roditelja i djece na odabir ustanove i odlučivanje)

(1) Roditelji imaju pravo odabira javne ili privatne predškolske ustanove u kojoj će odgajati i obrazovati svoje dijete.

(2) Roditelji imaju pravo i obavezu, putem svojih predstavnika u predškolskoj ustanovi i tijelima i putem svojih asocijacija, u interesu svoje djece, na svim nivoima, učestvovati u odlučivanju o pitanjima od važnosti za rad predškolske ustanove i funkcionisanje predškolskog odgoja i obrazovanja.

POGLAVLJE II. FUNKCIJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Član 11

(Određivanje funkcije)

Funkcije predškolskog odgoja i obrazovanja su:

a) osiguranje uvjeta za optimalni razvoj svakog djeteta,

b) pomoć roditeljima u brizi za njegu, zaštitu, razvoj, odgoj i opće blagostanje djeteta,

c) dopuna obiteljskog odgoja,

d) ulaganje društva u blagostanje i napredak.

Član 12

(Standardi i normativi za obavljanje funkcije odgoja i obrazovanja)

Javna i privatna predškolska ustanova obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja u skladu sa planovima koje donosi Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, (u daljem tekstu: Ministarstvo), a u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima za opremu, didaktička sredstava, zdravstveno-higijenska, estetska i druga sredstva (u daljnjem tekstu: standardi i normativi).

Član 13

(Vrijeme obaveznog uključivanja djece u predškolsko obrazovanje)

(1) U godini pred polazak u osnovnu školu, predškolski odgoj i obrazovanje je obavezno za svu djecu predškolskog uzrasta.

(2) Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja iz stava (1) ovog člana i način njegove realizacije donosi Ministarstvo, a osigurava ga i realizuje predškolska ustanova i ne može trajati manje od 150 sati.

(3) Na zahtjev predškolske ustanove nadležni općinski organ dužan je dostaviti spiskove djece.

Član 14

(Prijem djece)

(1) Djeca se tokom cijele godine primaju u predškolsku ustanovu, u skladu sa ovim zakonom, podzakonskim aktima, aktima ustanove i ostalim propisima u području odgoja i obrazovanja.

(2) Javna i privatna predškolska ustanova, u pogledu ostvarivanja uvjeta i provođenja procedura bez diskriminacije, osigurava jednake mogućnosti i uvjete za prijem sve djece.

(3) Prije polaska u predškolsku ustanovu djeca će obaviti ljekarski pregled.

(4) Prijem djece u predškolsku ustanovu vrši direktor.

DIO DRUGI - OSNIVANJE I ORGANIZACIJA PREDŠKOLSKE USTANOVEPOGLAVLJE I. OSNIVANJE

Odjeljak A. Osnivanje ustanove

Član 15

(Javna i privatna predškolska ustanova)

(1) Predškolski odgoj i obrazovanje realizira se u javnoj i privatnoj predškolskoj ustanovi.

(2) Javnu predškolsku ustanovu osniva općinsko vijeće, u skladu sa načelima, standardima i normativima utvrđenim ovim zakonom i ostalim uvjetima i kriterijima utvrđenim propisima u području odgoja i obrazovanja.

(3) Privatnu predškolsku ustanovu mogu osnovati domaće i strano fizičko i pravno lice, u skladu sa načelima utvrđenim ovim zakonom i ostalim uvjetima i kriterijima utvrđenim propisima u području odgoja i obrazovanja.

(4) Osnivač predškolske ustanove osigurava sredstva potrebna za osnivanje i rad.

Odjeljak B. Uvjeti za osnivanje

Član 16

(Uvjeti za osnivanje)

Predškolska ustanova se može osnovati ako:

a) postoji dovoljan broj djece za formiranje najmanje jedne odgojne grupe,

b) je osiguran dovoljan broj zaposlenika odgovarajuće stručne spreme, u skladu sa standardima i programima predškolskog odgoja i obrazovanja,

c) je osiguran objekat, oprema i didaktička sredstva, u skladu sa standardima i normativima.

Član 17

(Uvjeti za početak rada)

(1) Novoosnovana predškolska ustanova može početi sa radom na osnovu rješenja Ministarstva o ispunjavanju uvjeta iz člana 16. ovog zakona.

(2) Predškolska ustanova iz stava (1) ovog člana, upisuje se u Registar predškolskih ustanova koji vodi Ministarstvo.

(3) Predškolska ustanova upisuje se u Sudski registar tek nakon upisa u Registar Ministarstva.

Član 18

(Statusne promjene i prestanak rada)

(1) Na osnivanje, rad, statusne promjene i prestanak rada predškolske ustanove primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama, ("Službeni list R BiH", broj: 6/92, 8/93 i 13/94), ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno.

(2) U slučaju prestanka rada predškolske ustanove, osnivač je dužan da djeci upisanoj u predškolsku ustanovu omogući nastavak započetog predškolskog odgoja i obrazovanja u drugoj predškolskoj ustanovi.

Član 19

(Jaslice, vrtić, obdanište)

(1) Sa stanovišta oblika organiziranja, predškolski odgoj i obrazovanje ostvaruje se u jaslicama za djecu od šest mjeseci do navršene treće godine života i u vrtiću, odnosno obdaništu od navršene treće godine života sve do polaska u osnovnu školu.

(2) U ovom zakonu imenice vrtić i obdanište, jednako se primjenjuju u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Član 20

(Organiziranje posebne predškolske odgojno-obrazovne ustanove)

U slučajevima kada se za djecu predškolske dobi s posebnim potrebama ne može organizirati odgojno-obrazovni rad u predškolskoj ustanovi, taj rad može se djelimično ili u cijelosti obavljati u posebnoj predškolskoj odgojno-obrazovnoj ustanovi.

POGLAVLJE II. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD PREDŠKOLSKE USTANOVE

Odjeljak A. Zajednička jezgra programa

Član 21

(Uspostava zajedničke jezgre programa)

(1) U svakoj javnoj i privatnoj predškolskoj ustanovi u Kantonu primjenjuje se zajednička jezgra cjelovitih razvojnih programa za rad u predškolskim ustanovama.

(2) Zajednička jezgra programa i planova:

a) garantuje i osigurava kvalitetan odgoj i obrazovanje za svu djecu sve do postizanja potrebnog stepena standarda znanja, vještina i sposobnosti u svakoj predškolskoj ustanovi na području Kantona;

b) osigurava primjenu programa koji odgovaraju razvojnim potrebama djece predškolskog uzrasta, kao i da kroz odgojno-obrazovni proces osigurava razvoj pozitivnog odnosa i osjećaja pripadnosti državi Bosni i Hercegovini, te osigurava zadovoljavajuću usklađenost programa, kao i njihovu prilagodljivost, u skladu sa specifičnim potrebama predškolske ustanove i lokalne zajednice, i osigurava slobodu kretanja i jednak pristup predškolskom odgoju i obrazovanju.

Član 22

(Vrste programa)

(1) U predškolskim ustanovama na području Kantona realiziraju se sljedeći programi:

a) cjeloviti razvojni program;

b) specijalizirani razvojni program;

c) interventni, kompenzacijski i rehabilitacijski program;

d) program jačanja roditeljskih kompetencija;

e) program za djecu pred polazak u školu ako nisu obuhvaćena nekim oblikom predškolskog odgoja i obrazovanja;

(2) Program iz stava (1) tačka a), donosi Ministarstvo, a ostale programe iz stava (1) ovog člana, donosi predškolska ustanova uz saglasnost Ministarstva.

Član 23

(Cjeloviti razvojni program)

(1) Cjelovitim razvojnim programom predškolskog odgoja i obrazovanja utvrđuju se obim, oblici i metodologija odgojno-obrazovnog rada sa djecom od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu.

(2) Strukturu cjelovitog razvojnog programa iz stava (1) ovog člana čine:

a) program njege i odgojnog rada sa djecom od 6 mjeseci do navršene 3. godine života,

b) program odgojno obrazovnog rada za djecu u 4. godini života,

c) program odgojno obrazovnog rada za djecu u 5. godini života i

d) obavezni odgojno-obrazovni program za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu.

(3) Cjeloviti razvojni program obavezno se realizuje u ustanovi predškolskog odgoja i obrazovanja, u ustanovi socijalne zaštite za djecu bez roditeljskog staranja ili u drugoj odgojno obrazovnoj ustanovi u kojoj se radi sa djecom predškolskog uzrasta.

Član 24

(Specijalizirani program)

(1) Specijalizirani program predškolskog odgoja i obrazovanja sadrži kontinuirane ili povremene aktivnosti koje se mogu organizovati jednom ili više puta u sedmici u trajanju od jednog, dva, ili više sati u skladu sa potrebama i interesom obitelji i djeteta.

(2) Specijalizirani program predškolskog odgoja i obrazovanja sadrži odgojno-obrazovni rad iz muzičke, likovne i fizičke kulture, lutkarstva, stranih jezika, rekreativne, ekološke i drugih oblasti, koji su u funkciji zadovoljavanja posebnih interesovanja i sklonosti djeteta.

Član 25

(Interventni, kompenzacijski i rehabilitacijski programi)

Interventnim, kompenzacijskim i rehabilitacijskimprogramima predškolskog odgoja i obrazovanja utvrđuju se ciljevi i zadaci, sadržaj, stručni kadar, obim, oblici i metodologija odgojno-obrazovnog rada sa djecom od šest mjeseci do uključivanja u obavezno predškolsko obrazovanje koja u svojoj obitelji nemaju uvjete za normalan razvoj, djecom iz obitelji ugroženog socijalnog i društvenog stanja, nepotpunih obitelji, djecom izbjeglih i raseljenih lica i djecom koja imaju smetnje u psihičkom i tjelesnom razvoju.

Član 26

(Program jačanja roditeljskih kompetencija)

Programom jačanja roditeljskih kompetencija utvrđuju se sadržaji edukativnog, informativnog i promotivnog karaktera.

Član 27

(Namjena i sadržaj programa)

(1) U predškolskoj ustanovi realizuje se program odgojno-obrazovnog rada namijenjen djeci od šest mjeseci do polaska u školu, kao i programi namijenjeni drugim korisnicima zainteresiranim za razvoj, odgoj, obrazovanje i opću dobrobit djece.

(2) Programima odgojno-obrazovnog rada s djecom iz stava (1) ovog člana utvrđuju se ciljevi i zadaci, sadržaj i vrsta, te profili i školska sprema zaposlenika koji realizuju svaki od ovih programa, a na temelju prethodno pribavljene saglasnosti Ministarstva.

Odjeljak B. Standardi i normativi

Član 28

(Pedagoški standardi i normativi)

(1) Predškolski odgoj i obrazovanje u javnoj i privatnoj predškolskoj ustanovi realizuje se na temelju pedagoških standarda i normativa.

(2) Ministarstvo donosi standarde i normative za predškolski odgoj i obrazovanje do kraja septembra tekuće godine.

(3) Standardima i normativima u predškolskom odgoju i obrazovanju osigurava se dosljedna i efikasna primjena zajedničke jezgre programa u svakoj predškolskoj ustanovi na području Kantona.

Član 29

(Osiguravanje primjene i sadržaji po izboru)

(1) Za provođenje standarda i normativa nadležno je Ministarstvo, a za provođenje zajedničke jezgre u oblasti predškolskog obrazovanja Bosne i Hercegovine, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

(2) U sklopu zajedničke jezgre i programa, javna i privatna predškolska ustanova ima slobodu kreiranja i realizovanja određenih sadržaja prema svom izboru, u skladu sa odredbama ovoga zakona.

Odjeljak C. Izvještavanje i nadzor

Član 30

(Godišnji programi rada i izvještaji o radu)

(1) Predškolska ustanova obavezna je donijeti godišnji program rada.

(2) Godišnji program rada, na prijedlog stručnog vijeća, donosi upravni odbor predškolske ustanove do kraja septembra tekuće godine, uz prethodnu saglasnost Pedagoškog zavoda.

(3) Izvještaji o radu za proteklu školsku godinu dostavljaju se osnivaču na usvajanje.

(4) Godišnji plan i program rada, predškolska ustanova dostavlja osnivaču, Ministarstvu i Pedagoškom zavodu.

(5) Godišnji program rada utvrđuje se na osnovu jedinstvene metodologije koju donosi Pedagoški zavod.

Član 31

(Nadzor i kontrola stručnih standarda i normativa)

(1) Ministarstvo i Pedagoški zavod su obavezni osigurati kontrolne mehanizme za obavljanje stručnog nadzora, pedagoškog praćenja i unapređivanja rada u javnoj i privatnoj predškolskoj ustanovi, kako bi se osiguralo da predškolska ustanova radi u skladu sa standardima i normativima.

(2) Nadzor nad stručnim radom predškolske ustanove (u daljem tekstu: stručni nadzor) obuhvaća:

a) praćenje rada predškolske ustanove,

b) praćenje realizacije programa predškolskog odgoja i obrazovanja,

c) praćenje i ocjenjivanje rada odgajatelja, drugih stručnih zaposlenika i direktora predškolske ustanove,

d) pružanje stručne pomoći u planiranju, programiranju i organizaciji odgojno-obrazovnog rada u predškolskoj ustanovi.

(3) Stručni nadzor vrši Pedagoški zavod.

(4) Nadzor nad zakonitošću rada predškolske ustanove vrši Inspekcija za obrazovanje.

(5) Predškolska ustanova dužna je da omogući nesmetano vršenje nadzora i uvid u dokumentaciju i evidenciju koja se vodi u predškolskoj ustanovi.

DIO TREĆI - STRUČNI STANDARDIPOGLAVLJE I. PROFILI ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ODGAJATELJA

Odjeljak A. Profil stručnjaka

Član 32

(Profil stručnjaka)

(1) Profil i stručna sprema za obavljanje funkcije odgajatelja, definisan je zajedničkom jezgrom programa za predškolski odgoj i obrazovanje, a ostali uvjeti za obavljanje odgajateljske funkcije, bliže se definišu standardima i normativima predškolskog odgoja i obrazovanja.

(2) Različite programe predškolskog odgoja i obrazovanja u javnom i privatnom sektoru realizuje odgajatelj sa višom i visokom stručnom spremom, odnosno završenim prvim studijskim ciklusom, kao i specijalizovani stručnjak različitog profila (pedagog, specijalni pedagog, logoped, psiholog, ljekar, socijalni radnik).

(3) Njegu i brigu o zaštiti i unapređenju zdravlja djece uzrasta od šest mjeseci do polaska u školu realizuju medicinski radnici sa završenim fakultetom, višom ili srednjom stručnom spremom medicinskog usmjerenja.

Član 33

(Asistenti i volonteri)

U realizaciji programa odgojno-obrazovnog rada uz odgajatelja može učestvovati i osoba s visokom, višom i srednjom stručnom spremom odgojno-obrazovnog i medicinskog smjera u svojstvu asistenta i volontera.

Član 34

(Polaganje stručnog ispita)

(1) Odgajatelj, i stručni saradnik koji prvi put zasniva radni odnos u predškolskoj ustanovi, ima status pripravnika i obavezan je nakon jedne godine, a prije isteka druge godine neposrednog odgojno-obrazovnog rada, položiti stručni ispit.

(2) Ministarstvo će pitanje polaganja stručnog ispita regulirati posebnim pravilnikom.

Odjeljak B. Zdravstvena zaštita zaposlenika

Član 35

(Zdravstvena zaštita zaposlenih)

(1) Svi zaposlenici moraju biti zdravstveno pregledani do kraja septembra tekuće školske godine.

(2) Lice koje boluje od zarazne ili duševne bolesti ili ima psihičke poremećaje ne može obavljati odgojno-obrazovni rad u predškolskoj ustanovi.

(3) Pravilima ustanove se bliže određuje postupak prema licima iz stava (2) ovog člana.

POGLAVLJE II. STRUČNI ORGANI

Član 36

(Stručni organi)

Stručno vijeće i stručni aktiv su stručni organi koji obavljaju stručnu funkciju u predškolskim ustanovama.

Član 37

(Stručno vijeće)

(1) Stručno vijeće čine svi stručni zaposlenici predškolske ustanove, a obavlja sljedeće poslove:

a) prati i analizira organizovanje i realizovanje programa odgojno-obrazovnog rada;

b) utvrđuje program stručnog usavršavanja odgajatelja i prati njegovo realizovanje;

c) razmatra i utvrđuje prijedlog godišnjeg programa rada;

d) razmatra i daje primjedbe na izvještaje o radu stručnih organa/komisija/odbora/aktiva;

e) osniva, prati i analizira rad stručnih organa /komisija/odbora/aktiva;

f) kandiduje predstavnika upravnog odbora;

g) predlaže i prati realizovanje saradnje s roditeljima i lokalnom zajednicom.

(2) Stručnim vijećem upravlja i rukovodi direktor predškolske ustanove.

Član 38

(Stručni aktiv)

(1) Stručni aktiv formira se od stručnih zaposlenika po uzrasnim grupama u kojima se realizuje odgojno-obrazovni proces.

(2) Stručni aktiv obavlja sljedeće poslove:

a) brine o usklađivanju rada istih uzrasnih grupa;

b) poduzima mjere za uspješnu realizaciju programa u svom aktivu;

c) prati cjelokupan razvoj i aktivnost djece te predlaže mjere za njihovu uspješnost.

(3) Stručnim aktivom upravlja predsjednik aktiva, kojeg biraju članovi aktiva.

(4) U predškolskoj ustanovi u kojoj zbog kapaciteta i veličine ustanove ne postoji stručni aktiv, poslove stručnog aktiva obavljat će stručno vijeće.

DIO ČETVRTI - UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

Član 39

(Upravni odbor)

(1) Organ upravljanja u javnoj predškolskoj ustanovi je upravni odbor koji broji tri člana, a prema načelu paritetne zastupljenosti osnivača, vijeća roditelja i stručnog osoblja predškolske ustanove.

(2) Članovi upravnog odbora biraju se na temelju javnog konkursa.

(3) Konkurs raspisuje i provodi komisija koju čini po jedan predstavnik osnivača, vijeća roditelja i predškolske ustanove, a koju imenuje osnivač.

(4) Članove komisije iz stava (3) ovog člana predlažu organi subjekata koji čine komisiju.

(5) Konačno imenovanje i razrješenje članova upravnog odbora vrši osnivač.

(6) Sastav upravnog odbora predškolske ustanove mora odražavati nacionalnu strukturu djece i roditelja, osoblja i osnivača, onako kako ona u datom trenutku izgleda, u principu, prema popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini iz 1991. godine.

(7) Upravni odbor odgovoran je za utvrđivanje i provođenje politike predškolske ustanove, generalno upravljanje predškolskom ustanovom i efikasno korištenje kadrovskih i materijalnih resursa.

(8) Način rada upravnog odbora regulisati će se Poslovnikom oradu.

(9) Članovi upravnog odbora biraju se na period od četiri godine, sa mogućnošću još jednog reizbora.

Član 40

(Nadležnosti upravnog odbora)

Upravni odbor javne predškolske ustanove, pored poslova utvrđenih Zakonom , obavlja i slijedeće poslove:

a) razmatra plan upisa djece,

b) razmatra rezultate predškolskog odgoja i obrazovanja,

c) odlučuje o prigovoru roditelja na rad i odnos zaposlenih radnika prema djeci,

d) donosi pravila predškolske ustanove,

e) imenuje i razrješava direktora predškolske ustanove,

f) vrši izbor pomoćnika direktora predškolske ustanove,

g) objavljuje konkurs za izbor odgajatelja i stručnih saradnika,

h) odlučuje o žalbama po konkursu,

i) odlučuje o prestanku prava odgajatelja i stručnih saradnika na daljnji odgojno-obrazovni rad,

j) usvaja godišnji program rada predškolske ustanove,

k) razmatra i usvaja izvještaj o realizaciji godišnjeg programa rada predškolske ustanove,

l) podnosi izvještaj o radu predškolske ustanove osnivaču,

lj) prati uspjeh djece i poduzima mjere za unapređivanje uvjeta rada u predškolskoj ustanovi i poboljšanja odgojno-obrazovnog rada,

m) donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun,

n) donosi opći akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druga opća akta u skladu sa zakonom i pravilima predškolske ustanove,

nj) odlučuje o prigovoru roditelja djece na rad odgajatelja i stručnih saradnika,

o) odlučuje o prigovoru odgajatelja i stručnih saradnika na ocjenu o radu,

p) razmatra prijedloge odluka i preporuke upućene upravnom odboru i poduzima odgovarajuće mjere,

r) usmjerava i kontrolira rad direktora,

s) rješava određena pitanja odnosa sa osnivačem,

š) donosi svoj program rada, a izvještaj o svom radu podnosi osnivaču,

t) odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa određenog pravilima predškolske ustanove,

u) odlučuje o žalbama i prigovorima zaposlenih i njihovim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa,

v) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima predškolske ustanove.

Član 41

(Direktor)

(1) Predškolskom ustanovom rukovodi direktor.

(2) Direktora javne predškolske ustanove imenuje upravni odbor predškolske ustanove po postupku koji se određuje Zakonom i općim aktima predškolske ustanove.

(3) Direktor predškolske ustanove mora imati visoku stručnu spremu, odnosno završen najmanje prvi studijski ciklus, u području predškolskog odgoja, pedagogije, specijalne pedagogije ili psihologije i najmanje pet godina rada na poslovima odgoja i obrazovanja, a naročito se ističe svojim radom u organizaciji odgojno-obrazovne djelatnosti, pedagoškoj teoriji i praksi.

Izuzetno, za direktora predškolske ustanove može biti imenovan i nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja.

(4) Direktor predškolske ustanove imenuje se na period od četiri godine i može biti ponovno imenovan. Isto lice ne može biti uzastopno imenovano na više od dva mandata u istoj ustanovi, računajući i tekući mandat.

(5) Direktor je odgovoran za rukovođenje predškolskom ustanovom i za realiziranje programskih aktivnosti predškolske ustanove.

(6) Direktora privatne predškolske ustanove imenuje i razrješava osnivač.

(7) Ako se na konkursu ne izabere direktor, upravni odbor imenuje vršioca dužnosti direktora, bez konkursa iz reda zaposlenika koji ispunjavaju uvjete konkursa.Vršilac dužnosti direktora ima sva prava i dužnosti direktora. Vršilac dužnosti direktora se imenuje na period od najduže šest mjeseci.

Član 42

(Poslovi direktora)

Direktor predškolske ustanove, pored poslova i zadataka utvrđenih Zakonom obavlja i slijedeće poslove:

a) predlaže program odgojno-obrazovnog rada i aktivnosti za unapređenje tog rada u okviru godišnjeg programa rada i poduzima odgovarajuće mjere za njihovo provođenje,

b) vrši izbor i postavljanje svih ostalih zaposlenika i sa njima zaključuje ugovor o radu odnosno donosi odluku o prestanku ugovora o radu,

c) odlučuje o raspoređivanju zaposlenika predškolske ustanove na određene poslove i zadatke,

d) prati i usmjerava rad odgajatelja i drugih zaposlenika predškolske ustanove,

e) podnosi izvještaj o uspjehu i postignutim rezultatima odgojno-obrazovnog rada, upravnom odboru predškolske ustanove, osnivaču i Pedagoškom zavodu koji vrši stručni nadzor,

f) vrši i druge poslove predviđene pravilima predškolske ustanove.

Član 43

(Vijeće roditelja)

(1) Roditelji imaju pravo osnovati vijeće roditelja, a predškolska ustanova ima obavezu pomoći im u tome. Članove ovog vijeća biraju roditelji, a način i procedura za osnivanje i rad vijeća roditelja utvrđuje se općim aktom predškolske ustanove.

(2) Vijeće roditelja:

a) promoviše interese predškolske ustanove u lokalnoj zajednici;

b) predočava stavove roditelja upravnom odboru predškolske ustanove;

c) potiče angažovanje roditelja u radu predškolske ustanove;

d) informiše upravni odbor o svojim stavovima kada to ocijeni potrebnim ili, na zahtjev upravnog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad predškolske ustanove;

e) kandiduje predstavnika roditelja u upravni odbor.

DIO PETI - EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

Član 44

(Obaveza vođenja dokumentacije i evidencije)

(1) Predškolska ustanova obavezna je voditi svu potrebnu pedagošku dokumentaciju i evidenciju predviđenu ovim zakonom, kao i ostalim zakonskim i podzakonskim aktima.

(2) Pravilnik o sadržaju i vođenju evidencije i dokumentacije donosi Ministarstvo u skladu sa članom 56. stav (1) tačka d), ovog zakona.

DIO ŠESTI - FINANSIRANJE

Član 45

(Sredstva koja osigurava osnivač)

(1) Osnivač predškolske ustanove osigurava sredstva potrebna za osnivanje, rad i provođenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje.

(2) Osnivač osigurava:

a) plaće zaposlenika (bruto), topli obrok i regres;

b) materijalne troškove;

c) nabavku osnovne opreme i učila;

d) potrošni materijal za odgojno-obrazovni rad;

e) amortizaciju i tekuće investicijsko održavanje objekata;

f) dio radno-igrovnog materijala (igračke i drugi osnovni didaktički materijal).

Obavezni predškolski odgoj i obrazovanje iz člana 13. ovog zakona finansira se iz Budžeta Kantona.

Član 47

(Sredstva iz drugih izvora)

(1) Programi predškolskog odgoja i obrazovanja, izuzev obaveznog predškolskog odgoja, (član 13. ovog zakona), finansijski se mogu podržavati na sljedeći način:

a) od roditelja djece predškolskog uzrasta, zavisno od socijalnog statusa,

b) donacijama,

c) zavještanja, legata, pružanja intelektualnih, kulturnih, prostornih i drugih usluga u skladu sa Zakonom.

(2) Sredstva za realizaciju kraćih i specijaliziranih programa rada i troškove ishrane djece osiguravaju korisnici usluga.

Član 48

(Obaveze Ministarstva)

Ministarstvo osigurava:

a) dio didaktičkog materijala;

b) profesionalno usavršavanje kadrova u odgoju i obrazovanju;

c) razvoj predškolskih programa rada;

d) evaluaciju predškolskih programa rada.

Član 49

(Obaveze Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona)

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, sufinansira dio troškova, u skladu sa odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 13/07).

Član 50

(Zdravstvena zaštita)

U okviru zdravstvene zaštite korisnika usluga u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja na području Kantona, Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona osigurava:

a) sufinansiranje preventivnih programa te programa zaštite i unapređenja zdravlja djece;

b) sufinansiranje dijela plaća ljekara, specijalnih pedagoga, stomatologa i medicinskih sestara za vrijeme angažovanja u provođenju obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u javnim predškolskim ustanovama na području Kantona;

c) uvjete za profesionalno usavršavanje zdravstvenih radnika i specijalnih pedagoga angažovanih u provođenju obaveznog predškolskog odgoja i odgoja i obrazovanja na području Kantona;

d) uvjete za provođenje sanitarnih pregleda svih zaposlenika;

e) zdravstvene preglede djece pred upis u javne predškolske ustanove, u dijelu koji se odnosi na obavezni predškolski odgoj i obrazovanje.

Član 51

(Sredstva za djecu iz hraniteljske porodice)

Smještaj djece iz hraniteljske porodice u predškolsku ustanovu finansira se pod jednakim uvjetima.

DIO SEDMI - NADZOR NAD PROVEDBOM ZAKONA I KAZNENE ODREDBE

Član 52

(Odgovornost za nadzor i provedbu)

Nadzor nad primjenom odredaba ovog zakona vrši Ministarstvo.

Član 53

(Kazne za prekršaj)

(1) Novčanom kaznom od 1. 000,00 do 4. 000,00 KM kaznit će se za prekršaj predškolska ustanova ako:

a) otpočne s radom prije nego što je upisana u oba registra, (član 17.);

b) ne omogući zatečenoj djeci nastavak započetog predškolskog odgoja i obrazovanja, (član 18.);

c) realizuje programe po nastavnom planu koji nije donio nadležni organ, (član 22.);

d) ne ostvaruje obavezni, cjeloviti, razvojni i kompenzacijski program, (član 22., član 23., član 24. i član 25);

e) primi na boravak dijete bez ljekarskog uvjerenja, (član 14.stav (3));

f) ne pridržava se općih akata koji se donose u predškolskoj ustanovi, kao i načina njihovog donošenja, (član 14. stav (1) i (2)).

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se odgovorno lice u predškolskoj ustanovi, novčanom kaznom od 400,00 do 1. 500,00 KM.

Član 54

(1) Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj predškolska ustanova ako:

a) ne donese i/ili ne dostavi godišnji program rada i izvještaje o radu predškolske ustanove, (član 30);

b) ne organizuje ljekarski pregled zaposlenika, (član 35.);

c) ne vrši ocjenjivanje zaposlenika, (član 31. stav (2), tačka c));

d) onemogući nesmetano i potpuno obavljanje nadzora, (član 31. stav (3), (4 ) i (5 ));

e) ne vodi propisanu dokumentaciju i evidenciju, i uredno i blagovremeno ne upisuje sve podatke, (član 44.);

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se odgovorno lice predškolske ustanove, novčanom kaznom od 400,00 do 1. 000,00 KM.

Član 55

(Kazne za prekršaj roditelja odnosno staratelja djeteta)

(1) Novčanom kaznom od 500,00 KM kaznit će se za prekršaj roditelj, odnosno staratelj djeteta ako ne upiše dijete u predškolsku ustanovu u godini pred polazak u osnovnu školu, odnosno ako dijete redovno ne prisusutvuje obaveznom odgojno-obrazovnom procesu, (član 13.).

(2) Ukoliko ni poslije izvršene kazne roditelj ili staratelj ne izvrši obavezu iz člana 13. ovog zakona, kazne se ponavljaju.

DIO OSMI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 56

(Obaveza donošenja ostalih propisa i akata)

Ministarstvo će u roku od 6 mjeseci, od stupanja na snagu ovoga zakona donijeti:

a) standarde i normative za područje predškolskog odgoja i obrazovanja, (iz člana 28.);

b) kriterije o finansiranju predškolskih ustanova, (iz člana 45);

c) propis o postupku utvrđivanja uvjeta, sadržaju i načinu vođenja registra, (iz člana 17. stav (2));

d) Pravilnik o načinu vođenja pedagoške i ostale evidencije i dokumentacije, (iz člana 44.);

e) Pravilnik o ocjenjivanju i stručnom usavršavanju medicinskog osoblja, odgajatelja i ostalih stručnih kadrova koji rade u odgojno-obrazovnom procesu, (iz člana 34.);

f) propis o stručnom nadzoru, (iz člana 31.);

g) Pravilnik o polaganju stručnog ispita, (iz člana 34. stav (2));

Član 57

(Rokovi za donošenje programa odgojno-obrazovnog rada)

Ministarstvo će u roku od godinu dana, od dana stupanja na snagu ovoga zakona donijeti cjeloviti razvojni program odgojno-obrazovnog rada u skladu sa ovim zakonom.

Član 58

(Primjena zakona na privatne predškolske ustanove)

Odredbe ovoga zakona odnose se i na privatne predškolske ustanove.

Član 59

(Prijelazno razdoblje za uspostavu stručnih standarda)

(1) Stupanjem na snagu ovoga zakona, odgajatelji koji su zatečeni na poslovima odgajatelja, sa srednjom stručnom spremom, i imaju više od 20 godina radnog staža, mogu ostati u odgojno-obrazovnom procesu do odlaska u mirovinu.

(2) Odgajatelji sa srednjom stručnom spremom, koji imaju manje od 20 godina radnog staža, a koji su od dana stupanja na snagu ovog zakona zatečeni na poslovima odgajatelja, obavezni su u roku od četiri godine, od dana stupanja na snagu zakona, završiti odgovarajuću stručnu spremu najmanje VI stepena složenosti, odnosno adekvatnog ekvivalenta stručne spreme završenog prvog studijskog ciklusa.

(3) Nastavnici razredne nastave koji su od dana stupanja na snagu ovog zakona zatečeni na poslovima odgajatelja, mogu obavljati poslove odgajatelja, u toj predškolskoj ustanovi.
https://www.advokat.attorney/
Član 60

(Prelazak na obavezno predškolsko obrazovanje)

Obavezno predškolsko obrazovanje za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, u skladu sa ovim zakonom otpočet će školske 2012/2013. godine.

Član 61

(Usklađivanje akata i organizacije)

(1) Predškolske ustanove su dužne da svoju organizaciju, djelatnosti i pravila, usklade sa odredbama ovog zakona u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Predškolske ustanove koje su registrirane na području Kantona, u skladu sa Zakonom o predškolstvu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 5/97 i 11/98), dužne su izvršiti reverifikaciju uvjeta rada u skladu sa ovim zakonom, u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona.

Član 62

(Prestanak važenja prethodnog zakona)

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje sa važenjem Zakon o predškolstvu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 5/97 i 11/98).

Član 63

(Stupanje na snagu)

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".Samostalni članovi Zakona o izmjenama i dopuni
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

("Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona", br. 8/2012)

Član 3

(Ovlašćenje za utvrđivanje prečišćenog teksta Zakona)

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona da utvrdi prečišćeni tekst Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Član 4

(Stupanje na snagu)

Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]