BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5657
ZAKON O POSEBNOM REŽIMU IZVRŠENjA KAZNE ZATVORA

("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 48/2024)

Član 1

Ovim zakonom uređuje se postupak raspoređivanja zatvorenika koji se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Odjeljenje sa posebnim režimom izvršenja kazne zatvora (u daljem tekstu: Odjeljenje), organizacija Odjeljenja, položaj zatvorenika, disciplinska i materijalna odgovornost zatvorenika, kao i postupanje prema zatvorenicima na izvršenju kazne doživotnog zatvora.

Član 2

(1) U Odjeljenje se raspoređuju zatvorenici muškog pola koji za vrijeme izvršenja kazne zatvora bitno ugrožavaju bezbjednost u Ustanovi za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija (u daljem tekstu: Ustanova), narušavaju red i disciplinu, kao i lica za koja se utvrdi da su sve ranije preduzete mjere postupanja prema njima ostale bezuspješne, a prema kojima je programom postupanja predviđen ovakav oblik tretmana.

(2) Svrha rasporeda u Odjeljenje je sprečavanje svih oblika ponašanja zatvorenika koja za cilj imaju narušavanje formalnog sistema i organizacije rada Ustanova, kroz primjenu posebnih metoda i oblika rada.

(3) Raspored u Odjeljenje ne tretira se kao disciplinska kazna.

(4) U Odjeljenje se na izvršenje kazne zatvora upućuju zatvorenici kojima je izrečena kazna doživotnog zatvora.

Član 3

(1) Odjeljenje osniva ministar pravde (u daljem tekstu: ministar) kao posebno zatvoreno Odjeljenje unutar Ustanova zatvorenog tipa.

(2) Nadzor nad radom Odjeljenja vrši Ministarstvo pravde putem ovlašćenih službenih lica - inspektora za nadzor nad radom Ustanova.

(3) (brisano)

Član 4

(1) Radom Odjeljenja rukovodi rukovodilac Odjeljenja.

(2) Rukovodioca Odjeljenja i potreban broj pripadnika službe obezbjeđenja i službe tretmana na rad u Odjeljenje raspoređuje rukovodilac Ustanove u čijem sastavu se nalazi Odjeljenje (u daljem tekstu: rukovodilac Ustanove).

(3) Rukovodilac Odjeljenja za svoj rad odgovara rukovodiocu Ustanove.

(4) Radnici Ustanove raspoređeni na rad u Odjeljenje moraju biti posebno edukovani za rad sa zatvorenicima visokog bezbjednosnog rizika i zatvorenicima kojima je izrečena kazna doživotnog zatvora, a njihova obuka i stručno usavršavanje mora se sprovoditi kontinuirano.

(5) Rukovodilac Odjeljenja, uz saglasnost rukovodioca Ustanove, propisuje raspored dnevnih aktivnosti u Odjeljenju.

(6) Prilikom propisivanja rasporeda dnevnih aktivnosti posebna pažnja se posvećuje pitanjima bezbjednosti i obezbjeđivanju uslova za zadovoljavanje specifičnih potreba zatvborenika visokog bezbjednosnog rizika i zatvorenika kojima je izrečena kazna doživotnog zatvora.

Član 5

(1) O potrebi rasporeda zatvorenika u Odjeljenje odlučuje ministar na prijedlog rukovodioca Ustanove u kojoj zatvorenik izdržava kaznu zatvora, osim za zatvorenike kojima je izrečena kazna doživotnog zatvora koje u Odjeljenje upućuje sud nadležan za izvršenje kazne doživotnog zatvora.

(2) Uz prijedlog za raspored u Odjeljenje ministru se dostavlja izvještaj sa podacima o vladanju i ponašanju zatvorenika u toku izdržavanja kazne zatvora, izvještaj o preduzetim mjerama postupanja prema zatvoreniku i obrazloženje razloga za raspored u Odjeljenje.

(3) Nakon razmatranja prijedloga iz stava 1. ovog člana ministar može donijeti naredbu o rasporedu zatvorenika u Odjeljenje, koja se dostavlja Ustanovi koja je uputila prijedlog i Ustanovi u čijem sastavu se nalazi Odjeljenje u kojem će se raspored zatvorenika izvršiti.

(4) U vanrednim situacijama, kada je bitno narušena bezbjednost u Ustanovi, ministar može i bez prijedloga rukovodioca Ustanove u kojoj zatvorenik izdržava kaznu donijeti naredbu o rasporedu zatvorenika u Odjeljenje.

(5) Prilikom rasporeda u Odjeljenje obavezno se dostavlja lični list i zdravstveni karton zatvorenika, u koje se za vrijeme trajanja rasporeda u Odjeljenje redovno unose potrebni podaci.

Član 6

(1) Vrijeme trajanja rasporeda u Odjeljenje za zatvorenike koji se u Odjeljenje raspoređuju za vrijeme izvršenja kazne zatvora ne može biti kraće od šest mjeseci i može biti više puta produžavano za isti vremenski period, vodeći računa o tome da trajanje rasporeda zatvorenika u Odjeljenje bude srazmjerno stepenu rizika koji predstavlja zatvorenik.

(2) Tokom boravka u Odjeljenju vrši se redovno praćenje ponašanja i vladanja zatvorenika, kao i procjena stepena rizika koja predstavlja osnov za određivanje bezbjednosnih uslova i mjera u Odjeljenju.

(3) Nakon isteka svakih šest mjeseci provedenih na rasporedu u Odjeljenju vrši se preispitivanje opravdanosti daljeg boravka u Odjeljenju, uz obavezu da rukovodilac Ustanove dostavi ministru prijedlog za produženje ili obustavu rasporeda u Odjeljenje, detaljan izvještaj o vladanju i ponašanju, mišljenje o postignutim rezultatima primjene rasporeda u Odjeljenje i procjenu stepena rizika.

(4) Ministar, na osnovu prijedloga rukovodioca Ustanove, izvještaja i mišljenja o rezultatima primjene rasporeda u Odjeljenje, procjenjuje da li je postignuta svrha rasporeda, te naredbom odlučuje o produženju ili obustavi primjene rasporeda u Odjeljenje.

Član 7

(1) Prostorije za smještaj zatvorenika u Odjeljenju mogu biti jednokrevetne i dvokrevetne.

(2) Zatvorenici koji se raspoređuju u Odjeljenje smještaju se, u pravilu, u jednokrevetne sobe.

(3) U izuzetnim slučajevima, kada to zahtijevaju razlozi bezbjednosti, zdravstveni razlozi, ili kada se smatra da bi to stimulativno djelovalo na zatvorenika, rukovodilac Odjeljenja može odlučiti da zatvorenik bude smješten u dvokrevetnu sobu.

(4) U sastavu Odjeljenja je medicinska prostorija sa intenzivnim nadzorom.

(5) Prostorije za smještaj zatvorenika moraju imati najmanje četiri kvadratna metra prostora, moraju biti zagrijane, dovoljno osvijetljene prirodnim i vještačkim svjetlom koje omogućava čitanje bez smetnji za vid i raspolagati nesmetanim pristupom pitkoj vodi i sanitarnim uređajima i opremi.

(6) Za vrijeme trajanja rasporeda u Odjeljenje, ustanova je dužna da obezbijedi zatvoreniku tri obroka dnevno, čija ukupna kalorična vrijednost ne smije biti manja od 12.500 džula, sredstva za održavanje lične i kolektivne higijene, kao i odgovarajuću odjeću i obuću.

Član 8

(1) Prijem u Odjeljenje za zatvorenike koji se u Odjeljenje raspoređuju za vrijeme izvršenja kazne zatvora vrši se na osnovu Naredbe o rasporedu u Odjeljenje, a za zatvorenike kojima je izrečena kazna doživotnog zatvora na osnovu uputnog akta suda nadležnog za izvršenje kazne doživotnog zatvora.

(2) Prilikom prijema u Odjeljenje vrši se detaljan pretres zatvorenika i njegovih stvari, oduzimanje predmeta čije držanje u Odjeljenju nije dozvoljeno, upis u prijemnu knjigu i upoznavanje zatvorenika sa organizacijom rada u Odjeljenju, pravima, obavezama i dužnostima zatvorenika i propisima koji regulišu izvršenje kazne zatvora u Odjeljenju, a zatvorenici koji se u Odjeljenje raspoređuju za vrijeme izvršenja kazne zatvora upoznaju se i sa Naredbom o rasporedu u Odjeljenje, razlozima za njeno donošenje i načinom sprovođenja ovakvog oblika tretmana.

(3) Pravilnikom o kućnom redu Odjeljenja sa posebnim režimom propisuju se način i organizacija života zatvorenika raspoređenih u Odjeljenje radi izvršenja kazne zatvora i kazne doživotnog zatvora, prijem i pretres lica i stvari, upoznavanje zatvorenika sa programom postupanja, smještaj, ishrana i odijevanje, zdravstvena zaštita i higijenske mjere, ponašanje zatvorenika, način ostvarivanja prava u Odjeljenju, dopisivanje, primanje posjeta i pošiljki, zadovoljavanje vjerskih potreba, raspolaganje novcem, održavanje reda i discipline, obustava primjene rasporeda u Odjeljenje.

(4) Pravilnik iz stava 3. ovog člana donosi ministar.

Član 9

(1) Najkasnije u roku od 24 časa po prijemu obavlja se ljekarski pregled radi utvrđivanja zdravstvenog stanja zatvorenika i podaci o tome unose se u njegov zdravstveni karton.

(2) Doktor medicine u Ustanovi je obavezan podnijeti pismeni izvještaj rukovodiocu Odjeljenja o zdravstvenom stanju zatvorenika.

(3) Ako se kod prijema u Odjeljenje ili u toku trajanja rasporeda u Odjeljenje ocijeni da postoji opasnost da će zatvorenik izvršiti ili je već izvršio bilo koji akt samopovređivanja, napada na drugog zatvorenik ili službeno lice ili bilo koji drugi oblik nasilja, rukovodilac Odjeljenja može uz pribavljeno mišljenje Doktora medicine u Ustanovi odlučiti da se takvo lice smjesti u medicinsku prostoriju sa intenzivnim nadzorom.

(4) Intenzivan nadzor u medicinskoj prostoriji ogleda se u organizovanom nadzoru radnika službe obezbjeđenja i zdravstvene službe, kao i nadzoru putem tehničkih i elektronskih uređaja.

(5) Za vrijeme trajanja rasporeda u Odjeljenje Ustanova je dužna da obezbijedi pružanje zdravstvene zaštite zatvorenicima.

Član 10

(1) Rukovodilac Ustanove može iz razloga bezbjednosti ministru podnijeti prijedlog za premještaj u Odjeljenje druge Ustanove koja u svom sastavu ima Odjeljenje sa posebnim režimom.

(2) O prijedlogu za premještaj rješenjem odlučuje ministar.

Član 11

(1) Zatvorenik ima pravo kontaktiranja sa srodnicima u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva, kao i sa punomoćnikom koj i ga zastupa u njegovim poslovima i interesima.

(2) Kontakti iz stava 1. ovog člana ostvaruju se putem posjeta, pisama i telefona, u skladu sa pravilnikom iz člana 8. ovog zakona.

(3) Zatvorenik ima pravo na prijem novčanih i paketnih pošiljki upućenih od strane srodnika u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva.

(4) Posjete zatvorenicima odvijaju se pod nadzorom službe obezbjeđenja.

(5) Ukoliko to zahtijevaju razlozi bezbjednosti, rukovodilac Odjeljenja može narediti nadzor nad telefonskim razgovorom, o čemu se obavještava zatvorenik.

(6) Rukovodilac Odjeljenja može iz razloga bezbjednosti, za vrijeme dok oni traju uskratiti prijem posjeta, novčanih i paketnih pošiljki, dopisivanje i telefonske razgovore, o čemu se obavještava zatvorenik.

(7) Zatvoreniku se obezbjeđuje boravak na svježem vazduhu u trajanju od najmanje dva časa dnevno, pri čemu se naročito vodi računa o bezbjednosti.

(8) Za vrijeme trajanja rasporeda u Odjeljenje ne može se odobravati korišćenje pogodnosti van kruga Ustanove.

(9) Za vrijeme trajanja rasporeda u Odjeljenje zatvorenicima se može omogućiti radno angažovanje u prostorima Odjeljenja, pod strogo kontrolisanim uslovima i posebno vodeći računa o bezbjednosti.

Član 12

(1) Zatvorenici su dužni da se pridržavaju odredaba ovog zakona, pravilnika o kućnom redu i drugih propisa iz oblasti izvršenja kazne zatvora i da postupaju po zakonitim naređenjima službenih lica.

(2) Ponašanje koje je suprotno odredbama stava 1. ovog člana predstavlja disciplinski prekršaj, za koji zatvorenik može biti disciplinski kažnjen.

(3) Disciplinski prekršaji mogu biti lakši i teži.

Član 13

Lakši disciplinski prekršaji su:

a) davanje na korišćenje stvari drugom licu za koje nema odobrenje,

b) posjedovanje i uzimanje lijekova bez odobrenja,

v) neovlašćeno uzimanje ili korišćenje tuđih stvari,

g) podsticanje drugog na vršenje prekršaja,

d) namjerno prljanje prostorija Ustanove,

đ) neovlašćeno kontaktiranje sa drugim licima i

e) zanemarivanje lične i kolektivne higijene.

Član 14

(1) Teži disciplinski prekršaji su:

a) odbijanje izvršenja zakonitog naređenja službenog lica,

b) podstrekavanje na pobunu ili bjekstvo,

v) pripremanje bjekstva, pokušaj bjekstva i bjekstvo,

g) pomaganje drugim zatvorenicima pri pripremanju bjekstva ili bjekstvu,

d) organizovanje i učešće u pobuni,

đ) nasilničko ponašanje prema drugim zatvorenicima, fizičko i psihičko zlostavljanje, kao i svako nekorektno ponašanje prema drugim zatvorenicima,

e) namjerno uništavanje tuđe imovine i imovine Odjeljenja,

ž) uzimanje od drugih zatvorenika naknade u novcu ili naturi,

z) neovlašćeno napuštanje Odjeljenja, bolničkog liječenja u zdravstvenoj ustanovi ili sa radilišta, bez odobrenja službenog lica,

i) proizvodnja, unošenje, posjedovanje, preprodaja i uživanje alkohola, opojnih droga i psihoaktivnih materija u Odjeljenju ili na bolničkom liječenju,

j) izrada, posjedovanje i unošenje u Odjeljenje nedozvoljenih predmeta, uključujući i novac, opasne stvari ili sredstva za komunikaciju na daljinu,

k) vrijeđanje, prijetnje i nepristojno ponašanje, međusobne svađe i tuče,

l) izrada bilo kakvih predmeta i obavljanje privatnih poslova za sebe ili drugog bez naloga službenog lica,

lj) ometanje sprovođenja dnevnog rasporeda aktivnosti,

m) neovlašćeno ulaženje i korišćenje službene prostorije i boravak na mjestima gdje je to zabranjeno,

n) sprečavanje pristupa u bilo koji prostor Odjeljenja službenim licima i licima koja imaju ovlašćenje da ulaze u Odjeljenje,

nj) međusobna preprodaja ili trampa bilo kakvih stvari,

o) krađa, kockanje i igranje nedozvoljenih igara,

p) opiranje zdravstvenom pregledu i testiranju na zarazne bolesti, alkohol i opojna sredstva,

r) podsticanje drugih zatvorenika na ponašanje koje predstavlja krivično djelo, prekršaj ili teži disciplinski prekršaj,

s) nekorektno ponašanje prema službenim licima,

t) pružanje otpora ili fizički napad na službeno lice,

ć) zanemarivanje radne obaveze koja je prouzrokovala ili je mogla prouzrokovati štetne posljedice većeg obima,

u) davanje lažnih podataka usljed kojih je nastala ili je mogla nastati šteta većih razmjera,

f) ugrožavanje tuđeg zdravlja koje je izvršeno namjerno ili grubom nepažnjom,

h) obučavanje drugih zatvorenika o načinu izvršenja krivičnog djela na osnovu ličnog ili tuđeg iskustva,

c) namjerno narušavanje svog zdravlja radi onesposobljavanja za izvršenje obaveza.

(2) Teži disciplinski prekršaj je i svako ponašanje koje predstavlja krivično djelo za koje se zatvorenik goni po službenoj dužnosti.

Član 15

(1) Za učinjene disciplinske prekršaje izriču se disciplinske kazne.

(2) Disciplinske kazne su:

a) pismeni ukor i

b) upućivanje u samicu do 20 dana.

(3) Ako zatvorenik za vrijeme trajanja rasporeda u Odjeljenje učini krivično djelo, Ustanova je dužna da podnese izvještaj nadležnom organu.

(4) Prema zatvoreniku primjenjuje se disciplinska kazna i ako za vrijeme trajanja rasporeda u Odjeljenje učini krivično djelo.

(5) Pismeni ukor izriče se za lakše disciplinske prekršaje.

(6) Disciplinska kazna upućivanja u samicu može se izreći samo za teže disciplinske prekršaje.

Član 16

(1) Prijedlog za pokretanje postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti zatvorenika rukovodiocu Ustanove podnosi rukovodilac Odjeljenja.

(2) Rukovodilac Ustanove rješenjem odlučuje o pokretanju disciplinskog postupka.

(3) Rukovodilac Ustanove imenuje Disciplinsku komisiju (u daljem tekstu: Komisija), koju čine radnici Ustanove u čijem sastavu se nalazi Odjeljenje, vodeći pri tom računa da sastav Komisije u pravilu odražava ravnopravnu zastupljenost polova. https://advokat-prnjavorac.com

(4) Komisija se sastoji od tri člana, od kojih je jedan predsjednik.

Član 17

(1) Komisija je obavezna da sprovede disciplinski postupak bez odlaganja.

(2) U disciplinskom postupku obavezno se saslušavaju zatvorenik i svjedoci, može se izvršiti suočenje, kao i pribaviti mišljenje službe obezbjeđenja i službe tretmana.

(3) Tokom disciplinskog postupka vodi se zapisnik.

Član 18

(1) Komisija nakon sprovedenog disciplinskog postupka rješenjem donosi odluku o izricanju disciplinske kazne ili o oslobađanju od disciplinske odgovornosti.

(2) Protiv rješenja Komisije može se uložiti žalba rukovodiocu Ustanove u roku od tri dana od dana prijema rješenja.

(3) Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

(4) Rješenje rukovodioca Ustanove po žalbi je konačno i protiv njega se ne može pokrenuti upravni spor.

Član 19

(1) Zatvorenik kojem je izrečena disciplinska kazna upućivanje u samicu ne može se uputiti na izvršenje disciplinske kazne prije nego što se pribavi pismeno mišljenje doktora o zdravstvenom stanju zatvorenika.

(2) Zatvorenici koji počine teže disciplinske prekršaje, kao i u slučajevima kada postoji opasnost od nasilnih radnji prema licima i stvarima, opasnost od ubistva i samopovređivanja ili ugrožavanja bezbjednosti u Odjeljenju, koje se ne mogu otkloniti na drugi način, mogu se izdvojiti od ostalih zatvorenika u posebnu prostoriju bez opasnih stvari i prije pokretanja, odnosno okončanja disciplinskog postupka, o čemu odlučuje rukovodilac Odjeljenja.

(3) Vrijeme izdvajanja traje dok postoje razlozi zbog kojih je lice izdvojeno, a ne može trajati duže od 72 časa.

(4) Vrijeme provedeno u prostoriji bez opasnih stvari uračunava se u disciplinsku kaznu upućivanja u samicu.

Član 20

Izvršenje disciplinske kazne samice može se odložiti samo u slučaj u iz člana 19. stav 1. ovog zakona, za vrijeme koje odredi doktor Ustanove.

Član 21

(1) U toku izvršenja disciplinske kazne upućivanja u samicu zatvoreniku obezbjeđuju se potrebni higijenski i zdravstveni uslovi, po potrebi, knjige, udžbenici i novine.

(2) Za vrijeme izvršenja disciplinske kazne upućivanja u samicu zatvoreniku se obezbjeđuje boravak na svježem vazduhu van zatvorenih prostorija u trajanju do dva časa dnevno.

(3) Pri izvršenju disciplinske kazne upućivanja u samicu, zatvorenika su dužni da posjete vaspitač i zdravstveni radnik svakog dana, a jednom u sedam dana rukovodilac Odjeljenja i doktor medicine u Ustanovi.

Član 22

Rukovodilac Ustanove rješenjem obavezno obustavlja izvršenje disciplinske kazne upućivanja u samicu, ako po pismenom mišljenju doktora dalji boravak u samici ugrožava zdravlje zatvorenika.

Član 23

(1) Zatvorenik je odgovoran za štetu koju je namjerno ili grubom nepažnjom prouzrokovao i tu štetu je dužan nadoknaditi.

(2) O naknadi štete rješenjem odlučuje rukovodilac Ustanove.

(3) Protiv rješenja o naknadi štete može se izjaviti žalba ministru u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

(4) Ukoliko zatvorenik odbije da plati štetu Ustanova može svoja potraživanja ostvariti tužbom kod nadležnog suda.

Član 23a

Odredbe čl. 7. do 23. ovog zakona primjenjuju se i na izvršenje kazne doživotnog zatvora, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Član 23b

Zatvorenicima koji izdržavaju kaznu doživotnog zatvora neće biti nametnuto nijedno ograničenje koje nije predviđeno zakonom, a ona ograničenja koja se izriču moraju biti minimalno potrebna i proporcionalna opravdanom cilju zbog kojeg se izriču.

Član 23v

(1) Tim stručnjaka iz prijemno-otpusnog odjeljenja vrši proučavanje ličnosti zatvorenika.

(2) Na osnovu rezultata proučavanja ličnosti zatvorenika, tim stručnjaka iz prijemno-otpusnog odjeljenja vrši procjenu rizika zatvorenika i utvrđuje prijedlog programa postupanja, koji odobrava direktor Ustanove.

(2) Promjene u programu postupanja iz stava 2. ovog člana odobrava direktor Ustanove na prijedlog službe tretmana.

Član 23g

Zatvorenici koji izdržavaju kaznu doživotnog zatvora klasifikuju se u posebne vaspitne kolektive, s tim da se na jednog vaspitača raspoređuje do deset zatvorenika.

Član 23d

Zatvorenicima kojima je izrečena kazna doživotnog zatvora ne mogu se odobravati pogodnosti koje se koriste van kruga Ustanove.

Član 23đ

(1) Zatvorenici koji izdržavaju kaznu doživotnog zatvora, iz razloga bezbjednosti i na osnovu bezbjednosne procjene, mogu biti podvrgnuti kontroli pisama i telefonskih razgovora, sa čim zatvorenik mora biti upoznat.

(2) Izuzetno od odredbe člana 11. stav 4. ovog zakona, zatvorenicima koji izdržavaju kaznu doživotnog zatvora, na zajednički prijedlog službe tretmana i službe obezbjeđenja, u zavisnosti od klasifikaciono-stimulativne grupe zatvorenika, rukovodilac Ustanove, nakon detaljne procjene svih oblika rizika koje zatvorenik može predstavljati prema posjetiocima, može odobriti boravak u posebnoj prostoriji za intimne posjete sa bračnim supružnikom, odnosno vanbračnim partnerom ili boravak sa članovima porodice u posebnim prostorijama koje su namjenski opremljene za posjetu maloljetne djece, najviše dva puta u klasifikacionom periodu, u trajanju do dva sata, ako je prethodno najmanje dva puta uzastopno bio klasifikovan u najbolju klasifikaciono-stimulativnu grupu.

Član 23e

(1) Zatvorenik koji izdržava kaznu doživotnog zatvora može nakon najmanje pet godina izdržane kazne doživotnog zatvora ministru podnijeti molbu za premještaj u drugu Ustanovu koja u svom sastavu ima Odjeljenje.

(2) Protiv rješenja kojim je odlučeno o molbi iz stava 1. ovog člana nije dozvoljena žalba.

(3) Ako je molba zatvorenika za premještaj iz stava 1. ovog člana odbijena, nova molba se može podnijeti nakon isteka dvije godine od dana donošenja odluke o prethodnoj molbi.

Član 23ž

(1) Direktor Ustanove u kojoj zatvorenik izdržava kaznu doživotnog zatvora može iz razloga bezbjednosti ili organizacije izvršenja kazne zatvora podnijeti prijedlog za premještaj u odjeljenje sa posebnim režimom izvršenja kazne zatvora druge Ustanove koja u svom sastavu ima ovo odjeljenje, o čemu rješenjem odlučuje ministar.

(2) Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana nije dozvoljena žalba.

(3) Ako je prijedlog direktora Ustanove iz stava 1. ovog člana odbijen, novi prijedlog može se podnijeti nakon jedne godine od dana prijema rješenja.

(4) Ustanova iz koje se vrši premještaj zatvorenika dostavlja Ustanovi u koju se zatvorenik premješta lični list zatvorenika, zdravstveni karton, lične stvari sa zatvoreničkog depozita, novčani depozit i drugu dokumentaciju.

Član 23z

Zatvorenici koji izdržavaju kaznu doživotnog zatvora ne mogu biti radno angažovani na poslovima koji se izvode van kruga Ustanove.

Član 23i

Zatvorenik kojem je izrečena kazna doživotnog zatvora može se uslovno otpustiti nakon što izdrži dvadeset pet godina zatvora, pod uslovima propisanim Krivičnim zakonikom Republike Srpske.

Član 23j

(1) Na osnovu rezultata kontinuiranog praćenja ponašanja i vladanja zatvorenika, analize dostignutog stepena motivacije zatvorenika i njegovog ličnog aktivnog učešća u sprovođenju individualnog programa postupanja, te nakon detaljne procjene svih oblika rizika koje zatvorenik može predstavljati prema ostalim zatvorenicima i službenom osoblju, i ukoliko je to predloženo izmjenom programa postupanja, zatvorenik nakon najmanje pet godina provedenih na izdržavanju kazne doživotnog zatvora u Odjeljenju može biti privremeno raspoređen u kolektiv za izvršenje kazne zatvora izvan Odjeljenja, o čemu odlučuje rukovodilac Ustanove na zajednički prijedlog službe tretmana i službe obezbjeđenja.

(2) Uz prijedlog iz stava 1. ovog člana, rukovodiocu Ustanove se dostavlja izvještaj sa podacima o vladanju i ponašanju zatvorenika u toku izdržavanja kazne doživotnog zatvora, izvještaj o preduzetim mjerama postupanja prema zatvoreniku, bezbjednosna procjena i obrazloženje razloga za raspored u kolektiv za izvršenje kazne zatvora izvan Odjeljenja.

(3) Vrijeme trajanja privremenog rasporeda u kolektiv za izvršenje kazne zatvora izvan Odjeljenja određuje se na period do šest mjeseci i može biti više puta produžavano za isti vremenski period.

(4) Tokom boravka u kolektivu za izvršenje kazne zatvora izvan Odjeljenja vrši se redovno praćenje ponašanja i vladanja zatvorenika, kao i procjena stepena rizika.

(5) Nakon isteka svakih šest mjeseci provedenih na privremenom rasporedu u kolektivu za izvršenje kazne zatvora izvan Odjeljenja vrši se preispitivanje opravdanosti daljeg boravka u kolektivu izvan Odjeljenja, uz obavezu da služba tretmana i služba obezbjeđenja dostave rukovodiocu Ustanove zajednički prijedlog za produženje ili obustavu rasporeda u kolektiv izvan Odjeljenja, detaljan izvještaj o vladanju i ponašanju zatvorenika, mišljenje o postignutim rezultatima primjene rasporeda u kolektiv izvan Odjeljenja i procjenu stepena rizika.

(6) U vanrednim situacijama, kada je bitno narušena bezbjednost u Ustanovi ili kada iz bilo kojeg opravdanog razloga raspored u kolektiv izvan Odjeljenja prestane biti svrsishodan, rukovodilac Ustanove može i bez zajedničkog prijedloga službe tretmana i službe obezbjeđenja donijeti odluku o obustavi privremenog rasporeda u kolektiv za izvršenje kazne zatvora izvan Odjeljenja.

(7) Ako je zajednički prijedlog iz stava 1. ovog člana odbijen, novi zajednički prijedlog može se podnijeti nakon jedne godine od dana donošenja odluke rukovodioca Ustanove.

(8) O privremenom rasporedu u kolektiv za izvršenje kazne zatvora izvan Odjeljenja i o obustavi privremenog rasporeda Ustanova obavještava Ministarstvo pravde.

Član 23k

Privremeni raspored u kolektive za izvršenje kazne zatvora izvan Odjeljenja podrazumijeva smještaj u zajedničke prostorije za spavanje izvan Odjeljenja, u kojima borave zatvorenici osuđeni na kaznu zatvora, mogućnost radnog angažovanja na radnim mjestima u krugu Ustanove i zajednički boravak sa drugim zatvorenicima na radnom mjestu, kao i zajednički boravak sa drugim zatvorenicima tokom objedovanja, slobodnih aktivnosti u dnevnom boravku i u krugu Ustanove i upražnjavanju vjerskih potreba.

Član 24

Na sva ostala pitanja koja se odnose na izvršenje krivičnih sankcija, a nisu propisana ovim zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske.

Član 25

Ministar će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik o kućnom redu Odjeljenja iz člana 8. stav 3. ovog zakona.

Član 26

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]