BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#2580
Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta Koridor „Pet ce“ kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice auto-puta „9. januar“ Banja Luka - Doboj

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se poseban postupak eksproprijacije nepokretnosti radi izgradnje Auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta „9. januar“ Banja Luka – Doboj (u daljem tekstu: Auto-put), kao projekta od posebnog značaja za Republiku Srpsku, finansiranje sprovođenja postupka eksproprijacije, kao i druga pitanja od značaja za izgradnju Auto-puta.

Član 2.

(1) Utvrđuje se opšti interes za izgradnju Auto-puta, u cilju kojeg se vrši potpuna ili nepotpuna eksproprijacija i privremeno zauzimanje nepokretnosti koje su za potrebe izgradnje Auto-puta utvrđene dokumentima prostornog uređenja, tj. planskim dokumentima kojima se određuje organizacija, namjena i način korišćenja i upravljanja prostorom, te kriterijumi i smjernice za uređenje i zaštitu prostora.
(2) U slučaju izmjene dokumenata iz stava 1. ovog člana koju usvoji nadležni organ u toku izgradnje Auto-puta, opšti interes se smatra utvrđenim za nepokretnosti pobrojane i utvrđene izmjenama tog dokumenta.

Član 3.

Stranke u postupku eksproprijacije su Republika Srpska, kao korisnik eksproprijacije (u daljem tekstu: korisnik eksproprijacije) i vlasnik nepokretnosti koja je predmet eksproprijacije.

Član 4.

U ime korisnika eksproprijacije Republike Srpske, Vlada Republike Srpske i investitor izgradnje Auto-puta, zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obavezama koje nastaju eksproprijacijom nepokretnosti i izgradnjom objekta.

Član 5.

(1) Postupak eksproprijacije sprovodi Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske (u daljem tekstu: Uprava), putem nadležnih organizacionih jedinica.
(2) Za sprovođenje postupka eksproprijacije, u smislu ovog zakona, Uprava iz reda zaposlenih određuje diplomiranog pravnika, lice geodetske struke i zapisničara.

Član 6.

(1) Rok za donošenje prvostepenog rješenja ili drugog upravnog akta u upravnom postupku po prijedlogu korisnika eksproprijacije je 30 dana od dana podnošenja prijedloga za eksproprijaciju.
(2) Na rješenje iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Upravi u roku od osam dana od dana prijema prvostepenog rješenja.
(3) Uprava je dužna da odluči o žalbi u roku od osam dana.

Član 7.

(1) Organi uprave i drugi organi i organizacije koji u vršenju javnih ovlašćenja u upravnom postupku donose akte, dužni su da po zahtjevu korisnika eksproprijacije, bez odgađanja, izdaju akte i obave radnje za koje je podnesen zahtjev, uz određivanje roka u kojem je korisnik eksproprijacije dužan da plati takse i naknade, a koji ne može da bude duži od osam dana.
(2) Organi iz stava 1. ovog člana će na zahtjev korisnika eksproprijacije izdati podatke iz javnih evidencija koji se odnose na eksproprisane nepokretnosti i u granicama propisanim posebnim zakonima, utvrditi naknadu za korišćenje određenih podataka, odnosno pružanje usluga.

Član 8.

(1) Službenim licem u postupcima koji se sprovode u skladu sa ovim zakonom smatraju se Pravobranilaštvo Republike Srpske, voditelj upravnog postupka, lice geodetske struke i zapisničar.
(2) Službenom licu iz stava 1. ovog člana, može se utvrditi posebna naknada za urađena rješenja preko norme od pet rješenja dnevno u skladu sa članom 6. Zakona o naknadama za vršenje usluga premjera i korišćenje podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 92/09).
(3) Za svako rješenje urađeno preko norme iz stava 2. ovog člana, utvrđuje se novčana naknada, i to:
1) diplomiranom pravniku – 12 KM po rješenju,
2) licu geodetske struke – 9 KM po rješenju,
3) zapisničaru – 3,5 KM po rješenju.
(4) Sredstva za naknade iz stava 3. ovog člana isplaćuju se sa posebnog računa Uprave, a ne iz Budžeta Republike Srpske.

Član 9.

Postupci eksproprijacije početi po Zakonu o eksproprijaciji („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 i 79/15), koji se odnose na eksproprijaciju za potrebe izgradnje Auto-puta, okončaće se po odredbama ovog zakona.

Član 10.

Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o eksproprijaciji („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 i 79/15), Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12 i 110/16), Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 i 60/15), Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 40/13, 2/15, 106/15 i 3/16) i Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 13/02, 87/07 i 50/10).


Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.
Broj: 02/1-021-668/18 PREDSJEDNIK
Datum:21. jun 2018. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

Preuzeto: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]