BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5157
Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta Banja Luka-Prijedor


Član 1.

Ovim zakonom uređuje se poseban postupak eksproprijacije nepokretnosti radi izgradnje auto-puta Banja Luka – Prijedor (u daljem tekstu: auto-put), kao projekta od posebnog značaja za Republiku Srpsku, finansiranje izvođenja geodetsko-tehničkih radova za potrebe posebnog postupka eksproprijacije i sprovođenja posebnog postupka eksproprijacije, kao i druga pitanja od značaja za izgradnju auto-puta.

Član 2.

(1) Utvrđuje se da je od opšteg interesa izgradnja auto-puta, u cilju kojeg se izvode geodetsko-tehnički radovi za potrebe posebnog postupka eksproprijacije, vrši potpuna ili nepotpuna eksproprijacija i privremeno zauzimanje nepokretnosti koje su za potrebe izgradnje auto-puta utvrđene dokumentima prostornog uređenja, tj. planskim dokumentima kojima se određuje organizacija, namjena i način korišćenja i upravljanja prostorom, te kriterijumi i smjernice za uređenje i zaštitu prostora.
(2) U slučaju izmjena i dopuna dokumenata iz stava 1. ovog člana, koje usvoji nadležni organ u toku izgradnje auto-puta, opšti interes se smatra utvrđenim za nepokretnosti pobrojane i utvrđene izmjenama i dopunama tih dokumenata.

Član 3.

(1) Organi uprave i drugi organi i organizacije koji u vršenju javnih ovlašćenja u upravnom postupku donose akte, dužni su da po zahtjevu korisnika eksproprijacije, bez odgađanja, izdaju akte i obave radnje za koje je podnesen zahtjev, uz određivanje roka u kojem je korisnik eksproprijacije dužan da plati takse i naknade, a koji ne može da bude duži od osam dana.
(2) Organi iz stava 1. ovog člana, na zahtjev korisnika eksproprijacije, izdaju podatke iz javnih evidencija koji se odnose na eksproprisane nepokretnosti i, u granicama propisanim posebnim zakonima, utvrđuju naknadu za korišćenje određenih podataka, odnosno pružanje usluga.

Član 4.

(1) Poseban postupak eksproprijacije sprovodi Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske (u daljem tekstu: Uprava).
(2) Za sprovođenje posebnog postupka eksproprijacije, u smislu ovog zakona, Uprava iz reda zaposlenih određuje diplomiranog pravnika i lice geodetske struke, te angažuje zapisničara.


Član 5.

Stranke u postupku eksproprijacije u skladu sa ovim zakonom su Republika Srpska, kao korisnik eksproprijacije (u daljem tekstu: korisnik eksproprijacije) i vlasnik nepokretnosti koja je predmet eksproprijacije.

Član 6.

U ime korisnika eksproprijacije, Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) i investitor izgradnje auto-puta, zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obavezama koji nastaju izgradnjom objekta.

Član 7.

(1) Geodetsko-tehničke radove za potrebe posebnog postupka eksproprijacije iz člana 1. ovog zakona izvodi Uprava.
(2) Troškove izvođenja radova iz stava 1. ovog člana, u ime korisnika eksproprijacije, snosi JP „Autoputevi Republike Srpske“.
(3) Visina troškova iz stava 2. ovog člana određuje se u skladu sa Zakonom o naknadama za vršenje usluga premjera i korišćenje podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 92/09) i Odlukom o visini naknada za korišćenje podataka i pružanje usluga Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 18/12 i 27/12).
(4) O troškovima izvođenja geodetsko-tehničkih radova Uprava donosi poseban zaključak, kojim se JP „Autoputevi Republike Srpske“ nalaže da te troškove plati unaprijed, prije početka izvođenja radova, a protiv kojeg je dozvoljena posebna žalba.

Član 8.

U postupcima koji se sprovode u skladu sa ovim zakonom, korisnik eksproprijacije podnosi prijedlog za eksproprijaciju u skladu sa članom 25. t. b) i g) Zakona o eksproprijaciji („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 i 79/15).

Član 9.

(1) Nakon podnošenja prijedloga za eksproprijaciju, Uprava donosi zaključak kojim određuje vještaka odgovarajuće struke da sačini nalaz i mišljenje, te da izvrši procjenu vrijednosti nepokretnosti koja je predmet posebnog postupka eksproprijacije.
(2) Troškove vještačenja iz stava 1. ovog člana, u ime korisnika eksproprijacije, snosi JP „Autoputevi Republike Srpske“.
(3) Svu dokumentaciju iz stava 1. ovog člana vještak sačinjava u odgovarajućem broju primjeraka i dostavlja je Upravi u roku ostavljenom u zaključku, a Uprava svu dokumentaciju dostavlja strankama u posebnom postupku eksproprijacije prije održavanja rasprave.
(4) O troškovima vještačenja Uprava donosi poseban zaključak, koji se dostavlja strankama u posebnom postupku eksproprijacije, a protiv kojeg je dozvoljena posebna žalba.

Član 10.

(1) Vještak odgovarajuće struke, koji se angažuje u posebnom postupku eksproprijacije, dostavlja nalaz i mišljenje u roku ostavljenom u zaključku kojim je određen za vještaka.
(2) Ako vještak koji je uredno pozvan ne dođe, a izostanak ne opravda, ili dođe, a odbije da vještači, ili kada u ostavljenom roku ne podnese svoj pismeni nalaz i mišljenje, kazniće se novčanom kaznom do 500 KM.
(3) Ako zbog neopravdanog izostanka vještaka, njegovog odbijanja da vještači, ili propuštanja da podnese pismeni nalaz i mišljenje nastanu troškovi u postupku, određuje se da te troškove snosi vještak.

Član 11.

O zahtjevu vlasnika eksproprisane nepokretnosti za eksproprijaciju preostalog dijela nepokretnosti, u skladu sa članom 11. Zakona o eksproprijaciji, odlučuje se u posebnom postupku.

Član 12.

(1) Privremeni zastupnik postavlja se:
1) licu koje je stranka u posebnom postupku eksproprijacije, koje ima ograničeno pravo kretanja iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta zbog proglašene vanredne situacije, vanrednog stanja ili drugih opravdanih okolnosti, a koje se nije odazvalo na poziv službenog lica za učešće u posebnom postupku eksproprijacije i nije odredilo svog punomoćnika ili zastupnika,
2) licu koje je stranka u posebnom postupku eksproprijacije, koje je uredno pozvano, a nije se odazvalo na poziv službenog lica za učešće u posebnom postupku eksproprijacije.
(2) Troškove privremenog zastupnika, u ime korisnika eksproprijacije, snosi JP „Autoputevi Republike Srpske“.
(3) O troškovima postavljanja privremenog zastupnika Uprava donosi poseban zaključak, koji se dostavlja strankama u posebnom postupku eksproprijacije, a protiv kojeg je dozvoljena posebna žalba.

Član 13.

U slučaju proglašenja vanredne situacije, vanrednog stanja ili drugih opravdanih okolnosti, poseban postupak eksproprijacije u kome kao stranka učestvuje lice kojem je ograničeno pravo kretanja, a koje je u mogućnosti da se odazove na poziv službenog lica za učešće u ovom postupku, održaće se u terminima određenim u skladu sa mjerama i preporukama nadležnih organa, dok traje vanredna situacija, vanredno stanje ili druge opravdane okolnosti.

Član 14.

(1) U slučaju iz člana 12. ovog zakona, u posebnom postupku eksproprijacije obavezno se vrši obezbjeđenje dokaza i o tome Uprava donosi poseban zaključak.
(2) Zaključkom iz stava 1. ovog člana obavezno se obezbjeđuje izvođenje sljedećih dokaza:
1) nalaz i mišljenje vještaka, https://advokat-prnjavorac.com
2) procjena vrijednosti nepokretnosti koja je predmet posebnog postupka eksproprijacije,
3) fotografija nepokretnosti koja se ekspropriše, fotografisana na dan i u vrijeme održavanja rasprave,
4) zapisnik sa usmene rasprave potpisan od svih lica koja su prisustvovala raspravi i svojim potpisom potvrdila tačnost činjenica iznesenih i utvrđenih na raspravi.
(3) Zaključak iz stava 1. ovog člana i zapisnik iz stava 2. tačka 4) ovog člana dostavljaju se korisniku eksproprijacije, privremenom zastupniku i licu iz člana 12. ovog zakona.
(4) Postupak sporazumnog određivanja naknade za eksproprisane nepokretnosti na osnovu procjene vrijednosti te nepokretnosti od vještaka odgovarajuće struke, u postupcima u kojima učestvuju lica iz člana 12. ovog zakona, sprovodi Uprava po službenoj dužnosti, a u roku od 30 dana od dana prestanka razloga propisanih u članu 12. ovog zakona.
(5) U slučaju da se ne postigne sporazum o naknadi za eksproprisane nepokretnosti iz stava 4. ovog člana, Uprava postupa u skladu sa članom 70. Zakona o eksproprijaciji.

Član 15.

Ukoliko je predmet posebnog postupka eksproprijacije nepokretnost koja je u javnim evidencijama o nepokretnostima upisana kao javno dobro, ovim zakonom ukida se status javnog dobra, a poseban postupak eksproprijacije se sprovodi radi utvrđivanja faktičkog vlasnika i upisa korisnika eksproprijacije u javne evidencije o nepokretnostima.

Član 16.

(1) Po konačnosti rješenja o eksproprijaciji, donesenim u postupku koji je sproveden u skladu sa ovim zakonom, korisnik eksproprijacije stiče pravo ulaska u posjed eksproprisanih nepokretnosti.
(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana koje je postalo konačno, u postupku izdavanja građevinske dozvole smatra se dokazom o riješenim imovinsko-pravnim odnosima.

Član 17.

Rješenje kojim se usvaja prijedlog za eksproprijaciju, pored elemenata propisanih članom 30. Zakona o eksproprijaciji, sadrži i naznačenje:
1) da korisnik eksproprijacije stiče pravo ulaska u posjed eksproprisanih nepokretnosti po konačnosti rješenja o eksproprijaciji,
2) da su korisnik eksproprijacije i vlasnik nepokretnosti postigli sporazum o naknadi za nepokretnost koja je predmet posebnog postupka eksproprijacije i da je tu naknadu korisnik eksproprijacije dužan uplatiti (realizovati) vlasniku nepokretnosti u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja, ukoliko je postignut sporazum o naknadi,
3) da je dokaz o izvršenoj isplati (realizaciji) uslov za sprovođenje rješenja kojim se usvaja prijedlog za eksproprijaciju u javnim evidencijama.

Član 18.

(1) Rok za donošenje prvostepenog rješenja ili drugog upravnog akta u upravnom postupku po prijedlogu korisnika eksproprijacije je 30 dana od dana podnošenja prijedloga za eksproprijaciju.
(2) Na rješenje iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Upravi u roku od osam dana od dana prijema prvostepenog rješenja, a Uprava odlučuje o žalbi u roku od osam dana od dana prijema žalbe.

Član 19.

(1) Službenim licem u postupcima koji se sprovode u skladu sa ovim zakonom smatraju se lica koja izvode geodetsko-tehničke radove za potrebe posebnog postupka eksproprijacije i lica koja sprovode poseban postupak eksproprijacije.
(2) Službenom licu iz stava 1. ovog člana može se utvrditi posebna naknada za prekovremeni rad prilikom izvođenja geodetsko-tehničkih radova za potrebe posebnog postupka eksproprijacije, te za sprovođenje posebnog postupka eksproprijacije, u skladu sa članom 6. Zakona o naknadama za vršenje usluga premjera i korišćenje podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta.
(3) Naknada iz stava 2. ovog člana utvrđuje se za svaki prekovremeni sat rada, na način da licu sa visokom stručnom spremom pripada naknada od 20 KM, licu sa srednjom stručnom spremom – 15 KM, a zapisničaru – 10 KM.
(4) Sredstva za naknade iz st. 2. i 3. ovog člana isplaćuju se sa posebnog računa Uprave, a ne iz budžeta Republike Srpske.

Član 20.

Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o eksproprijaciji, Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12, 110/16 i 62/18), Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 i 107/19), Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 40/13, 2/15, 106/15, 3/16 i 84/19) i Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18).


Član 21.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.
Broj: 02/1-021-481/21 PREDSJEDNIK
Datum: 23. juna 2021. godine NARODNE SKUPŠTINE
Nedeljko Čubrilović
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]