BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Zenicko-dobojskog kantona
#3029
ZAKON O POREZU NA IMOVINU, NASLIJEĐE I POKLON ZENICKO DOBOJSKOG KANTONA
("Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona", br. 9/2009 i 13/2011 - autentično tumačenje)DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1

(Predmet)

Ovim zakonom uređuje se porez na imovinu, naslijeđe i poklon (u daljem tekstu: porez) na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), koji plaćaju fizička i pravna lica, postupak za utvrđivanje i naplatu, kao i postupak za povrat poreza.

Član 2

(Vrste poreza)

Ovim zakonom se propisuju slijedeći porezi:

a) porez na imovinu,

b) porez na naslijeđe i poklon.

Član 3

(Raspored prihoda)

Prihodi od poreza propisanih članom 2. ovog zakona se raspoređuju 100% u budžete općina.

DIO DRUGI - POREZ NA IMOVINU

Član 4

(Obveznici poreza na imovinu)

(1) Porez na imovinu plaćaju fizičko i pravno lice koji su vlasnici ili korisnici slijedeće imovine:

a) poslovnog prostora koji se izdaje pod zakup,

b) stambene zgrade ili stana koji se izdaju pod zakup,

c) garaže koja se izdaje pod zakup,

d) parking prostor koji se izdaje,

e) zgrade ili stana za odmor i rekreaciju,

f) putničkog automobila, osim taksi vozila,

g) motocikla.

(2) Ako je imovina u vlasništvu više lica svako od njih je obveznik poreza srazmjerno dijelu vlasništva.

Član 5

(Način i visina plaćanja poreza na imovinu)

(1) Porez na imovinu plaća se godišnje u paušalnom iznosu za:

a) poslovni prostor koji se izdaje pod zakup
od 0,75 KM/m2,

b) stambenu zgradu ili stan koji se izdaju pod zakup
od 0,75 KM/m2,

c) garažu koja se izdaje pod zakup
od 1 KM/m2,

d) parking prostor koji se izdaje
od 1 KM/m2,

e) za zgradu ili stan za odmor i rekreaciju
od 1 KM/m2

f) putnički automobil (osim taksi vozila):

do 1600 kubika


preko 1600 kubika

1) do 2 godine starosti


od 50 KM


od


100 KM,

2) od 2 do 5 godina starosti


od 35 KM


od


70 KM,

3) od 5 do 10 godina starosti


od 25 KM


od


50 KM,

4) preko 10 godina starosti


od 10 KM


od


20 KM.

g) za motocikl:

1) do 2 godine starosti


od 30 KM,2) preko 2 godine starosti


od 10 KM.(2) Porez na putnički automobil i motocikl plaća se godišnje u paušalnom iznosu pri registraciji vozila.

(3) Bez dokaza o plaćenom porezu na imovinu vozilo se ne može registrovati.

Član 6*

(Oslobađanje od plaćanja poreza na imovinu)

Porez na imovinu ne plaćaju:

a) Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton, grad, općina, kao i njihovi organi, organizacije i institucije,

b) strana država pod uslovom reciprociteta,

c) invalidno lice, na jedan putnički automobil i to:

1) RVI, ako je rješenjem nadležne komisije za utvrđivanje stepena invalidnosti prema propisima o invalidskom osiguranju utvrđeno tjelesno oštećenje od najmanje 70%, kao i za utvrđeni stepen invalidnosti od 50% i više, ako se radi o amputacijama i težim oštećenjima ekstremiteta, koja uslovljavaju upotrebu vozila prilagođenih invalidnim licima;

2) ostala invalidna lica, ako je rješenjem nadležne komisije za utvrđivanje stepena invalidnosti prema propisima o invalidskom osiguranju utvrđeno tjelesno oštećenje od najmanje 80% posebno organa za kretanje, potpuni gubitak ili oštećenje vida, teži oblik retardiranosti ili paralize,

d) pravno i fizičko lice za poslovne prostore koje koriste prilikom obavljanja registrovane privredne djelatnosti,

e) obrazovna, zdravstvena, penzijska, naučna, kulturna, vjerska i humanitarna ustanova ili udruženje građana, ako poslovni prostor koriste za obavljanje registrovane djelatnosti.

Član 7

(Plaćanje poreza na imovinu pri promjeni vlasnika)

Pri promjeni vlasnika imovine iz člana 4. ovog zakona u toku kalendarske godine, novi vlasnik ne plaća porez na imovinu ako je taj porez plaćen od strane ranijeg vlasnika.

Član 8

(Razrez poreza na imovinu)

Razrez poreza na imovinu vrši se unosom godišnjeg zaduženja sa porezne prijave koju na propisanom obrascu podnosi porezni obveznik sa stanjem imovine na dan 01.01. godine za koju se vrši razrez.

Član 9

(Obaveza dostavljanja podataka)

Nadležni općinski organ koji vodi evidenciju o imovini iz člana 4. ovog zakona dužan je dostaviti Poreznoj ispostavi Kantonalnog poreznog ureda (u daljem tekstu: Porezna ispostava) podatke o vlasniku i njegovoj imovini, a sve promjene nastale u toku tekuće godine u roku od 15 dana od dana nastanka promjene vlasništva.

DIO TREĆI - POREZ NA NASLIJEĐE I POKLON

Član 10

(Predmet plaćanja poreza)

(1) Porez na naslijeđe i poklon plaća se na nekretninu koju nasljednik i poklonoprimac nasljeđuje, primi na poklon ili stekne po drugoj osnovi bez naknade, kao i na pravo uživanja, odnosno korištenja na nekretninu koju fizičko lice stiče na teritoriji Kantona na osnovu Zakona o nasljeđivanju ("Službeni list SR Bosne i Hercegovine", broj 7/80 i 15/80), odnosno ugovora.

(2) Porez na naslijeđe i poklon plaća se i na pokretnu stvar ako joj je pojedinačna ili ugovorena vrijednost veća od 2.000,00 KM.

Član 11

(Obveznik poreza)

(1) Obveznik poreza na naslijeđe i poklon je fizičko i pravno lice koje na teritoriji Kantona nasljedi ili primi na poklon imovinu na koju se plaća porez na naslijeđe i poklon.

(2) Obveznik poreza na naslijeđe i poklon je i lice koje naslijedi ili primi na poklon pravo uživanja ili korištenja nekretnine.

Član 12

(Plaćanje poreza usljed odricanja od nasljedstva i poklona)

Ako se nasljednik, odnosno poklonoprimac odrekne nasljedstva ili poklona ili ga ustupi, porez na naslijeđe i poklon plaća lice kojem je nasljedstvo ili poklon pripalo, ili mu je ustupljeno.

Član 13

(Nastajanje obaveze plaćanja)

(1) Obaveza plaćanja poreza na naslijeđe i poklon nastaje u trenutku pravosnažnosti rješenja o nasljeđivanju, odnosno u trenutku prijema poklona.

(2) Poklon se smatra primljenim u trenutku potpisivanja ugovora o poklonu, a ako ugovor nije zaključen, u trenutku prijema poklona.

Član 14

(Nastanak obaveze usljed opterećenosti nekretnine pravom uživanja)

Ako je naslijeđena ili na poklon primljena nepokretna imovina opterećena pravom uživanja, obaveza nasljednika, odnosno poklonoprimaoca za plaćanje poreza na naslijeđe i poklon nastaje po prestanku prava uživanja.

Član 15

(Osnovica poreza)

(1) Osnovica poreza na naslijeđe i poklon je tržišna vrijednost naslijeđene ili na poklon primljene imovine u trenutku nastanka porezne obaveze nakon odbitka dugova i troškova koji terete imovinu na koju se plaća ovaj porez.

(2) Osnovica iz stava (1) ovog člana umanjuje se i za iznos sredstava koja je nasljednik, odnosno poklonoprimac uložio u imovinu koja je predmet naslijeđa ili poklona prije nastanka porezne obaveze.

Član 16

(Utvrđivanje tržišne vrijednosti)

(1) Pod tržišnom vrijednošću naslijeđene ili na poklon primljene imovine podrazumjeva se tržišna vrijednost iste koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obaveze.

(2) Tržišnu vrijednost iz stava (1) ovog člana procjenjuje stručna komisija (u daljem tekstu: Komisija) koju imenuje općinsko vijeće, a koju čine predsjednik i dva člana.

(3) U Komisiju mogu biti imenovane osobe koje imaju VII stepen stručne spreme iz oblasti građevinarstva, arhitekture, geodezije, poljoprivrede, prava i ekonomije i najmanje pet godina radnog iskustva u struci i spremi.

(4) Komisija se imenuje na period od 2 (dvije) godine.

(5) Načelnik općine pravilnikom propisuje način rada Komisije, odnosno propisuje kriterije na osnovu kojih se vrši utvrđivanje tržišne vrijednosti naslijeđene ili na poklon primljene imovine.

(6) Predsjedniku i članovima Komisije pripada naknada za rad u Komisiji u visini koju utvrđuje općinsko vijeće.

(7) Vlasnik, odnosno korisnik naslijeđene ili na poklon primljene imovine dužan je Komisiji dopustiti pristup imovini radi procjene tržišne vrijednosti iste.

Član 17

(Stopa poreza)

Porez na naslijeđe i poklon plaća se po stopi od 5%.

Član 18

(Oslobađanje od poreza)

Porez na naslijeđe i poklon ne plaća:

a) nasljednik, odnosno poklonoprimalac prvog nasljednog reda, supružnik ako je drugog nasljednog reda, roditelj kada naslijeđuje i prima na poklon imovinu od djece i maloljetno dijete bez oba roditelja,

b) nasljednik drugog nasljednog reda kada naslijeđuje ili prima na poklon jednu stambenu zgradu, odnosno jedan stan, pod uslovom da je sa ostaviocem u trenutku njegove smrti, odnosno sa poklonodavcem u trenutku primitka poklona, živio u zajedničkom domaćinstvu i da on i članovi njegove porodice nemaju drugi stan u vlasništvu,

c) nasljednik drugog nasljednog reda kada naslijeđuje ili prima na poklon obradivo poljoprivredno zemljište, ako mu je poljoprivreda osnovno zanimanje,

d) nasljednik, odnosno poklonoprimalac, brat i sestra pod uslovom da se ta imovina ne može otuđiti u roku od 5 godina,

e) Država Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton, grad, općina, njihovi organi i institucije, te ustanova ili udruženje građana vjerskog ili humanitarnog karaktera.

Član 19

(Oslobađanje predmeta od poreza)

(1) Porez na naslijeđe i poklon ne plaća se na:

a) predmete domaćinstva,

b) imovinu na koju nasljednik, odnosno poklonoprimalac ne može steći pravo vlasništva, pravo uživanja, odnosno korištenja,

c) imovinu koja je naslijeđena ili na poklon primljena, a koju porezni obveznik ustupi bez naknade Državi Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine, Kantonu, gradu, općini, njihovim organima i institucijama, te ustanovi ili udruženju građana vjerskog ili humanitarnog karaktera.

(2) Porez plaćen prije ustupanja naslijeđa ili poklona ne vraća se.

Član 20

(Oslobađanje od poreza između bivših supružnika)

Porez na naslijeđe i poklon ne plaća se kad se uređuju imovinski odnosi bivših supružnika.

Član 21

(Organ razrezivanja poreza)

(1) Porez na naslijeđe i poklon razrezuje Porezna ispostava na čijem području se nalazi naslijeđena ili na poklon primljena imovina.

(2) Ako naslijeđena imovina, odnosno poklon sadrži samo pokretnu imovinu, porez razrezuje nadležna Porezna ispostava u prebivalištu poreznog obveznika.

(3) Ako se naslijeđena ili na poklon primljena nepokretna imovina nalazi na području dviju ili više općina, razrez poreza vrši Porezna ispostava prema mjestu gdje se imovina nalazi.

Član 22

(Organi obavezni za dostavljenje rješenja i ugovora)

Sudovi, organi uprave i notari dužni su rješenja o nasljeđivanju i ugovore o poklonu nepokretne i pokretne imovine dostaviti nadležnoj Poreznoj ispostavi u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti rješenja, odnosno ovjere ugovora.

DIO ČETVRTI - PODNOŠENJE PRIJAVE, OBRAČUN I RAZREZ POREZA, ROK I MJESTO PLAĆANJA

Član 23

(Rok podnošenja porezne prijave na imovinu)

(1) Prijavu poreza na imovinu porezni obveznik je dužan podnijeti nadležnoj Poreznoj ispostavi do 31. januara tekuće godine prema stanju na dan 01. januara tekuće godine za koju se odnosi obaveza.

(2) Za imovinu stečenu u toku godine prijava se podnosi u roku od 15 dana od dana sticanja te imovine, a porez se obračunava i razrezuje srazmjerno vremenu od dana sticanja imovine do kraja godine u odnosu na godišnje zaduženje.

(3) Prijava za imovinu koja se izdaje pod zakup podnosi se sa danom izdavanja pod zakup.

(4) Prijavu poreza na imovinu na motorna vozila obveznik podnosi prilikom registracije vozila.

(5) Oblik i sadržaj porezne prijave iz stava (1) ovog člana propisuje ministar Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Ministar finansija) Pravilnikom o primjeni odredaba Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon.

Član 24

(Rok i mjesto plaćanja poreza na imovinu)

(1) Porez na imovinu obveznik je dužan platiti u roku od 15 dana od krajnjeg roka za podnošenje porezne prijave, odnosno do 15. februara tekuće godine, a za imovinu stečenu u toku godine u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave.

(2) Porez na imovinu vozila plaća se pri registraciji vozila.

(3) Porez na nepokretnu imovinu plaća se prema mjestu gdje se imovina nalazi, a porez na pokretnu imovinu plaća se prema mjestu prebivališta poreznog obveznika.

Član 25

(Rok podnošenja porezne prijave na naslijeđe i poklon)

Obveznici poreza na naslijeđe i poklon dužni su poreznu prijavu za razrez poreza podnijeti u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora, odnosno od dana prijema rješenja o naslijeđu.

Član 26

(Obveznici dostavljanja podataka)

(1) Banka, organ uprave, sud i drugo pravno i fizičko lice dužni su na zahtjev Porezne ispostave dostaviti podatke kojima raspolažu, ako su ti podaci od značaja za utvrđivanje njihove porezne obaveze ili poreznih obaveza drugih lica sa kojima su u poslovnom odnosu.

(2) Nadležna općinska služba koja izdaje odobrenje za građenje i upotrebnu dozvolu dužna je primjerak odobrenja za nekretnine oporezive po ovom zakonu, dostaviti i Poreznoj ispostavi.

Član 27

(Postupak usljed netačnosti podataka u prijavi)

Ako Porezna ispostava u postupku razreza poreza ustanovi da podaci koje je obveznik poreza naveo u poreznoj prijavi ne odgovaraju stvarnom stanju, postupak utvrđivanja poreza na imovinu utvrdit će se shodno odredbama Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 33/02 i 28/04, u daljem tekstu: Zakon o poreznoj upravi).

Član 28

(Rok za donošenje rješenja o utvrđivanju, odnosno oslobađanju od poreza na naslijeđe i poklon)

Nadležna Porezna ispostava u roku od 30 dana od dana prijema prijave, pravosnažnog rješenja ili ugovora, donosi rješenje o utvrđivanju, odnosno oslobađanju od poreza na naslijeđe i poklon.

Član 29

(Rok i mjesto plaćanja poreza na naslijeđe i poklon)

(1) Porez na naslijeđe i poklon plaća se u roku od 90 dana od dana prijema rješenja.

(2) Porez na naslijeđe i poklon za nekretnine plaća se prema mjestu gdje se ta nekretnina nalazi, a za pokretnu imovinu prema mjestu prebivališta poreznog obveznika.

DIO PETI - PRINUDNA NAPLATA, KAMATA, POVRAT, ŽALBA I ZASTARA

Član 30

(Primjena Zakona o poreznoj upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine)

(1) Na pitanja zastarjelosti razreza, prinudne naplate poreza i kamata, povrata pogrešno ili više plaćenog poreza, plaćene kamate, troškova prinudne naplate i žalbenog postupka, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o poreznoj upravi.

(2) Prekršajni postupak ne može se pokrenuti niti voditi kada prođe tri godine od dana kada je prekršaj izvršen.

Član 31

(Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem poreza)

Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem poreza utvrđenim ovim zakonom vrši nadležna Porezna ispostava.

DIO ŠESTI - KAZNENE ODREDBE

Član 32

(Kaznene odredbe za pravno lice, organ uprave, odnosno notara)

(1) Novčanom kaznom u visini od 500,00 KM do 15.000,00 KM kaznit će se pravno lice, organ uprave, odnosno notar ako:

a) ne dostavi podatke o vlasniku i njegovoj imovini (član 9.),

b) u roku ne dostavi rješenje o nasljeđivanju ili ugovor o poklonu (član 22.),

c) ne podnese ili u roku ne podnese prijavu za razrez poreza (član 23. i 25.),

d) u roku ne plati porez (član 24. i 29.),

e) na zahtjev Porezne ispostave ne dostavi podatke kojima raspolaže (član 26.),

f) ne dozvoljava ili ometa izvršenje postupka prinudne naplate (član 30.).

(2) Novčanom kaznom za prekršaj propisan u stavu (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu, odnosno organu uprave, u visini od 50,00 KM do 3.000,00 KM.

Član 33

(Kaznene odredbe za fizičko lice)

Novčanom kaznom od 20,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj porezni obveznik fizičko lice ako:

a) ne podnese ili u roku ne podnese prijavu za razrez poreza (član 23. i 25.),

b) u roku ne plati porez (član 24. i 29.),

c) na zahtjev Porezne ispostave ne dostavi podatke kojima raspolaže (član 26),

d) ne dozvoljava ili ometa izvršenje postupka prinudne naplate (član 30.).

DIO SEDMI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34

(Obaveze do stupanja na snagu ovog zakona)

Porezne obaveze koje su nastale do dana stupanja na snagu ovog zakona izvršit će se prema propisima koji su važili u momentu nastanka porezne obaveze.

Član 35

(Rok za donošenje pravilnika)

Načelnik općine će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o načinu rada Komisije i kriterijima na osnovu kojih se vrši utvrđivanje tržišne vrijednosti naslijeđene ili na poklon primljene imovine iz člana 16. stav (5) ovog zakona.

Član 36

(Provedbeni propisi)

Ministar finansija donijet će pravilnik iz člana 23. stav (5) ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu istog.

Član 37

(Primjena podzakonskih propisa koji su u primjeni)

Podzakonski propisi doneseni na osnovu propisa koji su u primjeni do dana stupanja na snagu ovog zakona, primjenjivat će se do donošenja novih u skladu sa ovim zakonom ukoliko nisu u suprotnosti sa istim.

Član 38

(Rok za podnošenje porezne prijave za imovinu koja se oporezuje po ovom zakonu)

Porezni obveznici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju imovinu koja se oporezuje po ovom zakonu, a za istu nisu podnijeli poreznu prijavu, dužni su istu podnijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 39

(Primjena federalnih propisa)

Ako ovim zakonom pojedina pitanja iz oblasti poreza nisu regulisana shodno se primjenjuju federalni propisi iz ove oblasti.

Član 40

(Prestanak važenja propisa)
https://www.advokat.attorney/
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o porezima Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 13/08).

Član 41

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]