BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5565
ZAKON O PODRŠCI NEZAPOSLENOM RODITELJU ČETVORO I VIŠE DJECE U REPUBLICI SRPSKOJ

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se poseban način podrške nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj, koja se ostvaruje priznavanjem prava na novčano primanje i pripadajuće doprinose, uslovi za priznavanje prava i visina novčanog primanja, postupak za ostvarivanje prava, vođenje evidencija, nadzor i druga pitanja značajna za ostvarivanje prava po ovom zakonu.


Član 2.

(1) Cilj ovog zakona je podrška Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika) roditeljima sa četvoro i više djece, čime se doprinosi poboljšanju materijalnog statusa njihove porodice.
(2) Cilj iz stava 1. ovog člana ostvaruje se priznavanjem prava na novčano primanje i pripadajuće doprinose nezaposlenom roditelju četvoro i više djece.


Član 3.

Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za označavanje muškog i ženskog roda podrazumijevaju oba pola.

Član 4.

(1) Pravo na novčano primanje i pripadajuće doprinose, po uslovima propisanim ovim zakonom, ima jedan od roditelja četvoro i više djece.
(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, pravo na novčano primanje ima zaposleni samohrani roditelj četvoro i više djece.
(3) Samohranim roditeljem, u smislu ovog zakona, smatra se roditelj koji je kao takav definisan zakonom kojim se uređuju porodičnopravni odnosi.


Član 5.

(1) Postupak za priznavanje prava na novčano primanje pokreće se podnošenjem zahtjeva Ministarstvu porodice, omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo).
(2) Postupak za ostvarivanje prava iz ovog zakona vodi se po odredbama zakona kojim se propisuje upravni postupak, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.
(3) U postupku za ostvarivanje prava iz ovog zakona ne plaća se administrativna taksa.


Član 6.

(1) Roditelj iz člana 4. ovog zakona novčano primanje ostvaruje ako ispunjava sljedeće uslove:
1) da je nezaposleno lice i da ne ostvaruje primanja po drugom osnovu koja su veća od najniže plate u Republici,
2) da ima četvoro ili više djece, od kojih je najmlađe dijete u dobi do 18 godina života ili dijete nad kojim je produženo roditeljsko pravo u skladu sa zakonom,
3) da maloljetna djeca iz stava 1. tačka 2) ovog člana žive sa roditeljem u zajedničkom domaćinstvu i da se nalaze na redovnom osnovnom školovanju u Republici Srpskoj, ukoliko za to ispunjavaju uslove,
4) da ima državljanstvo Bosne i Hercegovine i državljanstvo Republike Srpske,
5) da ima prijavljeno prebivalište u Republici Srpskoj ili teritoriji Brčko Distrikta BiH, sa entitetskim državljanstvom Republike Srpske.
(2) Samohrani roditelj iz člana 4. stav 2. ovog zakona ima pravo na novčana primanja ako ispunjava uslove iz stava 1. t. 2) do 5) ovog člana.
(3) U naročito opravdanim slučajevima može se priznati pravo na novčano primanje staratelju sa kojim četvoro ili više djece žive u zajedničkom domaćinstvu, ako ispunjava uslove:
1) da je nezaposleno lice i da ne ostvaruje primanja po drugom osnovu koja su veća od najniže plate u Republici,
2) da ima državljanstvo Bosne i Hercegovine i državljanstvo Republike Srpske,
3) da ima prijavljeno prebivalište u Republici Srpskoj ili teritoriji Brčko Distrikta BiH, sa entitetskim državljanstvom Republike Srpske.


Član 7.

(1) Uz zahtjev za priznavanje prava na novčano primanje podnosilac zahtjeva prilaže dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 6. ovog zakona, a to podrazumijeva:
1) dokaz da lice nije registrovano, odnosno prijavljeno u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa po osnovu radnog odnosa i da ne ostvaruje mjesečni dohodak po drugom osnovu koji je veći od najniže plate u Republici, koje izdaje Poreska uprava Republike Srpske, izuzev lica iz člana 6. stav 2. ovog zakona,
2) izvode iz matične knjige rođenih za svako dijete, odnosno odluku suda o produženju roditeljskog prava nad djetetom starijim od 18 godina,
3) odluku nadležnog organa o povjeravanju djeteta na zaštitu, čuvanje i vaspitanje, ukoliko je takva odluka donesena,
4) uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine i državljanstvu Republike Srpske za podnosioca zahtjeva,
5) potvrdu o prebivalištu za podnosioca zahtjeva,
6) potvrdu o prebivalištu za maloljetno dijete,
7) potvrdu da maloljetno dijete redovno pohađa osnovnu školu u Republici Srpskoj u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
(2) Pored dokumenata iz stava 1. ovog člana, uz zahtjev se prilaže i ovjerena kopija lične karte podnosioca zahtjeva, uz potpisanu saglasnost podnosioca zahtjeva za korišćenje ličnih podataka.
(3) Ministarstvo može, po službenoj dužnosti, pribavljati i drugu dodatnu dokumentaciju, koja je neophodna za vođenje postupka za priznavanje prava na novčano primanje.
(4) Ministarstvo pribavlja, po službenoj dužnosti, dokumentaciju iz stava 1. tačka 1) ovog člana.


Član 8.

(1) Novčano primanje isplaćuje se u mjesečnom iznosu koji Vlada Republike Srpske utvrđuje odlukom, a koji ne može biti niži od 750 KM.
(2) Na primanje iz stava 1. ovog člana plaća se porez i pripadajući doprinosi u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi.


Član 9.

Pravo na isplatu novčanog primanja priznaje se za mjesec u kojem je podnesen zahtjev, u punom iznosu, odnosno od dana pokretanja postupka za priznavanje prava.


Član 10.

(1) Ministar porodice, omladine i sporta (u daljem tekstu: ministar), po sprovedenom postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova, donosi rješenje o priznavanju prava na novčano primanje.
(2) Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.


Član 11.

Pravo na novčano primanje prestaje:
1) kad najmlađe dijete navrši 18 godina života ili po prestanku produženog roditeljskog prava za dijete sa navršenih 18 godina života,
2) prestankom zajednice života roditelja koji ostvaruje pravo i maloljetnog djeteta,
3) smrću korisnika, https://advokat-prnjavorac.com
4) zasnivanjem radnog odnosa,
5) prestankom državljanstva BiH i državljanstva Republike Srpske,
6) promjenom prebivališta izvan Republike ili teritorije Brčko Distrikta BiH,
7) oduzimanjem roditeljskog prava, u skladu sa zakonom kojim se uređuju porodičnopravni odnosi.

Član 12.

(1) Korisnik novčanog primanja dužan je da u roku od 15 dana od dana nastanka promjene prijavi Ministarstvu svaku promjenu u vezi sa uslovima utvrđenih ovim zakonom, koja utiče na pravo na novčano primanje.
(2) Ministar, na osnovu prijave korisnika novčanog primanja, kao i saznanja dobijenih službenim putem o neispunjavanju uslova za dalju isplatu, donosi rješenje o prestanku prava na novčano primanje.
(3) Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana ne može se izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.


Član 13.

(1) Ministarstvo vodi evidencije o korisnicima prava na novčano primanje, utvrđenim mjesečnim isplatama i svim promjenama.
(2) Evidenciju obezbjeđuju i čuvaju kao službenu tajnu svi kojima je evidencija dostupna zbog prirode njihovog posla.
(3) Podaci iz evidencije mogu se koristiti u skladu sa propisima kojima se uređuje tajnost i zaštita podataka korisnika prava, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast zaštite ličnih podataka.


Član 14.

(1) Ukoliko se utvrdi da je pravo nezakonito ostvareno, ministar donosi rješenje kojim poništava pravo na novčano primanje i utvrđuje obavezu na povrat neosnovano isplaćenih sredstava.
(2) Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana ne može se izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.
(3) Sredstva po osnovu povrata neosnovano isplaćenih sredstava uplaćuju se u budžet Republike.


Član 15.

Sredstva potrebna za ostvarivanje i korišćenje prava iz ovog zakona obezbjeđuju se u budžetu Republike.


Član 16.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo.
Član 17.

(1) Za korisnike koji su ostvarili finansijsku pomoć na osnovu Odluke o isplati finansijske pomoći nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 90/22 i 91/22 – ispravka), podnošenjem zahtjeva po Javnom pozivu, Ministarstvo će, po službenoj dužnosti, pokrenuti postupak odlučivanja o pravu na novčano primanje, u skladu sa odredbama ovog zakona, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona.
(2) Korisnici koji su ostvarili finansijsku pomoć na osnovu odluke iz stava 1. ovog člana, kao korisnici nekog od prava iz dječje zaštite putem Javne ustanove Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske, obavezni su da pokrenu postupak podnošenjem zahtjeva Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom iz člana 7. ovog zakona, kako bi ostvarili pravo na novčano primanje, po odredbama ovog zakona.

Član 18.

Ovaj zakon se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. januara 2023. godine.Broj: 02/1-021-1289/22 PREDSJEDNIK
Datum: 27. decembra 2022. godine NARODNE SKUPŠTINE

Dr Nenad Stevandić
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]