BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#2373
Zakon o parlamentarnom nadzoru Bosne i Hercegovine

Clan 1.
(Predmet Zakona)
(1) Zakonom o parlamentarnom nadzoru (u daljnjem tekstu:
Zakon) regulira se nadzor Parlamentarne skupštine BiH nad radom svih budžetskih i vanbudžetskih institucija Bosne i Hercegovine, organa uprave i institucija s javnim
ovlaštenjima (u daljnjem tekstu: nadzirane institucije BiH), te nadzor nad radom lica koja upravljaju dijelom budžetskih i vanbudžetskih izvora sredstava profitnih ili neprofitnih
organizacija i tijela, a koja su porijeklom iz izvora Bosne i Hercegovine ili su donirana institucijama i tijelima Bosne i
Hercegovine, bez obzira na procentualni iznos, lica za cije
imenovanje potvrdu ili saglasnost daju jedan ili oba doma
Parlamentarne skupštine BiH (u daljnjem tekstu: odgovorna lica).

(2) Predsjedništvo BiH, Ustavni sud BiH, Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH i Ured za reviziju
institucija BiH nadziru se iskljucivo u pogledu finansijskog
poslovanja, a Centralna banka BiH nadzire se u skladu s
clanom 64. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.
(3) Zakonom se reguliraju: nadležnost tijela koje provodi parlamentarni nadzor, postupak provodenja parlamentarnog nadzora, saradnja u oblasti parlamentarnog nadzora, nacin izvještavanja Parlamentarne skupštine BiH kao i sankcije koje se mogu preduzeti u postupcima parlamentarnog nadzora.

Zakon o parlamentarnom nadzoru (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 25/18 od 20.4.2018)

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]