BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni i propisi Tuzlanskog Kantona, Bosna i Hercegovina
#5625
ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI Tuzlanskog Kantona

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 17/2015, 5/2016, 17/2017, 8/2020, 19/2021 i 19/2022)


I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

(Predmet Zakona)

Ovim zakonom uređuju se uslovi za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije, oduzimanje oružja i municije, promet oružja i municije, način postupanja sa oružjem i municijom, popravljanje i prepravljanje oružja, osnivanje i vođenje civilnih strelišta i evidencija o oružju i municiji na teritoriji Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), te druga pitanja od značaja za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije.

Član 2

(Svrha Zakona)

Svrha donošenja ovog zakona je usklađivanje propisa iz oblasti nabavljanja, držanja i nošenja oružja sa Direktivom Vijeća Evrope 91/477/EEZ od 18. jula 1991. godine o kontroli nabavljanja i držanja oružja (SL L 256, 03.09.1991.) i Direktivom 2008/51/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 21. maja 2008. godine kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva Vijeća 91/477/ EEZ o kontroli nabavljanja i držanja oružja (SL L 179, 08.07.2008.).

Član 3

(Primjena ovog zakona)

(1) Oružje i municiju pravna i fizička lica mogu nabavljati, držati i nositi samo po odredbama ovog zakona.

(2) Odredbe ovog zakona u pogledu nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije odnose se i na strane državljane kojima je odobren stalni boravak na teritoriji Kantona.

(3) Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na oružje i municiju pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih službenika, sudske policije, pripadnika straže kazneno-popravnih ustanova, uposlenika Obavještajno- sigumosne agencije Bosne i Hercegovine i na uposlenike drugih državnih organa kada drže i nose oružje i municiju prema propisima svojih službi.

(4) Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na oružje i municiju koje se prevozi preko teritorije Kantona za potrebe nadležnih tijela drugih država u skladu sa odobrenjem nadležnih državnih organa Bosne i Hercegovine.

Član 4

(Ravnopravnost spolova)

Gramatička terminologija u ovom zakonu podrazumijeva uključivanje oba spola.

Član 5

(Primjena Zakona o upravnom postupku)

Postupci koji se vode prema ovom zakonu za rješavanje zahtjeva stranaka radi utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenja rješenja o pitanjima nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije kao i u drugim slučajevima predviđenim ovim zakonom, provode se prema odredbama Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 2/98 i 48/99), osim u slučajevima u kojima je ovim zakonom određeno drugačije.

Član 6

(Značenje izraza)

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

a) registracija oružja je unos podataka o oružju i vlasniku oružja u službene evidencije propisane ovim zakonom, kao i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, uz izdavanje odgovarajuće isprave,

b) registrovano oružje je oružje za koje je izdata odgovarajuća isprava o oružju,

c) vlasnik oružja je fizičko ili pravno lice kome je izdata odgovarajuća isprava o oružju,

d) civilno strelište je objekat namijenjen sportsko- rekreativnom gađanju koji ispunjava tehničke i sigurnosne uslove za upotrebu registrovanog ili prijavljenog oružja,

e) onesposobljavanje vatrenog oružja je onesposobljavanje svih bitnih dijelova oružja na način da njihovim uklanjanjem, zamjenom ili izmjenom ne može biti omogućeno njegovo osposobljavanje,

f) ovlašteni trgovac oružjem je pravno ili fizičko lice koje posjeduje odobrenje nadležnog organa za bavljenje prometom oružja i municije,

g) prenošenje oružja je premještanje oružja za koje je izdat oružni list sa jednog mjesta na drugo,

h) promet oružja i municije je nabavljanje oružja i municije radi prodaje, smještaja i čuvanja oružja i municije, te njegova prodaja na malo.

i) popravljanje oružja je otklanjanje kvarova na oružju i zamjena ili ugradnja originalnih dijelova,

j) prepravljanje oružja je prilagođavanje oružja drugoj municiji, zamjena ili ugradnja bitnih dijelova oružja i drugi zahvati na oružju kojima se utiče na njegovo funkcionisanje ili na tehničke karakteristike,

k) posebna oprema za oružje je svaki mehanizam namijenjen kao dodatak za osnovni model oružja čijom primjenom se mijenjaju mogućnosti kod upotrebe oružja, osim optičkog nišana.

II. POJAM, VRSTE I KATEGORIZACIJA ORUŽJA

Član 7

(Pojam oružja i municije)

(1) Oružje u smislu ovog zakona predstavlja napravu izrađenu ili prilagođenu da pod pritiskom vazduha, barutnih i drugih gasova ili drugog potisnog sredstva može izbaciti zrno, kuglu, sačmu ili neki drugi projektil, odnosno raspršiti gas ili tečnost, te druge naprave namijenjene za samoodbranu, lov ili sport.

(2) Oružjem se smatraju i bitni dijelovi oružja i to: cijev, cijev sa ležištem metka, okvir ili kućište zatvarača, navlaka ili bubanj, zatvarač ili sistem bravljenja, ulošci - adapteri za vatreno oružje sa olučenim i neolučenim cijevima, te svaka druga naprava osmišljena ili prilagođena za smanjivanje buke izazvane pucanjem iz vatrenog oružja.

(3) Pod municijom za vatreno oružje u smislu ovog zakona podrazumijeva se cjelovit metak koji sjedinjuje čahuru, kapislu, barutno punjenje i zrno ili sačmu.

Član 8

(Izuzeci od oružja)

(1) U smislu ovog zakona ne smatra se oružjem: dekorativno oružje, imitacija oružja, oružje trajno onesposobljeno za upotrebu tehničkim postupcima koji su određeni posebnim propisima ili su priznati od nadležnog organa, oružje namijenjeno za signaliziranje i spašavanje života, oružje namijenjeno za usmrćivanje životinja, podvodne puške i drugi predmeti koji snagom opruge, napete gume ili sabijenog gasa izbacuju osti ili harpun namijenjen isključivo ribolovu, oružje koje se koristi u industrijske ili tehničke svrhe pod uslovima da može biti korišteno u samo za to navedene svrhe, municija za vazdušno oružje, municija za oružje sa tetivom i lažna municija.

(2) Dekorativno oružje je oružje izrađeno u dekorativne svrhe i nije ga moguće upotrijebiti ili prepraviti u vatreno oružje.

(3) Imitacija oružja su predmeti koji su vanjskim izgledom slični ili jednaki oružju, ali ih nije moguće upotrijebiti niti prepraviti u vatreno oružje.

(4) Oružje za signalizaciju su pištolji, revolveri, puške i druge naprave koje pod pritiskom energije barutnog punjenja ispaljuju naboj namijenjen isključivo za izazivanje glasnog pucnja ili ispaljivanje svjetleće signalne zvjezdice.

Član 9

(Vrste oružja)

(1) Oružje u smislu ovog zakona podijeljeno je u sljedeće vrste i to: vatreno, vazdušno, gasno, hladno, oružje sa tetivom, trofejno, staro, rasprskavajuće i sportsko oružje.

(2) Vatreno oružje su sve vrste pušaka, pištolja, revolvera, kao i sve vrste naprava iz kojih se pod pritiskom barutnih gasova izbacuje kroz cijev zrno, kugla, sačma ili drugi projektil a može biti kao:

a) automatsko vatreno oružje je oružje kod kojeg je jednokratnim pritiskom na obarač moguće ispaliti više metaka,

b) poluautomatsko vatreno oružje je oružje koje se nakon ispaljivanja metka automatski puni i kod kojeg je jednokratnim pritiskom na obarač moguće ispaliti samo po jedan metak,

c) oružje sa repetirajućim mehanizmom je oružje kod kojeg je nakon ispaljivanja svakog metka potrebno ručno pomoću mehanizma ubaciti metak u cijev,

d) dugocijevno vatreno oružje je oružje kod kojeg je cijev duža od 30 cm ili je njegova ukupna dužina veća od 60 cm,

e) kratkocijevno vatreno oružje je oružje čija cijev nije duža od 30 cm i čija ukupna dužina oružja ne prelazi 60 cm,

f) oružje za jedinačnu paljbu je oružje bez spremnika (magacina) koje se svaki put prije ispaljivanja metka puni ručno ubacivanjem metka u ležište cijevi ili ležište punjenja na kraju cijevi,

g) lovačko oružje je vatreno oružje kategorije B sa kojim je dozvoljeno loviti divljač prema zakonu kojim je regulisan lov u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

(3) Vazdušno oružje su sve vrste pušaka, pištolja, revolvera kao i sve vrste naprava koje pod pritiskom vazduha ili sabijenog gasa izbacuju kroz cijev zrno, kuglu, dijabolu ili druge projektile, izuzev naprava koje su namijemjene izbacivanju plastičnih, gumenih, ili želatinoznih kuglica, a čijim ispaljivanjem se ne stvara količina energije dovoljna za nanošenje povreda.

(4) Gasno oružje su sve vrste pušaka, pištolja, revolvera, kao i sve vrste naprava koje pod pritiskom barutnih gasova ili sabijenog gasa raspršuju nadražljive materije.

(5) Hladno oružje su bodeži, kame, mačevi, sablje, bajoneti, skakavci čije se sječivo nalazi pod pritiskom sabijene opruge a iz drške iskaču pritiskom na dugme ili polugu ili metalne zvjezdice za bacanje, bez obzira na dužinu oštrice, bokseri, buzdovani, te druga oružja sa skrivenim oštricama, kao i predmeti pogodni za nanošenje povreda kada se nose na javnim mjestima.

(6) Oružje sa tetivom su lukovi, samostrijeli i druge naprave koje snagom napete tetive ili druge elastične materije pritiskuju strijelu ili drugi projektil.

(7) Trofejno oružje je vatreno, vazdušno i hladno oružje koje se čuva kao uspomena ranijeg perioda historije Bosne i Hercegovine ili za njegovog vlasnika predstavlja ličnu ili porodičnu uspomenu, a koje je od ovlaštene organizacije ili ovlaštenog pojedinca trajno onesposobljeno za upotrebu.

(8) Staro oružje je oružje koje ima historijsku vrijednost, oružje koje čini sastavni dio narodne nošnje, te vojno i policijsko oružje koje je dotrajalo i neupotrebljivo, oružje koje je sastavni dio vojnih i policijskih paradnih uniformi, oružje koje se puni sa usta cijevi crnim barutom, a pali kremenom, fitiljem ili kapislom.

(9) Rasprskavajuće oružje su sve vrste bombi, mina, granata i drugih naprava opremljenih sa eksplozivnom materijom ili detonatorom (težina, udar, potez, trenje, hemijska reakcija, električna energija i si.) kod kojih dolazi do oslobađanja energije i njihovog rasprskavanja.

(10) Sportsko oružje je vatreno oružje kategorije B, vazdušno oružje i oružje sa tetivom koje se koristi za sportske discipline u skladu sa posebnim propisima.

Član 10

(Druga sredstva)

Pored oružja iz člana 9. ovog zakona koriste se i sljedeća sredstva, i to:

a) optički nišan - naprava kojom se oružju povećava preciznost,

b) lažna municija - municija bez oštrog ili ubojitog zrna kojim se postiže efekat pucanja.

Član 11

(Kategorizacija oružja)

Oružje se, prema ovom zakonu, razvrstava u četiri kategorije:

1) Kategorija A, koju čine:

a) vojni projektili sa eksplozivnim punjenjem, lanseri i bacači,

b) automatsko vatreno oružje,

c) vatreno oružje kamuflirano tako da izgleda kao neki drugi predmet,

d) municija sa probojnim, eksplozivnim, obilježavajućim ili zapaljivim projektilima, te projektili za takvu municiju,

e) municija za pištolje i revolvere sa projektilom koji ima ekspanzijski učinak i projektili za takvu municiju, osim municije za lov ili sportsko streljaštvo za lica kojima je dozvoljeno da koriste to oružje,

f) minsko-eksplozivna sredstva i dijelovi,

g) oružje koje je izrađeno ili prerađeno bez odobrenja za promet oružjem, osim oružja iz kategorije C tačka c),

h) sve vrste vatrenog oružja sa prigušivačem pucnja,

i) ostalo vatreno oružje koje nije obuhvaćeno kategorijama B, C ili D,

j) posebna oprema za vatreno oružje;

2) Kategorija B, koju čine:

a) poluautomatsko ili repetirajuće kratkocijevno vatreno oružje,

b) kratkocijevno oružje za jedinačnu paljbu sa središnjim paljenjem,

c) kratkocijevno oružje za jedinačnu paljbu sa ivičnim paljenjem,

d) lovačko oružje u skladu sa Zakonom o lovstvu ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 4/06 i 8/10),

e) poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje sa magacinom i ležištem za najviše tri metka kod kojeg se magacin, odnosno opruga za punjenje može skinuti, odnosno nije sigurno da li je oružje napravljeno tako da se uz obični alat može prepraviti u oružje sa magacinom i ležištem za više od tri metka,

f) repetirajuće i poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje sa glatkom cijevi ukupne dužine do 60 cm,

g) repetirajuće dugocijevno vatreno oružje koje nije obuhvaćeno u podtački f),

h) dugocijevno oružje za jedinačnu paljbu sa jednom ili više olučenih cijevi,

i) dugocijevno oružje za jedinačnu paljbu sa jednom ili više neolučenih cijevi,

j) poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje koje nije obuhvaćeno podtačkama od d) do g) ove tačke,

k) staro i trofejno oružje,

l) dugocijevno oružje za jedinačnu paljbu sa ivičnim paljenjem,

m) dugocijevno oružje za jedinačnu paljbu sa kombinacijom olučenih i neolučenih cijevi;

3) Kategorija C, koju čine:

a) gasno oružje,

b) reprodukcija vatrenog oružja kod kojeg se ne upotrebljava jedinstveni naboj,

c) mužari (prangija),

d) vazdušno oružje,

e) električni paralizator;

4) Kategorija D, koju čine:

a) raspršivači (sprejevi),

b) oružje sa tetivom,

c) hladno oružje.

Član 12

(Ograničenja)

(1) Oružje iz člana 11. ovog zakona se u pogledu prava i obaveza vlasnika oružja razvrstava u:

a) zabranjeno oružje:

1) oružje kategorije A,

2) hladno oružje kojem je osnovna namjena napad ili nanošenje ozljeda,

3) hladno oružje kada se nosi na javnim mjestima;

b) dozvoljeno oružje za koje je potrebna odgovarajuća isprava o oružju kategorije B;

c) dozvoljeno oružje za koje je potrebna prijava nadležnoj policijskoj upravi - oružje kategorije C;

d) dozvoljeno oružje za koje nije potrebno odobrenje niti prijava nadležnoj policijskoj upravi - oružje kategorije D.

(2) Zabranjeno je nabavljanje, držanje i nošenje oružja kategorije A, te nabavljanje, držanje i nošenje oružja kategorije B bez odgovarajuće isprave o oružju, kao i držanje i nošenje oružja kategorije C bez odgovarajuće potvrde o prijavi nadležnoj policijskoj upravi.

(3) Oružje kategorije D mogu nabavljati, držati i nositi lica starija od 18 godina.

(4) Fizičko lice može imati najviše jedan pištolj, jedan revolver, pet komada lovačkog oružja za koje su mu izdate isprave o oružju i pet komada sportskog oružja za aktivne članove sportskih streljačkih organizacija.

(5) Odredbe stava (4) ovog člana ne odnose na lica koja imaju registrovano oružje prije stupanja na snagu ovog zakona.

III. NABAVLJANJE, DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA I MUNICIJE I ISPRAVE O ORUŽJU

Član 13

(Nadležnost za postupanje po ovom zakonu)

Policijska uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: policijska uprava), na čijem području podnosilac zahtjeva ima prebivalište odnosno sjedište, obavlja poslove koji se odnose na nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije, kao i druge poslove koji su ovim zakonom stavljeni u nadležnost policijske uprave, osim poslova koji su ovim zakonom stavljeni u nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 14

(Isprave o oružju)

(1) Isprave o oružju, u skladu sa ovim zakonom, su:

a) odobrenje za nabavljanje oružja,

b) odobrenje za držanje oružja,

c) odobrenje za sakupljanje i držanje starog oružja,

d) odobrenje za držanje trofejnog oružja,

e) oružni list za držanje i nošenje oružja,

f) potvrda o prijavi oružja kategorije C.

(2) Odobrenja iz stava (1) tačke a), b), c) i d) ovog člana izdaju se u obliku rješenja.

(3) Sadržaj i obrazac oružnog lista iz stava (1) tačke e) ovog člana i potvrde o prijavi oružja kategorije C iz stava (1) tačke f) propisat će ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: ministar), na prijedlog policijskog komesara.

Član 15

(Zahtjev za izdavanje odobrenja)

(1) Fizička i pravna lica mogu nabavljati, držati i nositi oružje i municiju ako imaju odobrenje za nabavljanje oružja izdato u skladu sa ovim zakonom.

(2) Odobrenje za nabavljanje oružja izdaje se na zahtjev fizičkog ili pravnog lica.

(3) Fizičko lice jednim zahtjevom može tražiti nabavku jedne vrste oružja u količini od jedan komad.

(4) Odobrenje iz stava (1) ovog člana izdaje policijska uprava prema prebivalištu podnosioca zahtjeva, odnosno prema sjedištu pravnog lica.

(5) Uz zahtjev se prilažu dokazi o ispunjavanju uslova i to:

a) za fizičko lice dokazi iz člana 16. ovog zakona,

b) za pravno lice dokazi iz člana 19. ovog zakona.

Član 16

(Uslovi za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja fizičkom licu)

(1) Odobrenje za nabavljanje oružja može se izdati fizičkom licu koje ispunjava opće i posebne uslove utvrđene u stavovima (2) i (3) ovog člana.

(2) Opći uslovi su:

a) navršena 21 godina života,

b) opravdan razlog za nabavljanje oružja,

c) da pravosnažno nije osuđeno za krivična djela protiv: integriteta Bosne i Hercegovine i ustavnog uređenja Federacije, vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, života i tijela, opće sigurnosti ljudi i imovine, te krivična djela koja u sebi sadrže elemente nasilja, a sadržani su u krivičnim djelima protiv imovine, slobode i prava čovjeka i građanina, spolne slobode i spolnog morala, braka, porodice i mladih, pravosuđa, javnog reda, službene dužnosti, Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, okoliša i čovjekove sredine koja se odnose na mučenje ili ubijanje životinja,

d) da nije potvrđena optužnica, niti se vodi krivični postupak za krivična djela iz tačke c) ovog stava,

e) da u posljednje dvije godine do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja nije kažnjavano za prekršaj utvrđen ovim zakonom, za prekršaj protiv javnog reda i mira sa obilježjem nasilja, za prekršaj sa obilježjem nasilja utvrđen drugim zakonom i da se protiv tog lica ne vodi postupak za takve prekršaje,

f) da ne postoje druge okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zloupotrijebljeno, naročito prekomjerno uživanje alkohola, uživanje narkotičkih sredstava ili drugih omamljujućih sredstava, poremećeni porodični odnosi, sukobi sa okolinom, agresivno i ekscesno ponašanje, te drugi poremećaji u ponašanju, povrede propisa o lovu ili sportskom streljaštvu i sl.

(3) Posebni uslovi su:

a) da je zdravstveno sposobno za držanje i nošenje oružja,

b) da raspolaže stručnim i tehničkim znanjem i vještinom za pravilno rukovanje oružjem i da poznaje propise koji se odnose na držanje i nošenje oružja,

c) da ima uslove za siguran smještaj i čuvanje oružja i municije.

(4) Izuzetno od stava (2) tačka a) ovog člana, odobrenje se može izdati licima iz člana 3. stav (3) ovog zakona, kao i aktivnim članovima sportskih i lovačkih organizacija sa navršenih 18 godina života.

Član 17

(Utvrđivanje općih uslova za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja fizičkom licu)

(1) Opravdan razlog za nabavljanje oružja postoji ukoliko se utvrdi da je njegova lična sigurnost ugrožena ili bi mogla biti ugrožena u tolikoj mjeri da mu za njegovo osiguranje treba oružje ili ukoliko zbog naravi posla ili okolnosti u kojim ga obavlja postoji potreba za nabavljanje oružja.

(2) Policijski službenik ovlaštenje da traži i prikuplja podatke i informacije od građana o podnosiocu zahtjeva za nabavljanje oružja radi utvrđivanja uslova iz člana 16. stav (2) tačke b) i f) ovog zakona, o čemu sastavlja službenu zabilješku.

(3) Postojanje uslova iz člana 16. stav (2) tačke c) i d) ovog zakona podnosilac zahtjeva dokazuje dostavljanjem uvjerenja nadležnog suda i uvjerenja organa nadležnog za vođenje kaznenih evidencija, koja ne smiju biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(4) Postojanje uslova iz člana 16. stav (2) tačka e) ovog zakona se utvrđuje provjerom u prekršajnoj evidenciji u nadležnoj policijskoj upravi po službenoj dužnosti.

(5) Podnosilac zahtjeva koji posjeduje oružni list za držanje i nošenje oružja u slučaju podnošenja novog zahtjeva za nabavljanje drugog oružja, opće uslove iz člana 16. stav (2) ovog zakona dokazuje predočavanjem oružnog lista.

(6) Načelnik nadležne policijske uprave formirat će komisiju od tri člana koja će ocijeniti opravdanost zahtjeva za dobijanje odobrenja za nabavljanje oružja i najmanje jedanput godišnje obavještavati policijskog komesara i ministra, o načinu rješavanja zahtjeva za nabavljanje oružja.

Član 18

(Utvrđivanje posebnih uslova za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja fizičkom licu)

(1) Nadležna policijska uprava dostavlja obavještenje podnosiocu zahtjeva koji ispunjava opće uslove iz člana 16. stav (2) ovog zakona, da u roku 60 dana od dana obavještenja dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih uslova iz člana 16. stav (3) tačke a) i b) ovog zakona.

(2) Zdravstvena sposobnost fizičkog lica iz člana 16. stav (3) tačka a) ovog zakona dokazuje se uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti koje izdaje zdravstvena ustanova koju određuje Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona u saradnji sa ministrom.

(3) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdaje se na rok važenja od deset godina.

(4) Svaka zdravstvena ustanova ili svaki liječnik koji ima saznanje o promjeni zdravstvenog stanja imaoca oružja, a koje može uticati na sposobnost za držanje i nošenje oružja - dužni su odmah po saznanju o takvoj promjeni obavijestiti nadležnu policijsku upravu.

(5) Bliže uslove koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje će obavljati zdravstvene preglede kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost fizičkog lica za držanje i nošenje oružja, način i postupak obavljanja zdravstvenih pregleda, popis bolesti i zdravstvenih stanja koja lice čine nepodobnim za držanje i nošenje oružja, način vođenja evidencije i medicinske dokumentacije i sadržaj uvjerenja o izvršenom zdravstvenom pregledu, kao i naknade u vezi sa utvrđivanjem zdravstvene sposobnosti propisuje ministar zdravstva Tuzlanskog kantona u saradnji sa ministrom.

(6) Ispunjavanje uslova iz člana 16. stav (3) tačka b) ovog zakona podnosilac zahtjeva dokazuje:

a) za lovačko oružje - uvjerenjem da je član lovačkog društva i da ima položen lovački ispit,

b) za sportsko oružje - uvjerenjem da je član sportske streljačke organizacije.

c) za kratko vatreno oružje - uvjerenjem da je osposobljen stručnim i tehničkim znanjem i vještinom za pravilno rukovanje kao i uvjerenjem da poznaje propise koji se odnose na držanje i nošenje oružja.

(7) Izuzetno, uslove iz stava (6) tačka c) lica iz člana 3. stav (3) ovog zakona koja obavljaju ili su najmanje tri godine obavljala poslove ovlaštenog službenog lica u nadležnom organu i agencijama za zaštitu ljudi i imovine i unutrašnjim službama zaštite oslobođena su obuke za rukovanje vatrenim oružjem i provjere poznavanja propisa za držanje i nošenje oružja, a na osnovu priložene potvrde izdate od nadležnih organa iz člana 3. stav (3) ovog zakona ili agencije za zaštitu ljudi i imovine i unutrašnje službe zaštite.

(8) Uvjerenje iz stava (6) tačka c) ovog člana o poznavanju propisa koji se odnose na držanje i nošenje oružja izdaje posebna komisija, koju na prijedlog načelnika policijske uprave imenuje policijski komesar. Program, način i troškove rada komisije za provjeru poznavanja propisa za držanje i nošenje oružja donosi ministar na prijedlog policijskog komesara.

(9) Uvjerenje da je osposobljen stručnim i tehničkim znanjem i vještinom za pravilno rukovanje oružjem izdaje ovlašteno pravno lice iz člana 67. ovog zakona.

(10) Nakon podnesenog zahtjeva za registraciju oružja, policijski službenik je obavezan u roku 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, neposrednim opažanjem u stambenom ili drugom prostoru, gdje se oružje drži a koje se nalazi u mjestu prebivališta fizičkog lica odnosno sjedišta pravnog lica, utvrditi postojanje uslova iz člana 16. stav (3) tačka c) ovog zakona o čemu sačinjava službenu zabilješku.

(11) Vlasnici ili korisnici oružja dužni su omogućiti policijskom službeniku pristup prostorijama u kojima se oružje drži radi utvrđivanja uslova iz stava (10) ovog člana.

Član 19

(Odobrenje za nabavljanje oružja pravnim licima)

(1) Pravno lice može dobiti odobrenje iz člana 14. stav (1) tačka a) ovog zakona ako ispunjava sljedeće uslove:

a) ima opravdan razlog za nabavljanje oružja,

b) ispunjava uslove iz člana 16. stav (3) tačka c) ovog zakona,

c) odgovorno lice i lice koje ima ovlaštenje za nošenje oružja u pravnom licu ispunjava opće i posebne uslove iz člana 16. ovog zakona, izuzev uslova iz stava (2) tačka b) i stava (3) tačka c) tog člana.

(2) Opravdani razlog iz stava (1) tačka a) ovog člana postoji u slučajevima ako je kod suda ili drugog nadležnog organa pravno lice registrovano za obavljanje djelatnosti lova, uzgoja divljači, sportskog streljaštva, vođenje civilnih strelišta, obavljanje poslova fizičke zaštite, naučnog istraživanja za koje je potrebno oružje, prikupljanje stručnih podataka o životinjskim vrstama, muzeji, te aerodromi radi odstrjela, plašenja i rastjerivanja ptica i divljači. Opravdani razlog postoji i u slučaju ako je pravno lice organizovalo vlastitu unutrašnju službu zaštite u skladu sa Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 78/08 i 67/13).

(3) Pravno lice koje je registrovano za djelatnosti iz stava (2) ovog člana može posjedovati vatreno oružje čiji broj zavisi od potrebe i broja zaposlenih lica koja imaju potrebu da koriste oružje, s tim što se za agencije i vlastite unutrašnje službe zaštite za zaštitu ljudi i imovine broj oružja određuje prema zakonu navedenom u stavu (2) ovog člana.

Član 20

(Lice ovlašteno za rukovanje i korištenje oružja kod pravnog lica)

(1) Rukovanje i korištenje oružja u pravnom licu iz člana 19. ovog zakona mogu vršiti samo punoljetna lica koja ispunjavaju uslove propisane članom 16. stav (2) tačke c), d), e) i f), i stav (3) tačke a) i b) ovog zakona.

(2) Uslovi za smještaj i čuvanje oružja i municije u pravnom licu, izuzev agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine u Federaciji, utvrđuju se propisom koji donosi ministar na prijedlog policijskog komesara.

Član 21

(Važenje odobrenja)

(1) Odobrenje za nabavljanje oružja fizičkom i pravnom licu izdaje se sa rokom važenja šest mjeseci od dana uručenja.

(2) Ako odobrenje za nabavljanje oružja nije iskorišteno u roku iz stava (1) ovog člana fizičko ili pravno lice je obavezno to odobrenje vratiti nadležnoj policijskoj upravi u roku osam dana od dana isteka roka važenja.

(3) Rok važenja odobrenja iz stava (1) i obaveza iz stava (2) ovog člana obavezno se navode u rješenju o izdavanju odobrenja.

Član 22

(Oduzimanje odobrenja)

(1) Odobrenje za nabavljanje oružja oduzet će se ako nakon izdavanja odobrenja stranka prestane ispunjavati jedan od uslova za izdavanje odobrenja koji su utvrđeni u članu 16. za fizičko lice, odnosno u članu 19. ovog zakona za pravno lice.

(2) Oduzimanje odobrenja iz stava (1) ovog člana vrši se rješenjem koje donosi policijska uprava prema mjestu prebivališta fizičkog lica, odnosno sjedištu pravnog lica.

Član 23

(Registracija oružja i izdavanje oružnog lista)

(1) Kada fizičko ili pravno lice nabavi oružje na osnovu odobrenja za nabavljanje oružja, obavezno je podnijeti zahtjev za registraciju oružja i izdavanje oružnog lista odnosno odobrenja za držanje oružja u roku osam dana od dana nabavljanja oružja. Zahtjev se podnosi nadležnoj policijskoj upravi.

(2) Za registrovano oružje iz stava (1) ovog člana fizičkom licu se izdaje oružni list za držanje i nošenje oružja, a pravnom licu odobrenje za držanje oružja.

(3) Oružni list iz stava (2) ovog člana izdaje se sa rokom važenja deset godina.

(4) Imalac oružja za koje je izdat oružni list dužan je u roku 30 dana prije isteka roka iz stava (3) ovog člana podnijeti zahtjev za produženje važenja te isprave. Uz zahtjev je dužan priložiti dokaz o ispravnosti oružja, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja i uvjerenje o članstvu u lovačkoj ili streljačkoj organizaciji.

Član 24

(Odbijanje zahtjeva za izdavanje oružnog lista)

(1) Policijska uprava odbit će zahtjev iz člana 23. stav (1) ovog zakona u sljedećim slučajevima:

a) ako u postupku registracije utvrdi postojanje razloga za odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja,

b) ako za oružje koje je nabavljeno na osnovu tog odobrenja ne može dokazati porijeklo,

c) ako oružje prije stavljanja u promet nije označeno žigom ili obilježeno u skladu sa posebnim zakonom.

(2) Odbijanje zahtjeva iz stava (1) ovog člana vrši se rješenjem.

(3) U slučaju iz stava (1) tačka a) ovog člana oružje i odobrenje za nabavljanje oružja se oduzima uz pravo na naknadu u skladu sa članom 48. ovog zakona.

(4) U slučaju iz stava (1) tačke b) i c) ovog člana oružje i odobrenje za nabavljanje oružja se oduzima bez prava na naknadu i uništava se u skladu sa ovim zakonom.

Član 25

(Nabavljanje municije)

(1) Municiju može nabavljati fizičko, odnosno pravno lice, ako ima oružni list ili odobrenje za držanje oružja.

(2) Municiju mogu nabavljati i lica koja imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti popravljanja i prepravljanja oružja, vođenje civilnog strelišta, sportske streljačke organizacije koje su upisane u registar udruženja i pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti lova.

(3) O prodatoj municiji fizičkim i pravnim licima vodi se posebna evidencija čiji oblik i sadržaj propisuje Ministarstvo.

Član 26

(Odobrenje za sakupljanje i držanje starog oružja i držanje trofejnog oružja)

(1) Odobrenje za sakupljanje i držanje starog oružja i odobrenje za držanje trofejnog oružja izdaje nadležna policijska uprava na zahtjev fizičkog ili pravnog lica na neodređeno vrijeme.

(2) Nadležna policijska uprava izdaje odobrenje iz stava (1) ovog člana fizičkom licu koje ispunjava uslove iz člana 16. stav (2) ovog zakona.

(3) Nadležna policijska uprava izdaje odobrenje iz stava (1) ovog člana pravnom licu koje ispunjava uslove propisane u članu 19. ovog zakona.

(4) Oružje koje se drži na osnovu odobrenja iz stava (1) ovog člana ne smije se nositi, upotrebljavati, niti se za njega smije nabavljati, držati ili praviti municija.

(5) Oružje iz stava (1) ovog člana smije se prodati ili pokloniti samo fizičkom ili pravnom licu kojem je izdato odobrenje iz stava (1) ovog člana, o čemu je fizičko ili pravno lice dužno obavijestiti nadležnu policijsku upravu u roku osam dana od dana nabavljanja odnosno prodaje ili poklanjanja.

(6) Vatreno oružje koje je onesposobljeno za upotrebu ne smije se više osposobljavati.

(7) Izuzetno, muzeji uz staro oružje mogu sakupljati i oružje kategorije A koje se više ne izrađuje ili koje ne upotrebljavaju oružane snage ili policija, pod uslovom da je trajno onesposobljeno.

Član 27

(Oružje sa obavezom prijavljivanja)

(1) Oružje kategorije C može nabavljati i držati fizičko lice starije od 18 godina ili pravno lice bez odobrenja, s tim da su dužni prijaviti nadležnoj policijskoj upravi nabavljanje i držanje tog oružja u roku osam dana od dana nabavljanja. Uz prijavu je stranka dužna priložiti i dokaz o porijeklu oružja.

(2) Ukoliko su ispunjeni uslovi iz stava (1) ovog člana policijska uprava izdaje potvrdu o prijavi oružja u skladu sa članom 14. stav (1) tačka f) ovog zakona.

IV. POSTUPANJE SA ORUŽJEM I MUNICIJOM

Član 28

(Prodaja, poklon, zamjena i onesposobljavanje oružja i municije)

(1) Oružje iz člana 7. ovog zakona može se prodati ili pokloniti samo licu koje ima odgovarajuću važeću ispravu iz člana 14. stav (1) ovog zakona, s tim da se municija može prodati ili pokloniti samo licu koje ima važeću ispravu iz člana 14. stav (1) tačke b) i e) ovog zakona.

(2) Ovlašteni trgovac za promet oružja i municije u skladu sa ovim zakonom dužan je o prodaji ili poklonu oružja i municije, koji su nabavljeni na osnovu odobrenja iz člana 14. stav (1) tačke a) ovog zakona, obavijestiti policijsku upravu koja je izdala ta odobrenja u roku osam dana od dana prodaje oružja, odnosno municije. Obaveza obavještavanja policijske uprave odnosi se i na prodaju oružja kategorije C.

(3) Fizičko ili pravno lice koje proda ili pokloni oružje za koje je izdata odgovarajuća isprava iz člana 14. stav (1) tačke b), c), d), e) i f) ovog zakona dužno je o prodaji ili poklonu oružja obavijestiti policijsku upravu koja je izdala te isprave u roku osam dana od dana prodaje ili poklona, a kupac odnosno poklonoprimac podnijeti zahtjev za registraciju tog oružja u roku osam dana od dana nabavljanja.

(4) Zamjena vatrenog oružja može se izvršiti samo ako isprave iz člana 14. stav (1) tačke b) i e) ovog zakona glase na istu vrstu vatrenog oružja.

(5) Zamjena oružja iz stava (4) ovog člana može se izvršiti i sa pravnim licem iz člana 19. ovog zakona koje je dužno u roku osam dana od dana izvršene zamjene obavijestiti policijsku upravu kod koje je registrovano zamijenjeno oružje, s tim da su fizičko, odnosno pravno lice koje zamijeni oružje dužno u roku osam dana od dana zamjene o zamjeni obavijestiti policijsku upravu i podnijeti zahtjev za registraciju zamijenjenog oružja.

(6) Fizičko lice koje posjeduje oružje za koje je izdata isprava iz člana 14. stav (1) tačke b) i e) ovog zakona može takvo oružje trajno onesposobiti za upotrebu kod pravnog lica ili obrtnika koji ima odobrenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti popravljanja, prepravljanja i onesposobljavanja oružja. Ovlašteno lice koje je izvršilo onesposobljavanje oružja izdaje potvrdu.

(7) Troškove onesposobljavanja oružja iz stava (6) ovog zakona snosi vlasnik oružja koji je dužan prijaviti trajno onesposobljeno oružje policijskoj upravi kod koje je registrovano u roku osam dana od dana onesposobljavanja, uz dostavljanje potvrde iz stava (6) ovog člana radi poništenja isprava iz člana 14. stav (1) tačke b) i e) ovog zakona.

(8) Oružje iz stava (6) ovog člana može se registrovati u skladu sa članom 26. ovog zakona

Član 29

(Postupanje sa oružjem i municijom i nošenje oružja i municije)

(1) Sa oružjem i municijom mora se postupati sa naročitom pažnjom koja se pokazuje u pravilnom čuvanju, pravilnom stručnom i pažljivom rukovanju, nošenju, prenošenju i držanju u ispravnom stanju.

(2) Građani su dužni pridržavati se pravila javno istaknutih zabrana o unošenju oružja i municije u određene prostore ili prostorije.

(3) Zabranjeno je nošenje oružja iz člana 11. ovog zakona na javnim, vjerskim i sportskim okupljanjima, u školama, zdravstvenim i javnim ustanovama, ugostiteljskim objektima i prostorima koji se koriste za pružanje ugostiteljskih usluga, osim sportskog oružja u slučaju kada se koristi i nosi radi takmičenja.

(4) Oružje se ne smije nositi na javnom mjestu na način kojim se može izazvati osjećaj fizičke ugroženosti, uznemirenosti ili negodovanje građana.

(5) Fizičko lice ne smije nositi oružje kada je pod uticajem alkohola, opojnih droga ili drugih omamljujućih sredstava, odnosno kada je u takvom stanju da nije u mogućnosti shvatiti značenje svog postupanja, odnosno vladati svojom voljom.

(6) Oružje kategorije B ne smije se nositi bez isprava iz člana 14. stav (1) tačke b) i e) ovog zakona.

(7) Vlasnik oružja kojem je izdata isprava iz člana 14. stav (1) tačke b) i e) ovog zakona može prenositi oružje samo radi popravljanja, prepravljanja, onesposobljavanja ili korištenja na strelištu ili lovištu na način da je oružje rasklopljeno, ukoliko je to tehnički moguće ili da je municija fizički odvojena od oružja u odgovarajućim navlakama ili kovčezima.

(8) Van lovišta, odnosno strelišta vatreno i vazdušno oružje mora se držati, odnosno nositi u futroli i ne smije biti napunjeno.

Član 30

(Čuvanje oružja i municije)

(1) Oružje i municija moraju se čuvati tako da nisu dostupni fizičkom licu koje nije ovlašteno posjedovati oružje, a naročito djeci. Oružje i municija moraju biti zaključani i odvojeni u metalnom ormaru, sefu ili sličnom spremištu koje se ne može otvoriti alatom uobičajene upotrebe.

(2) Oružje i municija moraju se čuvati u stambenom ili drugom odgovarajućem prostoru koji se nalazi u mjestu prebivališta, odnosno sjedišta vlasnika oružja i municije.

(3) Imalac oružja koji oružje drži na osnovu isprava iz člana 14. stav (1) tačke b) i e) ovog zakona dužan je na poziv nadležne policijske uprave donijeti oružje na pregled.

(4) Smještaj i čuvanje oružja i municije i način pregleda oružja i municije utvrđuju se propisom koji donosi ministar na prijedlog policijskog komesara.

Član 31

(Predaja dotrajalog oružja)

(1) Imalac oružja čije je oružje dotrajalo u tolikoj mjeri da njegova upotreba može ugroziti sigurnost ljudi, a ne postoji mogućnost da se oružje popravi ili prepravi, dužan je takvo oružje predati policijskoj upravi kod koje je registrovano oružje i podnijeti zahtjev da se briše iz evidencije o registrovanom oružju.

(2) Oružje iz stava (1) ovog člana policijska uprava zaprima uz izjavu stranke koju daje na zapisnik da se oružje predaje bez naknade. Za predato oružje policijska uprava izdaje potvrdu o predatom oružju.

(3) Sa zamijenjenim tehnički neispravnim dijelovima vatrenog oružja postupa se u skladu sa stavovima (1) i (2) ovog člana.

(4) Oružje iz stava (1) ovog člana kao i dijelovi iz stava (3) ovog člana uništavaju se u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 32

(Postupanje sa oružjem i municijom u slučaju napuštanja mjesta prebivališta)

(1) Vlasnik oružja i municije koji napušta mjesto prebivališta na period duži od 90 dana, a oružje i municiju za koje prema ovom zakonu posjeduje važeću ispravu ne nosi sa sobom, dužan je oružje i municiju predati na čuvanje fizičkom licu koje ima odgovarajuću ispravu za tu vrstu oružja, ovlaštenom trgovcu oružjem ili streljačkoj organizaciji ukoliko je član iste.

(2) Vlasnik oružja i municije dužan je u slučaju iz stava (1) ovog člana o predaji oružja i municije na čuvanje obavijestiti nadležnu policijsku upravu kod koje je registrovano oružje u roku osam dana od dana predaje.

Član 33

(Rukovanje oružjem i upotreba oružja)

(1) Vlasnik oružja dužan je oružje održavati u ispravnom stanju, te pravilno i sa naročitom pažnjom njime rukovati.

(2) Zabranjena je upotreba oružja na javnom mjestu i drugim mjestima na kojima se upotrebom oružja može ugroziti sigurnost ljudi i imovine, te narušiti javni red i mir.

(3) Lovačko oružje se ne smije upotrebljavati izvan lovišta ili civilnih strelišta.

(4) Sportsko oružje se ne smije upotrebljavati izvan civilnih strelišta.

(5) Izuzetno od odredbe stava (4) ovog člana, vazdušno oružje i luk se smiju upotrebljavati i na mjestima koja su po svom položaju ili prema poduzetim mjerama osiguranja takva da se ne može ugroziti sigurnost građana.

(6) Vazdušno oružje ili luk mogu koristiti i djeca starija od 11 godina na civilnim strelištima i na drugim mjestima određenim i uređenim za vježbe gađanja pod nadzorom trenera koji ispunjava uslove iz člana 16. ovog zakona i uslove propisane posebnim propisom o sportu.

(7) Oružje je zabranjeno dati na upotrebu djeci, osim u slučajevima iz stava (6) ovog člana.

(8) Lovačko i sportsko oružje smije se izvan lovišta, odnosno strelišta prenositi u odgovarajućim navlakama ili kovčezima nenapunjeno.

(9) Električni paralizatori i raspršivači (sprejevi) iz kategorija C i D smiju se upotrebljavati samo za samoodbranu.

Član 34

(Davanje oružja na poslugu)

(1) Zabranjeno je davanje pištolja i revolvera na poslugu drugom fizičkom i pravnom licu.

(2) Lovačko i sportsko oružje može se davati na poslugu drugom licu koje ima odgovarajuću ispravu za tu vrstu oružja, kao i u slučajevima propisanim u članovima 35. i 36. ovog zakona.

(3) Zabranjeno je davanje na poslugu vatrenog oružja maloljetnim licima, izuzev aktivnim članovima streljačkih organizacija kada vrše vježbe gađanja ili se takmiče pod nadzorom stručnog lica streljačke organizacije koji ispunjava uslove iz člana 16. ovog zakona.

Član 35

(Davanje na poslugu sportskog oružja)

(1) Streljačke organizacije mogu davati na poslugu oružje i municiju samo svojim članovima i to za vrijeme dok vrše vježbe gađanja ili se takmiče u gađanju na strelištu ili na drugom terenu određenom za vršenje vježbi gađanja, odnosno takmičenja u gađanju, kao i drugim licima koja imaju potrebu za obukom ili provjerom rukovanja oružjem upućeni od strane nadležnih organa.

(2) Ako se magacin oružja streljačke organizacije ne nalazi na strelištu, članovi streljačke organizacije moraju za nošenje oružja do strelišta ili do drugog terena određenog za vršenje vježbi gađanja, odnosno takmičenja u gađanju imati potvrdu streljačke organizacije o vršenju vježbi gađanja, odnosno takmičenja u gađanju. Ova potvrda važi samo za dane kada se vrši vježba gađanja, odnosno takmičenje u gađanju.

Član 36

(Davanje na poslugu lovačkog oružja)

(1) Organizacija koja gazduje lovištem može radi odstrela divljači članovima domaćih i inostranih lovačkih organizacija dati na poslugu lovačko oružje i municiju najduže osam dana i to samo za lov u određenom lovištu o čemu je dužna odmah, a najkasnije u roku 48 sati obavijestiti policijsku upravu kod koje je registrovano to oružje.

(2) Za oružje i municiju izdatu na poslugu prema stavu (1) ovog člana organizacija koja gazduje lovištem izdaje potvrdu za nošenje oružja i municije o čemu vodi evidenciju.

(3) Lice kome je dato oružje i municija na poslugu prema odredbama stavova (1) i (2) ovog člana ne smije iznositi oružje i municiju van lovišta kojim gazduje organizacija iz stava (1) ovog člana.

Član 37

(Povjeravanje nošenja oružja i municije)

(1) Državni organi, kao i pravna lica koja su organizovala unutrašnju službu za zaštitu u skladu sa Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine i koja drže oružje i municiju na osnovu tog zakona, mogu povjeriti nošenje tog oružja samo licima koja obavljaju poslove zaštite i ispunjavaju uslove za nošenje oružja propisane ovim zakonom i Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine.

(2) Lica iz stava (1) ovog člana oružje i municiju koje im je povjereno mogu nositi samo za vrijeme dok obavljaju poslove zaštite, koje ne smiju iznositi van objekta ili područja koje se osigurava ili čuva.

(3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana, čuvari usjeva i šuma i čuvari lova i ribolova koji ne stanuju na području koje čuvaju mogu iznositi oružje i van tog područja i nositi ga do mjesta stanovanja, a čuvari stada, kao i lica koja osiguravaju imovinu koja se prevozi ili prenosi mogu nositi oružje prilikom osiguravanja te imovine.

(4) Državni organi, kao i pravna lica iz stava (1) ovog člana, dužni su izdati potvrdu licu kojem povjeravaju oružje i o tome su dužni obavijestiti policijsku upravu kod koje je registrovano oružje.

Član 38

(Postupanje u slučaju prestanka potrebe za držanjem oružja i municije)

(1) Državni organi i druga pravna lica kod kojih je iz bilo kojeg razloga prestala potreba za daljim držanjem oružja i municije dužni su o tome u roku 30 dana obavijestiti policijsku upravu na čijem području se oružje i municija drže, a u istom roku oružje i municiju predati nadležnoj policijskoj upravi.

(2) Streljačke i lovačke organizacije dužne su nadležnu policijsku upravu obavijestiti o prestanku članstva u njihovim organizacijama lica koja su kao aktivni članovi tih organizacija izvršila nabavku vatrenog oružja na osnovu potvrde o članstvu u streljačkoj ili lovačkoj organizaciji u roku 30 dana od dana brisanja iz evidencije.

(3) Lica iz stava (2) ovog člana koja su brisana iz članstva u lovačkim i streljačkim organizacijama, dužna su oružje koje po tom osnovu posjeduju predati nadležnoj policijskoj upravi u roku 30 dana od dana brisanja iz evidencije.

(4) Ukoliko se ne postupi po stavovima (1) i (3) ovog člana policijska uprava će pokrenuti postupak oduzimanja oružja po službenoj dužnosti, u skladu sa članom 48. ovog zakona.

Član 39

(Postupanje u slučaju gubljenja ili krađe oružja i municije ili isprave o oružju)

(1) Pravno i fizičko lice, koje posjeduje oružje i municiju u skladu sa ovim zakonom, u slučaju nestanka ili krađe oružja i municije ili isprave o oružju dužno je prijaviti nestanak ili krađu policiji odmah, a najkasnije u roku 24 sata od saznanja da su oružje i municija nestali ili ukradeni.

(2) Pravno i fizičko lice dužno je o vlastitom trošku u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" oglasiti nestanak isprava o oružju, osim nestanka odobrenja za nabavljanje oružja.

(3) Prijava iz stava (1) ovog člana podnosi se policiji prema mjestu događaja ili saznanja o nestanku ili krađi oružja i municije.

(4) U prijavi se navode okolnosti pod kojima su oružje i municija izgubljeni ili ukradeni, a koje su podnosiocu prijave poznati.

Član 40

(Postupanje sa nađenim oružjem ili municijom)

(1) Ko nađe oružje ili municiju ili sazna za skriveno oružje i municiju dužan je o tome odmah obavijestiti najbližu policijsku stanicu ili policijskog službenika.

(2) Policijska stanica ili policijski službenik iz stava (1) ovog člana dužni su nađeno oružje ili municiju, ukoliko nije predmet krivičnog djela ili prekršaja, predati nadležnoj policijskoj upravi koja ga vodi u evidenciji, radi predaje vlasniku.

(3) Ukoliko vlasnik oružja iz stava (2) ovog člana u roku jedne godine od dana obavještavanja o pronalasku oružja bez opravdanog razloga ne preuzme oružje, u tom slučaju se postupa u skladu sa članom 48. ovog zakona.

Član 41

(Promjena prebivališta, ličnog imena, odnosno prezimena ili imena, naziva ili sjedišta pravnog lica)

(1) Ako imalac oružja kojem je izdata odgovarajuća isprava o oružju promijeni prebivalište, odnosno sjedište dužan je u roku 30 dana od dana promjene prebivališta, odnosno sjedišta prijaviti promjenu prebivališta, odnosno sjedišta policijskoj upravi na čijem području se nalazi novo prebivalište, odnosno sjedište radi upisa u odgovarajuću evidenciju isprava o oružju.

(2) Kada fizičko lice koje prema ovom zakonu posjeduje oružje promijeni lično ime, odnosno prezime ili ime, ili kada pravno lice koje prema ovom zakonu posjeduje oružje promijeni naziv, dužno je o tome obavijestiti policijsku upravu u roku 30 dana od dana te promjene radi upisa odgovarajućih podataka u službene evidencije i isprave o oružju.

Član 42

(Postupanje sa oružjem i municijom u slučaju smrti vlasnika oružja)

(1) U slučaju smrti vlasnika oružja i municije punoljetni član njegove porodice, zakonski zastupnik, staratelj, lice koje je sa njim živjelo u zajedničkom domaćinstvu ili lice kod kojeg se oružje i municija u trenutku smrti nalazilo, dužno je odmah po saznanju o postojanju oružja i municije obavijestiti nadležnu policijsku upravu radi predaje istog. O predatom oružju i municiji nadležna policijska uprava izdat će potvrdu. https://advokat-prnjavorac.com

(2) Nasljednik oružja i municije dužan je u roku 60 dana od dana pravosnažnosti rješenja o nasljeđivanju:

a) oružje i municiju prodati ili pokloniti,

b) podnijeti zahtjev za registraciju oružja i municije,

c) onesposobiti oružje i municiju, te ga zadržati kao trofejno oružje,

d) predati policijskoj upravi na uništenje bez prava na naknadu.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, oružje i municija maloljetnog nasljednika čuvat će se kod policijske uprave dok ne navrši 21 godinu života.

(4) Nasljednik oružja iz stava (3) ovog člana sa navršenom 21 godinom života dužan je sa oružjem postupati na način propisan u stavu (2) ovog člana.

Član 43

(Postupanje sa naslijeđenim oružjem i municijom)

(1) Nasljedniku oružja koji podnese zahtjev za registraciju naslijeđenog oružja i municije policijska uprava izdat će ispravu o oružju, ukoliko ispunjava opće i posebne uslove iz člana 16. ovog zakona.

(2) Oružje koje je nasljednik predao na uništenje odjavljuje se po službenoj dužnosti.

(3) Ukoliko nasljednik oružja i municije u roku 60 dana od dana pravosnažnosti rješenja o nasljeđivanju ne postupi u skladu sa članom 42. stav (2) ovog zakona, policijska uprava oduzet će oružje i municiju i sa njima postupiti na način propisan članom 48. ovog zakona.

V. ODUZIMANJE ORUŽJA, MUNICIJE I ISPRAVA O ORUŽJU

Član 44

(Oduzimanje oružja, municije i isprava o oružju)

(1) Ako imalac oružja u roku iz člana 23. ili člana 79. ovog zakona ne podnese zahtjev za registraciju ili produženje važenja isprave o oružju, dužan je predati oružje, municiju i ispravu o oružju nadležnoj policijskoj upravi.

(2) Ukoliko imalac oružja ne postupi u skladu sa stavom (1) ovog člana, policijska uprava će istekom roka 30 dana od dana isteka obaveze predaje oružja, municije i isprave o oružju po službenoj dužnosti donijeti rješenje o oduzimanju oružja, municije i isprave o oružju.

(3) Sa oduzetim ili predatim oružjem i municijom postupa se u skladu sa članom 48. ovog zakona.

Član 45

(Oduzimanje oružja, municije i isprava o oružju fizičkom i pravnom licu ako prestanu ispunjavati opće ili posebne uslove)

(1) Oružje i municija, kao i isprave iz člana 14. stav (1) tačke b), c), d) i e) oduzet će se od fizičkog lica ako prestane ispunjavati bilo koji od uslova propisanih u članu 16. stav (2) tačke b), c), d), e) i f) i stav (3) tačke a) i c), članu 18. stav (6) tačke a) i b) ovog zakona, a za pravno lice ako prestane postojati neki od uslova iz člana 19. ovog zakona.

(2) Oduzimanje oružja i municije iz stava (1) ovog člana vrši se rješenjem.

(3) Žalba izjavljena protiv rješenja ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 46

(Vanredni zdravstveni pregled)

(1) Fizičko lice koje je vlasnik oružja, za koje postoji opravdana sumnja da više nije zdravstveno sposobno za držanje i nošenje oružja, policijska uprava uputit će na vanredni zdravstveni pregled o čemu donosi rješenje.

(2) Vlasnik oružja iz stava (1) ovog člana dužan je u roku 30 dana od dana prijema rješenja o upućivanju na vanredni zdravstveni pregled dostaviti policijskoj upravi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja.

(3) Troškove vanrednog zdravstvenog pregleda vlasnika oružja iz stava (1) ovog člana koji je proglašen zdravstveno sposobnim za držanje i nošenje oružja snosi Ministarstvo. Troškove vanrednog zdravstvenog pregleda snosi lice iz stava (1) ovog člana, ukoliko se na vanrednom zdravstvenom pregledu utvrdi da nije zdravstveno sposobno za držanje i nošenje oružja.

Član 47

(Čuvanje oduzetog oružja, municije i isprava o oružju)

(1) Oduzeto oružje, municija i isprave o oružju na osnovu članova 44. i 45. ovog zakona čuvaju se kod policijske uprave kod koje se vodi postupak.

(2) Ministar, na prijedlog policijskog komesara, propisat će način čuvanja oduzetog oružja, municije i isprava o oružju iz stava (1) ovog člana, kao i način postupanja sa oduzetim oružjem, municijom i ispravama o oružju.

Član 48

(Postupanje sa predatim i oduzetim oružjem, municijom i ispravama o oružju)

(1) Oduzimanje oružja, municije i isprava o oružju vrši policijska uprava.

(2) Za oduzeto ili predato oružje, municiju i isprave o oružju policijska uprava izdat će potvrdu.

(3) Oružje i municija za koje su izdate isprave o oružju, a koje je oduzeto u upravnom postupku, njihov vlasnik može prodati ili pokloniti fizičkom ili pravnom licu koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom u roku šest mjeseci od pravosnažnosti rješenja o oduzimanju oružja i municije.

(4) Po pravosnažnosti rješenja nadležna policijska uprava pozvat će i obavijestiti stranku da u roku šest mjeseci od dana obavještenja nađe kupca i proda ili pokloni oduzeto oružje i istovremeno upozoriti da ako u propisanom roku ne nađe kupca, oduzeto oružje i municija bez prava na naknadu bit će dodijeljeno Ministarstvu na raspolaganje ili će biti uništeno.

(5) Oružje i municija, oduzeto u upravnom postupku, koje ne bude prodato nakon šest mjeseci od dana prijema poziva iz stava (4) bit će dodijeljeno Ministarstvu na raspolaganje ili uništeno.

(6) Odredbe stavova (4) i (5) primjenjuju se i na registrovano oružje za koje je prestala potreba držanja, a predato od strane pravnih ili fizičkih lica nadležnoj policijskoj upravi.

(7) Postupak uništenja oružja i municije sprovodi posebna komisija koju imenuje ministar na prijedlog policijskog komesara.

(8) Komisija iz stava (7) ovog člana o uništenju oduzetog i predatog oružja na uništenje sačinjava zapisnik koji se ulaže u spis.

(9) Postupanje sa predatim i oduzetim oružjem koje je dodijeljeno Ministarstvu na raspolaganje iz pravosnažno okončanih upravnih i sudskih postupaka vršit će se u skladu sa pravilnikom o načinu raspolaganja oružjem i municijom oduzetim u upravnom, prekršajnom i krivičnom postupku, kojeg donosi ministar na prijedlog policijskog komesara.

Član 49

(Privremeno oduzimanje oružja, municije i isprava o oružju)

(1) Policijski službenik će od vlasnika oružja privremeno oduzeti oružje, municiju, dijelove oružja i isprave o oružju ako postoje osnovi sumnje da:

a) je vlasnik oružja izvršio krivično djelo, ili prekršaj protiv javnog reda i mira sa obilježjima nasilja, prekršaj propisan ovim zakonom ili nasilje predviđeno drugim zakonom,

b) je sa njima izvršeno krivično djelo ili prekršaj,

c) su pribavljeni krivičnim djelom ili prekršajem,

d) su nastali izvršenjem krivičnog djela ili prekršaja.

(2) Oružje, municija i isprave o oružju iz stava (1) ovog člana, privremeno se oduzimaju odmah i prije okončanja upravnog, prekršajnog i krivičnog postupka.

(3) U slučajevima iz stavova (1) i (2) ovog člana policijski službenici dužni su izdati potvrdu o privremeno oduzetim predmetima.

Član 50

(Postupanje sa oduzetim oružjem od strane nadležnih sudova)

Sa oružjem i municijom oduzetom u pravosnažno okončanom prekršajnom ili krivičnom postupku postupa se u skladu sa odlukom nadležnog suda.

VI. PROMET ORUŽJA I MUNICIJE

Član 51

(Uslovi za obavljanje prometa oružja i municije)

(1) Prometom oružja i municije kategorija B, C i D može se baviti ovlašteni trgovac oružjem koji:

a) ima registrovanu djelatnost prometa oružja i municije u sudskom registru,

b) ima odobrenje za obavljanje prometa oružja i municije.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stava (1) tačke b) ovog člana ovlašteni trgovac oružjem podnosi nadležnoj policijskoj upravi.

(3) Odobrenje iz stava (1) ovog člana policijska uprava izdaje ovlaštenom trgovcu oružjem koji ispunjava sljedeće uslove:

a) da je registrovan za obavljanje djelatnosti prometa oružja i municije,

b) da vlasnik i odgovorno lice u pravnom licu ispunjava uslove iz člana 16. stav (2) tačke c), d), e) i f) ovog zakona,

c) da lice koje neposredno obavlja poslove prometa oružja i municije ima navršenih 18 godina života i da ispunjava uslove iz člana 16. stav (2) tačke c), d), e) i f) i stav (3) tačke a) i b) ovog zakona,

d) da ima pravo vlasništva ili pravo korištenja poslovnog prostora u kojem će se obavljati promet oružja i municije odnosno da ima zaključen ugovor o zakupu poslovnog prostora sa vlasnikom istog, na period od najmanje pet godina,

e) da prostor u kojem će se obavljati promet oružja i municije bude uređen u skladu s prostornim i tehničkim uslovima za siguran smještaj i promet oružja i municije.

(4) Način i uslove za siguran smještaj i čuvanje oružja i municije propisuje ministar na prijedlog policijskog komesara.

Član 52

(Nabavljanje oružja i municije radi prometa)

(1) Ovlašteni trgovac oružjem iz člana 51. stav (1) ovog zakona oružje i municiju radi prometa može nabavljati samo na osnovu odobrenja iz člana 14. stav (1) tačke a) ovog zakona, koje važi šest mjeseci od dana izdavanja.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stava (1) ovog člana podnosi se policijskoj upravi prema sjedištu podnosica zahtjeva.

(3) Odobrenje iz stava (1) ovog člana neće se izdati kada to zahtijevaju razlozi sigurnosti, ili ukoliko se u toku nadzora utvrdi da podnosilac zahtjeva ne postupa u skladu sa odredbama ovog zakona, ili ukoliko se utvrdi da podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove navedene u članu 51. ovog zakona.

(4) Vatreno oružje koje nije ispitano i obilježeno ne može se stavljati u promet.

Član 53

(Obaveze ovlaštenog trgovca oružjem)

Ovlašteni trgovac oružjem registrovan za promet oružja i municije na malo iz člana 51. stav (1) ovog zakona obavezan je obavijestiti policijsku upravu o početku ili prestanku obavljanja odobrene djelatnosti, odnosno o drugim promjenama od značaja za izdavanje odobrenja, u roku 15 dana od dana nastanka promjene.

Član 54

(Oduzimanje ili prestanak važenja odobrenja)

(1) Odobrenje za obavljanje prometa oružja i municije oduzima se rješenjem ako ovlašteni trgovac oružjem prestane ispunjavati uslove propisane ovim zakonom.

(2) Odobrenje iz stava (1) ovog člana prestaje važiti ako se djelatnost za koju je izdato odobrenje nije obavljala najmanje jednu godinu neprekidno.

Član 55

(Prodaja oružja i municije na malo)

(1) Ovlašteni trgovac oružjem, registrovan za promet oružja i municije na malo, oružje i municiju može prodavati samo fizičkim i pravnim licima koja imaju isprave iz člana 14. stav (1) tačke a), b) i e) ovog zakona.

(2) Ovlašteni trgovac oružjem, registrovan za promet oružja i municije na malo, dužan je prilikom prodaje oružja zadržati jedan primjerak odobrenja iz stava (1) ovog člana, a na drugi primjerak staviti zabilješku o izvršenoj prodaji koju potpisuje odgovorno lice i ovjerava vlastitim pečatom i u roku osam dana od dana prodaje o tome pisanim putem obavijestiti nadležnu policijsku upravu.

(3) Ovlašteni trgovac oružjem, registrovan za promet oružja i municije na malo, može fizičkim licima koja imaju oružni list za lovačko oružje ili odgovarajuću potvrdu za oružje kategorije C prodavati municiju na osnovu oružnog lista ili potvrde izdate za to oružje.

VII. POPRAVLJANJE I PREPRAVLJANJE ORUŽJA

Član 56

(Uslovi za obavljanje djelatnosti popravljanja i prepravljanja oružja)

(1) Popravljanjem i prepravljanjem oružja može se baviti pravno lice i obrtnik koji ima registrovanu djelatnost popravljanja i prepravljanja oružja i odobrenje nadležene policijske uprave.

(2) Odobrenje iz stava (1) ovog člana izdat će se pravnom licu i obrtniku koji ispunjava sljedeće uslove:

a) popravljanje i prepravljanje oružja može obavljati samo stručno lice zaposleno u pravnom licu ili obrtnik koji ispunjava uslove iz člana 16. stav (2) tačke c), d), e) i f) i stav (3) tačke a) i b) ovog zakona,

b) da pravno lice i obrtnik imaju pravo vlasništva ili pravo korištenja poslovnog prostora u kojem će se obavljati popravljanje i prepravljanje oružja odnosno da ima zaključen ugovor o zakupu poslovnog prostora sa vlasnikom istog, na period od najmanje pet godina,

c) prostor u kojem će se obavljati popravljanje i prepravljanje oružja bit će uređen u skladu sa prostornim i tehničkim uslovima za siguran smještaj i popravljanje i prepravljanje oružja.

(3) Bliže odredbe o prostornim i tehničkim uslovima za obavljanje djelatnosti popravljanja i prepravljanja oružja iz stava (1) ovog člana propisat će ministar na prijedlog policijskog komesara.

Član 57

(Oružje koje može biti predmet popravljanja ili prepravljanja)

Pravno lice i obrtnik iz člana 56. stav (1) ovog zakona može primiti radi popravljanja ili prepravljanja samo oružje za koje je izdata odgovarajuća isprava o oružju iz člana 14. stav (1) ovog zakona.

Član 58

(Postupanje sa oružjem primljenim na popravljanje ili prepravljanje)

(1) Oružje koje je primljeno radi popravljanja ili prepravljanja ne smije se iznositi iz prostorija određenih za rad do njegove predaje vlasniku.

(2) Pravno lice i obrtnik izdat će potvrdu o izvršenom popravljanju ili prepravljanju oružja vlasniku oružja koji je dužan u roku osam dana od dana izvršenog popravljanja ili prepravljanja obavijestiti nadležnu policijsku upravu.

VIII. CIVILNA STRELIŠTA

Član 59

(Uslovi za osnivanje civilnih strelišta)

(1) Civilna strelišta za obavljanje sportske djelatnosti (u daljem tekstu: civilna strelišta) mogu osnovati registrovana pravna lica i obrtnici nakon što za obavljanje takve djelatnosti dobiju odobrenje.

(2) Odredbe člana 51. stavovi (2) i (3) ovog zakona primjenjuju se na odgovarajući način na civilna strelišta.

(3) Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na lovačka strelišta koja pravna lica, registrovana za obavljanje djelatnosti lova, u okviru lovišta upotrebljavaju za gađanje i isprobavanje lovačkog oružja svojih članova prema propisima o lovstvu.

(4) Bliže odredbe o prostornim i tehničkim uslovima civilnih strelišta utvrđuju se propisom koji donosi ministar na prijedlog policijskog komesara.

Član 60

(Upotreba oružja na strelištu)

(1) Vatreno oružje na strelištu mogu koristiti fizička lica kojima je izdat oružni list za držanje i nošenje oružja.

(2) Fizičko lice koje ne ispunjava uslove iz stava (1) ovog člana gađanje može izvoditi samo pod nadzorom ovlaštenog lica strelišta i isključivo oružjem i municijom koje je vlasništvo strelišta.

(3) Članovi sportskih streljačkih organizacija, uz predočavanje odgovarajućeg dokaza o članstvu, mogu na strelištu koristiti vatreno i vazdušno oružje i municiju koji su vlasništvo sportskih streljačkih organizacija, kao i oružje i municiju koji su vlasništvo strelišta.

(4) Ovlašteno lice strelišta zabranit će izvođenje gađanja i pristup licima iz stavova (1) i (2) ovog člana ako njihovo ponašanje ukazuje da su pod uticajem alkohola, narkotika ili drugih omamljujućih sredstava ili ako njihovo psihofizičko stanje ukazuje na nesposobnost rukovanja oružjem.

Član 61

(Nabavljanje oružja i municije za potrebe strelišta)

Pravna i fizička lica iz člana 59. stav (1) ovog zakona mogu nabavljati oružje i municiju radi gađanja na strelištu na način propisan ovim zakonom.

IX. EVIDENCIJA OTISAKA ORUŽJA

Član 62

(Mehanički trag oružja)

(1) Pravna i fizička lica koja imaju registrovano oružje na području Kantona dužna su omogućiti Ministarstvu uzimanje otisaka oružja (mehanički trag), radi unosa otisaka u propisanu evidenciju.

(2) Ministarstvo će za obavljanje poslova iz stava (1) ovog člana, kao i za vođenje zbirki oružja i municije, sistematizovati posebno radno mjesto.

(3) Za uzimanje otisaka oružja iz stava (1) ovog člana ne naplaćuje se naknada.

(4) Odgovorno lice kantonalnih organa državne službe, drugih kantonalnih organa i jedinica lokalne uprave na području Kantona, dužno je postupiti po odredbama stava (1) ovog člana.

X. ŽALBA

Član 63

(Pravo žalbe)

(1) Protiv svih rješenja koja donosi policijska uprava u skladu sa ovim zakonom može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku 15 dana od dana prijema rješenja.

(2) Rješenje doneseno po žalbi iz stava (1) ovog člana je konačno.

XI. NADZOR

Član 64

(Nadzor)

Nadzor nad primjenom ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši Uprava policije Ministarstva.

Član 65

(Lica za nadzor)

(1) Neposredni nadzor nad primjenom ovog zakona vrše ovlaštena lica Uprave policije.

(2) Neposredni nadzor se odnosi na nadzor nad prometom, držanjem i nošenjem oružja i municije, čuvanjem i smještajem oružja i municije kod pravnih i fizičkih lica koja se bave prometom oružja i municije, sportskih streljačkih organizacija, organizacija koje gazduju lovištem, državnih organa i ustanova, pravnih lica i obrtnika koji se bave popravljanjem i prepravljanjem oružja i drugih subjekata koji se bave poslovima utvrđenim ovim zakonom, kao i nadzor nad vođenjem propisanih evidencija i ostale dokumentacije u vezi sa prometom, popravljanjem i prepravljanjem oružja i civilnih strelišta.

Član 66

(Ovlaštenja lica koja vrše neposredni nadzor)

(1) U vršenju nadzora iz člana 65. ovog zakona ovlaštena lica Uprave policije ovlaštena su:

a) pregledati skladišta oružja i municije, civilna strelišta i druge prostorije gdje se vrši promet, popravlja, prepravlja i čuva oružje i municija, vrši pregled propisanih evidencija i ostale dokumentacije u vezi sa prometom, popravljanjem i prepravljanjem ili čuvanjem oružja i municije i vođenjem civilnih strelišta,

b) privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti prometa i popravljanja ili prepravljanja oružja i municije, upotrebu civilnih strelišta i narediti da se utvrđene nepravilnosti otklone u određenom roku,

c) zabraniti daljnje bavljenje prometom, popravljanjem ili prepravljanjem oružja i municije, odnosno upotrebu civilnih strelišta, ako utvrdi da su u obavljanju tih djelatnosti učinjeni teži propusti u poduzimanju zaštitnih ili drugih sigurnosnih mjera ili druge teže kažnjive radnje, ukoliko je prestao postojati neki od uslova pod kojima je odobrenje izdato ili ako se ne postupi po nalogu Uprave policije,

d) narediti poduzimanje i drugih propisanih mjera.

(2) Mjere iz stava (1) ovog člana naređuju se rješenjem.

(3) Žalba protiv rješenja iz stava (2) ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

(4) Lica iz člana 65. stav (2) dužna su omogućiti obavljanje nadzora i dati na uvid traženu dokumentaciju kao i pružiti potrebne podatke i obavijesti.

(5) Ministar, na prijedlog policijskog komesara, propisat će sadržaj i način vršenja nadzora iz stava (1) ovog člana.

XII. STRUČNA OBUKA

Član 67

(1) Stručnu obuku iz člana 16. stav (3) tačka b) ovog zakona vrši stručna ovlaštena organizacija za obuku o rukovanju vatrenim oružjem, streljačka ili druga organizacija ili ustanova koja raspolaže potrebnim prostorom, strelištem, stručnim kadrom i koja ispunjava propisane uslove za provođenje obuke i posjeduje odobrenje nadležne policijske uprave ili ustanove i druga pravna lica koja imaju odobrenje nadležne policijske uprave za obavljanje djelatnosti za osposobljavanje građana za pravilnu upotrebu vatrenog oružja. Program obuke i način osposobljavanja za pravilno rukovanje, držanje i nošenje oružja, propisuje ministar na prijedlog policijskog komesara.

(2) Nakon uspješno završene obuke ovlaštena pravna lica iz stava (1) ovog člana izdaju uvjerenje o osposobljenosti stručnim i tehničkim znanjem i vještinom za pravilno rukovanje vatrenim oružjem.

XIII. EVIDENCIJE

Član 68

(Evidencije koje vode policijske uprave i Ministarstvo)

(1) Policijske uprave vode sljedeće evidencije:

a) za izdata odobrenja za nabavljanje oružja,

b) o nabavljenoj municiji,

c) za izdata odobrenja za držanje oružja,

d) za izdata odobrenja za sakupljanje i držanje starog oružja,

e) za izdata odobrenja za držanje trofejnog oružja,

f) za izdate oružne listove za držanje i nošenje oružja,

g) o prijavi oružja kategorije C,

h) za oduzeto i nađeno oružje i municiju,

i) za predato oružje i municiju na čuvanje,

j) za izdata odobrenja za promet oružja i municije,

k) za nestalo oružje i municiju,

l) o poznavanju propisa koji se odnose na držanje i nošenje vatrenog oružja,

m) za izdata odobrenja za popravljanje i prepravljanje oružja,

n) za izdata odobrenja za osnivanje i vođenje civilnih strelišta,

o) za izdata odobrenja pravnim licima za vršenje obuke za pravilnu upotrebu vatrenog oružja.

(2) Ministarstvo vodi evidenciju mehaničkog traga oružja.

(3) Lični podaci sadržani u evidencijama iz stava (1) ovog člana prikupljaju se, obrađuju i pohranjuju u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 49/06, 76/11 i 89/11).

(4) Evidencije iz stava (1) ovog člana vode se u pisanom i elektronskom obliku.

(5) Uz svaku evidenciju vodi se posebno imenični registar.

(6) Evidencije se trajno čuvaju.

(7) Sadržaj i način vođenje evidencija iz ovog člana propisuje ministar na prijedlog policijskog komesara.

Član 69

(Evidencije koje vode pravna i fizička lica i obrtnici)

(1) Sportske streljačke organizacije, pravna i fizička lica ovlaštena za vođenje civilnih strelišta i druga pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti lova, kao i pravna lica koja su oružje i municiju nabavila i registrovala radi obavljanja svoje djelatnosti, dužna su o tom oružju i municiji, te o oružju i municiji koju daju na korištenje voditi evidencije o:

a) nabavljenom oružju i municiji,

b) izdatim potvrdama za nošenje oružja i municije,

c) oružju i municiji ustupljenoj na korištenje i utrošenoj municiji,

d) članstvu i prestanku članstva,

e) primljenom oružju na čuvanje.

(2) Ovlašteni trgovac oružjem dužan je voditi evidencije o:

a) nabavljenom oružju i municiji,

b) prodatom oružju,

c) prodatoj municiji,

d) oružju i municiji primljenom na čuvanje,

e) zamijenjenom oružju.

(3) Pravno lice i obrtnik ovlašten za popravljanje i prepravljanje oružja dužan je voditi evidencije o:

a) popravljenom i prepravljenom oružju,

b) izdatim potvrdama o popravljenom i prepravljenom oružju,

c) utrošku municije.

(4) Pravno i fizičko lice kojima je izdato odobrenje za sakupljanje, držanje starog oružja i držanje trofejnog oružja dužni su voditi evidenciju o sakupljenom starom i trofejnom oružju.

(5) Evidencije iz stavova od (1) do (4) ovog člana čuvaju se trajno, a u slučaju smrti fizičkog lica, odnosno prestanka postojanja pravnog lica ili obrta, evidencije i oružje se predaju nadležnoj policijskoj upravi.

(6) Sadržaj i način vođenja evidencija iz ovog člana propisuje ministar na prijedlog policijskog komesara.

XIV. PRIJAVA NELEGALNOG ORUŽJA

Član 70

(Prijava nelegalnog oružja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava)

(1) Fizička i pravna lica koja nelegalno posjeduju oružje, municiju i minsko-eksplozivna sredstava dužna su takvo oružje prijaviti policijskoj upravi radi predaje ili onesposobljavanja, odnosno uništavanja.

(2) Policijski službenici preuzet će oružje, municiju i minsko-eksplozivna sredstava iz stava (1) ovog člana na mjestu na kojem se ono nalazi i o preuzetom oružju, municiji i minsko-eksplozivnim sredstavima izdati potvrdu.

(3) Ako fizičko ili pravno lice postupi u skladu sa stavom (1) ovog člana, a prije istražnih radnji policije u skladu sa Zakonom o prekršajima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 63/14), započinjanju istrage krivičnih djela, te hitnih istražnih radnji u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10, 8/13 i 59/14), odnosno početkom primjene policijskih ovlaštenja utvrđenih Zakonom o policijskim službenicima, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 6/06, 11/07 i 16/11) neće se pokretati prekršajni niti krivični postupak.

XV. OVLAŠTENJE ZA DONOŠENJE PODZAKONSKIH PROPISA

Član 71

(Podzakonski propisi)

(1) Ministar, na prijedlog policijskog komesara, dužan je u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti podzakonske akte kojima će preciznije regulisati:

a) izgled i sadržaj obrasca oružnog lista za držanje i nošenje oružja i izgled i sadržaj obrasca potvrde o prijavi oružja kategorije,,C" (član 14. stav (3)),

b) program, način i troškove rada komisije za provjeru poznavanja propisa za držanje i nošenje oružja iz člana 18. stav (8),

c) uslove za siguran smještaj i čuvanje oružja i municije, kao i način pregleda oružja i municije (član 30. stav (4)),

d) način čuvanja oduzetog oružja, municije i isprava o oružju i način postupanja sa oduzetim oružjem, municijom i ispravama o oružju (član 47. stav (2), kao i način raspolaganja sa oružjem i municijom dodijeljenih Ministarstvu na raspolaganje (član 48. stav (9)),

e) način i uslove za siguran smještaj i čuvanje oružja i municije (člana 51. stav (4)),

f) prostorne i tehničke uslove za obavljanje djelatnosti popravljanja i prepravljanja oružja (član 56. stav (3)),

g) prostorne i tehničke uslove za osnivanje civilnih strelišta (član 59. stav (4)),

h) sadržaj i način vršenja inspekcijskog nadzora (član 66. stav (5)),

i) program obuke i način osposobljavanja za pravilno rukovanje, držanje i nošenje oružja iz člana 67. stav (1),

j) izgled i sadržaj evidencija iz člana 68. stav (7),

k) izgled i sadržaj evidencija iz člana 69. stav (6),

(2) Ministar zdravstva, u saradnji sa ministrom, dužan je u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje će obavljati zdravstvene preglede kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost fizičkog lica za držanje i nošenje oružja (član 18. stav (5)) ovog zakona.

XVI. KAZNENE ODREDBE

Član 72

(Neovlašteno nabavljanje, držanje i prodaja oružja i bitnih dijelova za oružje)

(1) Kaznom zatvora od tri mjeseca do dvije godine, kaznit će se ko bez važeće isprave o oružju (član 14. stav (1)) nabavi, drži, nosi ili proda oružje kategorije B ili bitne dijelove za oružje kategorije B (član 11. tačka (2)).

(2) Oružje i bitni dijelovi za oružje iz stava (1) ovog člana oduzet će se.

(3) Mjera sigurnosti zabrane obavljanja djelatnosti, prodaje i prometa oružja i municije obavezno se izriče ovlaštenom trgovcu oružja za počinjeno krivično djelo iz stava (1) ovog člana.

Član 73

(Neovlašteno nabavljanje, držanje i prodaja municije)

(1) Pravno lice koje nabavi, drži i prodaje municiju suprotno odredbama članova 25. i 52. ovog zakona kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 KM do 50.000,00 KM.

(2) Mjera sigurnosti zabrane obavljanja djelatnosti i oduzimanja oružja i municije obavezno se izriče za počinjeno krivično djelo iz stava (1) ovog člana.

(3) Fizičko lice, odgovorno lice u pravnom licu i obrtnik koji nabavi, drži, proda, ili poklani municiju oružja kategorije B fizičkom ili pravnom licu koje nema važeću ispravu o oružju (član 14. stav (1) tačke a), b) i e), član 28. stav (1), član 52. stav (1) i član 55. stav (1)) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM ili kaznom zatvora do jedne godine.

(4) Mjera sigurnosti oduzimanja oružja, isprava o oružju, bitnih dijelova za oružje i municije kao i zabrana obavljanja djelatnosti izriče se za počinjeno krivično djelo iz stava (3) ovog člana.

Član 74

(Novčane kazne i zaštitne mjere za prekršaje fizičkih lica)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.500,00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje:

a) u propisanom roku ne prijavi oružje kategorije C (član 27. stav (1)), koje drži ili nosi oružje kategorije C bez odgovarajuće isprave (član 27. stav (2)), odnosno koje nabavi, drži ili nosi oružje kategorije D suprotno odredbi člana 12. stav (3),

b) sakuplja staro i trofejno oružje bez odobrenja (član 26. stav (1)), ili koje upotrebljava staro oružje i trofejno oružje kao oružje ili nabavlja, spravlja i drži municiju za ovo oružje (član 26. stav (4)), ili koje proda ili preda staro i trofejno oružje licu koje nema odobrenje ili ko ne postupi u propisanom roku (član 26. stav (5)),

c) osposobi za upotrebu vatreno oružje koje je bilo onesposobljeno (član 26. stav (6)),

d) proda oružje kategorije C fizičkom licu mlađem od 18 godina (član 27. stav (1)),

e) postupi suprotno odredbama člana 29.

f) postupi suprotno odredbama člana 30.

g) postupi suprotno odredbama člana 33. stavovi (2), (3), (4), (7) i (9).

(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana obavezno se izriče i zaštitna mjera oduzimanja oružja i bitnih dijelova za oružje, municije i isprava o oružju.

Član 75

(Novčane kazne i zaštitne mjere za prekršaje fizičkih lica)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje:

a) ne dopusti policijskom službeniku da utvrdi postojanje uslova za siguran smještaj i čuvanje oružja iz člana 18. stav (11).

b) odmah po saznanju ne obavijesti nadležnu policijsku upravu o promjeni zdravstvenog stanja imaoca oružja, a koje može uticati na sposobnost za držanje i nošenje oružja (član 18. stav (4)),

c) u propisanom roku ne vrati odobrenje za nabavljanje oružja (član 21. stav (2)),

d) u propisanom roku ne podnese pisani zahtjev za registraciju oružja i izdavanje oružnog lista, odnosno odobrenja za držanje oružja nadležnoj policijskoj upravi (član 23. stav (1)),

e) postupi suprotno odredbama člana 28. stavovi (1), (2), (3), (4) i (5),

f) postupi suprotno odredbama člana 31. stav (1),

g) postupi suprotno odredbama člana 32.,

h) je član streljačke organizacije koji nosi oružje van strelišta ili drugog terena određenog za vršenje vježbi gađanja, odnosno takmičenja u gađanju bez potvrde streljačke organizacije o vršenju vježbi gađanja, odnosno takmičenja u gađanju (član 35. stav (2)),

i) ne vrati oružje organizaciji koja gazduje lovištem, odnosno neutrošenu količinu municije dobijenu na poslugu u određenom roku ili ih upotrebljava, odnosno iznosi van određenog lovišta (član 36.),

j) nosi oružje i municiju koji su mu povjereni u vrijeme kada ne vrši službu, ili iznese oružje i municiju van područja, odnosno objekta koji se osigurava ili čuva (član 37.)

k) u propisanom roku ne prijavi nestanak oružja ili municije koju drži na osnovu važeće isprave o oružju (član 39. stav (1)),

l) u propisanom roku ne prijavi promjenu ličnog imena, odnosno prezimena ili imena i prebivališta (član 41.),

m) postupi suprotno odredbama člana 42. stavovi (1), (2) i (4),

n) je imalac oružja i koji nakon isteka roka važenja isprave o oružju, a koji nije podnio zahtjev za produženje važenja isprave o oružju, ne preda oružje, municiju i ispravu o oružju nadležnoj policijskoj upravi (član 44.),

o) imalac oružja koji onemogući Ministarstvu uzimanje otiska oružja (mehanički trag) radi unosa otiska u propisanu evidenciju (član 62.),

p) ne omogući obavljanje nadzora i uvida u traženu dokumentaciju kao i ne pruži potrebne podatke i obavijesti (član 66. stav (4)),

r) ne vodi propisanu evidenciju (član 69).

(2) Za prekršaje iz stava (1) tačaka a), d), e), f), g), h), i), j), m), n) i o) ovog člana, obavezno se izriče i zaštitna mjera oduzimanja oružja, municije i isprava o oružju

Član 76

(Novčane kazne i zaštitne mjere za prekršaje pravnih lica, odgovornih lica u pravnom licu i obrtnika)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 25.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice:

a) zdravstvena ustanova koja izda uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja suprotno odredbi člana 18. stav (2),

b) zdravstvena ustanova koja ne obavijesti nadležnu policijsku upravu o promjeni zdravstvenog stanja imaoca oružja, a koje može uticati na sposobnost za držanje i nošenje oružja (član 18. stav (4)),

c) koje u propisanom roku ne vrati odobrenje za nabavljanje oružja (član 21. stav (2)),

d) koje u propisanom roku ne podnese pisani zahtjev nadležnoj policijskoj upravi za registraciju oružja (član 23. stav (1)),

e) koje postupi suprotno odredbama člana 26.

f) koje postupi suprotno odredbama člana 27.

g) koje postupi suprotno odredbama člana 28. stavovi (1), (2), (3), (4) i (5),

h) koje ne drži ili ne čuva oružje i municiju na propisan način, odnosno ne donese oružje na pregled po pozivu nadležne policijske uprave (član 30.),

i) koje ne preda oružje koje je dotrajalo u tolikoj mjeri da njegova upotreba može ugroziti sigurnost ljudi, a ne može se popraviti ili prepraviti ili ne preda zamijenjene tehnički neispravne dijelove oružja (član 31. stavovi (1) i (3)),

j) koje postupi suprotno odredbama člana 33.

k) koje postupi suprotno odredbama člana 34.

l) koje postupi suprotno odredbama člana 35.

m) koje postupi suprotno odredbama člana 36.

n) koje postupi suprotno odredbama člana 37.

o) koje ne obavijesti u propisanom roku nadležnu policijsku upravu o prestanku potrebe za daljnjim držanjem oružja i municije (član 38. stav (1)), i prestanku članstva (član 38. stav (2)).

p) koje, u propisanom roku, ne prijavi nestanak oružja ili municije koje drži na osnovu važeće isprave o oružju i nestanak isprava o oružju (član 39. stav (1)),

r) koje u propisanom roku ne prijavi promjenu sjedišta ili naziva (član 41.),

s) koje se bavi prometom oružja i municije suprotno odredbama člana 51.,

t) koje u propisanom roku ne obavijesti nadležnu policijsku upravu o početku ili prestanku obavljanja odobrene djelatnosti, odnosno o drugim promjenama od značaja za izdavanje odobrenja (član 53.),

u) koje postupi suprotno odredbama člana 55.,

v) koje se bavi popravljanjem ili prepravljanjem oružja suprotno odredbama člana 56.

z) koje postupi suprotno odredbama člana 57.,

aa) koje postupi suprotno odredbama člana 58.,

bb) koje bez odobrenja pusti u rad civilno strelište (član 59. stav (1)),

cc) koje dopusti upotrebu oružja na strelištu suprotno odredbama člana 60.

dd) koje onemogući Ministarstvu uzimanje otiska oružja (mehanički trag) radi unosa otiska u propisanu evidenciju (član 62. stav (1)),

ee) koje postupi suprotno odredbama člana 69.

(2) Za prekršaje iz stava (1) tačke c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), s), t), u), cc) i dd) ovog člana obavezno se izriče i zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije.

(3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.500,00 KM odgovorno lice u pravnom licu i obrtnik.

(4) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana, uz novčanu kaznu može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti prometa, popravljanja i prepravljanja oružja ili vođenje civilnog strelišta u trajanju od šest do 12 mjeseci, odnosno kod višestrukih povratnika i trajno.

Član 77

(Oduzimanje oružja u slučaju vođenja krivičnog ili prekršajnog postupka)

(1) Za krivična djela iz članova 72. i 73. te prekršaje iz članova 74., 75. i 76. ovog zakona oružje i municija oduzet će se i u slučaju da se postupak okonča presudom, odnosno rješenjem kojim se okrivljeni ne proglasi krivim, ako to zahtijevaju interesi javne ili opće sigurnosti.

(2) Nadležni sud kod kojeg je postupak okončan donosi posebno rješenje o oduzimanju oružja i municije iz stava (1) ovog člana.

(3) Po okončanju postupaka provedenih po odredbama članova 72., 73., 74., 75. i 76. ovog zakona oduzeto oružje i municija predaju se nadležnoj policijskoj upravi na daljnje postupanje.

XVII. TROŠKOVI I NOVČANE KAZNE

Član 78

(Troškovi i novčane kazne iz nadležnosti Ministarstva)

(1) Ministarstvo osigurava novčana sredstva za potrebe izrade obrazaca i drugih akata, rad komisija, vođenje evidencija i druge troškove za obavljanje poslova predviđenih ovim zakonom u budžetu Kantona u okviru sredstava za rad Ministarstva.

(2) Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva utvrđuje cijene za obrasce i druge akte, odnosno isprave predviđene ovim zakonom i način uplate tih sredstava.

(3) Kantonalne administrativne takse, cijene obrazaca iz stava (2) ovog člana i novčane kazne izrečene za prekršaj i krivična djela iz članova od 72. do 76. ovog zakona, predstavljaju prihod budžeta Kantona koje plaćaju fizička i pravna lica, odnosno obrtnici kada podnose zahtjev za ostvarivanje prava prema ovom zakonu ili izvršavanje obaveza utvrđenih ovim zakonom.

XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 79

(Zamjena isprava o oružju)

(1) Oružni listovi izdati a zahtjevi za produženje tih oružnih listova podnose se u roku navedenom u oružnom listu u skladu sa Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 11/08, 14/09, 4/10, 11/11 i 17/13), važit će do isteka roka za koji su izdati.

(2) Lica koja u trenutku stupanja na snagu ovog zakona imaju oružni list za držanje i nošenje oružja izdat od nadležnog organa u Bosni i Hercegovini, u skladu sa Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 11/08, 14/09, 4/10, 11/11 i 17/13), a čiji rok važenja je istekao ili oružni list izdat po propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu navedenog zakona, mogu podnijeti zahtjev za izdavanje oružnog lista u skladu sa ovim zakonom, najkasnije do 31.12.2023. godine, izuzev imalaca oružja čije je oružje oduzeto, uništeno ili prodato.

Član 80

(Obaveza prijave oružja kategorije C)

Fizička lica koja posjeduju oružje kategorije C, a ista nisu prijavili nadležnoj policijskoj upravi, dužna su prijavu tog oružja izvršiti u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 81

(Usklađivanje obavljanja djelatnosti)

Ovlašteni trgovac oružjem, pravna lica i obrtnici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona obavljaju djelatnosti prometa oružja i municije, popravljanja i prepravljanja oružja i municije i vođenje civilnih strelišta, dužni su svoje poslovanje uskladiti sa odredbama ovog zakona u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 82

(Primjena podzakonskih akata)

(1) Podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 11/08, 14/09, 04/10, 11/11 i 17/13), primjenjivat će se ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom, do donošenja podzakonskih akata na osnovu ovog zakona.

(2) Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončat će se po odredbama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 11/08, 14/09, 04/10, 11/11 i 17/13).

Član 83

(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važenje Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 11/08, 14/09, 04/10, 11/11 i 17/13).

Član 84

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".Samostalni član Zakona o dopuni
Zakona o oružju i municiji

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 5/2016)

Članak 2

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".Samostalni članovi Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o oružju i municiji

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 17/2017)

Član 20

Postupci za izdavanje odobrenja za nabavljanje municije započeti prije stupanja na snagu ovog zakona obustavit će se.

Član 21

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]