BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5641
Službene novine Kantona Sarajevo, broj 10/24
Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i u skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/07, 4/10, 7/13 i 82/21), Skupština Kantona Sarajevo, na 14. radnoj sjednici održanoj dana 07.03.2024. godine, donijela je


ZAKON O NOVČANIM PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO


I – OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Ovim zakonom propisuju se u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton) izvori i visina novčanih sredstava za podsticaje, mjere novčanih podsticaja, pravo na ostvarenje novčanih podsticaja, postupak za ostvarenje novčanih podsticaja, izvještavanje o realizovanim novčanim podsticajima, nadzor nad provođenjem ovog zakona, kaznene odredbe, kao i druga pitanja u vezi sa novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Kantona.

(Ciljevi)

Ciljevi ovog zakona su:

a) povećanje obima proizvodnje i prvog stepena prerade domaćih poljoprivrednih proizvoda na gazdinstvu,

b) podrška stabilnosti dohotka poljoprivrednog gazdinstva,

c) obezbjeđenje sigurnosti i kontinuiteta novčanih podsticaja poljoprivrednim proizvođačima,

d) tehničko-tehnološko unapređenje i povećanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora na gazdinstvu,

e) razvoj ruralnih područja,

f) prenos znanja, tehnologija i informacija u poljoprivredi i ruralnom razvoju,

g) unapređenje sistema upravljanja prirodnim resursima i zaštita životne sredine i

h) usklađivanje mjera novčanih podsticaja za poljoprivredu i ruralni razvoj na nivou Kantona.

Član 3.
(Značenje pojedinih izraza)

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju slijedeća značenja:

a) "poljoprivredna djelatnost" podrazumijeva privrednu djelatnost koja obuhvata biljnu i animalnu proizvodnju i sa njima povezane uslužne djelatnosti u skladu sa standardnom klasifikacijom djelatnosti u Bosni i Hercegovini;

b) "poljoprivredno gazdinstvo" podrazumijeva proizvodnu jedinicu ili grupu jedinica koje čine proizvodnu cjelinu i sa tehničkog i sa privrednog gledišta koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Poljoprivredno gazdinstvo se može baviti i drugim (nepoljoprivrednim) proizvodnim i uslužnim djelatnostima. Poljoprivredno gazdinstvo može djelovati kao privredno društvo, obrt ili zadruga, ako je registrovano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te kao porodično poljoprivredno gazdinstvo;

c) "porodično poljoprivredno gazdinstvo" je samostalna privredna i socijalna jedinica zasnovana na vlasništvu i/ili upotrebi proizvodnih resursa i upravljanju porodice u obavljanju poljoprivredne djelatnosti;

d) "nosilac poljoprivrednog gazdinstva" podrazumijeva fizičko ili pravno lice, ili grupu fizičkih i pravnih lica u skladu sa statusom koji ima grupa i njeni članovi prema zakonima u Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine, a čije se gazdinstvo nalazi na teritoriji Kantona, te obavlja poljoprivrednu djelatnost i koji je u Registru poljoprivrednih gazdinstava upisan kao nosilac gazdinstva;

e) "klijent" je pravno ili fizičko lice koje ima pravo na novčane podsticaje u skladu s odredbama ovog zakona i podzakonskih propisa donesenih na osnovu ovog zakona;

f) "ruralni razvoj" podrazumijeva skup politika, mjera i aktivnosti koje za cilj imaju sveobuhvatan ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja i koje se planiraju i provode uz uvažavanje principa održivog razvoja te očuvanja i unaprjeđenja kvaliteta životne sredine.

II – IZVORI I VISINA NOVČANIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJE


Član 4.
(Izvori novčanih sredstava)

Sredstva za realizaciju novčanih podsticaja iz ovog zakona obezbjeđuju se u Budžetu Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Budžet) i iz drugih izvora za svaku kalendarsku godinu.

Član 5.
(Visina novčanih sredstava)

Visina novčanih sredstava iz člana 4. ovog zakona koja se obezbjeđuju iz Budžeta je od 0,7% do 2,0% od poreznih i neporeznih prihoda utvrđenih Budžetom za prethodnu godinu.

Član 6.
(Odluka o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju)

(1) Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada) za svaku kalendarsku godinu donosi Odluku o ukupnom iznosu novčanih podsticaja, programu utroška sredstava i rokovima za podnošenje zahtjeva (u daljem tekstu: Odluka).

(2) Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) u roku od 30 dana od dana usvajanja Budžeta izrađuje nacrt Odluke.

(3) O nacrtu Odluke Ministarstvo provodi javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

(4) Po okončanju javne rasprave Ministarstvo priprema prijedlog Odluke koju dostavlja Vladi na donošenje.

III – MJERE NOVČANIH PODSTICAJA


Član 7.
(Mjere novčanih podsticaja)

(1) Novčani podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju provode se putem odgovarajućih mjera.

(2) Pod mjerama iz stava (1) ovog člana podrazumijevaju se sljedeće grupe mjera:

a) mjere direktne podrške proizvodnjama,

b) mjere podrške ruralnom razvoju,

c) mjere podrške općim uslugama u poljoprivredi i

d) ostale mjere podrške.

Član 8.
(Raspodjela sredstava)

Raspodjela raspoloživih novčanih sredstava za novčane podsticaje za budžetsku godinu vrši se tako da pojedinim grupama mjera pripadaju odgovarajući udjeli u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Član 9.
(Mjere direktne podrške proizvodnjama)

Novčani podsticaji u sklopu mjera direktne podrške proizvodnjama obuhvataju:

a) podršku proizvođačima u animalnoj proizvodnji,

b) podršku proizvođačima u biljnoj proizvodnji,

c) podršku proizvođačima u organskoj proizvodnji,

d) podršku gljivarskoj proizvodnji i

e) podršku dohotku.

Član 10.
(Podrška u animalnoj proizvodnji)

U okviru direktne podrške proizvođačima u animalnoj proizvodnji podrška se odnosi na provođenje zootehničkih i zoohigijenskih mjera u:

a) govedarstvu (proizvodnja mlijeka, proizvodnja mesa, uzgoj rasplodnih grla),

b) ovčarstvu (proizvodnja mlijeka, proizvodnja mesa),

c) kozarstvu (proizvodnja mlijeka, proizvodnja mesa),

d) svinjogojstvu (proizvodnja mesa),

e) peradartsvu (proizvodnja mesa, proizvodnja jaja, inkubacijska proizvodnja) i

f) pčelarstvu.

Član 11.
(Podrška u biljnoj proizvodnji)

U okviru direktne podrške proizvođačima u biljnoj proizvodnji podrška se odnosi na nabavku varijabilnih inputa (repromaterijala) i to za:

a) ratarsku proizvodnju,

b) povrtlarsku proizvodnju,

c) voćarsku proizvodnju,

d) proizvodnju krmnog bilja i

e) proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja.

Član 12.
(Podrška proizvođačima u organskoj proizvodnji)

Podrška proizvođačima u organskoj proizvodnji podrazumijeva direktnu podršku organski certificiranim proizvođačima u biljnoj i animalnoj proizvodnji.

Član 13.
(Podrška gljivarskoj proizvodnji)

U okviru gljivarske proizvodnje podrška se odnosi na nabavku komposta – supstrata za proizvodnju gljiva u zatvorenom prostoru. https://advokat-prnjavorac.com

Član 14.
(Podrška dohotku)

Podrška dohotku predstavlja direktna plaćanja proizvođačima, a koja su nevezana za proizvodnju. Ova plaćanja mogu obuhvatiti:

a) plaćanja mladim poljoprivrednicima za preuzimanje gazdinstva i

b) plaćanje proizvođačima za očuvanje biodiverziteta, okoliša i pejzaža.

Član 15.
(Mjere podrške ruralnom razvoju)

(1) Mjere ruralnog razvoja obuhvataju novčanu podršku za:

a) kapitalna ulaganja na gazdinstvu,

b) ulaganja u razvoj poljoprivrednih gazdinstava i njihovog poslovanja,

c) jačanje diverzifikacije ruralne ekonomije,

d) unapređenje agrookoliša i

e) osnovne usluge i obnovu sela u ruralnim područjima.

(2) Kapitalna ulaganja na gazdinstvu obuhvataju podizanje višegodišnjih zasada u voćarstvu, izgradnju poljoprivrednih objekata, nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme u animalnoj i biljnoj proizvodnji i nabavku rasplodne stoke.

(3) Novčana podrška u razvoj poljoprivrednih gazdinstava i njihovog poslovanja obuhvata:

a) pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika i

b) uvođenje sistema kvaliteta za poljoprivredne proizvode i hranu.

(4) Podrška jačanju diverzifikacije ruralne ekonomije obuhvata sve djelatnosti kojima se uvećavaju prihodi na gazdinstvu, a odnose se na:

a) ulaganja u preradu i pakovanje mliječnih i mesnih proizvoda na gazdinstvu,

b) ulaganja u preradu, sušenje i pakovanje voća i povrća na gazdinstvu,

c) ulaganja u seoski turizam na gazdinstvu i

d) ostala ulaganja na gazdinstvu.

(5) Podrška agrookolišu podrazumijeva:

a) podršku organskoj proizvodnji kroz prvo certificiranje proizvodnje i

b) podrška poljoprivredno-okolišnim mjerama na gazdinstvu za ublažavanje negativnih posljedica klimatskih promjena.

(6) Podrška osnovnim uslugama i obnovi sela u ruralnim područjima obuhvata sufinansiranje aktivnosti vezanih za izradu planova ruralnog razvoja općina i sela, ulaganja u malu infrastrukturu i obnovljive izvore energije, osnovne usluge za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme, kulturne i rekreativne aktivnosti i povezanu infrastrukturu, studije ulaganja povezanih sa prirodnom baštinom sela, ruralnih pejzaža, i mjesta visoke prirodne vrijednosti, s ciljem poboljšanja kvaliteta života u ruralnim područjima.

Član 16.
(Mjere podrške općim uslugama u poljoprivredi)

(1) Mjere podrške općim uslugama u poljoprivredi obuhvataju:

a) podršku transferu znanja i vještina i unapređenju savjetodavnog rada u oblasti poljoprivrede,

b) podršku istraživanju kroz realizaciju pojedinačnih projekata iz oblasti poljoprivrede koji se ocijene značajnim za razvoj poljoprivredne proizvodnje na području Kantona,

c) podršku radu različitih organizacija koje su u funkciji razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Kantona i

d) sufinansiranje učešća poljoprivrednika na sajmovima i drugim manifestacijama iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja koji se organizuju na području Bosne i Hercegovine.

(2) U zavisnosti od raspoloživih sredstava Vlada može za svaku godinu donijeti posebnu Odluku o novčanim podsticajima putem mjera podrške općim uslugama u poljoprivredi.

Član 17.
(Ostale mjere podrške)

(1) Ostale mjere podrške obuhvataju mjere kojim se podržava organizovani otkup sviježeg mlijeka i otkup drugih poljoprivrednih proizvoda, kao i ruralni razvoj na području Kantona, a koje nisu sadržane u prethodno spomenutim mjerama.

(2) Mjere iz stava (1) ovog člana podrazumjevaju i mjere kojima bi se ublažili i smanjili negativni efekti nepredviđenih okolnosti uključujući poremećaje na tržištu.

(3) U zavisnosti od raspoloživih sredstava Vlada može donijeti za svaku godinu posebnu Odluku o novčanim podsticajima putem mjera iz stava (2) ovog člana.

Član 18.
(Pravilnik)

(1) Novčani podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju ostvaruju se kroz postupak koji se provodi u skladu s odredbama ovog zakona, podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona i u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98, 48/99 i 61/22).

(2) Ministar privrede Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ministar) će donijeti Pravilnik o mjerama novčanih podsticaja, uslovima za ostvarenje novčanih podsticaja i postupku za ostvarenje prava na novčane podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

(3) Pravilnik iz stava (2) ovog člana ministar će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

IV – PRAVO NA OSTVARENJE NOVČANIH PODSTICAJA


Član 19.
(Klijenti)

(1) Pravo na ostvarenje novčanih podsticaja imaju klijenti.

(2) Pod klijentima koji imaju pravo na ostvarenje novčanih podsticaja podrazumijevaju se lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava odnosno Registar klijenta u skladu sa odredbama Zakona o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/07, 4/10, 7/13 i 82/21).

Član 20.
(Sjedište, prebivalište i područje proizvodnje)

Pravo na ostvarenje novčanih podsticaja u skladu s ovim zakonom može ostvariti klijent koji ima sjedište, odnosno prebivalište na području Kantona, za proizvodnju koja je realizovana na području Kantona.

Član 21.
(Umanjenje iznosa novčanog podsticaja)

Klijentima fizičkim licima koji su obrt registrovali kao dopunsku djelatnost, kao i klijentima fizičkim licima koja nisu obrtnici, iznos novčanog podsticaja se umanjuje u procentu koji se utvrđuje odredbama pravilnika iz člana 18. stav (2) ovog zakona.

V – POSTUPAK ZA OSTVARENJE NOVČANIH PODSTICAJA


Član 22.
(Zahtjev za ostvarenje prava na novčani podsticaj)

(1) Postupak za ostvarenje prava na novčani podsticaj u poljoprivredi i ruralnom razvoju pokreće se podnošenjem zahtjeva za ostvarenje novčanog podsticaja.

(2) Po podnesenom zahtjevu iz stava (1) ovog člana postupak se provodi u skladu sa odredbama ovog zakona, podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona i Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98, 48/99 i 61/22).

(3) Rješenje kojim se udovoljava zahtjevu ili kojim se odbija zahtjev iz stava (1) ovog člana je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

Član 23.
(Nalog za isplatu)

Rješenje kojim se udovoljava zahtjevu za ostvarenje novčanog podsticaja Ministarstvo će sa nalogom za isplatu novčanih sredstava dostaviti Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo.

VI – IZVJEŠTAVANJE I ČUVANJE DOKUMENTACIJE


Član 24.
(Izvještavanje)

(1) Ministarstvo je obavezno Vladi dostaviti izvještaj o realizaciji novčanih podsticaja u prethodnoj godini najkasnije do 30. aprila tekuće godine.

(2) Vlada je obavezna da najkasnije do 30. juna tekuće godine dostavi Skupštini Kantona Sarajevo informaciju o realizaciji sredstava za novčane podsticaje za prethodnu godinu.

Član 25.
(Čuvanje dokumentacije)

(1) Ministarstvo je sve predmete sa kompletnom dokumentacijom dužno čuvati pet godina od dana pravosnažnosti rješenja iz člana 22. stav (3) ovog zakona.

(2) Klijent je dužan čuvati dokumentaciju na osnovu koje je ostvario pravo na novčani podsticaj pet godina, računajući od dana uplate novčanih sredstava na njegov račun.

VII – NADZOR NAD PROVOĐENJEM ZAKONA


Član 26.
(Nadzor)

Upravni nadzor nad provođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

Član 27.
(Inspekcijski nadzor)

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši kantonalni poljoprivredni inspektor (u daljem tekstu: poljoprivredni inspektor).

Član 28.
(Predmet inspekcijskog nadzora)

(1) Ukoliko poljoprivredni inspektor u toku vršenja inspekcijskog nadzora, utvrdi da su povrijeđene odredbe ovog zakona ili propisa donesenih na osnovu ovog zakona, rješenjem nalaže da se utvrđene nepravilnosti, odnosno nedostaci otklone odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja.

(2) U obavljanju inspekcijskog nadzora poljoprivredni inspektor može privremeno oduzeti dokumentaciju i predmete koji u prekršajnom ili sudskom postupku mogu poslužiti kao dokaz, te zadržati iste do okončanja prekršajnog odnosno sudskog postupka.

(3) O privremenom oduzimanju dokumentacije ili predmeta iz stava (2) ovog člana poljoprivredni inspektor obavezno izdaje potvrdu.

Član 29.
(Žalba protiv rješenja inspektora)

(1) Protiv rješenja poljoprivrednog inspektora, donesenog u vršenju inspekcijskog nadzora u skladu sa odredbama ovog zakona može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

(2) Ministarstvo je u roku od 15 dana od dana prijema žalbe dužno donijeti rješenje koje je konačan upravni akt, a protiv kojeg se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

Član 30.
(Nenamjenski utrošak i zloupotreba novčanog podsticaja)

(1) Ukoliko se tokom inspekcijskog nadzora utvrdi da su sredstva ostvarena na ime novčanih podsticaja ostvarena u suprotnosti sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega, poljoprivredni inspektor će donijeti rješenje kojim će licu koje je ostvarilo novčani podsticaj naložiti povrat novčanih sredstava u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja.

(2) Lice iz stava (1) ovog člana novi zahtjev za ostvarenje novčanog podsticaja iz ovog zakona ne može podnijeti u roku od pet godina od konačnosti rješenja iz stava (1) ovog člana.

VIII – KAZNENE ODREDBE


Član 31.
(Novčane kazne)

(1) Za prekršaj iz člana 30. stav (1) ovog zakona kažnjava se:

a) pravno lice novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM,

b) odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 2.000,00 KM i

c) fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(2) Za prekršaj, uz novčanu kaznu, izreći će se i mjera oduzimanja novčanog podsticaja koji je ostvaren, odnosno nastao prekršajem.

IX – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 32.
(Stupanje na snagu i primjena)

(1) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a počet će se primjenjivati od 01.01.2025. godine.

(2) Danom početka primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/12 i 15/13).

(3) Postupci koji su započeti prije početka primjene ovog zakona okončat će se po odredbama zakona i podzakonskih akata po kojem su započeti.

Broj 01-02-8836/24
07. marta 2024. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]