BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni i propisi Tuzlanskog Kantona, Bosna i Hercegovina
#5659
ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 9/2024)POGLAVLJE I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1

(Predmet Zakona)

Ovim zakonom propisuju se uslovi i način obavljanja muzejske djelatnosti od značaja za Tuzlanski kanton (u daljem tekstu: Kanton), gradove i opštine na području Kantona, vrste muzeja i uslovi za njihovo osnivanje, koordinacija rada muzeja i matična muzejska djelatnost, stručna zvanja u muzejskoj djelatnosti, nadzor i druga pitanja od značaja za obavljanje muzejske djelatnosti.

Član 2

(Gramatička terminologija)

(1) Gramatička terminologija korišćenja muškog i ženskog roda za pojmove u ovom zakonu, podrazumijeva oba roda.

(2) Izrazi koji su u ovom zakonu navedeni u jednini ili množini, odnose se podjednako i na jedninu i na množinu.

Član 3

(Poseban interes)

Muzejska djelatnost je djelatnost od posebnog interesa za Kanton.

Član 4

(Značenje pojmova)

Pojmovi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

a) Muzejska djelatnost je djelatnost trajne zaštite i očuvanja muzejskog materijala koja podrazumijeva stručni i naučni rad na istraživanju, prikupljanju, evidentiranju, dokumentovanju, sistematizaciji u zbirke, valorizaciji, zaštiti, čuvanju, izlaganju, tumačenju, prezentaciji i digitalizaciji civilizacijskih materijalnih, nematerijalnih i prirodnih dobara u fizičkom i digitalnom obliku, u cilju proučavanja, edukacije, uživanja i razvoja društva, te njihovog prezentovanja u javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju;

b) Muzejski materijal čine muzejski predmeti i muzejska dokumentacija koji su od posebnog značaja za upoznavanje društvenog, istorijskog, umjetničkog, kulturnog, naučnog i tehničkog razvoja, te za upoznavanje prirode i njenog razvoja, a koji su dio nacionalne i opšte ljudske baštine;

c) Muzejski predmet je pokretno kulturno ili prirodno dobro koje je stručno i naučno obrađeno, dokumentovano i pohranjeno u muzeju;

d) Kulturno dobro je materijalni ili nematerijalni proizvod ljudskog stvaralaštva prepoznat i priznat kao kulturna vrijednost, te se kao takav čuva i štiti pri čemu nematerijalni proizvod ljudskog stvaralaštva čine vještine, izvođenja, izražavanja, znanja, prakse kao i za njih vezani instrumenti, predmeti, rukotvorine i kulturni prostori koje zajednice, grupe i u nekim slučajevima pojedinci prepoznaju kao dio svoje kulturne baštine;

e) Muzejska zbirka je osnovna forma organizacije muzejskog materijala u muzeju, koju čini skup stručno obrađenih muzejskih predmeta sistematizovanih po kulturnim, istorijskim, naučnim, umjetničkim, tehničko-tehnološkim, prirodnim vrijednostima ili prema vrsti materijala i načinu izrade predmeta;

f) Studijska zbirka je dio muzejskog materijala koji je namijenjen stručnom i naučnom istraživanju i proučavanju;

g) Muzejska dokumentacija je oblik stručnog i naučnog opisivanja muzejskog predmeta i obuhvata skup prikupljenih i sistematizovanih podataka nastalih tokom procesa stručne i naučne obrade muzejskih predmeta, kojima se utvrđuje porijeklo, osobine, istorijat, stepen očuvanosti, mjere zaštite i druga pitanja od značaja za njihovu valorizaciju i prezentaciju i prati sve promjene od momenta ulaska predmeta u muzej;

h) Muzej je ustanova ili organizaciona jedinica drugog pravnog lica koja trajno obavlja muzejsku djelatnost u svrhu istraživanja, prikupljanja, čuvanja, proučavanja, obrazovanja, izlaganja i uživanja u materijalnoj i nematerijalnoj baštini društva, u službi društva i njegovog razvoja, otvoren za javnost, a u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom;

i) Matični muzej Kantona je javna ustanova koja je ovlašćena da vrši poslove matične muzejske djelatnosti na području Kantona;

j) Galerija je specijalizovani muzej koji posjeduje najmanje jednu sopstvenu zbirku i obavlja muzejsku djelatnost u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom;

k) Revizija je stručna provjera postojanja, stanja, stepena zaštite i uslova čuvanja muzejskog materijala;

l) Kategorizacija je postupak vrednovanja muzejskog materijala i utvrđivanje stepena kulturno-istorijske vrijednosti muzejskog predmeta, na osnovu njegove stručno-analitičke obrade u postupku izrade muzejske dokumentacije;

m) Digitalizacija je prevođenje podataka o muzejskom materijalu iz analogne u digitalnu formu;

n) Preventivna zaštita predstavlja sistem mjera kojima se obezbjeđuju uslovi za čuvanje, rukovanje, izlaganje, pakovanje i transport muzejskih predmeta i kojima se svi rizici po muzejske predmete svode na minimum;

o) Konzervacija je preduzimanje interventnih mjera kojima se postiže hemijska i fizička zaštita i kojima se usporava, zaustavlja, umanjuje ili eliminiše dejstvo uzročnika propadanja muzejskog materijala;

p) Restauracija je niz postupaka kojima se oštećeni muzejski predmet vraća u prvobitno stanje u odnosu na originalno;

r) Centralni katalog muzejskog materijala je centralni registar muzejskog materijala koji vodi matični muzej Kantona i u koji se upisuju svi pokretni muzejski predmeti inventarisani u svim muzejima, galerijama i muzejskim zbirkama na području Kantona.

Član 5

(Subjekti za obavljanje muzejske djelatnosti)

(1) Subjekti koji mogu obavljati muzejsku djelatnost su muzej, galerija i muzejska zbirka (u daljem tekstu: muzeji).

(2) Muzeji mogu biti samostalni ili u sastavu pravnog lica.

(3) Muzeji koji muzejsku djelatnost obavljaju kao samostalno pravno lice osnivaju se kao ustanova kulture.

POGLAVLJE II - MUZEJSKI MATERIJAL

Član 6

(Prikupljanje muzejskog materijala)

(1) Prikupljanje muzejskog materijala muzeji vrše iskopavanjem, otkupom, poklonom, razmjenom, zavještanjem, legatom i na drugi način u skladu sa zakonom.

(2) Prilikom prikupljanja muzejskih materijala muzeji su dužni da sprovedu postupak provjere porijekla svakog predmeta.

(3) Ugovor o otkupu, poklonu, razmjeni i zavještanju muzejskog materijala sastavlja se u pisanoj formi.

(4) Muzejski materijal koji se prikupi kao rezultat arheoloških istraživanja ili nalaza, pohranjuje se u muzeje u skladu s odredbama ovog zakona i Zakona o zaštiti kulturne baštine ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/20).

Član 7

(Istraživanje u muzejskoj djelatnosti)

(1) Istraživanje u muzejskoj djelatnosti je stručno i naučno istraživanje u cilju sakupljanja, valorizacije i prezentacije muzejskog materijala.

(2) Istraživanje se vrši na način koji obezbjeđuje da prilikom prikupljanja muzejskog materijala muzeji djeluju u skladu sa strukom i s ciljem da se spriječi svako nezakonito i neetičko djelovanje.

(3) Arheološko istraživanje i prikupljanje muzejskog materijala na području Kantona može vršiti domaće ili strano pravno ili fizičko lice koje ispunjava uslove stručne i tehničke osposobljenosti za obavljanje arheoloških istraživanja, u skladu s Pravilnikom o tehničkim i kadrovskim uslovima za obavljanje arheoloških istraživanja ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/21).

(4) Arheološko istraživanje i prikupljanje muzejskog materijala na području Kantona može se vršiti samo u prisustvu stručnih lica Javne ustanove Muzej istočne Bosne u Tuzli (u daljem tekstu: Muzej istočne Bosne) i Javne ustanove Zavod za zaštitu i korišćenje kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona nakon pribavljenog odobrenja Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 8

(Stručna obrada muzejskog materijala)

Stručna obrada muzejskog materijala obuhvata:

a) identifikaciju, determinaciju, klasifikaciju i kategorizaciju;

b) analizu i opis;

c) vrednovanje i interpretaciju;

d) proučavanje;

e) dokumentovanje.

Član 9

(Zaštita muzejskog materijala)

(1) Muzejski materijal se štiti u skladu sa zakonom.

(2) Na muzejski materijal koji ima status dobra kulturne baštine (u daljem tekstu: dobro baštine) primjenjuju se odredbe ovog zakona kao i Zakona o zaštiti kulturne baštine.

(3) Muzeji su dužni da sprovedu stručne i tehničke mjere zaštite muzejskog materijala koje podrazumijevaju: preventivnu zaštitu, konzervaciju, restauraciju, dokumentovanje i digitalizaciju.

(4) Preventivna zaštita muzejskog materijala se sprovodi u prostoru za čuvanje, izložbenom prostoru, radionicama, biblioteci i u transportu.

(5) Trajna zaštita muzejskog materijala se sprovodi primjenom konzervatorsko-restauratorskih mjera, u skladu s pravilima konzervatorske struke.

(6) Zaštita i očuvanje nematerijalnih proizvoda ljudskog stvaralaštva sprovodi se čuvanjem zapisa o njima, kao i podsticanjem njihovog prenošenja i njegovanja u izvornim i drugim sredinama.

(7) Muzeji kao mjeru zaštite vrše digitalizaciju podataka o muzejskom materijalu, u cilju njenog dokumentovanja, korišćenja u okviru informacionog sistema, kao i radi pretraživanja i korišćenja.

(8) Bliži propis o uslovima i načinu sprovođenja stručnih i tehničkih mjera zaštite muzejskog materijala donosi ministar za kulturu, sport i mlade (u daljem tekstu: ministar).

Član 10

(Svrha zaštite muzejskog materijala)

Svrha zaštite muzejskog materijala je:

a) očuvanje i zaštita pokretnih kulturnih i prirodnih dobara putem: istraživanja, otkrivanja, prikupljanja, dokumentovanja, preduzimanja mjera zaštite, sprečavanja štetnih uticaja i obezbjeđivanja odgovarajućih uslova za čuvanje;

b) očuvanje nematerijalnih dobara baštine kroz saradnju sa zajednicama i pojedincima;

c) proučavanje, vrednovanje, prezentacija, tumačenje i edukacija javnosti;

d) razvoj muzejske djelatnosti kroz upravljanje i korišćenje muzejskog materijala za zadovoljavanje kulturnih, naučnih i obrazovnih potreba pojedinca i društva;

e) preduzimanje odgovarajućih mjera u cilju sprečavanja protivpravnog postupanja s muzejskim materijalom.

Član 11

(Evidencije u muzeju)

(1) Muzeji su dužni da vode evidencije o muzejskom materijalu, i to: knjigu inventara, knjigu ulaza i izlaza muzejskog materijala, knjigu poklona, kartoteku i fototeku muzejskog materijala, kao i druge propisane evidencije.

(2) Bliži propis o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz stava (1) ovog člana donosi ministar.

Član 12

(Revizija muzejskog materijala)

(1) Revizijom muzejskog materijala utvrđuje se broj i stanje muzejskih predmeta, nivo dokumentacione obrade i mjere zaštite.

(2) Revizija muzejskog materijala vrši se periodično, u zavisnosti od vrste i obima zbirki, a najmanje jednom u pet godina.

(3) Izuzetno, revizija se vrši i u slučaju predaje dužnosti rukovaoca zbirke, kao i u slučaju neovlašćenog ulaska ili fizičkog oštećenja prostora u kome je smješten muzejski materijal.

(4) Bliži propis o načinu, postupku i rokovima revizije muzejskog materijala donosi ministar, uz konsultacije sa Muzejom istočne Bosne.

Član 13

(Rashodovanje muzejskog materijala)

(1) Muzejski materijal može se rashodovati samo ukoliko je izgubio muzeološku vrijednost.

(2) Rashodovanje muzejskog materijala vrši direktor muzeja, odnosno drugog pravnog lica u čijem su sastavu muzeji, na prijedlog stručne komisije uz prethodnu saglasnost Muzeja istočne Bosne, a za Muzej istočne Bosne uz prethodnu saglasnost Ministarstva.

(3) Stručnu komisiju iz stava (2) ovog člana formira upravni odbor muzeja, odnosno drugog pravnog lica u čijem su sastavu muzeji, a u skladu sa pravilima ili drugim opštim aktima.

Član 14

(Dostupnost i prezentacija muzejskog materijala)

(1) Muzeji su dužni da muzejski materijal učine dostupnim javnosti kroz različite vidove prezentacije.

(2) Muzejski materijal se prezentuje putem stalne postavke, te putem povremenih fizičkih i virtuelnih izložbi u sjedištu i van sjedišta muzeja i publikovanjem različitih muzejskih izdanja te drugih oblika prezentacije prateći moderne tehnologije i razvoj društva.

(3) Katalog stalne muzejske izložbe mora se izdati najkasnije dvije godine nakon postavljanja izložbe, a katalog povremene muzejske izložbe se izdaje u skladu s obezbijeđenim finansijskim sredstvima, prije otvaranja izložbe.

(4) Muzejski predmet može biti izložen javnosti ako je prethodno upisan u knjigu inventara i obrađen u skladu s ovim zakonom.

(5) Muzeji su, u okviru svojih mogućnosti, dužni poduzeti sve potrebne mjere da muzejske predmete, na odgovarajući način, učine dostupnim licima sa invaliditetom.

(6) Muzeji mogu utvrditi naknadu za pristup muzejskom materijalu.

(7) Dostupnost i način korišćenja muzejskog materijala uređuje se opštim aktima muzeja.

Član 15

(Osiguranje muzejskog materijala)

(1) Muzejski materijal se osigurava kod osiguravajućeg društva za one rizike i u onom obimu s kojim je saglasan osnivač muzeja.

(2) Sredstva za osiguranje muzejskog materijala kao i prostora u kojima su smješteni, obezbjeđuje osnivač.

Član 16

(Garancija za izložbe iz inostranstva)

(1) Garanciju za naknadu štete za muzejski predmet i izložbu iz inostranstva koju na području Kantona organizuju muzeji mogu dati osnivači muzeja na način i pod uslovima s kojima je saglasan.

(2) Garanciju za naknadu štete za muzejski predmet i izložbu iz inostranstva koju na području Kantona organizuje Muzej istočne Bosne može dati Vlada Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona), na prijedlog Ministarstva, ako:

a) muzejski predmet, odnosno izložba iz inostranstva ima posebnu naučnu, kulturnu, umjetničku, istorijsku ili prirodnjačku vrijednost i ukoliko je njihovo unošenje uslovljeno prethodnim obezbjeđenjem osiguranja;

b) su troškovi osiguranja zbog deklarisane vrijednosti muzejskog predmeta kod osiguravajućih društava izuzetno visoki, a vlasnik prihvata garanciju umjesto osiguranja.

(3) Garancija iz stava (2) ovog člana se daje za period od preuzimanja muzejskog predmeta, tokom izlaganja, do momenta njegovog vraćanja, a može se dati ukoliko je organizator izložbe obezbijedio:

a) neprekidnu fizičku zaštitu muzejskog predmeta;

b) održavanje odgovarajućih klimatskih i drugih uslova prema vrsti muzejskog predmeta;

c) zaštitu objekta i prostorija od svih vidova rizika koji mogu ugroziti bezbjednost muzejskog predmeta.

(4) Ispunjenost uslova iz stava (3) ovog člana utvrđuje Ministarstvo.

(5) Garancija iz stava (2) ovog člana se ne može dati za muzejski predmet i izložbu koja se organizuje u komercijalne svrhe.

Član 17

(Iznošenje muzejskog materijala u inostranstvo)

(1) Muzejski materijal se može trajno iznijeti u inostranstvo samo u slučaju razmjene uz prethodno odobrenje osnivača muzeja.

(2) Muzejski materijal koji ima status zaštićenog dobra baštine ne može se trajno iznijeti u inostranstvo.

(3) Muzejski materijal se može privremeno iznijeti u inostranstvo radi ekspertize, konzervacije, restauracije i izlaganja u skladu s važećim propisima Bosne i Hercegovine, uz odobrenje Ministarstva, a nakon pribavljenog stručnog mišljenja matičnog muzeja Kantona.

(4) Muzejski materijal koji ima status zaštićenog dobra baštine može se samo izuzetno privremeno iznijeti u inostranstvo u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturne baštine.

Član 18

(Izrada kopija muzejskih predmeta)

Muzeji mogu, po uzoru na muzejski predmet, izrađivati muzejske i komercijalne kopije muzejskog predmeta, u skladu sa ovim zakonom.

Član 19

(Muzejska kopija)

(1) Muzejska kopija je novonapravljeni predmet koji vizuelno tačno, sa suštinskim karakteristikama, rekonstruiše muzejski predmet.

(2) Muzejska kopija se izrađuje ako:

a) je to potrebno iz bezbjednosnih razloga;

b) muzejski predmet propada zbog stalnog izlaganja;

c) postoji potreba za izlaganjem muzejskog predmeta izvan muzeja;

d) je muzejski predmet nestao, a postoji muzejska dokumentacija o njemu.

(3) Muzejska kopija može da se izrađuje isključivo za potrebe muzeja koji raspolaže muzejskom dokumentacijom o predmetu u slučaju iz stava (2) tačka d) ovog člana.

(4) Muzejska kopija se ne smije koristiti u komercijalne svrhe.

(5) Muzeji su dužni da:

a) na svaku muzejsku kopiju stave oznaku "muzejska kopija";

b) za svaku muzejsku kopiju izrade certifikat;

c) vode registar muzejskih kopija.

(6) Bliži propis o sadržaju i načinu vođenja registra muzejskih kopija i obrazac certifikata muzejske kopije donosi ministar.

Član 20

(Komercijalna kopija muzejskog predmeta)

(1) Komercijalna kopija muzejskog predmeta je predmet izrađen po uzoru na određeni muzejski predmet, ali u različitoj razmjeri, radi prodaje ili drugog oblika ekonomske koristi.

(2) Kopiju iz stava (1) ovog člana mogu da izrađuju fizička i pravna lica, pod uslovima i na način koje odrede muzeji koji raspolažu muzejskim predmetom.

(3) Muzeji koji raspolažu muzejskim predmetom dužni su uslove i način izrade komercijalne kopije muzejskog predmeta utvrditi tako da uz svaku komercijalnu kopiju bude navedeno:

a) oznaka "kopija",

b) naziv muzejskog predmeta,

c) period, lokalitet, odnosno mjesto odakle potiče, te

d) ime autora i naziv muzeja kojem muzejski predmet pripada.

(4) Lica iz stava (2) ovog člana dužna su komercijalnu kopiju muzejskog predmeta izraditi tako da uz svaku komercijalnu kopiju budu navedeni elementi iz stava (3) ovog člana.

POGLAVLJE III - MUZEJ

Član 21

(Muzeji)

(1) Muzeji kao samostalna pravna lica se osnivaju kao ustanove kulture za obavljanje muzejske djelatnosti u svim oblicima svojine.

(2) Muzeji u sastavu drugog pravnog lica se osnivaju za obavljanje muzejske djelatnosti kao organizaciona jedinica pravnog lica u čijem su sastavu.

(3) Muzeji kao samostalna pravna lica i pravna lica u čijem su sastavu muzeji, pored upisa u sudski registar, dužni su se upisati i u Registar pravnih lica u oblasti kulture koji vodi Ministarstvo (u daljem tekstu: Registar).

(4) Muzeji ne mogu početi s obavljanjem muzejske djelatnosti prije upisa u Registar.

Član 22

(Osnivanje muzeja)

(1) Muzeje kao javne ustanove mogu osnovati Skupština Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Skupština Kantona) ili gradska/opštinska vijeća na području Kantona.

(2) Muzeje kao privatnu ustanovu mogu osnovati domaća ili strana pravna ili fizička lica.

(3) Muzeje u sastavu pravnih lica osnivaju pravna lica kao svoju organizacionu jedinicu za obavljanje muzejske djelatnosti, u skladu sa ovim zakonom.

(4) Muzeje mogu osnovati više osnivača, a njihova međusobna prava, dužnosti i odgovornosti uređuju se posebnim ugovorom.

Član 23

(Vrste muzeja)

Prema vrsti muzejskog materijala muzeji mogu biti kompleksni i specijalizovani, a prema osnivaču muzeji mogu biti javni i privatni.

Član 24

(Kompleksni i specijalizovani muzeji)

(1) Kompleksni muzeji imaju najmanje dvije raznorodne muzejske zbirke koje predstavljaju istorijske, etnološke, arheološke, umjetničke, tehničko-tehnološke, prirodnjačke ili druge karakteristike područja za koje su muzeji osnovani.

(2) Specijalizovani muzeji imaju najmanje jednu istorodnu muzejsku zbirku od interesa za jednu ili više naučnih oblasti, odnosno jednu ili više specifičnih ljudskih djelatnosti.

(3) Specijalizovani muzeji mogu biti:

a) arheološki;

b) etnografski;

c) istorijski;

d) tehničko-tehnološki;

e) prirodnjački;

f) umjetnički;

g) vjerski;

h) muzeji primijenjenih umjetnosti;

i) muzej na otvorenom;

j) ostali specijalizovani muzeji.

Član 25

(Uslovi za obavljanje djelatnosti muzeja)

(1) Muzeji mogu početi sa obavljanjem muzejske djelatnosti ako imaju obezbijeđen:

a) adekvatan prostor i opremu za smještaj, čuvanje, zaštitu, korišćenje i prezentaciju muzejskog materijala;

b) finansijska sredstva za kontinuirano obavljanje djelatnosti;

c) odgovarajući broj stručnih radnika; https://advokat-prnjavorac.com

d) minimum muzejskog materijala prema vrsti muzeja, a u skladu sa propisom iz stava (5) ovog člana.

(2) Ispunjenost uslova za obavljanje muzejske djelatnosti utvrđuje Ministarstvo rješenjem, na osnovu podnesenog pismenog zahtjeva muzeja, u skladu sa propisom iz stava (5) ovog člana.

(3) Rješenje iz stava (2) ovog člana je konačan upravni akt, a primjerak istog dostavlja se matičnom muzeju Kantona.

(4) Muzeji ne mogu početi sa obavljanjem muzejske djelatnosti ni upisati se u Registar prije pribavljanja rješenja iz stava (3) ovog člana.

(5) Bliži propis o uslovima za osnivanje i rad muzeja i obavljanje muzejske djelatnosti donosi ministar.

Član 26

(Sredstva za rad muzeja)

(1) Sredstva za osnivanje i početak rada muzeja obezbjeđuje osnivač.

(2) Sredstva za rad muzeja obezbjeđuju se iz:

a) sredstava osnivača;

b) prihoda ostvarenih djelatnošću muzeja;

c) naknada za obavljanje intelektualnih usluga;

d) ličnog učešća korisnika usluga;

e) međunarodnih fondova;

f) donacija pravnih i fizičkih lica, poklona, legata, zavještanja;

g) drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 27

(Poslovi u okviru muzejske djelatnosti)

Muzeji u okviru muzejske djelatnosti obavljaju sljedeće poslove:

a) istražuju, prikupljaju i obrađuju pokretni muzejski materijal i elemente nematerijalnih kulturnih dobara;

b) vode propisanu dokumentaciju o muzejskom materijalu, zbirkama, muzejskim aktivnostima i registrovanim elementima nematerijalnog dobra baštine;

c) prikupljaju, stručno i naučno obrađuju muzejski materijal;

d) čuvaju, održavaju i koriste muzejski materijal;

e) obezbjeđuju mjere zaštite muzejskog materijala;

f) promovišu muzejski materijal i registrovane elemente nematerijalnog dobra baštine i obezbjeđuju njihovo korišćenje u kulturne, naučne, vaspitno-obrazovne i druge svrhe;

g) organizuju stalne i povremene izložbe;

h) organizuju i realizuju umjetničke i kulturne događaje u okviru djelokruga rada;

i) vrše naučna istraživanja iz oblasti kojom se bave;

j) izdaju i štampaju publikacije, organizuju predavanja, konferencije, stručne skupove, te edukativne aktivnosti i radionice;

k) vrše digitalizaciju muzejskog materijala i registrovanih elemenata nematerijalnog dobra baštine;

l) omogućavaju naučnim i stručnim radnicima proučavanje muzejskog materijala;

m) objavljuju rezultate svog stručnog i naučnoistraživačkog rada putem vlastitih publikacija i na drugi način;

n) ostvaruju saradnju na području Bosne i Hercegovine i međunarodnu saradnju u oblasti muzejske djelatnosti;

o) pružaju stručnu pomoć vlasnicima i držaocima muzejskog materijala;

p) pružaju podršku i stručnu pomoć za očuvanje nematerijalnog dobra baštine kroz saradnju sa pojedincima i zajednicama koje tu baštinu stvaraju, održavaju i prenose;

r) organizuju izradu i prodaju suvenira i kopija muzejskih predmeta, te izdaju i prodaju publikacije tematski vezane za fundus i program muzeja i druge promotivne materijale;

s) obavljaju reviziju muzejskog materijala u muzeju i dostavljaju izvještaj osnivaču;

š) obavljaju i druge poslove propisane zakonom i opštim aktima.

Član 28

(Obavljanje drugih djelatnosti)

(1) Muzeji kao samostalna pravna lica uz osnovnu djelatnost mogu obavljati i drugu djelatnost koja je od značaja za obavljanje muzejske djelatnosti i ostvarivanje prava korisnika, u skladu sa Zakonom o ustanovama ("Službeni list RBiH" br: 6/92, 8/93 i 13/94) i opštim aktima muzeja.

(2) Ako u obavljanju druge djelatnosti muzeji ostvare dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj muzejske djelatnosti, u skladu sa Zakonom iz stava (1) ovog člana i opštim aktima muzeja.

Član 29

(Javnost rada muzeja)

(1) Muzeji redovno obavještavaju javnost o naučnim istraživanjima, značajnim otkrićima, stalnim i povremenim izložbama i drugim programskim sadržajima, na način određen pravilima muzeja ili drugim opštim aktima muzeja.

(2) Muzeji su dužni da, u skladu sa svojim mogućnostima i potrebama građana i drugih korisnika, utvrde i na javan i transparentan način objave radno vrijeme na ulaznim vratima i na svojoj veb stranici.

(3) Muzeji su dužni da omoguće stručnim i naučnim radnicima uvid u muzejski materijal.

(4) Način i uslovi uvida u muzejski materijal se uređuju opštim aktima muzeja.

Član 30

(Prestanak rada muzeja)

(1) Muzeji prestaju sa radom ako ne ispunjavaju uslove za obavljanje muzejske djelatnosti iz ovog zakona, odlukom osnivača i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i aktom o osnivanju.

(2) U slučaju prestanka rada muzeja, osnivač muzeja je dužan da obezbijedi smještaj i zaštitu raspoloživog muzejskog materijala.

(3) Odluka o smještaju i zaštiti muzejskog materijala iz stava (2) ovog člana donosi se po prethodno pribavljenom i obrazloženom mišljenju Muzeja istočne Bosne.

POGLAVLJE IV - MATIČNA MUZEJSKA DJELATNOST

Član 31

(Matična muzejska djelatnost i matični muzej Kantona)

(1) Poslove matične muzejske djelatnosti obavlja Muzej istočne Bosne kao matični muzej Kantona kroz obezbjeđivanje trajnog, sistematskog, organizovanog i kontinuiranog rada na razvoju i unapređenju muzejske djelatnosti na području Kantona, u skladu sa međunarodnim standardima.

(2) Matična muzejska djelatnost obuhvata:

a) obavljanje stručnog nadzora nad radom muzeja na području Kantona;

b) pružanje stručne pomoći u cilju podizanja nivoa zaštite i očuvanja muzejskog materijala;

c) organizovanje i afirmaciju stručnog i naučnog rada uz primjenu međunarodnih standarda, u cilju opšteg razvoja muzeologije;

d) vođenje Centralnog kataloga muzejskog materijala za područje Kantona;

e) utvrđuje potencijalna pokretna materijalna i nematerijalna dobra baštine, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti kulturne baštine;

f) štiti i koristi pokretna dobra baštine pod prethodnom zaštitom Kantona, kao i zaštićena dobra baštine i vodi propisanu evidenciju;

g) edukaciju muzejskih stručnjaka;

h) druge aktivnosti na unapređenju i razvoju muzejske djelatnosti.

(3) Kroz obavljanje poslova matične muzejske djelatnosti Muzej istočne Bosne vrši koordinaciju rada muzeja na području Kantona.

(4) Muzeji iz člana 5. ovog zakona su dužni da blagovremeno i kontinuirano dostavljaju Muzeju istočne Bosne obavještenja i podatke potrebne za obavljanje matične djelatnosti i vođenje Centralnog kataloga muzejskog materijala za područje Kantona.

Član 32

(Udruživanje muzeja)

(1) Muzeji se, radi obavljanja poslova od zajedničkog interesa, mogu udruživati u zajednicu muzeja ili drugi oblik udruživanja.

(2) Odluku o udruživanju iz stava (1) ovog člana donosi upravni odbor muzeja.

(3) Poslovi od zajedničkog interesa, te međusobna prava i dužnosti muzeja koji se udružuju u zajednicu muzeja, uređuju se ugovorom.

POGLAVLJE V - UPRAVLJANJE, RUKOVOĐENJE I MUZEJSKI RADNICI

Član 33

(Organ upravljanja muzeja kao ustanove)

(1) Organ upravljanja u muzejima kao ustanovama je upravni odbor.

(2) Upravni odbor muzeja ima predsjednika i dva člana. Dva člana upravnog odbora se imenuju kao predstavnici osnivača, a jedan član iz reda stručnih radnika muzeja.

(3) Predsjednika i članove upravnog odbora imenuje i razrješava osnivač odnosno suosnivači na mandat koji traje četiri godine, nakon čega mogu biti ponovo imenovani još jedan mandat.

(4) Predsjednik i članovi upravnog odbora javnog muzeja se imenuju na osnovu javnog konkursa.

(5) Predsjednika i članove upravnog odbora muzeja čiji je osnivač Skupština Kantona imenuje i razrješava Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva.

(6) Članovi upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata, ukoliko se utvrdi njihova odgovornost za neuspješan ili nezakonit rad muzeja, na njihov lični zahtjev i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilima muzeja.

(7) Privremeni upravni odbor imenuje se u slučaju kada se upravni odbor ne može konstituisati u skladu sa zakonom i u slučaju da dođe do razrješenja članova upravnog odbora iz razloga navedenih u stavu (6) ovog člana.

(8) Imenovanje privremenog upravnog odbora vrši se na period najduže do tri mjeseca.

Član 34

(Nadležnost upravnog odbora)

(1) Upravni odbor muzeja:

a) donosi pravila muzeja i druge opšte akte;

b) utvrđuje godišnji program rada muzeja;

c) utvrđuje planove rada i razvoja;

d) usvaja godišnji izvještaj o radu muzeja na prijedlog direktora muzeja;

e) imenuje direktora muzeja, a uz prethodnu saglasnost osnivača odnosno suosnivača muzeja;

f) razrješava direktora muzeja uz prethodnu saglasnost osnivača odnosno suosnivača;

g) donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun;

h) usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora;

i) odlučuje o prigovoru zaposlenih na rješenja direktora o pravu, dužnosti i odgovornosti iz radnog odnosa;

j) po potrebi imenuje stručne komisije u skladu sa pravilima muzeja;

k) podnosi osnivaču, najmanje jedanput godišnje, izvještaj o poslovanju muzeja;

l) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima muzeja.

(2) Upravni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova.

Član 35

(Organ rukovođenja muzeja kao ustanove)

(1) Organ rukovođenja u muzejima kao ustanovama je direktor.

(2) Za direktora muzeja može biti imenovano lice koje ima visoku stručnu spremu VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, te da je istaknuti stručnjak u muzejskoj djelatnosti, naučni ili kulturni radnik.

(3) Direktora muzeja imenuje i razrješava upravni odbor uz prethodnu saglasnost osnivača odnosno suosnivača.

(4) Saglasnost na imenovanje i razrješenje direktora muzeja čiji je osnivač Skupština Kantona daje Vlada Kantona.

(5) Direktor javnog muzeja se imenuje na osnovu javnog konkursa na mandat od četiri godine.

(6) Isto lice može biti imenovano za direktora javnog muzeja najviše dva puta uzastopno.

(7) Ukoliko upravni odbor ne imenuje direktora ili razriješi dužnosti direktora, imenovaće vršioca dužnosti direktora iz reda stručnih muzejskih radnika na period do šest mjeseci.

(8) Vršilac dužnosti direktora ima sva prava i dužnosti direktora.

Član 36

(Ovlašćenja, dužnosti i odgovornost direktora)

(1) Direktor muzeja:

a) predlaže upravnom odboru godišnji progam rada muzeja;

b) rukovodi radom muzeja;

c) zastupa i predstavlja muzej u pravnom prometu i saradnji s drugim pravnim i fizičkim licima;

d) odgovara za blagovremenu realizaciju godišnjeg programa rada muzeja;

e) predlaže upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta;

f) odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika u muzeju, te pravima, dužnostima i odgovornostima radnika u skladu sa zakonom;

g) donosi pojedinačne akte u skladu sa zakonom i pravilima muzeja;

h) odlučuje o korišćenju sredstava do iznosa utvrđenog pravilima muzeja;

i) izvršava odluke upravnog odbora muzeja;

j) podnosi upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju muzeja;

k) izdaje naredbe za izvršenje finansijskog plana muzeja;

l) odgovara upravnom odboru za rezultate rada, finansijsko poslovanje i zakonitost rada muzeja;

m) odobrava projekte iskopavanja, istraživanja i prezentacije muzejskog materijala;

n) odlučuje o razmjeni muzejskog materijala uz saglasnost upravnog odbora;

o) nalaže preduzimanje posebnih mjera za čuvanje i zaštitu muzejskog materijala;

p) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima muzeja;

(2) Direktor najmanje jednom godišnje podnosi upravnom odboru izvještaj o svom radu.

Član 37

(Muzejski radnici)

(1) Stručne poslove u muzejskoj djelatnosti obavljaju stručni muzejski radnici koji imaju odgovarajuću stručnu spremu i stručno zvanje utvrđeno pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

(2) Bliži propis o stručnim zvanjima, uslovima i načinu sticanja stručnih zvanja u muzejskoj djelatnosti donosi ministar.

Član 38

(Stručni savjet)

(1) Stručni organ u muzejima je stručni savjet.

(2) Stručni savjet raspravlja o svim stručnim pitanjima rada muzeja, daje mišljenja i preporuke direktoru u vezi s organizacijom stručnog rada u muzejima i razvojem muzejske djelatnosti, te obavlja i druge stručne poslove u skladu s pravilima muzeja.

(3) Stručni savjet muzeja čine, u pravilu, svi stručni muzejski radnici.

(4) Nadležnost stručnog savjeta bliže se uređuje pravilima muzeja, a način rada poslovnikom o radu stručnog savjeta.

POGLAVLJE VI - NADZOR

Član 39

(Nadzor nad primjenom zakona i inspekcijski nadzor)

(1) Nadzor nad primjenom ovog zakona i propisa donesenih za njegovu primjenu vrši Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona i propisa donesenih za njegovu primjenu vrši nadležna kantonalna inspekcija u skladu sa zakonom.

Član 40

(Stručni nadzor)

(1) Stručni nadzor nad radom muzeja na području Kantona vrši Muzej istočne Bosne.

(2) Muzeji su dužni omogućiti vršenje stručnog nadzora i uvid u dokumentaciju neophodnu za obavljanje stručnog nadzora Muzeju istočne Bosne.

POGLAVLJE VII - KAZNENE ODREDBE

Član 41

(Prekršaji i novčane kazne)

(1) Novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM kazniće se za prekršaj muzej kao samostalno pravno lice i pravno lice u čijem je sastavu muzej ako:

a) vrši arheološko istraživanje i prikupljanje muzejskog materijala suprotno članu 7. stav (3) ovog zakona ili bez prisustva stručnih lica i pribavljenog odobrenja Ministarstva iz člana 7. stav (4) ovog zakona;

b) ne sprovodi stručne i tehničke mjere zaštite muzejskog materijala u skladu sa propisom iz člana 9. stav (8) ovog zakona;

c) ne vodi propisane evidencije o muzejskom materijalu ili ih ne vodi na propisani način (član 11. ovog zakona);

d) ne vrši reviziju muzejskog materijala ili je ne vrši na propisani način, po propisanom postupku i rokovima (član 12. st. (2), (3) i (4) ovog zakona);

e) vrši rashodovanje muzejskog matrijala suprotno članu 13. stav (2) ovog zakona;

f) muzejski predmet izloži javnosti suprotno članu 14. stav (4) ovog zakona;

g) iznese muzejski materijal u inostranstvo suprotno članu 17. ovog zakona;

h) izradi muzejsku kopiju muzejskog predmeta suprotno članu 19. st. (2), (3) i (5) ovog zakona;

i) koristi muzejsku kopiju muzejskog predmeta u komercijalne svrhe (član 19. stav (4) ovog zakona);

j) omogući izradu komercijalne kopije muzejskog predmeta suprotno članu 20. stav (3) ovog zakona;

k) obavlja muzejsku djelatnost, a nije upisan u Registar (član 21. stav (4) ovog zakona);

l) obavlja muzejsku djelatnost suprotno članu 25. ovog zakona;

m) ne utvrdi ili ne objavi radno vrijeme u skladu sa članom 29. stav (2) ovog zakona;

n) ne dostavi Muzeju istočne Bosne obavještenja i podatke potrebne za obavljanje matične djelatnosti i vođenje Centralnog kataloga muzejskog materijala za područje Kantona (član 31. stav (4) ovog zakona);

o) onemogući Muzeju istočne Bosne obavljanje stručnog nadzora ili uvid u dokumentaciju neophodnu za obavljanje stručnog nadzora (član 40. stav (2) ovog zakona).

(2) Novčanom kaznom od 500 do 2.500 KM za prekšaj iz stava (1) ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu iz stava (1) ovog člana.

(3) Novčanom kaznom od 500 do 2.500 KM kazniće se fizičko lice za prekršaj iz stava (1) alineje a), g) i i) ovog člana.

Član 42

(Prekršaji i novčane kazne)

(1) Novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice koje je izradilo komercijalnu kopiju muzejskog predmeta suprotno članu 20. stav (4) ovog zakona.

(2) Novčanom kaznom od 500 do 2.500 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice koje je izradilo komercijalnu kopiju muzejskog predmeta suprotno članu 20. stav (4) ovog zakona.

POGLAVLJE VIII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43

(Donošenje podzakonskih propisa)

(1) Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti provedbene propise iz čl. 9. stav (8), 11. stav (2), 12. stav (4), 19. stav (6), 25. stav (5) i 37. stav (2) ovog zakona.

(2) Do donošenja provedbenih propisa iz stava (1) ovog člana primjenjivaće se provedbeni propisi koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog zakona ukoliko nisu u suprotnosti s ovim zakonom.

Član 44

(Usklađivanje rada i propisa)

Postojeći muzeji nastavljaju s obavljanjem muzejske djelatnosti i dužni su uskladiti svoju organizaciju, način rada i opšte akte sa odredbama ovoga zakona te podnijeti zahtjev za upis u Registar u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 45

(Stečena prava)

Lica koja na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju stečena stručna zvanja za obavljanje muzejske djelatnosti zadržavaju ranije stečena stručna zvanja za obavljanje muzejske djelatnosti i nisu obavezna sticati stručna zvanja u skladu sa provedbenim propisom iz člana 37. stav (2) ovog zakona.

Član 46

(Prestanak važenja ranijih propisa)

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 10/02 i 13/11).

Član 47

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u"Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]