BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Kantona Sarajevo - BiH
User avatar
By pravnik
#2951
ZAKON O KOMUNALNOJ ČISTOĆI KANTONA SARAJEVO

("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 14/2016, 43/2016, 19/2017 i 20/2018)DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1

(Predmet regulisanja)

Ovim zakonom uređuje se komunalna čistoća, utvrđuju obaveze preduzeća i drugih pravnih lica i građana u održavanju komunalne čistoće, način finansiranja i druga pitanja od značaja za komunalnu čistoću na teritoriji Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton).

Član 2

(Pojam komunalne čistoće)

Komunalnom čistoćom, u smislu ovog zakona, smatra se održavanje čistoće na javnim površinama, kao čišćenje komunalnih otpadaka sa javnih površina, pranje asfaltiranih, betoniranih i popločanih javnih površina, prikupljanje, odvoženje i deponovanje komunalnih otpadaka, uništavanje i prerada komunalnih otpadaka (u daljem tekstu: otpadak), održavanje deponije i uklanjanje snijega sa javnih površina, održavanje čistoće u dvorištima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada (hodnici, stubišta i sl.), garažama i šupama (u daljem tekstu: druge površine).

Član 3

(Obavljanje poslova komunalne čistoće)

Obavljanje poslova komunalne čistoće vrše komunalna preduzeća registrovana za obavljanje ove djelatnosti (u daljem tekstu: komunalna preduzeća), a održavanje čistoće na drugim površinama iz člana 2.ovog zakona vrše korisnici stambenih zgrada, garaža i šupa.

Član 4

(Pojam javne površine)

Javnim površinama, u smislu ovog zakona, smatraju se:

a) ulice, kolovozi, biciklističke staze, pločnici i rigoli, putevi, prilazi i prelazi, trgovi, podvožnjaci i nadvožnjaci, mostovi i stepeništa van zgrada, javna parkirališta, autobuska i tramvajska stajališta (u daljem tekstu: javne saobraćajne površine),

b) tramvajski i željeznički kolosjeci u posebnom trupu, sa stajalištima, benzinske stanice i prostor oko njih,

c) aerodrom i zaštitni aerodromski pojas,

d) otvoreni pijačni, tržni prostori i prostori oko prodajnih objekata,

e) neizgrađena građevinska zemljišta,

f) ulični slivnici,

g) kolovozi kantonalnih puteva,

h) zelene i rekreativne površine kao što su:

1) javne zelene površine (park-šume, parkovi, park-prirode, parkovske staze, travnjaci, drvoredi, skverovi, zelenilo uz saobraćajnice i slično),

2) zelene površine stambenih, odnosno urbanih cjelina,

3) pješačke staze,

4) zelene površine posebne namjene (groblja, botanički i zoološki vrtovi),

5) površine za rekreaciju i fizičku kulturu na otvorenom prostoru (igrališta, izletišta, šetališta, fiskulturni tereni, bazeni, vježbališta, strelišta),

6) zaštitna područja i zaštitni zeleni pojasevi infrastrukturnih sistema i

7) površine uz uređene i neuređene obale rijeka i jezera.

Član 5

(Otpaci)

(1) Otpacima, u smislu ovog zakona, smatraju se:

a) kućni otpad i

b) otpad koji nastaje u procesu rada.

(2) Pod kućnim otpadom podrazumijeva se:

a) kućni otpad koji nastaje kao posljedica dnevnog življenja u stanovima (otpaci hrane, prašina, krpe, sitna ambalaža, pepeo, čađ i slično), kao i drugi otpaci koji se stvaraju u dvorištima, u zajedničkim prostorijama stambenih zgrada (hodnici, stubišta i sl.), garažama i šupama,

b) kućni otpad koji nastaje u poslovnim zgradama i prostorijama, a nije proizvod redovne djelatnosti koja se obavlja u tim zgradama i prostorijama;

c) kabasti otpad kao: stari namještaj, aparati za domaćinstvo, kartonska, limena i drvena ambalaža i druge glomazne stvari.

(3) Mjesto i vrijeme odlaganja otpadaka iz tačke c) stave (2) ovog člana određuje kantonalni organ nadležan za komunalne poslove u dogovoru sa općinskim organom nadležnim za komunalne poslove i komunalnim preduzećima.

(4) Pod otpadom koji nastaje u procesu rada podrazumijeva se otpad koji se stvara obavljanjem redovne djelatnosti u preduzećima, ustanovama, uslužnim djelatnostima i slično.

DIO DRUGI - ODRŽAVANJE ČISTOĆE

Član 6

(Subjekti održavanja čistoće)

(1) Održavanje čistoće na javnim površinama iz člana 4. tačka a) ovog zakona, vrše komunalna preduzeća.

(2) Održavanje čistoće na javnim površinama iz člana 4. tačka h) al. 1) i 2) ovog zakona, vrše komunalna preduzeća za održavanje i uređivanje javnih zelenih površina.

(3) Održavanje čistoće na javnim površinama iz člana 4. ovog zakona na kojima održavanje čistoće nije povjereno komunalnim preduzećima, vrše preduzeća ili druga pravna lica koja te površine koriste odnosno kojima upravljaju, ako ovim zakonom ili drugim propisima za pojedine javne površine nije drukčije određeno.

(4) Za održavanje čistoće na javnim površinama iz člana 4. tačka g) ovog zakona, odgovorna je kantonalna Direkcija za puteve.

Član 7

(Akti na osnovu kojih se vrši održavanje čistoće)

(1) Održavanje čistoće na javnim površinama za čiju čistoću su odgovorna komunalna preduzeća, vrši se prema programu i operativnom planu održavanja čistoće.

(2) Program održavanja čistoće na području Kantona utvrđuje kantonalni organ nadležan za komunalne poslove, najkasnije do 15. decembra tekuće godine, za narednu godinu.

(3) U pripremi programa održavanja čistoće učestvuju komunalna preduzeća i općinski organi nadležni za komunalne poslove.

Član 8

(Program održavanja čistoće)

Programom održavanja čistoće utvrđuju se javne površine koje se čiste, vrijeme i način čišćenja otpadaka sa javnih površina, vrijeme i način pranja javnih površina, rokovi u kojima se posude za otpatke moraju prati i dezinfikovati, zamjena posuda i korpi za otpatke i druge pojedinosti o načinu održavanja čistoće.

Član 9

(Operativni plan održavanja čistoće)

(1) Operativni plan održavanja čistoće utvrđuju komunalna preduzeća najkasnije do kraja tekuće godine za narednu godinu.

(2) Program i operativni plan održavanja čistoće dostavljaju se odmah po utvrđivanju općinskim organima nadležnim za komunalne poslove i kantonalnom inspektoratu nadležnom za komunalnu inspekciju.

Član 10

(Nemogućnost pranja javnih površina)

Bez obzira na program i plan održavanja čistoće, pranje javnih površina ne može se vršiti:

a) ako je temperatura vazduha niža od +5 C i

b) ako je javna površina pokrivena susnježicom.

Član 11

(Korpe za otpatke)

(1) Na javnim površinama postavljaju se korpe za otpatke.

(2) Na javnim površinama na kojima čistoću održavaju komunalna preduzeća, korpe za otpatke postavljaju, uklanjaju i zamjenjuju novim, komunalna preduzeća, a na ostalim javnim površinama njihovi korisnici, odnosno nosioci prava upravljanja tim površinama.

Član 12

(Zabrana postavljanja korpi za otpatke)

Zabranjeno je postavljanje korpi za otpatke na električne, telegrafsko-telefonske stubove, na stubove za isticanje zastava, drveće i spomenike kulture.

Član 13

(Uklanjanje materijala i otpadaka)

Pri uređenju zelenih površina, sječi stabala, obrezivanju i čišćenju drvoreda, grmlja i živih ograda na javnim površinama, materijal i otpaci se moraju ukloniti sa javne površine, očistiti nakon završenog posla, a ako posao traje više dana, otpaci se moraju ukloniti po završetku svakog radnog dana.

Član 14

(Obaveze izvođača građevinskih radova)

(1) Izvođač građevinskih radova dužan je da:

a) čisti javne površine ispred i oko gradilišta sve dokle dopire rasturanje materijala, blato i druge nečistoće,

b) polijeva trošni materijal za vrijeme rušenja objekta da bi se spriječilo podizanje prašine,

c) čisti lučnjake i rešetke slivnika u neposrednoj blizini gradilišta,

d) čisti i pere vozila prije njihovog izlaska sa gradilišta,

e) deponuje građevinski materijal i onemogućava njegovo rasturanje i raznošenje po javnim površinama (zemlja, pijesak, cement, kreč i sl.).

(2) Materijal, koji ostane poslije rušenja ili građenja objekta i završnih radova na gradilištu, mora se ukloniti u roku od 24 sata od časa kada je završeno rušenje ili građenje objekta, a mjesto rušenja, odnosno građenja, mora se ostaviti uredno i čisto.

Član 15

(Zabranjene aktivnosti)

Zabranjeno je:

a) odlaganje na javnu površinu van korpi i posuda za otpatke: papira, ambalaže, kabastih predmeta, smeća, zemlje, pijeska i slično, kao i odlaganje kabastog otpada na mjesto i u vrijeme suprotno odredbi stava (3) člana 5. ovog zakona,

b) odlaganje miješanog komunalnog otpada u posude namijenjene za selektivno odlaganje otpada: papira, plastike stakla i slično, kao i odlaganje otpada koji se može reciklirati, a da za to postoje uslovi, u posude za miješani otpad,

c) odlaganje kućnog otpada u ulične korpe za otpadke,

d) korišćenje javne površine za ostavljanje i smještaj robe, ambalaže, građevinskog materijala, zemlje, pijeska i slično, napuštenih uređaja, osim u slučaju kada je to dozvoljeno ovim zakonom ili drugim propisom,

e) parkiranje vozila uz posude za otpad tako da se onemogućava njihovo pražnjenje,

f) parkiranje vozila na način kojim se korisniku uličnog hidranta onemogućuje pristup hidrantu,

g) parkiranje vozila na uličnim hidrantima i uličnim slivnicima,

h) parkiranje vozila na zelenim i rekreativnim površinama, kao i na drugi način prljanje i oštećivanje tih površina,

i) postavljanje na javnu površinu predmeta koji mogu remetiti kretanje pješaka, uprljati ili povrijediti prolaznike i drugo,

j) prljanje, šaranje, oštećivanje i zagađivanje zgrada, javnih, vodovodnih, telefonskih, sanitarnih i drugih uređaja i njihovih dijelova, blaćenje izloga i fasada prilikom pranja ulica, lijepljenje plakata bez dozvole i izvan mjesta određenih za tu svrhu,

k) polijevanje ili ispuštanje na javne površine prljavih i masnih tečnosti, sredstava za zaštitu drva, zaštitu biljaka, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, baza, kiselina, boja, lakova, rastvarača, sredstava za skidanje hrđe, boja ili lakova, antifriza, ljepila, fotohemikalija, sredstava za održavanje bazena, maziva, ulja, tekućih goriva, fiksira i razvijača, lijekova i drugog farmaceutskog otpada, kreča, životinjskog izmeta i fekalija,

l) odlaganje na javne površine starih baterija, akumulatora, uljnih filtera, boca pod pritiskom, termometara sa živom, fluorescentnih cijevi i drugog otpada koji sadrži živu, municije, pirotehničkih sredstava, ionizatora, detektora dima i plinova i drugih električnih i elektroničkih uređaja koji sadrže opasne komponente,

m) dovoženje na njive, livade, bašte i javne površine otpadaka životinjskog porijekla i fekalija, kao i upotrebljavanje tih otpadaka i fekalija za đubrenje, izuzev stajskog đubriva,

n) prljanje javnih površina na drugi način (vršenjem nužde, pljuvanjem, bacanjem opušaka od cigareta, bacanjem otpadaka kroz prozor i slično),

o) prevoženje životinjskog izmeta i fekalija vozilima koja nisu podešena za prevoz takvog tereta,

p) pranje vozila, ćilima i drugih stvari na javnim površinama,

r) opravljanje i servisiranje (mijenjanje ulja) vozila i obavljanje drugih zanatskih radova na javnim površinama,

s) ispuštanje otpadnih voda (sa krovova, drenaža, unutrašnjih instalacija iz stambenih i drugih objekata, septičkih jama) na bašte, dvorišta i javnu površinu,

t) odlaganje otpadaka na javnim površinama koje nisu predviđene prostorno-planskom dokumentacijom kao lokacija za deponovanje otpadaka,

u) nekontrolisana sječa drveća i uništavanje ukrasnog bilja,

v) nepropisno držanje životinja i njihovo izvođenje i ispaša na javnim zelenim površinama,

z) uništavanje i oštećivanje posuda za otpadke,

aa) odlaganje otpada iz člana 5. ovog zakona, građevinskog i drugog otpada u napuštene objekte i posjede i

bb) loženje vatre, paljenje otpada na javnim i drugim površinama, osim na zato uređenim mjestima.

Član 16

(Zabrana pogoršavanja stanja i izgleda javnih površina)

Pri korišćenju javnih površina, ne smiju se njihovo stanje i izgled pogoršati, a eventualna oštećenja i zaprljanost moraju se na vrijeme i po završetku korišćenja otkloniti i tako javnu površinu vratiti u prvobitno stanje.

Član 17

(Čistoća vozila)

Vozila koja se kreću ili se nalaze na javnim saobraćajnim površinama moraju biti čista i iz njih se ne smije prosipati i rasturati utovareni materijal.

Član 18

(Utovar i istovar)

(1) Utovar i istovar ogrijevnog, građevinskog i drugog materijala i robe može se vršiti na javnim saobraćajnim površinama, ako za to ne postoje druge površine, pri čemu se utovar i istovar mora obaviti brzo i bez odlaganja.

(2) Prevoz, utovar i istovar smeća, papira, glomaznog otpada, kamena, strugotine, zemlje, pijeska i drugog otpada, vrši se vozilima u odgovarajućoj ambalaži i opremi koja onemogućava rasipanje materijala.

Član 19

(Radovi na vanjskom dijelu zgrade)

Prilikom izvođenja radova na vanjskom dijelu zgrade moraju se preduzeti mjere zaštite, postavljanjem zaštitnog platna na skelu zgrade.

Član 20

(Tipizirane posude za skupljanje otpadaka)

(1) Sakupljanje otpadaka vrši se putem tipiziranih posuda za otpatke (u daljem tekstu: posude) koje su smještene u zgradama ili na javnim površinama.

(2) Posude u stambenim i poslovnim zgradama i prostorijama drže se na mjestu koje je za to predviđeno investiciono-tehničkom dokumentacijom po kojoj su te zgrade, odnosno prostorije izgrađene.

(3) Zabranjena je upotreba u druge svrhe prostorija koje su određene za smještaj posuda, kao i izmjena namjene tih prostorija.

(4) Kabasti otpad se sakuplja sa lokacija koje se nalaze na javnim površinama, a određuje ih javno komunalno preduzeće uz suglasnost općinskog organa nadležnog za komunalne poslove.

Član 21

(Određivanje mjesta za posude i korpe za otpatke)

(1) Mjesto za posude i korpe za otpatke na javnim površinama za čiju čistoću su odgovorna komunalna preduzeća, određuje općinski organ nadležan za komunalne poslove uz saglasnost komunalnog preduzeća.

(2) Na ostalim javnim površinama, mjesta iz stava (1) ovog člana određuju sporazumno korisnici, odnosno nosioci prava upravljanja tim površinama i komunalna preduzeća, vodeći računa o zadovoljavanju minimalnih sanitarno-higijenskih uslova.

(3) Ako se ne postigne sporazum, ili ako nisu ispunjeni sanitarno-higijenski uslovi, mjesto iz stava (2) ovog člana određuje kantonalni inspektorat nadležan za sanitarnu inspekciju.

Član 22

(Posude za otpatke)

(1) Posude moraju biti prilagođene uređajima i tehnološkom procesu rada komunalnih preduzeća.

(2) Tipove posuda, u zavisnosti od namjene, određuju komunalna preduzeća.

(3) Kao posude koriste se: kontejneri i kante za otpad različitih zapremina, podzemni kontejneri, korpe za otpatke i kese.

Član 23

(Namjenske posude)

(1) Za razvrstavanje otpadaka (primarna reciklaža), postavljaju se namjenske posude za: staklo, karton, papir, metal i drugo u svrhu prerade sekundarnih sirovina odnosno iskorištavanja otpadaka.

(2) Namjenske posude iz stava (1) ovog člana određuju komunalna preduzeća iz člana 6. stav (1) ovog zakona.

(3) Preduzeća ili druga pravna lica i građani dužni su da vrše razvrstavanje otpadaka u namjenske posude iz stava (1) ovog člana .

Član 24

(Boje namjenskih posuda)

Za odvojeno sakupljanje otpada, koriste se namjenske vrste posuda i to:

a) plava posuda ili posuda sa plavim poklopcem - za papir i karton,

b) žuta posuda ili posuda sa žutim poklopcem - za plastiku i metal,

c) zelena posuda ili posuda sa zelenim poklopcem - za staklo,

d) smeđa posuda ili posuda sa smeđim poklopcem - za otpad za kompostiranje i

e) siva posuda ili posuda sa sivim poklopcem - za miješani otpad.

Član 25

(Mjesta za postavljanje posuda)

(1) Posude za odvojeno sakupljanje otpada mogu biti postavljene uz lokalne punktove za miješani otpad, na zelenim otocima i u reciklažnim dvorištima.

(2) Lokalni punktovi za miješani otpad (niše i drugi prostori predviđeni planovima upravljanja otpada) su mjesta na javnim površinama na koja se postavljaju posude za miješani otpad.

(3) Zeleni otoci su mjesta na javnim površinama, na koja se postavljaju posude za selektivno prikupljanje komunalnog otpada.

(4) Reciklažna dvorišta su mjesta namjenjena za razvrstavanje i privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada, pogodnog za reciklažu i opasnog otpada iz domaćinstva.

Član 26

(Akti odnosno organ koji određuje mjesta za lokalne punktove, zelene otoke i reciklažna dvorišta)

(1) Mjesta za lokalne punktove za miješani otpad i zelene otoke određuju se općinskim planovima upravljanja otpadom.

(2) Mjesta za reciklažna dvorišta određuju se prostorno-planskom dokumentacijom.

(3) Ukoliko u važećim prostorno-planskim dokumentima nisu određena mjesta za reciklažna dvorišta, odredit će ih gradski odnosno općinski organ nadležan za komunalne poslove, uz prethodno pribavljeno stručno mišljenje Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i okolišnu dozvolu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Član 27

(Broj posuda)

Broj posuda mora se odrediti tako da omogućava sakupljanje cjelokupnog otpada koji se stvara u objektu, odnosno na javnoj površini u vremenskom razmaku od jednog do drugog odvoza.

Član 28

(Sakupljanje otpadaka na zaštićenim istorijskim cjelinama i površinama kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa)

Za sakupljanje otpadaka na zaštićenim istorijskim cjelinama, kao i drugim površinama kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, kao posude mogu se koristiti hajfiši i najlonske vreće.

Član 29

(Nabavka i održavanje posuda za otpatke)

(1) Posude nabavljaju, održavaju, dezinfikuju i peru komunalna preduzeća.

(2) Izuzetno od odredbe stave (1) ovog člana , posude za novoizgrađene objekte (bez obzira na vrstu objekata) nabavljaju investitori, a za postojeće poslovne zgrade i prostorije nabavljaju njihovi korisnici.

(3) Posude, na javnim površinama, za čiju čistoću nisu odgovorna komunalna preduzeća, nabavljaju i održavaju korisnici, odnosno nosioci prava upravljanja tim površinama.

Član 30

(Vrijeme odvoza otpadaka)

(1) Komunalna preduzeća iz člana 6. stav (1) ovog zakona dužna su da odvoze otpatke navedene u članu 5. stav (2) tačka a) do c) ovog zakona u vremenskim razmacima određenim Programom održavanja čistoće, a prema rasporedu utvrđenom operativnim planom održavanja čistoće.

(2) Komunalna preduzeća dužna su najkasnije do 31. decembra tekuće godine, za narednu godinu, dostaviti općinskom organu nadležnom za komunalne poslove, kantonalnom inspektoratu nadležnom za komunalnu inspekciju i mjesnim zajednicama na koje se odnosi operativni plan održavanja čistoće, sa oznakom odgovornih lica za pojedina područja.

Član 31

(Vrijeme iznošenja kućnog otpada)

Vlasnici ili korisnici stambenog ili poslovnog prostora ili prostora za druge namjene dužni su kućni otpad iznositi u tačno određenim vremenskim terminima utvrđenim programom odvoza otpada.

Član 32

(Odvoz otpadaka iz namjenskih posuda i prerada)

(1) Odvoz otpadaka iz namjenskih posuda iz člana 23. ovog zakona, vrše komunalna preduzeća iz člana 6. stav (1) ovog zakona.

(2) Bliže uslove za uništavanje i preradu otpadaka propisaće se posebnim pravilnikom.

Član 33

(Obaveze radnika komunalnih preduzeća)

(1) Prilikom pripreme za iznošenje, pražnjenje i odvoz otpadaka, radnici komunalnih preduzeća ne smiju rasipati smeće, dizati prašinu, stvarati buku, prljati mjesta za posude i prilaze tim mjestima.

(2) Poslije istresanja, odnosno odvoza, radnici komunalnih preduzeća dužni su vratiti posude na odgovarajuće mjesto i očistiti prostorije i prostore koje su eventualno uprljali.

Član 34

(Zabrana odlanja stvari i materija koje se ne smatraju otpadom)

(1) U posude za komunalni otpad zabranjeno je paliti otpatke, odlagati tekuće ili polutekuće tvari, žar, lešine životinja, akumulatore, otpad iz klaonice, mesnice i ribarnice, kabasti otpad, zemlju, građevinski otpad i opasni otpad.

(2) Otpad koji se skuplja ne smije sadržavati opasni otpad, građevinski otpad, kabasti otpad, životinjske lešine.

(3) Prilikom postupanja sa komunalnim otpadom mora se iz njega izdvojiti opasni otpad.

(4) Otpad koji se odlaže u posude za sakupljanje ne smije sadržavati nikakve predmete i materijale koji mogu eksplodirati, zapaliti posudu ili predstavljati opasnost za radnike koji sakupljaju ili tretiraju otpad.

(5) Predmeti sa oštricama trebaju biti umotani da se spriječi povređivanje.

(6) Zabranjeno je prebiranje po posudama i mjestima za smještaj posuda.

(7) Zabranjeno je u sivi kontejner odlagati otpad namijenjen za plavi, žuti ili zeleni kontejner.

(8) Zabranjeno je u kontejnere za odvojeno sakupljanje otpada odlagati drugi otpad, osim otpada za koji su namijenjeni.

Član 35

(Vozila za odvoz i deponovanje otpadaka)

Otpaci se odvoze i deponuju na deponiju vozilima podešenim za tu svrhu, odnosno drugim vozilima, koja se mogu zatvoriti da onemoguće rasipanje otpadaka prilikom transporta.

DIO TREĆI - ODRŽAVANJE I UPOTREBA DEPONIJE

Član 36

(Deponija)

Deponija je mjesto za deponovanje otpadaka i drugih otpadnih materijala.

Član 37

(Lokacija, izgradnja i uređenje deponije)

(1) Lokacija za deponiju utvrđuje se Urbanističkim planom Kantona, odnosno općine.

(2) Izgradnja i uređenje deponije vrši se na osnovu provedbene planske dokumentacije i investiciono-tehničke dokumentacije.

Član 38

(Poseban pravilnik)

Održavanje i bliže uslove za korišćenje deponije i mjere zaštite sa aspekta zaštite tla, vodotoka i vazduha, utvrdiće posebnim pravilnikom kantonalni organ nadležan za komunalne poslove.

Član 39

(Isključiva prava prikupljanja i iskorišćavanja otpadaka na deponiji)

(1) Komunalna preduzeća iz člana 6. stav (1) ovog zakona imaju isključivo pravo prikupljanja i iskorišćavanja otpadaka na deponiji.

(2) Komunalna preduzeća iz stave (1) ovog člana dužna su voditi evidenciju o vrsti i količini otpadaka koji se odlažu na deponiju.

(3) Zabranjeno je prebiranje i prekopavanje na deponiji licu koje to ne čini u ime, za račun i po odobrenju komunalnih preduzeća iz člana 6. stav (1) ovog zakona.

Član 40

(Lokacije za odlaganje zemlje i drugog građevinskog otpada)

(1) Općinski organ nadležan za poslove prostornog uređenja utvrđuje i odobrava lokacije za odlaganje zemlje od iskopa sa gradilišta i drugog građevinskog otpada.

(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana , odlaganje se može vršiti na deponiju, ako se otpad koristi u tehnološkom procesu.

DIO ČETVRTI - UKLANJANJE SNIJEGA

Član 41

(Nadležnost za uklanjanje snijega)

(1) Uklanjanje snijega i spriječavanje poledice (u daljem tekstu: uklanjanje snijega) sa javnih površina iz člana 4. tačka a) ovog zakona vrše komunalna preduzeća.

(2) Uklanjanje snijega sa javnih površina iz člana 4. tačka h) al. 1) i 2) ovog zakona, vrše komunalna preduzeća za održavanje i uređivanje javnih zelenih površina.

(3) Uklanjanje snijega sa ostalih javnih površina iz člana 4. ovog zakona vrše preduzeća i druga pravna lica koja te površine koriste, odnosno kojima upravljaju, ako ovim zakonom ili drugim propisima za pojedine javne površine nije drukčije određeno.

(4) Za uklanjanje snijega sa javnih površina iz člana 4. tačka g) ovog zakona, odgovorna je kantonalna Direkcija za puteve.

Član 42

(Program i operativni plan uklanjanja snijega)

(1) Uklanjanje snijega i posipanje javnih površina iz člana 4. tačka a) ovog zakona, vrše komunalna preduzeća prema programu i operativnom planu uklanjanja snijega.

(2) Program uklanjanja snijega utvrđuje kantonalni organ nadležan za komunalne poslove, najkasnije do 1. septembra tekuće godine, za naredni zimski period.

(3) U pripremi programa uklanjanja snijega učestvuju komunalna preduzeća i općinski organi nadležni za komunalne poslove.

Član 43

(Sadržaj Programa uklanjanja snijega)

Programom uklanjanja snijega utvrđuju se javne površine sa kojih se uklanja snijeg, koje se posipaju, redosljed uklanjanja snijega i posipanja javnih površina, broj mehaničkih sredstava koji će se koristiti, broj ljudstva, posebne zadatke preduzeća i drugih pravnih lica u vezi sa uklanjanjem snijega i posipanjem javnih površina, popis ulica sa kojih se kontinuirano vrši uklanjanje snijega i posipanje javnih površina i druge pojedinosti o načinu uklanjanja snijega i posipanja javnih površina.

Član 44

(Sadržaj Operativnog plana)

(1) Operativni plan uklanjanja snijega utvrđuju komunalna preduzeća najkasnije do 1. oktobra tekuće godine za narednu godinu.

(2) Program i operativni plan uklanjanja snijega dostavljaju se, odmah po utvrđivanju, općinskim organima nadležnim za komunalne poslove i kantonalnom inspektoratu nadležnom za komunalnu inspekciju.

Član 45

(Obaveze upravitelja zgrade)

Uklanjanje snijega i posipanje pristupnih puteva i pločnika oko zgrade na površini koja nije javna vrši preduzeće ili drugo pravno lice kojima je zgrada povjerena na upravljanje i održavanje.

Član 46

(Obaveze vlasnika stambenih zgrada)

Uklanjanje snijega sa pločnika i posipanje pločnika ispred stambenih zgrada u vlasništvu građana, vrše vlasnici tih zgrada.

Član 47

(Obaveze korisnika poslovnih zgrada i poslovnih prostorija)

Uklanjanje snijega sa pločnika i pristupnih puteva i posipanje pločnika i pristupnih puteva poslovnih zgrada i poslovnih prostorija koje se nalaze u stambenim zgradama kao i slobodnostojećih objekata vrše korisnici poslovnih zgrada, prostorija i slobodnostojećih objekata.

Član 48

(Obaveze izvođača radova)

Uklanjanje snijega sa pločnika i posipanje pločnika ispred zgrade u izgradnji ili ispred zgrade na kojoj se izvode građevinski radovi, vrši izvođač radova.

Član 49

(Obaveze javnih prevoznika, korisnika i upravitelja stajališta, pruga i benzinskih stanica)

Uklanjanje snijega sa tramvajskih, autobuskih, trolejbuskih, kombi i željezničkih stajališta, tramvajskih i željezničkih pruga, benzinskih stanica i posipanje tih površina vrše preduzeća i druga pravna lica koja te površine koriste, odnosno kojim upravljaju.

Član 50

(Obaveze komunalnih preduzeća za vodovod i kanalizaciju)

Uklanjanje snijega i leda sa slivnika i održavanje slivnika u ispravnom stanju vrše komunalna preduzeća za vodovod i kanalizaciju.

Član 51

(Uklanjanje snijega,leda i ledenica s krovova)

(1) Ako snijeg ili led na krovu stambene zgrade predstavlja opasnost po prolaznike, bezbjednost stanara ili same zgrade, snijeg i led moraju se ukloniti.

(2) Uklanjanje snijega, leda i ledenica (u daljem tekstu: uklanjanje leda) iz stava (1) ovog člana vrše preduzeća ili druga pravna lica kojima je stambena zgrada povjerena na održavanje.

(3) Sa krovova poslovnih zgrada, uklanjanje snijega vrše njihovi korisnici.

(4) Sa krovova stambenih zgrada u vlasništvu građana, uklanjanje snijega vrše njihovi vlasnici.

(5) Pri uklanjanju snijega sa krovova moraju se upozoriti prolaznici na opasnost, ne smije se oštećivati zračna mreža, a skinuti snijeg mora se ukloniti, tako da ne ometa saobraćaj na kolovozu i pješačkim stazama.

Član 52

(Odlaganje i deponovanje uklonjenog snijega)

(1) Uklonjeni snijeg sa kolovoza, pločnika i drugih javnih površina sakuplja se u gomile na ivici kolovoza, odnosno pločnika, tako da se ne zatrpavaju slivnici, oluci i rigoli.

(2) Zabranjeno je iznositi snijeg iz dvorišta na kolovoz i pločnike.

(3) Mjesto za deponovanje uklonjenog snijega, određuje općinski organ nadležan za komunalne poslove.

Član 53

(Stalna zimska služba)

Komunalna preduzeća dužna su za period od 1. novembra do 31. marta tekuće godine da organizuju stalnu zimsku službu, radi blagovremenog izvršenja Programa uklanjanja snijega i posipanja javnih površina.

Član 54

(Zabrana oštećivanja površina, objekata i nasada)

(1) Za vrijeme uklanjanja snijega ne smiju se oštećivati površine sa kojih se uklanja snijeg, objekti i nasadi na tim površinama.

(2) Preduzeće ili drugo pravno lice i građanin koji oštete površine, objekte i nasade iz stava (1) ovog člana dužni su da ih dovedu u prvobitno stanje.

DIO PETI - SREDSTVA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE ČISTOĆE

Član 55

(Sredstva za obavljanje komunalne čistoće)

(1) Sredstva za obavljanje komunalne čistoće za usluge koje spadaju u individualnu komunalnu potrošnju obezbjeđuju se iz cijene komunalnih usluga koju plaćaju korisnici, a utvrđuju je komunalna preduzeća uz saglasnost Vlade Kantona.

(2) Sredstva za obavljanje komunalne čistoće za usluge koje spadaju u zajedničku komunalnu potrošnju obezbjeđuju se iz budžetskih sredstava Kantona - komunalna naknada i drugi predviđeni izvori, a visina potrebnih sredstava utvrđuje se na osnovu Programa.

Član 56

(Namjena sredstava komunalne čistoće)

Sredstva iz člana 55. ovog zakona obezbjeđuju se za komunalne usluge:

a) prikupljanja, odvođenja i deponovanja otpadaka,

b) uništavanja i preradu otpadaka,

c) održavanja deponije,

d) čišćenja otpadaka sa javnih površina,

e) pranja asfaltiranih, betoniranih i popločanih javnih površina i

f) uklanjanja snijega sa javnih površina.

Član 57

(Obveznici plaćanja)

(1) Usluge prikupljanja, odvođenja i deponovanja otpadaka iz stambenih zgrada i stanova plaćaju, po utvrđenoj cijeni, korisnici stambenog prostora.

(2) Usluge prikupljanja, odvođenja i deponovanja otpadaka iz poslovnih zgrada i prostorija plaćaju, po utvrđenoj cijeni, korisnici tih zgrada i prostorija.

(3) Usluge prikupljanja, odvođenja i deponovanja otpadaka iz garaža plaćaju, po utvrđenoj cijeni, korisnici prostora.

(4) Osnovica za utvrđivanje visine cijene iz st. (1), (2) i (3) ovog člana je kvadratni metar (m2) korisne izgrađene površine.

(5) Za usluge iz stava (2) ovog člana primjenjuju se diferencirane cijene zavisno od vrste djelatnosti koje se obavljaju u zgradama i prostorijama.

(6) Diferencirane cijene određuju komunalna preduzeća uz saglasnost Vlade Kantona.

(7) Utvrđivanje visine cijene za odvoženje otpadaka koji nastaje u procesu rada određuje se posebnim ugovorom.

(8) Usluge deponovanja otpadaka na deponiji, plaćaju se po cijeni koju određuju komunalna preduzeća iz člana 6. stav (1) ovog zakona, uz saglasnost Vlade Kantona.

(9) Prema utvrđenom Programu održavanja čistoće, sredstva za komunalne usluge iz člana 56. alineje d), e) i f). ovog zakona obezbjeđuju se iz budžetskih sredstava Kantona Sarajevo - komunalna naknada i drugi predviđeni izvori, a na ostalim javnim površinama iz člana 4. ovog zakona, sredstva obezbjeđuju preduzeća ili druga pravna lica koja koriste javne površine.

(10) Korisnicima usluga, u smislu odredaba ovog zakona, smatraju se obveznici plaćanja, čiji su objekti i javne površine obuhvaćene Programom održavanja čistoće.

Član 58

(Obaveza plaćanja i kad usluga nije izvršena)

Korisnici usluga iz člana 57. ovog zakona dužni su plaćati usluge komunalne čistoće komunalnim preduzećima i kada ova usluga nije izvršena, ako je izvršenje usluga ponuđeno, osim u slučajevima kada se usluga nije smjela izvršiti iz razloga navedenih u članu 10. ovog zakona.

Član 59

(Početak obaveze plaćanja usluga)

(1) Korisnici usluga dužni su plaćati usluge prikupljanja, odvoženja i deponovanja otpadaka od prvog dana narednog mjeseca u kojem je započeta upotreba objekta.

(2) Korisnici usluga dužni su objekte prijaviti komunalnim preduzećima u roku od 15 dana od dana započete upotrebe objekta.

(3) Ukoliko korisnik usluga ne postupi u smislu stava (2) ovog člana ovlašteni radnici komunalnog preduzeća takvog korisnika usluge će evidentirati kroz zapisnik o uključivanju korisnika usluga, koji će predstavljati osnov za plaćanje usluga iz stava (1) ovog člana .

(4) Nadležne općinske službe dužne su dostaviti komunalnom preduzeću rješenje o dozvoli za rad i rješenje o prestanku rada svih subjekata sa područja nadležne općine radi vođenja evidencije i naplate komunalne usluge.

Član 60

(Nepostojanje obaveze plaćanja usluga)

(1) Korisnik usluga nije dužan plaćati za usluge prikupljanja, odvoženja i deponovanja otpadaka, ako se objekat za koji se vrši plaćanje ovih usluga ne koristi tri i više kalendarskih mjeseci, pod uslovom da je pismenim podneskom prijavio komunalnom preduzeću prestanak korišćenja objekta.

(2) U pismenom podnesku, korisnik usluga mora označiti i vrijeme za koje neće koristiti objekat, u protivnom, smatraće se da nije ni prijavio prestanak korišćenja objekta.

(3) Ako korisnik usluga počne da koristi objekat prije isteka vremena navedenog u podnesku, dužan je u roku od osam dana od dana početka korištenja objekta, pismeno obavijestiti komunalno preduzeće i platiti usluge prikupljanja, odvoženja i deponovanja otpadaka od prvog dana u mjesecu u kojem je započeo koristiti objekat.

(4) Korisnici stambenog prostora na području Kantona, koji žive i rade u inostranstvu ili izvan područja Kantona, a koji povremeno koriste stambeni prostor, dužni su plaćati naknadu za odvoz otpada po postojećem cjenovniku za period korištenja stana, odnosno za period koji ne može biti manji od tri mjeseca u toku jedne kalendarske godine.

(5) Vlasnik stana iz stava (4) ovog člana dužan je komunalnom preduzeću prijaviti period od najmanje tri mjeseca za koji će plaćati uslugu, a u protivnom će se smatrati korisnicima usluga tokom čitave godine.

(6) Ne može se otkazati korišćenje usluga prikupljanja, odvoženja i deponovanja otpadaka iz garaža.

Član 61

(Obaveza vršenja usluga i u slučaju neplaćanja)

(1) Komunalna preduzeća dužna su vršiti usluge prikupljanja, odvoženja i deponovanja otpadaka sa područja koja su obuhvaćena Programom održavanja čistoće i u slučaju ako korisnici usluga ne plaćaju ove usluge.

(2) Korisnici usluga dužni su da plaćaju usluge prikupljanja, odvoženja i deponovanja otpadaka sa područja koja su obuhvaćena Programom održavanja čistoće, osim, ako komunalni inspektor zapisnički konstatuje da se ova usluga ne vrši.

DIO ŠESTI - NADZOR

Član 62

(Organ nadležan za nadzor nad provođenjem Zakona, programa i operativnih planova)

Nadzor nad provođenjem odredba ovog zakona, programa i operativnih planova održavanja čistoće i uklanjanja snijega vrši kantonalni organ nadležan za komunalne poslove.

Član 63

(Inspekcijski nadzor)

Poslove inspekcijskog nadzora vrši kantonalni inspektorat nadležan za komunalnu inspekciju.

Član 64

(Osiguravanje neposrednog čuvanja čistoće)

Radi ostvarivanja zaštite komunalne čistoće na teritoriji Kantona, komunalna preduzeća dužna su osigurati neposredno čuvanje čistoće.

Član 65

(Komunalni redari)

(1) Neposrednu zaštitu komunalne čistoće obavljaju komunalni redari.

(2) Komunalne redare imenuje direktor komunalnog preduzeća.

Član 66

(Provedbeni propis)

Kantonalni organ nadležan za komunalne poslove propisaće zadatke i način obavljanja dužnosti komunalnog redara, način odijevanja i oznake, te oblik i sadržaj legitimacije komunalnog redara.

Član 67

(Pravo komunalnog redara)

(1) Ako komunalni redar zatekne lice koje vrši radnju suprotno odredbama ovog zakona i propisima donesenim na osnovu njega, ima pravo zatražiti na uvid ličnu kartu ili drugu ispravu na osnovu koje može utvrditi identitet lica i sačiniti zapisnik ili službenu zabilješku.

(2) Ako, na osnovu zaprimljene prijave od strane građana, utvrdi da postoji osnovana sumnja izvršenja radnje suprotno odredbama ovog zakona i propisima donesenim na osnovu njega, komunalni redar može sačiniti zapisnik ili službenu zabilješku.

(3) Komunalni redar zapisnički može naložiti čišćenje otpada ili na drugi način zaprljane javne i druge površine u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 68

(Ovlašćenja komunalnog redara)

U ostvarivanju zaštite komunalne čistoće, komunalni redar je ovlašten da vrši kontrolu u pogledu održavanja čistoće na javnim i drugim površinama, sačinjava zapisnike i službene zabilješke na licu mjesta, koje prosljeđuje nadležnoj kantonalnoj komunalnoj inspekciji na postupanje.

DIO SEDMI - KAZNENE ODREDBE

Član 69

(Prekršaji i kazne za komunalna preduzeća)

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 6.000,00 KM kazniće se za prekršaj komunalno preduzeće:

a) ako ne održava čistoću na javnim površinama iz člana 4. tač. a) i h) al. 1. i 2. ovog zakona (Član 6. st. (1) i (2));

b) ako se ne pridržava obaveza utvrđenih u članu 7. stav (1) i članu 9. ovog zakona;

c) ako na javnim površinama na kojima čistoću održavaju komunalna preduzeća ne postavi korpe za otpatke, ne uklone i ne zamijeni ih novim (Član 11);

d) ako broj posuda ne omogućava sakupljanje cjelokupnog otpada (Član 27);

e) ako ne nabavlja, ne održava, ne dezinfikuje i ne pere posude (Član 29. stav (1));
https://www.advokat.attorney/
f) ako ne odvoze otpatke iz člana 5. stav (1) tač. a) do c) ovog zakona prema rasporedu utvrđenom operativnim planom i ako ne dostave operativni plan nadležnim organima (Član 7);

g) ako ne odvoze otpatke iz namjenskih posuda (Član 32);

h) ako se otpaci odvoze i deponuju vozilima koja nisu podešena za tu svrhu, čime se omogućava rasipanje otpadaka prilikom transporta (Član 35);

i) ako ne uklanja snijeg sa javnih površina iz člana 4. tač. a) i h) alineje 1. i 2. ovog zakona (Član 41. st. (1) i (2));

j) ako se ne pridržavaju obaveza utvrđenih u članu 42. st. (1) i (3) i članu 44. ovog zakona;

k) ako za period predviđen u članu 53. ovog zakona ne organizuju stalnu zimsku službu.

(2) Za prekršaj stave (1) ovog člana kazniće se i odgovorno lice u komunalnom preduzeću novčanom kaznom od 300,00 KM do 2.000,00 KM.

Član 70

(Prekršaji i kazne za komunalna preduzeća)

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM kazniće se za prekršaj komunalna preduzeća:

a) ako postupe suprotno zabrani utvrđenoj u članu 12. ovog zakona;

b) ako blati izloge i fasade prilikom pranja ulica (Član 15. tačka f));

c) ako odredi mjesta za posude i korpe za otpatke na javnim površinama bez saglasnosti općinskog organa nadležnog za komunalne poslove (Član 21. stav (1));

d) ako ne dovede u prvobitno stanje oštećene površine, objekte i nasade sa kojih se uklanja snijeg (Član 54. stav (1)).

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se i odgovorno lice u komunalnim preduzećima novčanom kaznom od 300,00 KM do 1.500,00 KM.

Član 71

(Prekršaji i kazne za pravno lice i lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost - obrt)

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 6.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice:

a) ako ne održava čistoću na javnim površinama za čiju čistoću je odgovoran (Član 6. stav (3));

b) ako na javnim površinama na kojima čistoću održavaju korisnici, odnosno nosioci prava upravljanja tim površinama, ne postave korpe za otpatke, ne uklone i ne zamijene ih novim (Član 11. stav (2));

c) ako se pravno lice - izvođač građevinskih radova ne pridržava obaveza utvrđenih u članu 14. ovog zakona;

d) ako učini koju od zabranjenih radnji iz člana 15. tač. a), b), c), d), e), f), g), h), j), k), l), m), n) o), r), s), t), u) i v) ovog zakona;

e) ako posude u stambenim i poslovnim zgradama i prostorijama ne drže na mjestu koje je predviđeno investiciono-tehničkom dokumentacijom po kojoj su te zgrade odnosno prostorije izgrađene ili ako se prostorije za smještaj posuda koriste u druge svrhe ili se vrši izmjena namjene tih prostorija (Član 20. st. (2) i (3));

f) ako se ne pridržavaju obaveza utvrđenih u članu 21. stav (2) ovog zakona;

g) ako ne nabavljaju i ne održavaju posude na javnim površinama za čiju čistoću su odgovorni (Član 33. st.(2) i (3));

h) ako se otpaci odvoze i deponuju na deponiju vozilima koja nisu podešena za tu svrhu i omogućava se rasipanje otpadaka prilikom transporta (Član 35), ili ako vrši odlaganje zemlje od iskopa sa gradilišta ili drugog građevinskog otpada, a otpad se ne koristi u tehnološkom procesu (Član 40. stav (2));

i) ako ne uklanja snijeg sa javnih površina koje koriste ili kojima upravljaju Član 41. stav(3));

j) ako se ne pridržavaju obaveza utvrđenih u čl. 47, 48, 49, 50. i 51. st. (2), (3) i (5) ovog zakona.

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 500,00 KM do 2.000,00 KM.

(3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se i lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost - obrt novčanom kaznom 500,00 KM do 2.500,00 KM.

Član 72

(Prekršaji i kazne za pravno lice i lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost - obrt)

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice:

a) ako ne održava čistoću na drugim površinama iz člana 2. ovog zakona (Član 3);

b) ako postupi suprotno zabrani utvrđenoj u članu 12. ovog zakona:

c) ako pri korišćenju javnih površina, eventualna oštećenja i zaprljanost na vrijeme i po završetku ne otkloni (Član 16), ako se iz vozila koja se kreću ili se nalaze na javnim saobraćajnim površinama prosipa i rastura utovareni materijal (Član 17);

d) ako se ne pridržavaju obaveza utvrđenih u čl. 18. i 19. ovog zakona;

e) ako učini prekršaj iz člana 31. ovog zakona;

f) ako postupa suprotno odredbi člana 52. stav (1) ovog zakona;

g) ako ne dovede u prvobitno stanje oštećene površine, objekte i nasade sa kojih se uklanja snijeg (Član 54. stav 2).

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 300,00 KM do 1.500,00 KM.

(3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se i lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost - obrt novčanom kaznom 300,00 KM do 2.000,00 KM.

Član 73

(Prekršaji i kazne za pravno lice i lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost - obrt)

(1) Novčanom kaznom od 1.500,00 KM kazniće se pravno lice:

a) ako postavlja na javnu površinu predmete koji mogu remetiti kretanje pješaka, uprljati ili povrijediti prolaznike i drugo (Član 15. tačka e));

b) ako prlja, šara, oštećuje i zagađuje zgrade, javne vodovodne, telefonske, sanitarne i druge uređaje i njihove dijelove, blati izloge i fasade prilikom pranja ulica, ljepljenje plakata bez dozvole i izvan mjesta određenih za tu svrhu (Član 15. tačka f));

c) ako prosipa i rastura utovareni materijal iz vozila koja se kreću ili se nalaze na površini javnog saobraćaja (Član 17);

d) ako istovar i utovar ogrjevnog, građevinskog i drugog materijala i robe vrši na površini javnog saobraćaja, a za to postoji druga površina, pri čemu se utovar i istovar ne obavlja brzo i bez odlaganja, ako prevoz, utovar i istovar smeća, papira, kabastog otpada, kamena, strugotine, zemlje, pijeska i drugog otpada vrši vozilima u neodgovarajućoj ambalaži i opremi, koja omogućava rasipanje materijala (Član 18);

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 300,00 KM.

(3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost - obrt novčanom kaznom 500,00 KM.

(4) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od od 300,00 KM.

Član 74

(Prekršaji i kazne za fizičko lice)

Novčanom kaznom od 100,00 KM do 1.500,00 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice:

a) ako ne održava čistoću na drugim površinama iz člana 2. ovog zakona (Član 3);

b) ako pri obrezivanju i čišćenju grmlja i živih ograda, materijal i otpatke ne ukloni i javnu površinu ne očisti nakon završenog posla, a ako posao traje više dana, otpatke ne ukloni po završetku svakog radnog dana (Član 13);

c) 3. ako izvođač građevinskih radova ne pridržava se obaveza utvrđenih u članu 14. ovog zakona;

d) ako učini koju od zabranjenih radnji iz člana 15. tač. a) do v) ovog zakona;

e) ako se ne pridržava obaveza utvrđenih u čl. 16, 17, 18. i 19. ovog zakona;

f) ako postupi suprotno zabrani utvrđenoj u članu 20. stav (3) ovog zakona;

g) ako postupi suprotno odredbama člana 31. ovog zakona;

h) ako postupi suprotno odredbama člana 34. ovog zakona;

i) ako prebire i prekopava po deponiji suprotno zabrani iz člana 39. stav (3) ovog zakona;

j) ako se ne pridržava obaveza utvrđenih u čl. 46, 47, 48, 49. st. (4) i (5), člana 52 stav (2) i člana 54. stav (2) ovog zakona.

Član 75

(Pripadnost i namjena sredstava od novčanih kazni)

Sredstva prikupljena od naplaćenih kazni su prihodi budžeta Kantona i isključivo će se koristiti za poboljšanje komunalne čistoće na području Kantona.

Član 76

(Donošenje provedbenih propisa)

Propisi za provođenje ovog zakona donijet će se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 76a

Ovaj zakon primjenjivat će se do donošenja Zakona o lokalnoj samoupravi, a najduže tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 77

(Stupanje na snagu Zakona)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]