BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5346
ZAKON O KOMUNALNIM TAKSAMA REPUBLIKE SRPSKE
("Sl. glasnik RS", br. 4/2012, 123/2020 i 119/2021)

Član 1

Ovim zakonom utvrđuju se i uređuju osnovni elementi sistema komunalnih taksi, predmet taksene obaveze, obveznik plaćanja komunalne takse (u daljem tekstu: obveznik), kao i oslobađanja od plaćanja komunalne takse.

Član 2

(1) Komunalne takse u skladu sa ovim zakonom posebnim aktom utvrđuje grad, odnosno opština (u daljem tekstu: jedinica lokalne samouprave).

(2) Komunalne takse su prihod budžeta jedinica lokalne samouprave.

Član 3

(1) Komunalne takse mogu se utvrditi za:

a) korišćenje prostora na javnim površinama, osim u svrhu prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija,

b) isticanje reklama na javnim i drugim površinama, osim reklamnih panoa i bilborda pored autoputeva, magistralnih i regionalnih puteva,

v) korišćenje prostora za parkiranje motornih, drumskih i priključnih vozila na uređenim i obilježenim mjestima, određenim za to aktom skupštine jedinice lokalne samouprave i

g) (brisano)

(2) U slučaju da jedinica lokalne samouprave naplaćuje zakup u skladu sa posebnim propisom, ne može se za korišćenje istog prostora na javnoj površini naplatiti i komunalna taksa iz stava 1. tačka a) ovog člana.

(3) Za korišćenje prava, predmeta i usluga iz stava 1. ovog člana za koje je propisano plaćanje komunalne takse ne može se uvoditi druga posebna naknada.

Član 4

(1) Obveznik komunalne takse je korisnik prava, predmeta i usluga za čije je korišćenje propisano plaćanje takse.

(2) Taksena obaveza nastaje danom početka korišćenja prava, predmeta i usluga za čije je korišćenje propisano plaćanje komunalne takse.

(3) Taksene obaveze iz člana 3. stav 1. t. a) do v) ovog zakona zastarijevaju istekom dvije godine od dana nastanka obaveze.

Član 5

(1) Javnim površinama, u smislu ovog zakona, smatraju se površine utvrđene planskom dokumentacijom grada, odnosno opštine, koje su dostupne svim korisnicima pod jednakim uslovima (ulice, trgovi, javni prolazi, javna stepeništa, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, parking prostori, trotoari, stajališta javnog prevoza, pijace, parkovi, travnjaci, površine za rekreaciju i slično).

(2) Drugim površinama u smislu ovog zakona smatraju se površine koje nisu javne, a vidljive su sa javnih površina i koriste se za oglašavanje postavljanjem objekata, odnosno sredstava za oglašavanje.

Član 6

(brisano)

Član 7

(1) Akt o utvrđivanju komunalne takse donosi skupština jedinice lokalne samouprave, a njime se utvrđuju: vrsta, visina, rokovi, način plaćanja i oslobađanja od plaćanja komunalne takse.

(2) Skupština jedinice lokalne samouprave može da utvrdi komunalne takse u različitoj visini, zavisno od vrste djelatnosti, površine, lokacije, odnosno zona u kojima se nalaze objekti, odnosno predmeti ili vrše usluge za koje se plaća taksa iz člana 3. ovog zakona.

Član 8

(1) Od plaćanja komunalnih taksa oslobođeni su:

a) institucije Bosne i Hercegovine,

b) organi, organizacije i javne ustanove Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave,

v) akreditovane međunarodne organizacije,

g) diplomatska i konzularna predstavništva,

d) udruženja od javnog interesa za Republiku Srpsku, a kojima je to svojstvo priznato u skladu sa aktom kojim se uređuje dodjela i prestanak statusa udruženja od javnog interesa,

đ) lica kojima je rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo člana porodice poginulih, umrlih, nestalih i zarobljenih boraca, RVI i civilne žrtve rata, osobe sa invaliditetom koje imaju 80% invaliditeta i osobe sa tjelesnim oštećenjem od 70-100%, roditelj ili staratelj koji ima status lica koje se stara o licu sa invaliditetom, odnosno lice kojem je rješenjem taj status utvrđen, https://www.anwalt-derbeste.de

e) preduzetnici koji, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak, imaju status malog preduzetnika,

z) obveznici komunalnih taksa za 12 mjeseci od registracije.

(2) Pravo na oslobađanje u slučajevima iz stava 1. tačka đ) ovog člana ostvaruje se podnošenjem zahtjeva nadležnom organu jedinice lokalne samouprave na čijem području je propisana taksena obaveza, prije isteka roka za prijavljivanje, odnosno plaćanje taksene obaveze.

(3) (brisano)

Član 9

Aktom o utvrđivanju komunalne takse jedinice lokalne samouprave mogu da utvrde i druge slučajeve oslobađanja od plaćanja komunalnih taksa obvezniku koji:

a) obavlja niskoakumulativne i deficitarne djelatnosti,

b) se bavi starim tradicionalnim zanatima,

v) prvi put pokreće privrednu ili uslužnu djelatnost, ukoliko je obveznik preduzetnik,

g) zaposli nove radnike, ukoliko je obveznik preduzetnik i

d) je korisnik prava iz socijalne zaštite.

Član 10

Komunalne takse iz člana 3. stav 1. ovog zakona utvrđuju se srazmjerno vremenu korišćenja prava, predmeta i usluga.

Član 11

(1) Nadležna služba jedinice lokalne samouprave pojedinačnim rješenjem utvrđuje obavezu plaćanja komunalne takse iz člana 3. stav 1. t. a) do v) ovog zakona.

(2) Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana obveznik može izjaviti žalbu gradonačelniku, odnosno načelniku jedinice lokalne samouprave u roku i na način propisan Zakonom o opštem upravnom postupku.

Član 12

(brisano)

Član 13

(1) Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo finansija.

(2) Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem člana 3. stav 1. ovog zakona vrši nadležni inspektor u jedinici lokalne samouprave.

Član 14

Jedinice lokalne samouprave uskladiće svoje odluke o komunalnim taksama sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 14a

Jedinice lokalne samouprave uskladiće svoje odluke o komunalnim taksama sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 15

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da se primjenjuje Zakon o komunalnim taksama ("Službeni list SR - BiH", br. 21/77, 35/88 i 26/89).

Član 16

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".Samostalni član Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 123/2020)

Član 9

Ovaj zakon objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. januara 2021. godine.Samostalni član Zakona o
izmjenama Zakona o komunalnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 119/2021)

Član 8

Ovaj zakon objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. januara 2022. godine.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]