BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Zenicko-dobojskog kantona
#3025
ZAKON O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA ZENIČKO DOBOJSKOG KANTONA
("Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona", br. 17/2008 i 9/2011 - autentično tumačenje)DIO I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

(Predmet)

Ovim zakonom određuju se komunalne djelatnosti, načela, način obavljanja i finansiranja, te druga pitanja od značaja za uspješno obavljanje komunalnih djelatnosti na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).

DIO II. KOMUNALNE DJELATNOSTI

Član 2

(Značenje pojma komunalnih djelatnosti)

(1) Pod komunalnim djelatnostima, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se pružanje komunalnih usluga od interesa za fizička i pravna lica, te finansiranje građenja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sistema na području Kantona i općina na području Kantona (u daljem tekstu: općina) kada je to propisano ovim zakonom.

(2) Komunalne djelatnosti dijele se na:

a) Komunalne djelatnosti individualne komunalne potrošnje;

b) Komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje.

(3) Pod pojmom komunalnih djelatnosti individualne komunalne potrošnje podrazumijevaju se komunalni proizvodi i usluge koje se mogu izmjeriti, definisati i naplatiti od svakog korisnika usluga.

(4) Pod pojmom komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje podrazumijeva se komunalni proizvod i usluga koje nije moguće izmjeriti i naplatiti od svakog korisnika usluga.

Član 3

(Komunalna potrošnja)

(1) Komunalne djelatnosti individualne komunalne potrošnje u smislu ovog zakona su:

a) Snabdijevanje pitkom vodom;

b) Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda;

c) Snabdijevanje prirodnim gasom;

d) Snabdijevanje toplotnom energijom;

e) Obavljanje javnog prijevoza putnika;

f) Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada iz stambenih i poslovnih objekata i poslovnih prostora na deponiju;

g) Odlaganje komunalnog otpada;

h) Održavanje javnih parking prostora i javnih garaža;

i) Obavljanje pogrebnih poslova;

j) Održavanje tržnica i pijaca na malo;

k) Obavljanje dimnjačarskih poslova.

l) Higijenska, strvoderska i kafilerijska djelatnost.

(2) Komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje u smislu ovog zakona su:

a) Odvođenje atmosferskih voda;

b) Održavanje čistoće na javnim površinama i gradskim ulicama;

c) Održavanje javnih površina;

d) Održavanje grobalja i njihove prateće infrastrukture;

e) Održavanje javne rasvjete;

f) Obavljanje kafilerijskih usluga;

g) Dekorisanje;

h) Održavanje javnih česmi i fontana, javnih kupatila i javnih nužnika;

i) Održavanje javnih satova;

j) Zbrinjavanje komunalnog otpada nastalog u okviru djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje;

k) Čišćenje i razgrtanje snijega i leda sa javnih gradskih površina i lokalnih puteva i posipanje abrazivnim materijalom ulica i lokalnih puteva;

l) Održavanje pasivnih mezarluka - grobalja, spomenika i spomen kosturnica i prateće infrastrukture u užem urbanom dijelu grada.

Član 4

(Pojmovi komunalne potrošnje)

(1) Pod snabdijevanjem pitkom vodom podrazumijevaju se poslovi zahvatanja, prečišćavanja i distribucije vode za piće vodovodnom mrežom do mjernog instrumenta korisnika, uključujući i mjerni instrument, odnosno zajednički mjerni instrument kod objekata kolektivnog stanovanja, ako nema mjernog instrumenta do ulaznog šahta.

(2) Pod odvođenjem i prečišćavanjem otpadnih voda podrazumijevaju se poslovi skupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda od priključka korisnika na zajedničku kanalizacionu mrežu, odnosno od prvog kontrolnog okna, tretman otpadnih voda u uređaju za prečišćavanje, crpljenje, te odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih jama;

(3) Pod snabdijevanjem prirodnim gasom ili propan-butanom podrazumijevaju se poslovi distribucije prirodnog gasa gasnom mrežom od glavnih mjerno-regulacionih stanica do uređaja za mjerenje protoka gasa, uključujući glavne mjerno-regulacione stanice i uređaje za mjerenje kod korisnika gasa, odnosno zajednički mjerni instrument kod objekata kolektivnog stanovanja;

(4) Pod snabdijevanjem toplotnom energijom podrazumijevaju se poslovi proizvodnje i distribucije pare, vrele vode, tople vode i sanitarne tople vode mrežom do podstanice korisnika, uključujući i podstanicu, odnosno glavni zaporni ventil koji se nalazi ispred ili u objektu, kao i zajednički mjerni instrument utroška toplotne energije u objektima kolektivnog i individualnog stanovanja;

(5) Pod obavljanjem javnog prijevoza putnika podrazumijeva se prijevoz putnika po linijama na području Kantona, osim prijevoza željeznicom koji se uređuje posebnim propisom;

(6) Pod prikupljanjem i odvoženjem komunalnog otpada iz stambenih objekata i poslovnih prostora na deponiju podrazumijeva se prikupljanje komunalnog otpada na za to određenim mjestima i njegovo odvoženje na deponiju;

(7) Pod odlaganjem komunalnog otpada podrazumijeva se obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na deponiju, otvaranje, saniranje i zatvaranje deponije po posebnim propisima;

(8) Pod održavanjem javnih parking prostora i javnih garaža podrazumijevaju se poslovi održavanja prostora i objekata u kojima se pružaju usluge parkiranja i garažiranja motornih vozila;

(9) Pod obavljanjem pogrebnih poslova podrazumijeva se preuzimanje, opremanje i prijevoz umrlog lica do objekta mrtvačnice, odnosno groblja;

(10) Pod tržnicama i pijacama na malo podrazumijevaju se određeni zatvoreni i otvoreni prostori na kojem se pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima, te uređivanje i održavanje ovih prostora;

(11) Pod dimnjačarskom djelatnošću smatra se provjeravanje ispravnosti i funkcionisanje dimovodnih objekata i uređaja za loženje i čišćenje dimovoda;

(12) Pod odvođenjem atmosferskih voda podrazumijeva se odvođenje atmosferskih voda sa javno prometnih površina uređenom kanalskom mrežom;

(13) Pod održavanjem čistoće na javnim površinama podrazumijeva se čišćenje i pranje asfaltiranih, betonskih, popločanih i zelenih javnih površina, prikupljanje i odvoženje komunalnih otpadaka sa tih površina, te uklanjanje snijega i leda;

(14) Pod održavanjem javnih površina podrazumijevaju se poslovi uređivanja i redovnog održavanja zelenih i rekreativnih površina (javne zelene površine, zelene površine stambenih, odnosno urbanih gradskih cjelina, pješačke staze, zelene površine posebne namjene, površine za rekreaciju i fizičku kulturu na otvorenom prostoru, zaštitna područja i zaštitni zeleni pojasevi infrastrukturnih sistema ako nije uređeno posebnim propisom, površine uz uređenu i neuređenu obalu rijeka i jezera ako nije uređeno posebnim propisom), javnih saobraćajnih površina (ulice, kolovozi, pločnici i rigoli, putevi, prilazi, prolazi, trgovi, podvožnjaci i nadvožnjaci, mostovi i stepeništa van zgrade, autobuska stajališta ako nije uređeno posebnim propisom) i drugih površina koje posebnim propisima budu utvrđene kao javne površine;

(15) Pod održavanjem grobalja podrazumijeva se upravljanje, održavanje i uređivanje prostora i objekata (mrtvačnica u sklopu groblja, kapela i slično) za obavljanje ispraćaja i sahrane umrlih lica;

(16) Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se održavanje objekata i uređaja javne rasvjete kojom se osvjetljavaju prometne i druge javne površine;

(17) Pod obavljanjem kafilerijskih usluga podrazumijevaju se poslovi stalnog i sigurnog uklanjanja životinja, pasa lutalica, lešina životinja, određenih nusproizvoda klanja, konfiskata i valioničkog otpada sa javnih površina i poslovi eutanazije životinja;

(18) Pod dekorisanjem se podrazumijeva ukrašavanje javnih površina i prostora povodom državnih i vjerskih praznika, održavanja kulturnih, zabavnih, sportskih, sajamskih i drugih manifestacija prigodnim ukrasnim rekvizitima;

(19) Pod održavanjem javnih česmi i fontana, javnih kupališta i javnih nužnika podrazumijeva se uređivanje i održavanje javnih česmi i fontana, javnih kupatila i javnih nužnika;

(20) Pod održavanjem javnih satova podrazumijeva se obezbjeđivanje funkcionisanja javnih satova na javnim površinama i objektima;

(21) Pod održavanjem pasivnih mezarluka - grobalja, spomenika i spomen kosturnica i prateće infrastrukture u užem urbanom dijelu grada podrazumijeva se dovođenje istih u potpuno ravnopravan položaj sa aktivnim mezarlucima - grobljima u pogledu čišćenja, uređenja, sanacije, uklanjanja korova i rastinja, planske sadnje cvijeća i novih sadnica;

(22) Pod zbrinjavanjem komunalnog otpada nastalog u okviru djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje podrazumijeva se sakupljanje, transport, tretman i odlaganje odpada;

(23) Pod održavanjem javnih gradskih površina i lokalnih puteva u zimskom periodu podrazumijevaju se zaštitne mjere protiv stvaranja poledice (posipanje abrazivnog materijala i soli), snježnih nanosa i smetova, čišćenje snijega sa kolovoza, pješačkih staza, parkinga, prometne signalizacije, osiguravanje odvodnje sa kolovoza, uklanjanje vozila sa kolovoza i blagovremeno informisanje učesnika u prometu.

DIO III. NAČELA OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Član 5

(Javni interes komunalne djelatnosti)

(1) Komunalne djelatnosti su od javnog interesa i obavljaju se kao javne službe.

(2) Pod pojmom javnog interesa u komunalnim djelatnostima podrazumijeva se zadovoljavanje onih potreba urbanog društva koje su nezamjenjiv uslov života i rada građana, državnih organa, privrednih i drugih subjekata na području Kantona.

(3) Pod pojmom javne službe u komunalnim djelatnostima podrazumijevaju se komunalne djelatnosti iz člana 3. ovog zakona, koje kao opšte korisne djelatnosti predstavljaju sistemsku cjelinu organizovanja i vršenja putem državnih službi, jedinica lokalne samouprave, te za to posebno organizovanih samostalnih organizacija koje su prihvaćene, podržavane i kontrolisane od strane državne zajednice.

(4) Općine i pravna lica koja obavljaju komunalne djelatnosti, obavezni su na osnovu ovog zakona i posebnih propisa:

a) osigurati trajno obavljanje komunalnih djelatnosti, koje odgovaraju kvalitetom i standardom utvrđenoj visini cijene koju korisnici usluga plaćaju za njihovo izvršenje;

b) osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja koji su u nadležnosti komunalnih preduzeća u stanju funkcionalne sposobnosti;

c) poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu okoliša;

d) osigurati javnost i transparentnost rada.

DIO IV. OBEZBJEĐIVANJE I OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Član 6

(Obezbjeđivanje komunalne djelatnosti)

Općine obezbjeđuju obavljanje komunalnih djelatnosti određenih ovim zakonom.

Član 7

(1) Kanton može utvrditi da se obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti iz ovog zakona obezbjeđuje na nivou Kantona ako su takve prirode da se njihovo obavljanje na nivou Kantona može ekonomičnije i efikasnije obavljati.

(2) Dvije ili više općina mogu zajednički obezbijediti obavljanje komunalnih djelatnosti na jedan od načina propisanih u članu 8. ovog zakona.

(3) Kada dvije ili više općina zajednički organizuju obavljanje komunalnih djelatnosti svoje odnose u zajedničkom obezbjeđenju obavljanja poslova regulišu ugovorom.

Član 8

(Davaoci komunalnih usluga)

(1) Komunalnu djelatnost može obavljati strano i domaće pravno i fizičko lice.

(2) Značenje pojmova iz stava (1) ovog člana:

a) Pravno lice:

1. javno preduzeće,

2. domaće i strano privredno društvo,

3. udruženje građana,

4. vjerske zajednice.

b) Fizičko lice

1. obrtnik (domaći i strani).

(3) Općina može povjeriti komunalnu djelatnost subjektima iz stava (1) i (2) ovog člana, polazeći od prirode komunalne djelatnosti i uvjeta i potreba jedinica lokalne samouprave u skladu sa zakonom.

(4) Izuzetno, snabdijevanjem pitkom vodom stanovništva mogu se baviti samo javna preduzeća.

Član 9

(1) Općina obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti koje se finansiraju iz njenog budžeta obavezno povjerava javnim preduzećima komunalnih djelatnosti, koje je odlukama općinskog vijeća formirala za obavljanje tih komunalnih djelatnosti.

(2) Ukoliko javno komunalno preduzeće ne posjeduje odgovarajuće tehnološke i ekonomske uslove za obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti, odnosno dijela pojedinih komunalnih djelatnosti, obavljanje tih djelatnosti može se povjeriti drugom pravnom licu.

(3) Izbor drugog pravnog lica za obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti koje se finansiraju iz budžeta vrši se na osnovu provođenja procedura u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06).

(4) Odluku o objavi prikupljanja ponuda donosi načelnik općine.

(5) Nakon prikupljanja ponuda načelnik općine donosi odluku o izboru subjekta kome će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na osnovu ugovora.

(6) Na osnovu odluke iz stava (4) ovog člana načelnik općine zaključuje ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova koji obavezno sadrži:

a) djelatnost za koju se sklapa ugovor,

b) vrijeme na koje se sklapa ugovor,

c) vrstu i obim poslova,

d) način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

e) garanciju izvršitelja za ispunjenje ugovora.

DIO V. USLOVI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI DAVAOCI KOMUNALNIH USLUGA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Član 10

(Uslovi za obavljanje komunalne djelatnosti)

(1) Davaoci komunalnih usluga iz člana 8. ovog zakona moraju ispunjavati slijedeće uslove:

a) da su registrovani za obavljanje komunalnih djelatnosti;

b) da posjeduju odgovarajuću opremu i sredstva rada za obavljanje komunalnih djelatnosti u skladu sa propisom koji će usvojiti Općinsko vijeće;

c) da raspolaže odgovarajućim stručnim kadrovima koji mogu obezbijediti stalno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti u skladu sa propisom koji će donijeti Općinsko vijeće;

d) da obezbijedi vršenje komunalnih djelatnosti u skladu sa odredbama ovog zakona i drugih propisa;

e) da se cijene komunalnih usluga obrazuju prema kalkulativnim parametrima koje će usvojiti Općinsko vijeće kojim se obezbjeđuje najmanje prosta reprodukcija u periodu od dvije godine;

f) da utvrde normative rada i utroška materijalnih sredstava i omoguće kontrolu istih od strane nadležnih organa prema propisima koje će usvojiti Općinsko vijeće;

g) da primjenjuju tarifni sistem koji će biti osnova za naplatu usluga koji će usvojiti Općinsko vijeće;

h) da kontinuirano rade na podizanju nivoa komunalnih usluga i unapređenju komunalnih djelatnosti;

i) da kontinuirano rade na podizanju nivoa svijesti javnosti o komunalnim uslugama ili usluzi koju pružaju;

(2) Prilikom donošenja propisa iz ovog člana Općinsko vijeće će uzeti u obzir broj stanovnika, broj pravnih lica, površinu teritorije, dužinu saobraćajnica, kvalitet infrastrukture, broj zaposlenika u radnom odnosu u komunalnim preduzećima na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom i slično.

DIO VI. ODNOSI U KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

Član 11

(Nivo komunalnih usluga)

(1) Davaoci komunalnih usluga dužni su pružati usluge koje odgovaraju kvalitetom i standardom visini cijene koju korisnici usluga plaćaju za njihovo vršenje.

(2) Općinsko vijeće obavezno je utvrditi standarde i usklađivati kvalitet i nivo komunalnih usluga u skladu sa visinom cijene.

Član 12

(1) Korisnik komunalne usluge dužan je platiti utvrđenu cijenu za pruženu komunalnu uslugu, u ugovorenom - propisanom roku, kao i izvršiti prijavu i odjavu svih promjena (promjena adrese, broja članova domaćinstva, površina objekta i slično), u roku od 8 dana od nastale promjene.

(2) O sporovima između korisnika i davaoca komunalne usluge odlučuje nadležni sud.

Član 13

(Uskraćivanje komunalne usluge)

(1) Komunalna usluga ne može se uskratiti korisniku osim ako:

a) izvrši priključenje na komunalnu mrežu bez prethodno pribavljenog odobrenja nadležnog organa ili davaoca komunalne usluge;

b) otpočne sa korištenjem komunalne usluge bez prethodne prijave i davanja potrebnih podataka za evidentiranje obveznika plaćanja kod davaoca usluga;

c) koristi uslugu protivno propisima ili ugovoru;

d) ne plati iskorištenu komunalnu uslugu tri mjeseca uzastopno ili odbija da primi račun ili vrati račun za izvršenu komunalnu uslugu bez opravdanog razloga;

e) neosnovano ometa druge korisnike usluga;

f) nenamjenski koristi komunalnu uslugu u vrijeme otežanog snabdijevanja, odnosno snabdijevanja uz ograničenje potrošnje (redukciju) o čemu je korisnik blagovremeno obaviješten na odgovarajući način;

g) bez odobrenja davaoca komunalne usluge izvrši prepravku ili dogradnju na instalacijama komunalne infrastrukture;

h) je prostor za smještaj mjernog instrumenta potrošnje krivicom ili iz nehata potrošača zagađen, zaključan ili nepristupačan;

i) potrošač ima potrošnju vode preko 250 l/dan po članu domaćinstva i time ugrožava snabdijevanje drugih potrošača;

j) potrošač priključi nove mjerne instrumente potrošnje i kanalizacione instalacije ili izvrši rekonstrukciju postojećih, ili ako dozvoli da se na njihov priključak priključi drugi objekat, a za ove radove i postupke nema pismeno odobrenje davaoca usluga;

k) potrošač namjerno pokvari mjerni instrument potrošnje;

l) potrošač bez odobrenja davaoca usluge izvrši izmještanje kućnog priključka ili mjernog instrumenta potrošnje ili skidanje mjernog instrumenta potrošnje;

m) potrošač svoju kućnu instalaciju priključi na kućne instalacije drugog korisnika bez odobrenja davaoca usluge;

n) potrošač instalacije posebnih (lokalnih) vodovoda spoji sa instalacijama preko kojih se snabdijeva vodom iz gradskog vodovoda;

o) onemogući službenom licu pristup za očitanje mjernog instrumenta potrošnje i nakon pismene opomene;

p) onemogući ulazak radi pregleda zajedničkih i unutrašnjih instalacija ovlaštenom predstavniku davaoca komunalnih usluga, odnosno nadležnom inspektoru, u zgradama gdje je zajedničko mjerilo ili gdje mjerilo ne postoji;

r) potrošač koji je bio isključen sa komunalne mreže sam se ponovo priključi na komunalnu mrežu;

(2) Komunalne usluge iz stava (1) ovog člana uskratit će se korisniku pod uslovom da to tehničke mogućnosti dozvoljavaju i da se isključenjem ne ugrožavaju drugi korisnici komunalnih usluga.

(3) Po prestanku razloga za uskraćenje komunalne usluge, davaoci komunalnih usluga su dužni da, na zahtjev korisnika komunalne usluge, najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva i plaćenih stvarnih troškova za ponovno uključenje, nastave pružanje komunalne usluge korisniku.

(4) Korisnik ne može otkazati korištenje komunalne usluge ako to tehničke mogućnosti ne dozvoljavaju, odnosno ako bi se time ugrozio kvalitet korištenja i standard drugih korisnika, te ako bi se time negativno uticalo na okoliš.

Član 14

(Regulisanje odnosa davaoca i korisnika komunalne usluge)

(1) Prava i obaveze između davaoca i korisnika komunalnih usluga regulisat će se općinskim odlukama kojima će se urediti djelatnosti koje se odnose na komunalna preduzeća, a izuzetno se mogu regulisati ugovorom u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ", broj: 29/78, 39/85 i 57/89, "Službeni list RBiH", broj: 2/92, 13/93, 13/94 i "Službene novine Federacije BiH", broj: 29/93).

(2) Policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona dužne su da registraciju svih vrsta vozila uslove izmirenjem komunalnih obaveza, minimalno do posljednja tri mjeseca ili sporazumom o izmirenju obaveza između davaoca i korisnika komunalnih usluga.

Član 15

(Obavještavanje korisnika o prekidu komunalne usluge)

Davalac komunalnih usluga dužan je u sredstvima javnog informisanja ili na drugi pogodan način obavijestiti korisnike komunalnih usluga o planiranim ili očekivanim smetnjama i prekidima koji će nastati ili mogu nastati u pružanju komunalnih usluga najkasnije jedan dan prije očekivanog prekida u pružanju tih usluga.

Član 16

(Prekid komunalne usluge)

(1) U slučaju nastupanja neplaniranih ili neočekivanih poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga, odnosno obavljanju komunalnih djelatnosti, davaoci komunalnih usluga dužni su odmah o tome na adekvatan način obavijestiti nadležni organ za komunalne poslove općine i istovremeno preduzeti mjere za otklanjanje uzroka poremećaja ili prekida.

(2) Nadležni organ za komunalne poslove općine po prijemu obavještenja iz stava (1) ovog člana, odnosno po utvrđivanju poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga dužan je odmah da:

a) odredi red prvenstva i način pružanja usluga onim korisnicima kod kojih bi usljed prekida nastala opasnost po život i rad građana ili rad pravnih i fizičkih lica ili bi nastala značajna odnosno nenadoknadiva šteta;

b) naredi mjere za hitnu zaštitu komunalnih objekata i druge imovine koja je ugrožena;

c) preduzme mjere za otklanjanje nastalih posljedica i druge potrebne mjere za obavljanje komunalnih djelatnosti;

d) utvrdi razloge i eventualnu odgovornost za poremećaj, odnosno prekid vršenja djelatnosti i učinjenu štetu.

(3) Ukoliko je prekid u pružanju komunalnih usluga nastao kao posljedica neodgovornog i nesavjesnog rada komunalnih preduzeća, ista su dužna namiriti eventualno izazvanu štetu kod korisnika komunalnih usluga.

DIO VII. - SREDSTVA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Član 17

(Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti)

(1) Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti obezbjeđuju se iz:

a) prihoda ostvarenih od komunalnih usluga iz segmenta individualne komunalne potrošnje;

b) prihoda ostvarenih od komunalnih usluga iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje (općinska komunalna naknada-taksa u cjelosti; dijela naknade za drumska, motorna i druga vozila; dijela poreza na imovinu i prihoda od imovine; dijela poreza na promet nepokretnosti; dijela boravišne takse i drugih sredstava);

c) budžeta osnivača komunalnog preduzeća;

d) drugih izvora po posebnim propisima.

(2) Utvrđivanje visine sredstava iz stava (1) ovog člana koja se obezbjeđuju u budžetu općine vrši se na osnovu programa koji sadrži: obim i kvalitet održavanja i obnavljanja pojedinih komunalnih objekata i uređaja i komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje, visinu potrebnih sredstava za realizaciju programa i raspored sredstava za svaku djelatnost posebno i po namjenama, kao i mjere za sprovođenje programa.

Poglavlje I. Prihodi ostvareni od komunalnih usluga

Član 18

(Finansiranje komunalne djelatnosti)

(1) Iz prihoda ostvarenih od komunalnih usluga iz segmenta individualne komunalne potrošnje obezbjeđuju se sredstva za obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:

a) snabdijevanj e pitkom vodom;

b) odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda;

c) snabdijevanje prirodnim gasom;

d) snabdijevaje toplotnom energijom;

e) obavljanje javnog prijevoza putnika;

f) prikupljanje i odvoz komunalnog otpada iz stambenih i poslovnih zgrada i poslovnih prostora na deponiju;

g) odlaganje komunalnog otpada;

h) održavanje javnih parking prostora i javnih garaža;

i) obavljanje pogrebnih poslova;

j) održavanje tržnice i pijace na malo;

k) obavljanje dimnjačarskih poslova.

(2) Iz prihoda ostvarenih od komunalnih usluga iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje obezbjeđuju se sredstva za obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:

a) odvođenje atmosferskih voda;

b) održavanje čistoće na javnim površinama i gradskim ulicama;

c) održavanje javnih površina;

d) održavanje grobalja;

e) održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije za javnu rasvjetu;

f) obavljanje kafilerijske usluge;

g) dekorisanje;

h) održavanje javnih česmi i fontana, javnih kupatila i javnih nužnika;

i) održavanje javnih satova;

j) zbrinjavanje komunalnog otpada nastalog u okviru djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje;

k) čišćenje i razgrtanje snijega i leda sa javnih gradskih površina i lokalnih puteva i posipanje abrazivnim materijalom ulica i lokalnih puteva;

l) održavanje pasivnih mezarluka - grobalja, spomenika i spomen kosturnica i prateće infrastrukture u užem urbanom dijelu grada.

Član 19

(Cijena komunalne djelatnosti)

(1) Visinu cijene i način plaćanja komunalne usluge predlaže davalac komunalne usluge, na temelju detaljne kalkulacije a u skladu sa odredbama člana 10.,11. i 12. ovog zakona.

(2) Cijena komunalne usluge sadrži sve troškove tekućeg održavanja i funkcionisanja komunalnog sistema na koji se odnosi, te troškove nabavke novih stalnih sredstava davaoca komunalne usluge i anuitete kreditnih zaduženja za strateške projekte prema članu 34. stav 2. i stavu 3. istog člana.

(3) Odnos cijena komunalnih proizvoda i usluga individualne komunalne potrošnje za potrošače domaćinstva u stambenim objektima i stanovima i potrošače pravna lica subjekte u poslovnim objektima i prostorima odredit će svojim propisom Općinsko vijeće.

(4) U cijenu komunalne usluge uključena je amortizacija koja se sastoji iz amortizacije stalnih sredstava koja davaocu komunalne usluge služe kao sredstvo za rad i amortizacije stalnih sredstava infrastrukturnog komunalnog sistema, koja po svom karakteru moraju biti ili već jesu javna dobra u općoj upotrebi.

(5) Davalac komunalne usluge sredstva izdvojena po osnovu amortizacije koristi za obnavljanje stalnih sredstava rada po programu preduzeća a dio amortizacije stalnih sredstava infrastrukturnog komunalnog sistema, odnosno dobara u općoj upotrebi koristi prema programu na koji saglasnost daje vlasnik tih sredstava u općoj upotrebi.

(6) Validnost kalkulacije i utvrđivanje cijena komunalnih usluga vrši se u skladu sa statutom javnog preduzeća.

(7) Cijena komunalne usluge za pruženu komunalnu uslugu plaća se davaocu komunalne usluge.

(8) Ukoliko organ iz stava (3) ovog člana utvrdi nižu cijenu usluge od ekonomske cijene korištenja ili je ne usaglašava sa rastom cijena, onda je isti organ davaocu komunalnih usluga obavezan nadoknaditi razliku sredstava.

Član 20

(Obveznik plaćanja komunalne usluge)

Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge za pruženu komunalnu uslugu je vlasnik nekretnine. Izuzetak se može napraviti samo u slučaju da korisnik nekretnine umjesto vlasnika nekretnine prihvati plaćanje cijene komunalne usluge, a što se mora regulirati ugovorom sa davaocem komunalne usluge i korisnikom nekretnine.

Poglavlje II. Komunalna naknada

Član 21

Za pokrivanje cijena iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje, kao izvor sredstava uvodi se komunalna naknada.

Član 22

(Obveznici komunalne naknade)

(1) Komunalnu naknadu plaćaju, u naseljima sa uređenim građevinskim zemljištem, vlasnik stambenog, proizvodnog i poslovnog prostora, te građevinskog zemljišta ili korisnik kada je to vlasnik ugovorom ovjerenim od nadležne poreske uprave prenio na korisnika.

(2) Komunalnu naknadu za iskorišteno ili rezervirano grobno mjesto plaća lice koje je izvršilo rezervaciju grobnog mjesta. Naplata će se vršiti putem nadležnog komunalnog preduzeća.

(3) Naseljima sa uređenim građevinskim zemljištem, prema stavu (1) ovog člana, smatraju se naselja opremljena najmanje pristupnom cestom, objektima za snabdijevanje električnom energijom i snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda prema mjesnim prilikama.

(4) Obaveza plaćanja komunalne naknade nastaje prvog dana slijedećeg mjeseca od početka korištenja objekta ili prostora.

(5) Od obaveze plaćanja komunalnih naknada izuzimaju se javna komunalna preduzeća, slobodne zone i korisnici slobodnih zona.

Član 23

Komunalna naknada je javni prihod općine.

Poglavlje III. Osnove i mjerila za određivanje komunalne naknade

Član 24

(Način utvrđivanja komunalne naknade)

Komunalna naknada utvrđuje se u zavisnosti od stepena opremljenosti naselja objektima i uređajima komunalne infrastrukture, razvijenosti javnog prevoza putnika, namjene objekta, odnosno prostora i pripadnosti građevine, odnosno korisne površine te građevine u određenoj zoni građevinskog zemljišta.

Član 25

Komunalna naknada određuje se za stambeni, proizvodni i prostor za druge privredne djelatnosti prema jedinici mjere izgrađene korisne površine (m2), a za otvoreni prostor - skladišta, stovarišta, pijace kao i za drugi otvoreni prostor koji neposredno služi za obavljanje djelatnosti, prema jedinici mjere /m2/ građevinskog zemljišta.

Član 26

Komunalna naknada utvrđuje se po jedinici mjere, na osnovu broja bodova i u zavisnosti od zone građevinskog zemljšta u kojoj se objekat nalazi, što je utvrđeno posebnim propisima koji uređuju građevinsko zemljište.

Član 27

(1) Broj bodova za izračunavanje komunalne naknade po zonama za stambeni, proizvodni i prostor za druge privredne djelatnosti iznosi po m2:

Red.broj


Zona


Stambeni prostor


Proizvodni prostor


Prostor za druge privredne djelatnosti

Broj bodova/m2

1.


I zona


28


56


84

2.


II zona


20


40


60

3.


III zona


13


20


32

4.


IV zona


8


12


20

5.


V zona


4


6


10

6.


VI zona


2


3


5

(2) Broj bodova za garažni prostor i vikend objekte jednak je broju bodova za stambeni prostor.

(3) Za stambeni i garažni prostor, kao i vikend objekte koji se koriste za druge namjene, broj bodova određuje se prema mjerilima za tu vrstu prostora za onaj dio korisne površine koji se za tu svrhu koristi.

Član 28

(1) Broj bodova utvrđen za stambeni prostor, primjenjuje se i za poslovni prostor javnih ustanova u kojem se obavljaju djelatnosti javnog karaktera i to:

a) zdravstvo;

b) obrazovanje, vaspitanje, nauka, kultura, umjetnost;

c) fizička kultura i sport;

d) socijalna zaštita;

e) đački i studentski standard;

f) smještaj starih, iznemoglih i nezbrinutih lica;

g) tradicionalni zanati;

h) vojni objekti, kao i prostori u kojima se obavlja osnovna djelatnost humanitarnih organizacija, boračkih organizacija, organizacija lica sa posebnim potrebama, vjerskih zajednica, organizacija za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje invalidnih lica.

Član 29

(Visina komunalne naknade)

Mjesečni iznos komunalne naknade za sve obveznike izračunava se množenjem pripadajućeg broja bodova sa vrijedošću boda i korisnom površinom objekta, odnosno površinom zemljišta koje neposredno služi za obavljanje proizvodnje i pružanje usluga.

Član 30

(1) Vrijednost boda komunalne naknade utvrđuje općinsko vijeće na osnovu programa finansiranja komunalnih djelatnosti navedenog u članu 34. stav 3. ovog zakona. Vrijednost boda komunalne naknade utvrđuje se posebnom odlukom najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu.

(2) Ako se vrijednost boda komunalne naknade ne utvrdi do roka iz stava (1) ovog člana, visina komunalne naknade ostaje nepromijenjena.

(3) Program iz stava (1) ovog člana sadrži: obim i kvalitet održavanja pojedinih komunalnih objekata i uređaja i obavljanja komunalnih usluga, visinu potrebnih sredstava za realizaciju programa i raspored sredstava za svaku djelatnost posebno i po namjenama, kao i mjere za sprovođenje programa.

Član 31

(Rješenje o visini komunalne naknade)

(1) Obaveza i način plaćanja komunalne naknade za svakog pojedinog obveznika, utvrđuje se rješenjem koje donosi općinski organ nadležan za komunalne poslove.

(2) Za poslove iz stava (1) ovog člana, kao i vođenje ažurne baze podataka o obveznicima komunalne naknade, općina može ovlastiti drugo pravno lice.

Član 32

Protiv rješenja iz člana 31. ovog zakona, u drugom stepenu rješava Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Poglavlje IV. Budžet

Član 33

(Interventna budžetska sredstva)

Sredstava za finansiranje obavljanja komunalnih djelatnosti iz člana 18. ovog zakona obezbjeđuju se u budžetu općine, kada zbog nedostatka sredstava postoji opasnost od prekida redovnog obavljanja komunalnih djelatnosti, a koji može dovesti do dužeg zastoja ili do bitnog odstupanja od programa vršenja komunalnih djelatnosti, a što može dovesti do štetnih posljedica.

DIO VIII. FINANSIRANJE GRAĐENJA I NABAVKA STALNIH SREDSTAVA

Član 34

(Finansiranje komunalne infrastrukture)

(1) Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture finansira se iz:

a) naknada koje se naplaćuju iz osnova propisa o prostornom uređenju i građevinskom zemljištu;

b) budžeta općine,

c) donacija,

d) drugih izvora utvrđenih posebnim propisima;

e) cijena komunalne usluge;

f) kredita.

(2) Nabavke stalnih sredstava davaoca komunalnih usluga za obavljanje komunalnih djelatnosti finansiraju se iz:

a) prihoda ostvarenih od komunalnih usluga (iz segmenta individualne i zajedničke komunalne potrošnje);

b) budžeta općine;

c) donacija;

d) drugih izvora utvrđenih posebnim propisima;

e) kredita.

(3) Općina u skladu sa planiranim sredstvima i izvorima sredstava iz stava (1) i (2) ovog člana, donosi program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te program nabavke stalnih sredstava davaoca komunalnih usluga.

Član 35

(Način priključenja)

(1) Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu pod uslovima utvrđenim propisima koji regulišu oblast prostornog uređenja i građenja, kao i drugim propisima, odnosno prema odlukama općine koje pobliže definišu tu komunalnu djelatnost, pod uslovom da postoji kapacitet određenog komunalnog proizvoda i usluge za priključenje novih korisnika koji neće ugroziti postojeće korisnike.

(2) Vlasnik ili korisnik građevine obavezan je davaocu komunalne usluge podnijeti pisani zahtjev za priključenje na gradsku vodovodnu, kanalizacionu, toplovodnu i gasovodnu mrežu sa prilozima o dokazu vlasništva ili prava korištenja kao što su izvodi iz zemljišnjih knjiga, rješenja o odobrenju gradnje, kupoprodajni ugovori ili ugovori o zakupu i slično.

Član 36

(Troškovi priključenja)

(1) Vlasnik građevine plaća troškove priključenja na komunalnu infrastrukturu davaocu komunalne usluge koji izvodi priključenje građevine.

(2) U troškove iz stava (1) ovog člana uključena je vrijednost mjernog instrumenta potrošnje, odnosno vrijednost centralnog, odnosno glavnog mjernog instrumenta za objekte kolektivnog stanovanja, koji se unosi u stalna sredstva davaoca komunalne usluge.

Član 37

(Mjerni instrumenti)

(1) Pojedinačni mjerni instrument potrošnje koji može biti i pripejment (pretplata za gas i vodu) za stambenu jedinicu u okviru stambenog objekta kolektivnog stanovanja spada u opremu stambene jedinice, a njegovu prvu nabavku, ugradnju, troškove eksploatacije i funkcionisanja snosi vlasnik stambene jedinice i unosi se u stalna sredstva davaoca komunalne usluge.

(2) Vlasnik stambene jedinice iz stava (1) ovog člana, prilikom nabavke, ugradnje, eksploatacije i funkcionisanja mjernog instrumenta potrošnje dužan je da se pridržava projekta, tehničkih normativa i standarda i uputstava davaoca komunalne usluge.

(3) Vlasnik stambene jedinice, u okviru stambenog objekta, održavanje mjernog instrumenta potrošnje iz stava (1) ovog člana povjerava davaocu komunalne usluge.

(4) Prilikom izgradnje novih objekata kolektivnog stanovanja dužnost investitora je da za svaku stambenu ili poslovnu jedinicu obezbijedi odvojeni priključak na komunalnu mrežu. U protivnom davalac komunalne usluge nije dužan izvršiti priključak novog objekta kolektivnog stanovanja. Prilikom izgradnje priključak i mjerilo ulazi u cijenu stambene ili poslovne jedinice.

Član 38

(1) Vlasnici stambenih jedinica dužni su održavati i dovesti u funkcionalno stanje, lično ili putem ovlaštenih upravitelja svoje kućne instalacije kao i instalacije koje spadaju u zajedničke dijelove ili uređaje zgrade.

(2) Davaoci komunalnih usluga ne snose odgovornost za prekid u pružanju komunalnih usluga ili za štete do kojih dolazi zbog neispravnosti kućnih instalacija ili uređaja, čije održavanje i dovođenje u funkcionalno stanje je u nadležnosti vlasnika stambenih jedinica ili njihovih ovlaštenih upravitelja.

(3) Vlasnici stambenih jedinica mogu osim ovlaštenim upraviteljima održavanje kućnih instalacija povjeriti i davaocima komunalnih usluga uz odgovarajuću naknadu.

(4) Zabranjene su neovlaštenim licima bilo kakve intervencije na komunalnoj infrastrukturi i postrojenjima.

DIO IX. NADZOR

Član 39

(Nadzor nad primjenom zakona)

Nadzor nad provođenjem odredaba ovog zakona vrši Ministarstvo.

Član 40

(Inspekcijski nadzor)

Inspekcijski nadzor nad provođenjem odredaba ovog zakona vrše općinska i kantonalna inspekcija, svaka u okviru svoje nadležnosti.

Član 41

(1) Inspektor rješenjem naređuje izvršenje određenih mjera i određuje rok za njihovo izvršenje u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisima.

(2) Žalba protiv rješenja nadležnog inspektora ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 42

Protiv rješenja nadležnog inspektora može se uložiti žalba Ministarstvu, kao drugostepenom organu.

DIO X. KAZNENE ODREDBE

Član 43

(Prekršaji)

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM kazniće se za prekršaj davalac komunalne usluge:

a) ako u sredstvima javnog informisanja ili na drugi pogodan način blagovremeno ne obavijesti korisnike komunalnih usluga o planiranim ili očekivanim smetnjama i prekidima koji mogu nastati u pružanju komunalnih usluga (član 15.);

b) ako se ne pridržava obaveza utvrđenih u članu 16. stav (1) ovog zakona;

c) ako uskrati komunalnu uslugu korisniku izuzev slučajeva utvrđenih u članu 13. stav (1), (4) i (5) ovog zakona;

d) ako po prestanku razloga za uskraćenje komunalne usluge ne nastavi pružanje komunalne usluge u roku utvrđenom u članu 13. stav (2) ovog zakona.

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se i odgovorno lice davaoca komunalne usluge novčanom kaznom od 200,00 KM do 1.000,00 KM.

(3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se i fizičko lice, davalac komunalne usluge, novčanom kaznom od 200,00 KM do 1.000,00 KM.

Član 44

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM kazniće se za prekršaj davalac komunalne usluge ako se ne pridržava odredaba utvrđenih u članu 5. stav (4) ovog zakona.

(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kazniće se i odgovorno lice davaoca komunalne usluge novčanom kaznom do 200,00 KM do 1.000,00 KM.

Član 45

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM kazniće se za prekršaj davalac komunalne usluge i upravitelj zgrade i pravno lice korisnik komunalne usluge ako:

1) se ne pridržava odredaba utvrđenih u članu 14. ovog zakona;

2) se ne pridržava odredaba utvrđenih u članu 35. ovog zakona.

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se i odgovorno lice davaoca komunalne usluge, upravitelja zgrade i pravnog lica korisnika komunalne usluge novčanom kaznom od 200,00 KM do 1.000,00 KM.

(3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se i fizičko lice korisnik komunalne usluge novčanom kaznom od 300.00 KM do 1.500,00 KM.

Član 46

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice kao korisnik komunalne usluge ako:

a) izvrši neovlašteno priključenje na komunalnu infrastrukturu;

b) neovlašteno interveniše na komunalnoj infrastrukturi;

c) neovlašteno koristi komunalne usluge;

d) svojim radnjama onemogući nesmetano korištenje komunalne usluge u zgradi;

e) spriječi davaocu komunalne usluge da interveniše na komunalnoj infrastrukturi i postrojenjima i time ugrozi korištenje komunalne usluge ostalim korisnicima;

f) spriječi ulazak radi pregleda zajedničkih i unutrašnjih instalacija ovlaštenom predstavniku davaoca komunalnih usluga, upravitelju zgrade, odnosno nadležnom inspektoru;
https://www.advokat.attorney/
g) oštećuje, odnosno uništava stalna sredstva, postrojenja i drugu komunalnu opremu i na taj način nepovoljno utiče na normalno pružanje komunalnih usluga ostalim korisnicima, odnosno na sam kvalitet tih usluga.

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se i odgovorno lice pravnog lica novčanom kaznom od 200,00 KM do 1.000,00 KM.

(3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se i fizičko lice korisnik komunalne usluge novčanom kaznom od 300.00 KM do 1.500,00 KM.

Član 47

Davaoci komunalnih usluga vršeći javna ovlaštenja u slučaju da ustanove da je učinjen prekršaj iz ovog zakona iz njihove nadležnosti mogu izdati prekršajni nalog ili podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu u skladu sa odredbama Zakona o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 31/06).

DIO XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 48

Općine su dužne najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, obezbijediti obavljanje komunalnih djelatnosti kroz oblike organizovanja, saglasno odredbama ovog zakona.

Član 49

Općinska vijeća će najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti podzakonske propise propisane ovim zakonom.

Član 50

(1) Danom stupanja na snagu ovog zakona, na području Kantona prestaje primjena Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list SRBiH", broj: 20/90).

(2) Provedbeni propisi doneseni na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list SRBiH", broj: 20/90) primjenjivat će se ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona do donošenja podzakonskih propisa na temelju ovog zakona.

Član 51

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona", a član 14. stav 2. ovog zakona primjenjivat će se nakon što Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona obezbijedi i Vladi Kantona prezentira jedinstveni informacioni sistem za praćenje naplate komunalnih usluga.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]