BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni i propisi Tuzlanskog Kantona, Bosna i Hercegovina
#3011
ZAKON O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA TUZLANSKOG KANTONA
("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 11/2005, 7/2007, 8/2012 i 14/2013)I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1

(Predmet zakona)

Ovim zakonom određuju se komunalne djelatnosti, načela, način obavljanja i finansiranja, te druga pitanja od značaja za uspješno obavljanje komunalnih djelatnosti na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).

Član 2

(Definicija komunalne djelatnosti)

Pod komunalnim djelatnostima, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se naročito: pružanje komunalnih usluga od interesa za fizička i pravna lica, te finansiranje građenja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sistema na području općina kao i Kantona, kada je to propisano ovim zakonom.

II - KOMUNALNE DJELATNOSTI

Član 3

(Komunalne djelatnosti)

Komunalne djelatnosti u smislu ovog zakona su:

1. snabdijevanje pitkom vodom;

2. odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda;

3. snabdijevanje toplotnom energijom;

4. obavljanje javnog prijevoza putnika;

5. održavanje čistoće;

6. odlaganje komunalnog otpada;

7. održavanje javnih površina;

8. održavanje javnih parking prostora i javnih garaža;

9. održavanje grobalja;

10. obavljanje pogrebnih poslova;

11. tržnice i pijace;

12. održavanje javne rasvjete;

13. obavljanje kafilerijskih poslova;

14. dekorisanje;

15. obavljanje dimnjačarskih poslova.

Član 4

(Značenje pojmova)

(1) Pojmovi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju slijedeće značenje:

1. Pod snabdijevanjem pitkom vodom podrazumijevaju se poslovi zahvatanja, prečišćavanja, kontrole kvaliteta i distribucije vode za piće vodovodnom mrežom do mjernog instrumenta korisnika, uključujući i mjerni instrument, odnosno zajednički mjerni instrument kod objekata kolektivnog stanovanja, kao i održavanja hidranata;

2. Pod odvođenjem i prečišćavanjem otpadnih voda podrazumijevaju se poslovi skupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda od priključaka korisnika na zajedničku kanalizacionu mrežu, odnosno od prvog kontrolnog okna, tretman otpadnih voda u uređaju za prečišćavanje, crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih jama, te odvođenje atmosferskih voda;

3. Pod snabdijevanjem toplotnom energijom podrazumijevaju se poslovi proizvodnje i distribucije toplotne energije (pare, vrele vode, tople vode, sanitarne tople vode i sl.) mrežom do podstanice korisnika, uključujući i podstanicu, odnosno glavni zaporni ventil ili zajednički mjerni instrument kod objekata kolektivnog stanovanja, odnosno mjerni instrument korisnika,

4. Pod obavljanjem javnog prijevoza putnika podrazumijeva se prijevoz putnika u javnim prijevoznim sredstvima na linijama unutar zona koje utvrđuju općine za čija područja se prijevoz odvija;

5. Pod održavanjem čistoće podrazumijevaju se poslovi čišćenja i pranja javnih površina, uklanjanje snijega i poledice sa javnih površina, te sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređene pretovarne stanice ili sanitarnu deponiju;

6. Pod odlaganjem komunalnog otpada podrazumijeva se obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na sanitarnu deponiju, otvaranje, saniranje i zatvaranje deponije po posebnim propisima;

7. Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se održavanje javnih prometnih površina, pješačkih staza i pješačkih zona van zelenih površina, trgova i otvorenih odvodnih kanala, javnih zelenih površina (pješačkih staza i pješačkih zona unutar zelenih površina), hortikultura, urbanog mobilijara (javnih satova, javnih česmi, fontana i javnih nužnika), spomen parkova, dječijih igrališta, parkovskog mobilijara, žardinjera, rekreativno-zabavnog centra i zoo-vrtova;

8. Pod održavanjem javnih parking prostora i javnih garaža podrazumijeva se održavanje prostora i objekata u kojima se pružaju usluge parkiranja motornih vozila;

9. Pod održavanjem grobalja podrazumijeva se upravljanje, održavanje i uređivanje prostora i objekata (mrtvačnice, kapele i sl.) za obavljanje ispraćaja i sahrane umrlih lica;

10. Pod obavljanjem pogrebnih poslova podrazumijeva se preuzimanje, opremanje i prijevoz umrlog lica do groblja;

11. Pod tržnicama i pijacama podrazumijevaju se određeni zatvoreni i otvoreni prostori na kojima se pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima, te uređivanje i održavanje ovih prostora;

12. Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se održavanje objekata i uređaja javne rasvjete kojom se osvjetljavaju prometne i druge javne površine;

13. Pod obavljanjem kafilerijskih poslova podrazumijevaju se poslovi uklanjanja pasa lutalica, eutanazija i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa sa javnih površina;

14. Pod dekorisanjem se podrazumijeva ukrašavanje javnih površina i prostora povodom državnih i vjerskih praznika, održavanje kulturnih, zabavnih, sportskih, sajamskih i drugih manifestacija prigodnim ukrasnim rekvizitima;

15. Pod dimnjačarskom djelatnošću smatra se provjeravanje ispravnosti i funkcionisanja dimovodnih kanala i uređaja za loženje.

(2) Općine će posebnim propisima bliže regulisati obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti.

III - NAČELA OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Član 5

(1) Komunalne djelatnosti su od javnog društvenog interesa i obavljaju se kao javne službe.

(2) Općine, pravna i fizička lica koja obavljaju komunalne djelatnosti obavezni su na osnovu ovog zakona i posebnih propisa:

a) osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti;

b) osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti;

c) osigurati obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja,

d) preduzimati mjere za očuvanje i zaštitu okoliša;

e) osigurati javnost i transparentnost rada.

(3) Pod komunalnim objektima iz stava 2. ovog člana smatraju se građevinski objekti sa uređajima, instalacijama i opremom, sama postrojenja, uređaji i instalacije i drugi objekti koji služe u svrhu pružanja komunalnih usluga korisnicima, kao i uređeno građevinskozemljište i druga dobra koja općina posebnim aktom utvrdi kao dobra u općoj upotrebi, a koja služe pružanju komunalnih usluga.

(4) Općinsko vijeće propisuje opšte uslove korištenja, čuvanja i održavanja komunalnih objekata.

IV - OBEZBJEĐENJE OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Član 6

(1) Općine obezbjeđuju obavljanje komunalnih djelatnosti određenih ovim zakonom.

(2) Općine su dužne posebnim propisima regulisati uslove i način organizovanja poslova u vršenju pojedinih komunalnih djelatnosti, a naročito:

a) tehničko, sanitarno-higijenske i zdravstvene i druge posebne uslove za obavljanje djelatnosti kojima se obezbjeđuje određeni obim, vrsta i kvalitet komunalnih usluga, ako njihov kvalitet nije propisan na drugi način,

b) način obezbjeđivanja kontinuiteta u vršenju komunalnih djelatnosti,

c) prava i obaveze davaoca i korisnika komunalnih usluga,

d) način naplate cijene za komunalne usluge, kao i prava korisnika u slučaju nevršenja, odnosno nekvalitetnog vršenja komunalne usluge,

e) način postupanja i ovlaštenja općinskih organa u slučaju prekida u pružanju komunalnih usluga, kao i mjere koje je dužan preduzeti davalac usluge u takvim situacijama.

Član 7

(1) Kanton može utvrditi da se obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti iz ovog zakona obezbjeđuje na nivou Kantona, ako su takve prirode da se njihovo obavljanje na nivou Kantona može ekonomičnije i efikasnije obavljati.

(2) Dvije ili više općina mogu zajednički obezbjediti obavljanje komunalnih djelatnosti na jedan od načina propisanih u članu 8. ovog zakona.

(3) Kada dvije ili više općina zajednički organizuju obavljanje komunalnih djelatnosti, općine svoje odnose u zajedničkom obezbjeđenju obavljanja poslova regulišu ugovorom.

Član 8

(1) Općine, u skladu sa ovim zakonom, obezbjeđuju obavljanje komunalnih djelatnosti putem:

a) javnog preduzeća komunalnih djelatnosti,

b) pravnog ili fizičkog lica na osnovu ugovora o povjeravanju komunalnih poslova,

c) pravnog lica na osnovu ugovora o koncesiji; (u daljem tekstu: davaoci komunalnih usluga).

(2) Općinsko vijeće može odlučiti, na prijedlog mjesne zajednice, da se o organizovanju obavljanja pojedinih komunalnih djelatnosti ili poslova iz okvira tih djelatnosti u seoskim i izdvojenim naseljenim mjestima, kada te djelatnosti služe isključivo potrebama stanovništva i drugih subjekata u tim naseljima, stara mjesna zajednica.

(3) Opštinsko vijeće će povjeriti pravnim licima čiji su osnivači crkve i vjerske zajednice obavljanje komunalnih djelatnosti iz člana 3. tačke 9. i 10. ovog zakona.

Član 9

(Povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti)

(1) Općina može obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti koje se finansiraju iz njenog budžeta povjeriti pravnom ili fizičkom licu na osnovu pisanog ugovora.

(2) Općinsko vijeće određuje komunalne djelatnosti iz stava (1) ovog člana, te utvrđuje uslove i mjerila za provođenje prikupljanja ponuda za povjeravanje određenih komunalnih poslova na osnovu ugovora.

(3) Postupak za dodjelu komunalnih djelatnosti pravnom ili fizičkom licu vrši se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

(4) Nakon prikupljanja ponuda, Općinsko vijeće donosi odluku o izboru lica kome će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na osnovu ugovora.

(5) Na osnovu odluke iz prethodnog stava, Općinski načelnik sklapa ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova koji obavezno sadrži:

a) djelatnost za koju se sklapa ugovor,

b) vrijeme na koje se sklapa ugovor,

c) vrstu i obim poslova,

d) način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

e) garanciju izvršioca za ispunjenje ugovora.

(6) Ugovor iz stava (5) ovog člana može se zaključiti najduže na vrijeme od četiri godine.

Član 10

(Koncesija)

Davanje koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti vrši se u skladu sa Zakonom o koncesijama.

V - USLOVI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI DAVAOCI KOMUNALNIH USLUGA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Član 11

(Uslovi za obavljanje komunalnih djelatnosti)

Davaoci komunalnih usluga iz člana 8. ovog zakona moraju ispunjavati sljedeće uslove:

a) da su registrovani za obavljanje komunalnih djelatnosti,

b) da posjeduju odgovarajuću opremu i sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti,

c) da raspolažu odgovarajućim stručnim kadrovima koji mogu obezbijediti stalno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti,

d) da obezbijede vršenje komunalnih djelatnosti u skladu sa odredbama ovog zakona i drugih propisa,

e) da cijene komunalnih usluga obrazuju prema važećim propisima,

f) da utvrde normative rada i utroška materijalnih sredstava i omoguće kontrolu istih od strane nadležnih organa,

g) da uspostave tarifni sistem koji će biti osnova za naplatu usluga,

h) da kontinuirano rade na podizanju nivoa komunalnih usluga i unapređenja komunalnih djelatnosti,

i) da obezbijede sva prava radnika po osnovu radnog odnosa u skladu sa zakonskim propisima i kolektivnim ugovorom.

VI - PRAVA I OBAVEZE DAVAOCA I KORISNIKA KOMUNALNIH USLUGA

Član 12

(Obaveze davaoca komunalne usluge)

Davaoci komunalnih usluga dužni su organizovati svoj rad i poslovanje na način kojim obezbjeđuju:

a) trajno i nesmetano pružanje komunalnih usluga korisnicima pod uslovima, na način i prema normativima koji su određeni zakonom i drugim propisima,

b) ispravnost i funkcionalnost komunalnih objekata i uređaja,

c) određeni kvalitet komunalnih usluga koji podrazumijeva naročito: zdravstvenu i higijensku ispravnost prema važećim propisima, standardima i normativima, zaštitu okoline i tačnost u pogledu rokova i isporuke, sigurnost korisnika u dobijanju usluga,

d) razvoj i unapređenje kvaliteta i asortimana komunalnih usluga, kao i unapređivanju organizacije rada, efikasnosti i drugih uslova,

e) red prvenstva u snabdijevanju komunalnih usluga u slučaju više sile, u skladu sa propisom općine,

f) mjere zaštite i obezbjeđenja komunalnih objekata, održavanje građevinskih i drugih objekata, postrojenja i opreme koji službe za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Član 13

(Javno obavještavanje o smetnjama)

Davalac komunalne usluge dužan je u sredstvima javnog informisanja ili na drugi pogodan način obavijestiti korisnike komunalnih usluga o planiranim ili očekivanim smetnjama i prekidima koji će nastati ili mogu nastati u pružanju komunalnih usluga najkasnije jedan dan prije očekivanog prekida u pružanju tih usluga.

Član 14

(Postupanje u slučaju neplaniranih poremećaja)

(1) U slučaju nastupanja neplaniranih ili neočekivanih poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga, odnosno obavljanju komunalnih djelatnosti, davalac komunalne usluge dužan je odmah o tome na adekvatan način obavijestiti nadležnu općinsku službu, i istovremeno preduzeti mjere za otklanjanje uzroka poremećaja i za obezbjeđenje pružanja usluga.

(2) Nadležna općinska služba, po prijemu obavještenja iz stava (1) ovog člana odnosno po utvrđivanju poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga, dužna je odmah da:

a) odredi red prvenstva i način pružanja usluga onim korisnicima kod kojih bi uslijed prekida nastala opasnost po život i rad građana ili rad pravnih i fizičkih lica, ili bi nastala značajna, odnosno nenadoknadiva šteta,

b) naredi mjere za hitnu zaštitu komunalnih objekata i druge imovine koja je ugrožena,

c) preduzme mjere za hitno otklanjanje nastalih posljedica i druge potrebne mjere za obavljanje komunalnih djelatnosti,

d) utvrdi razloge i eventualnu odgovornost za poremećaj, odnosno prekid vršenja djelatnosti i učinjenu štetu.

Član 15

(Obaveza plaćanja komunalne usluge)

(1) Korisnik komunalne usluge dužan je davaocu komunalne usluge platiti utvrđenu cijenu komunalne usluge.

(2) O sporovima između korisnika komunalne usluge i davaoca komunalne usluge odlučuje nadležni sud.

Član 16

(Uskraćivanje komunalne usluge)

(1) Davalac komunalne usluge ne može uskratiti komunalnu uslugu osim u slučaju ako korisnik:

a) izvrši priključenje na komunalnu mrežu bez prethodno pribavljenog odobrenja,

b) koristi uslugu protivno propisima ili ugovoru,

c) neosnovano ometa druge korisnike usluga,

d) ne plati iskorištenu komunalnu uslugu u ugovorenom roku,

e) nenamjenski koristi komunalnu uslugu u vrijeme otežanog snabdijevanja, odnosno snabdijevanja uz ograničenje potrošnje (redukcije) o čemu je korisnik blagovremeno obaviješten na odgovarajući način.

(2) Po prestanku razloga za uskraćenje komunalne usluge, davalac komunalne usluge je dužan da, na zahtjev korisnika komunalne usluge, najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva i plaćenih stvarnih troškova za ponovno uključenje, nastavi pružanje komunalne usluge korisniku.

(3) Korisnik ne može otkazati korištenje komunalne usluge ako to tehničke mogućnosti ne dozvoljavaju, odnosno ako bi se time ugrozio kvalitet korištenja i standard drugih korisnika, te ako bi se time negativno uticalo na okoliš.

Član 17

(Ugovor o pružanju komunalne usluge)

Davalac i korisnik komunalne usluge dužni su usaglasiti prije početka korištenja usluge sve elemente pružanja određene komunalne usluge (prava i obaveza davaoca i korisnika komunalne usluge, te druga bitna pitanja) i o tome zaključiti ugovor.

Član 18

(Intervencija na komunalnoj infrastrukturi)

(1) Vlasnik ili korisnik nekretnine dužan je omogućiti davaocu komunalne usluge intervenciju na izgrađenoj komunalnoj infrastrukturi i postrojenjima uz obavezu davaoca komunalne usluge da nadoknadi štetu ili otkloni posljedice izvršene intervencije.

(2) Davalac komunalne usluge je dužan otkloniti posljedice izvršene intervencije najkasnije u roku od 7 dana od dana završetka intervencije.

(3) Zabranjuje se neovlaštenim licima bilo kakva intervencija na komunalnoj infrastrukturi i postrojenjima.

VII - SREDSTVA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Član 19

(Izvori obezbjeđenja sredstava)

(1) Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti obezbjeđuju se iz:

a) cijene komunalne usluge;

b) komunalne naknade;

c) budžeta općine;

d) drugih izvora po posebnim propisima.

Cijena komunalne usluge

Član 20

(Finansiranje komunalnih djelatnosti iz cijene komunalne usluge)

Iz cijene komunalne usluge obezbjeđuju se sredstva za obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

a) snabdijevanje pitkom vodom;

b) odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, osim odvođenja oborinskih voda;

c) snabdijevanje toplotnom energijom;

d) obavljanje javnog prijevoza putnika;

e) održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na deponiju;

f) odlaganje komunalnog otpada;

g) održavanje javnih parking prostora i javnih garaža;

h) obavljanje pogrebne djelatnosti uključujući poslove sahranjivanja na komunalnim grobljima i naknade za zauzeto, odnosno rezervisano zemljište;

i) tržnice i pijace.

Član 21

(Utvrđivanje visine cijene komunalne usluge)

(1) Visinu cijene i način plaćanja komunalne usluge određuje davalac komunalne usluge uz prethodnu saglasnost općinskog vijeća, na osnovu sljedećih elemenata:

a) vrsta, obim i kvalitet komunalnih usluga utvrđenih standardima i normativima u skladu sa propisom općine,

b) vrijednost sredstava angažovanih u pružanju usluga,

c) obim i kvalitet uloženog rada u obavljanju komunalnih usluga,

d) visina materijalnih troškova u obavljanju komunalnih usluga, standardima i normativima utroška energije, materijalnih i drugih troškova ili planskim kalkulacijama,

e) iznos za finansiranje gradnje komunalnih objekata, prema Programu gradnje komunalnih objekata,

f) drugi elementi u zavisnosti od uslova na tržištu.

(2) Zahtjev za saglasnost općinskog vijeća na cijenu komunalne usluge obavezno sadrži:

- vrstu komunalne usluge, način obračuna i plaćanja usluge,

- strukturu postojeće cijene komunalne usluge,

- predloženu novu cijenu usluge i njezinu strukturu,

- postotak promjene cijene u odnosu na postojeću cijenu,

- razloge za promjenu cijene sa detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom,

- datum primjene nove cijene.

(3) Cijena komunalne usluge može sadržavati i iznos za finansiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području ili za potrebe općine na kojemu se isporučuje komunalna usluga, u skladu sa investicionim programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koji podnosi davalac komunalne usluge uz obezbijeđenu saglasnost općinskog vijeća.

(4) Investicioni program iz prethodnog stava sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekta i opreme i pregled finansijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje investicionih programa, s naznakom izvora finansiranja.

(5) Davalac komunalne usluge je obavezan izvijestiti općinsko vijeće o utrošku sredstava iz prethodnog stava.

(6) Ukoliko se cijena usluge od strane općinskog vijeća utvrdi u nižem iznosu od stvarne cijene koštanja, razliku sredstava će nadoknaditi općina.

Član 22

(Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge)

Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge za pruženu uslugu je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik ugovorom prenio na korisnika.

Komunalna naknada

Član 23

(Raspored sredstava komunalne naknade)

Iz komunalne naknade obezbjeđuju se sredstva za obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

a) odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u dijelu koji se odnosi na odvođenje oborinskih voda u dijelu čije finansiranje nije obezbijeđeno na način utvrđen posebnim propisima;

b) održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje i pranje javnih površina, uklanjanje snijega i poledice sa javnih površina u dijelu čije finansiranje nije obezbjeđeno na način utvrđen posebnim propisma;

c) održavanje javnih površina u dijelu čije finansiranje nije obezbijeđeno na način utvrđen posebnim propisima;

d) održavanje grobalja u dijelu koji nije obuhvaćen naknadom za rezervisano, odnosno zauzeto zemljište;

e) održavanje (uključujući utrošak električne energije) javne rasvjete u dijelu čije finansiranje nije obezbijeđeno na način utvrđen posebnim propisima;

f) obavljanje kafilerijskih poslova;

g) dekorisanje.

Član 24

(Obveznik plaćanja komunalne naknade)

(1) Komunalnu naknadu plaćaju u naseljima sa uređenim građevinskim zemljištem, vlasnik stambenog objekta, proizvodnog i poslovnog prostora za vrijeme dok se u njima obavlja registrovana djelatnost, garažnog prostora, građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja proizvodne i poslovne djelatnosti, te neizgrađenog građevinskog zemljišta, ili korisnik kada je to ugovorom vlasnik prenio na korisnika.

(2) Neizgrađenim građevinskim zemljištem, u smislu ovog zakona, smatra se zemljište na kojem nije izgrađena nikakva građevina ili na kojem postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebno odobrenje za gradnju.

(3) Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojem se nalaze ostaci nekadašnje građevine.

(4) Naseljima sa uređenim građevinskim zemljištem, prema stavu (1) ovog člana, smatraju se naselja opremljena najmanje pristupnom cestom, objektima za snabdijevanje električnom energijom i snabdijevanje vodom prema mjesnim prilikama.

(5) Izuzetno, Općinsko vijeće može posebnim aktom osloboditi od obaveze plaćanja komunalne naknade subjekte iz stava (1) ovog člana za područja u kojima nije organizovano pružanje komunalnih usluga.

Član 25

Komunalna naknada je javni prihod općine.

Osnove i mjerila za određivanje komunalne naknade

Član 26

Komunalna naknada utvrđuje se u zavisnosti od stepena opremljenosti naselja objektima i uređajima komunalne infrastrukture, razvijenosti javnog prijevoza putnika, namjene objekata odnosno prostora i pripadnosti građevine odnosno korisne površine, te građevine u određenoj zoni građevinskog zemljišta.

Član 27

(1) Komunalna naknada određuje se za stambeni, proizvodni i poslovni prostor prema jedinici mjere izgrađene korisne površine (m2), a za otvoreni prostor-skladišta, stovarišta, pijace kao i za drugi otvoreni prostor koji neposredno služi za obavljanje djelatnosti prema jedinici mjere (m2) građevinskog zemljišta.

(2) Korisna površina stambenog i poslovnog prostora izračunava se u skladu sa posebnim propisima.

Član 28

Komunalna naknada utvrđuje se po jedinici mjere na osnovu broja bodova i u zavisnosti od zone građevinskog zemljišta u kojoj se objekat nalazi, što je utvrđeno posebnim propisima koji uređuju građevinsko zemljište.

Član 29

(1) Broj bodova za izračunavanje komunalne naknade po zonama za stambeni, proizvodni i poslovni prostor iznosi:

(2) Broj bodova za garažni prostor i vikend objekte jednak je polovini broja bodova za stambeni prostor.

(3) Za stambeni i garažni prostor, kao i vikend objekte koji se koriste za druge namjene, broj bodova određuje se prema mjerilima za tu vrstu prostora za onaj dio korisne površine koji se za tu svrhu koristi. http://www.drzavljanstva-advokat.de

(4) Broj bodova za neizgrađeno građevinsko zemljište po 1 m2 dobije se tako što se broj bodova za stambeni prostor po 1 m2 množi sa koeficijentom 0,05.

(5) Broj bodova za građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti po 1 m2 dobije se tako što se broj bodova za poslovni prostor po 1 m2 množi sa koeficijentom 0,10.

r/b


Zona


Stambeni prostor


Proizvodni prostor


Poslovni prostorBroj bodova / m2

1.


I zona


28


56


84

2.


II zona


20


40


60

3.


III zona


13


20


32

4.


IV zona


8


12


20

5.


V zona


4


6


10

6.


VI zona


2


3


5

Član 30

(Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade)

Vlasnici, odnosno korisnici iz člana 24. stav 1. ovog zakona, koji se finansiraju iz budžeta i objekti vjerskih zajednica koji služe obavljanju vjerskih obreda, oslobođeni su plaćanja komunalne naknade.

Član 31

(Izračunavanje mjesečnog iznosa komunalne naknade)

Mjesečni iznos komunalne naknade za sve obveznike izračunava se množenjem pripadajućeg broja bodova sa vrijednošću boda i korisnom površinom objekta, odnosno površinom zemljišta koje neposredno služi za obavljanje proizvodnje i pružanje usluga, odnosno površinom građevinskog zemljišta odnosno površinom neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Član 32

(Utvrđivanje vrijednosti boda komunalne naknade)

(1) Vrijednost boda komunalne naknade utvrđuje Općinsko vijeće na osnovu programa finansiranja komunalnih djelatnosti odlukom koju donosi najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu.

(2) Ako se vrijednost boda komunalne naknade ne utvrdi do roka iz prethodnog stava, visina komunalne naknade ostaje nepromijenjena.

(3) Program iz stava (1) ovog člana sadrži: građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavku opreme za obavljanje komunalne djelatnosti, obim i kvalitet održavanja pojedinih komunalnih objekata i uređaja i obavljanja komunalnih usluga iz člana 23. ovog zakona, visinu potrebnih sredstava za realizaciju programa i raspored sredstava za svaku djelatnost posebno i po namjenama, kao i mjere za sprovođenje programa.

Član 33

(Rješenje o utvrđivanju komunalne naknade)

(1) Obaveza i način plaćanja komunalne naknade za svakog pojedinog obveznika utvrđuje se rješenjem koje donosi općinska služba za upravu nadležna za komunalne poslove.

(2) O žalbi protiv rješenja iz prethodnog stava ovog člana u drugom stepenu rješava Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice (u daljem tekstu: Ministarstvo).

VIII - FINANSIRANJE GRAĐENJA I NABAVKE OPREME

Član 34

(Izvori finansiranja gradnje komunalne infrastrukture)

(1) Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme za obavljanje komunalnih djelatnosti, finansira se iz:

a) cijene komunalne usluge;

b) komunalne naknade;

c) budžeta općine;

d) donacije;

e) drugih izvora utvrđenih posebnim propisima.

(2) Kanton može učestvovati svojim sredstvima u izgradnji komunalnih objekata od značaja za Kanton ili interesa za više općina ili općinu, u skladu sa planovima razvoja.

Priključenje građevine

Član 35

(Priključenje na komunalnu infrastrukturu)

(1) Priključenje na komunalnu infrastrukturu obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima.

(2) Vlasnik ili investitor građevinskog objekta obavezan je priključiti objekat na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvođenje otpadnih voda.

(3) Priključenje na komunalnu infrastrukturu treba izvesti na način da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu upotrebnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) odnosno svaki pojedinačni potrošač, ima ugrađen poseban uređaj za mjerenje potrošnje, a kod snabdijevanja toplotnom energijom obavezna je i ugradnja uređaja za regulaciju potrošnje.

(4) Davalac komunalne usluge, dužan je omogućiti sadašnjem korisniku komunalne usluge, na njegov zahtjev, ugradnju posebnog uređaja za mjerenje potrošnje, odnosno za regulaciju potrošnje, ukoliko to tehničke mogućnosti dozvoljavaju.

(5) Davalac komunalne usluge može izvršiti priključenje na komunalnu infrastrukturu samo za građevinski objekat započet ili izgrađen u skladu sa zakonom, osim za usluge odvoženja komunalnog otpada.

(6) Vlasnik građevinskog objekta plaća troškove priključenja na komunalnu infrastrukturu.

(7) Tehničko-tehnološke uslove za ugradnju mjernog i regulacionog uređaja iz stava (3) ovog člana određuje davalac komunalne usluge.

IX - NADZOR

Član 36

(Nadzor)

Nadzor nad provođenjem odredaba ovog zakona vrše nadležna ministarstva.

Član 37

(Inspekcijski nadzor)

(1) Inspekcijski nadzor nad provođenjem odredaba ovog zakona i posebnih propisa iz člana 4. stav (2) ovog zakona vrši općinski komunalni inspektor u okviru svoje nadležnosti.

(2) Komunalnom inspektoru u vršenju inspekcijskog nadzora nad provođenjem ovog zakona, odnosno komunalne kontrole nad provođenjem posebnih propisa iz člana 4. stav (2) ovog zakona, pomaže komunalni redar u skladu sa opštinskim propisima.

(3) Komunalni inspektor i komunalni redar, pri obavljanju poslova, moraju imati posebnu odjeću, posebne oznake na odjeći i posebne službene iskaznice u skladu sa opštinskim propisima.

Član 38

(Uslovi za postavljenje komunalnog inspektora i redara)

Za komunalnog inspektora može biti postavljeno lice koje pored opštih uslova propisanih zakonom, ispunjava i posebne uslove: da ima odgovarajuću visoku stručnu spremu, položen stručni upravni ispit i 3 godine radnog staža.

Za komunalnog redara može biti postavljeno lice koje pored opštih uslova propisanih zakonom ispunjava i posebne uslove: da ima odgovarajuću višu ili srednju školsku spremu, položen stručni upravni ispit i 6 mjeseci radnog staža.

Član 39

(1) U vršenju inspekcijskog nadzora komunalni inspektor je ovlašten:

a) kontrolisati da li se komunalna djelatnost obavlja na način utvrđen zakonom i propisom donesenim na osnovu zakona,

b) kontrolisati stanje komunalnih objekata,

c) kontrolisati da li se komunalne usluge pružaju u skladu sa utvrđenim uslovima,

d) narediti da se utvrđeni nedostaci i nepravilnosti otklone na način i u roku kako je određeno zakonom i propisom donesenim na osnovu zakona,

e) zabraniti preduzimanje radnji za koje smatra da su u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom nad čijim sprovođenjem vrši nadzor,

f) narediti preduzimanje odgovarajućih radnji koje je subjekt nadzora po zakonu ili propisu donesenom na osnovu zakona bio dužan preduzeti,

g) izreći i naplatiti novčanu kaznu u skladu sa zakonom ili propisom općine,

h) podnijeti prijavu protiv subjekta nadzora i odgovornog lica za učinjeni prekršaj,

i) odrediti i druge mjere i radnje za koje je ovlašten zakonom i drugim propisom.

(2) žalba protiv rješenja komunalnog inspektora ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 39a

(Ovlašćenja komunalnog redara)

(1) U vršenju komunalne kontrole komunalni redar je naročito ovlašćen da:

a) obavlja poslove kontrole provođenja komunalnog reda u skladu sa opštinskim propisima donesenim na osnovu ovog zakona;

b) vrši uvid u opšte i pojedinačne akte i drugu dokumentaciju koja se odnosi na provođenje opštinskih propisa donesenih na osnovu ovog zakona;

c) utvrđuje identitet lica, kao i druge činjenice i okolnosti od značaja za vršenje kontrole;

d) postupa po prijavama i zahtjevima građana i pravnih lica, o čemu obavještava podnosioce prijava i zahtjeva;

e) upozorava građane i pravna lica na ponašanje propisano opštinskim propisima donesenim na osnovu ovog zakona;

f) obavještava komunalnog inspektora o slučajevima nepoštivanja i neizvršavanja odredaba opštinskih propisa donesenih na osnovu ovog zakona;

g) prisustvuje i pomaže izvršenju rješenja komunalnog inspektora;

h) obavlja i druge poslove po nalogu komunalnog inspektora.

Član 39b

Pravna i fizička lica su dužna komunalnom inspektoru i komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i kontrole, a posebno pristup do prostorija, objekata, zemljišta, uređaja i naprava, zatim dati lične podatke i pružiti druga potrebna obavještenja.

Član 40

(1) Protiv upravnog akta komunalnog inspektora, kada postupa po kantonalnim propisima, u drugom stepenu rješava Ministarstvo.

(2) Protiv upravnog akta komunalnog inspektora, kada postupa po općinskim propisima, rješava organ određen propisom općine.

X - KAZNENE ODREDBE

Član 41

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 5000,00 KM kaznit će se za prekršaj davalac komunalne usluge:

a) ako u sredstvima javnog informisanja ili na drugi pogodan način blagovremeno ne obavijesti korisnike komunalnih usluga o planiranim ili očekivanim smetnjama i prekidima koji mogu nastati u pružanju komunalnih usluga (član 13.)

b) ako se ne pridržava obaveza utvrđenih u članu 14. stav (1) ovog zakona,

c) ako uskrati komunalnu uslugu korisniku izuzev slučajeva utvrđenih u članu 16. stav (1) ovog zakona,

d) ako po prestanku razloga za uskraćenje komunalne usluge ne nastavi pružanje komunalne usluge u roku utvrđenom u članu 16. stav (2) ovog zakona,

e) ako ne postupi u skladu sa članom 18. stav (2) ovog zakona,

f) ako postupi suprotno odredbama člana 35. stav (3), (4), i (5) ovog zakona.

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se i odgovorno lice davaoca komunalne usluge novčanom kaznom od 200,00 KM do 1.000,00 KM.

Član 42

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 5000,00 KM kaznit će se za prekršaj davalac komunalne usluge ako se ne pridržava odredaba utvrđenih u članu 12. ovog zakona.

(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice davaoca komunalne usluge novčanom kaznom od 200,00 KM do 1.000,00 KM.

Član 43

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 5000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice kao korisnik komunalne usluge:

a) ako izvrši neovlašteno priključenje na komunalnu infrastrukturu (član 16. stav (1) tačka a);

b) ako koristi komunalnu uslugu protivno propisima ili ugovoru (član 16. stav (1) tačka b);

c) ako neosnovano ometa druge korisnike komunalnih usluga (član 16. stav (1) tačka c);

d) ako nenamjenski koristi komunalnu uslugu u vrijeme otežanog snabdijevanja, odnosno snabdijevanja uz ograničenje potrošnje (redukcije) o čemu je korisnik blagovremeno obaviješten na odgovarajući način (član 16. stav (1) tačka d);

e) ako ne zaključi ugovor u skladu sa članom 17. ovog zakona,

f) ako spriječi davaoca komunalne usluge da interveniše na komunalnoj infrastrukturi i postrojenjima (član 18. stav (1);

g) ako neovlašteno interveniše ili dopusti intervenciju na komunalnoj infrastukturi i postrojenjima (član 18. stav (3).

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice pravnog lica novčanom kaznom od 200,00 KM do 1.000,00 KM.

(3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i fizičko lice novčanom kaznom od 200,00 do 1.000,00 KM.
https://www.advokat.attorney/
XI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 44

(1) Općine su dužne u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, obezbijediti obavljanje komunalnih djelatnosti saglasno odredbama ovog zakona.

(2) Propise kojima će se bliže regulisati obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti, općine će donijeti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 45

(1) Danom stupanja na snagu ovog zakona, na području Kantona prestaje primjena Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list SR BiH", broj 20/90).

(2) Provedbeni propisi doneseni na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list SR BiH", broj 20/90), primjenjivat će se ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona do donošenja propisa na osnovu ovog zakona.

Član 46

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]